Types.ps1xml

1
2
3
4
5
6
7
8
<Types>
  <Type>
    <Name>AcmeState</Name>
      <TypeConverter>
        <TypeName>StringToAcmeStateConverter</TypeName>
      </TypeConverter>
  </Type>
</Types>