AWS.Tools.Route53Resolver.XML

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
<?xml version="1.0"?>
<doc>
    <assembly>
        <name>AWS.Tools.Route53Resolver</name>
    </assembly>
    <members>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet">
            <summary>
            Adds IP addresses to an inbound or an outbound Resolver endpoint. If you want to add
            more than one IP address, submit one <code>AssociateResolverEndpointIpAddress</code>
            request for each IP address.
             
              
            <para>
            To remove an IP address from an endpoint, see <a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_DisassociateResolverEndpointIpAddress.html">DisassociateResolverEndpointIpAddress</a>.
             
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet.IpAddress">
            <summary>
            <para>
            <para>Either the IPv4 address that you want to add to a Resolver endpoint or a subnet ID.
            If you specify a subnet ID, Resolver chooses an IP address for you from the available
            IPs in the specified subnet.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet.ResolverEndpointId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver endpoint that you want to associate IP addresses with.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverEndpoint'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.AssociateResolverEndpointIpAddressResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.AssociateResolverEndpointIpAddressResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the IpAddress parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^IpAddress' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet">
            <summary>
            Associates an Amazon VPC with a specified query logging configuration. Route 53 Resolver
            logs DNS queries that originate in all of the Amazon VPCs that are associated with
            a specified query logging configuration. To associate more than one VPC with a configuration,
            submit one <code>AssociateResolverQueryLogConfig</code> request for each VPC.
             
             <note><para>
            The VPCs that you associate with a query logging configuration must be in the same
            Region as the configuration.
            </para></note><para>
            To remove a VPC from a query logging configuration, see <a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_DisassociateResolverQueryLogConfig.html">DisassociateResolverQueryLogConfig</a>.
             
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet.ResolverQueryLogConfigId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the query logging configuration that you want to associate a VPC with.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet.ResourceId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of an Amazon VPC that you want this query logging configuration to log queries
            for.</para><note><para>The VPCs and the query logging configuration must be in the same Region.</para></note>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverQueryLogConfigAssociation'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.AssociateResolverQueryLogConfigResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.AssociateResolverQueryLogConfigResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverRuleAssociationCmdlet">
            <summary>
            Associates a Resolver rule with a VPC. When you associate a rule with a VPC, Resolver
            forwards all DNS queries for the domain name that is specified in the rule and that
            originate in the VPC. The queries are forwarded to the IP addresses for the DNS resolvers
            that are specified in the rule. For more information about rules, see <a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_CreateResolverRule.html">CreateResolverRule</a>.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverRuleAssociationCmdlet.Name">
            <summary>
            <para>
            <para>A name for the association that you're creating between a Resolver rule and a VPC.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverRuleAssociationCmdlet.ResolverRuleId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver rule that you want to associate with the VPC. To list the existing
            Resolver rules, use <a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_ListResolverRules.html">ListResolverRules</a>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverRuleAssociationCmdlet.VPCId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the VPC that you want to associate the Resolver rule with.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverRuleAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverRuleAssociation'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.AssociateResolverRuleResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.AssociateResolverRuleResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverRuleAssociationCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverRuleId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverRuleId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResolverRuleAssociationCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResourceTagCmdlet">
            <summary>
            Adds one or more tags to a specified resource.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResourceTagCmdlet.ResourceArn">
            <summary>
            <para>
            <para>The Amazon Resource Name (ARN) for the resource that you want to add tags to. To get
            the ARN for a resource, use the applicable <code>Get</code> or <code>List</code> command:
            </para><ul><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_GetResolverEndpoint.html">GetResolverEndpoint</a></para></li><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_GetResolverRule.html">GetResolverRule</a></para></li><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_GetResolverRuleAssociation.html">GetResolverRuleAssociation</a></para></li><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_ListResolverEndpoints.html">ListResolverEndpoints</a></para></li><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_ListResolverRuleAssociations.html">ListResolverRuleAssociations</a></para></li><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_ListResolverRules.html">ListResolverRules</a></para></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResourceTagCmdlet.Tag">
            <summary>
            <para>
            <para>The tags that you want to add to the specified resource.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResourceTagCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The cmdlet doesn't have a return value by default.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.TagResourceResponse).
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResourceTagCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResourceArn parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResourceArn' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.AddR53RResourceTagCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallConfigCmdlet">
            <summary>
            Updates the configuration of the firewall behavior provided by DNS Firewall for a
            single VPC from Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallConfigCmdlet.FirewallFailOpen">
            <summary>
            <para>
            <para>Determines how Route 53 Resolver handles queries during failures, for example when
            all traffic that is sent to DNS Firewall fails to receive a reply. </para><ul><li><para>By default, fail open is disabled, which means the failure mode is closed. This approach
            favors security over availability. DNS Firewall blocks queries that it is unable to
            evaluate properly. </para></li><li><para>If you enable this option, the failure mode is open. This approach favors availability
            over security. DNS Firewall allows queries to proceed if it is unable to properly
            evaluate them. </para></li></ul><para>This behavior is only enforced for VPCs that have at least one DNS Firewall rule group
            association. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallConfigCmdlet.ResourceId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the VPC that the configuration is for.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallConfigCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallConfig'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateFirewallConfigResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateFirewallConfigResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallConfigCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResourceId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResourceId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallConfigCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallDomainCmdlet">
            <summary>
            Updates the firewall domain list from an array of domain specifications.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallDomainCmdlet.Domain">
            <summary>
            <para>
            <para>A list of domains to use in the update operation.</para><para>Each domain specification in your domain list must satisfy the following requirements:
            </para><ul><li><para>It can optionally start with <code>*</code> (asterisk).</para></li><li><para>With the exception of the optional starting asterisk, it must only contain the following
            characters: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code>, <code>-</code> (hyphen).</para></li><li><para>It must be from 1-255 characters in length. </para></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallDomainCmdlet.FirewallDomainListId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the domain list whose domains you want to update. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallDomainCmdlet.Operation">
            <summary>
            <para>
            <para>What you want DNS Firewall to do with the domains that you are providing: </para><ul><li><para><code>ADD</code> - Add the domains to the ones that are already in the domain list.
            </para></li><li><para><code>REMOVE</code> - Search the domain list for the domains and remove them from
            the list.</para></li><li><para><code>REPLACE</code> - Update the domain list to exactly match the list that you
            are providing. </para></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallDomainCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is '*'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateFirewallDomainsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateFirewallDomainsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallDomainCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the FirewallDomainListId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^FirewallDomainListId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallDomainCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet">
            <summary>
            Updates the specified firewall rule.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet.Action">
            <summary>
            <para>
            <para>The action that DNS Firewall should take on a DNS query when it matches one of the
            domains in the rule's domain list:</para><ul><li><para><code>ALLOW</code> - Permit the request to go through.</para></li><li><para><code>ALERT</code> - Permit the request to go through but send an alert to the logs.</para></li><li><para><code>BLOCK</code> - Disallow the request. This option requires additional details
            in the rule's <code>BlockResponse</code>. </para></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet.BlockOverrideDnsType">
            <summary>
            <para>
            <para>The DNS record's type. This determines the format of the record value that you provided
            in <code>BlockOverrideDomain</code>. Used for the rule action <code>BLOCK</code> with
            a <code>BlockResponse</code> setting of <code>OVERRIDE</code>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet.BlockOverrideDomain">
            <summary>
            <para>
            <para>The custom DNS record to send back in response to the query. Used for the rule action
            <code>BLOCK</code> with a <code>BlockResponse</code> setting of <code>OVERRIDE</code>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet.BlockOverrideTtl">
            <summary>
            <para>
            <para>The recommended amount of time, in seconds, for the DNS resolver or web browser to
            cache the provided override record. Used for the rule action <code>BLOCK</code> with
            a <code>BlockResponse</code> setting of <code>OVERRIDE</code>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet.BlockResponse">
            <summary>
            <para>
            <para>The way that you want DNS Firewall to block the request. Used for the rule action
            setting <code>BLOCK</code>.</para><ul><li><para><code>NODATA</code> - Respond indicating that the query was successful, but no response
            is available for it.</para></li><li><para><code>NXDOMAIN</code> - Respond indicating that the domain name that's in the query
            doesn't exist.</para></li><li><para><code>OVERRIDE</code> - Provide a custom override in the response. This option requires
            custom handling details in the rule's <code>BlockOverride*</code> settings. </para></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet.FirewallDomainListId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the domain list to use in the rule. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet.FirewallRuleGroupId">
            <summary>
            <para>
            <para>The unique identifier of the firewall rule group for the rule. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet.Name">
            <summary>
            <para>
            <para>The name of the rule.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet.Priority">
            <summary>
            <para>
            <para>The setting that determines the processing order of the rule in the rule group. DNS
            Firewall processes the rules in a rule group by order of priority, starting from the
            lowest setting.</para><para>You must specify a unique priority for each rule in a rule group. To make it easier
            to insert rules later, leave space between the numbers, for example, use 100, 200,
            and so on. You can change the priority setting for the rules in a rule group at any
            time.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRule'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateFirewallRuleResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateFirewallRuleResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet">
            <summary>
            Changes the association of a <a>FirewallRuleGroup</a> with a VPC. The association
            enables DNS filtering for the VPC.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.FirewallRuleGroupAssociationId">
            <summary>
            <para>
            <para>The identifier of the <a>FirewallRuleGroupAssociation</a>. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.MutationProtection">
            <summary>
            <para>
            <para>If enabled, this setting disallows modification or removal of the association, to
            help prevent against accidentally altering DNS firewall protections. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Name">
            <summary>
            <para>
            <para>The name of the rule group association.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Priority">
            <summary>
            <para>
            <para>The setting that determines the processing order of the rule group among the rule
            groups that you associate with the specified VPC. DNS Firewall filters VPC traffic
            starting from the rule group with the lowest numeric priority setting. </para><para>You must specify a unique priority for each rule group that you associate with a single
            VPC. To make it easier to insert rule groups later, leave space between the numbers,
            for example, use 100, 200, and so on. You can change the priority setting for a rule
            group association after you create it.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRuleGroupAssociation'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateFirewallRuleGroupAssociationResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateFirewallRuleGroupAssociationResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the FirewallRuleGroupAssociationId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^FirewallRuleGroupAssociationId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupPolicyCmdlet">
            <summary>
            Attaches an Identity and Access Management (Amazon Web Services IAM) policy for sharing
            the rule group. You can use the policy to share the rule group using Resource Access
            Manager (RAM).
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupPolicyCmdlet.Arn">
            <summary>
            <para>
            <para>The ARN (Amazon Resource Name) for the rule group that you want to share.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupPolicyCmdlet.FirewallRuleGroupPolicy">
            <summary>
            <para>
            <para>The Identity and Access Management (Amazon Web Services IAM) policy to attach to the
            rule group.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupPolicyCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ReturnValue'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.PutFirewallRuleGroupPolicyResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.PutFirewallRuleGroupPolicyResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupPolicyCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the Arn parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^Arn' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.EditR53RFirewallRuleGroupPolicyCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallConfigCmdlet">
            <summary>
            Retrieves the configuration of the firewall behavior provided by DNS Firewall for
            a single VPC from Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallConfigCmdlet.ResourceId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the VPC from Amazon VPC that the configuration is for.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallConfigCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallConfig'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetFirewallConfigResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetFirewallConfigResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallConfigCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResourceId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResourceId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallConfigListCmdlet">
            <summary>
            Retrieves the firewall configurations that you have defined. DNS Firewall uses the
            configurations to manage firewall behavior for your VPCs.
             
              
            <para>
            A single call might return only a partial list of the configurations. For information,
            see <code>MaxResults</code>.
            </para><br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallConfigListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of objects that you want Resolver to return for this request. If
            more objects are available, in the response, Resolver provides a <code>NextToken</code>
            value that you can use in a subsequent call to get the next batch of objects.</para><para>If you don't specify a value for <code>MaxResults</code>, Resolver returns up to 100
            objects. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallConfigListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first call to this list request, omit this value.</para><para>When you request a list of objects, Resolver returns at most the number of objects
            specified in <code>MaxResults</code>. If more objects are available for retrieval,
            Resolver returns a <code>NextToken</code> value in the response. To retrieve the next
            batch of objects, use the token that was returned for the prior request in your next
            request.</para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallConfigListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallConfigs'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallConfigsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallConfigsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallConfigListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainCmdlet">
            <summary>
            Retrieves the domains that you have defined for the specified firewall domain list.
             
             
              
            <para>
            A single call might return only a partial list of the domains. For information, see
            <code>MaxResults</code>.
            </para><br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainCmdlet.FirewallDomainListId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the domain list whose domains you want to retrieve. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of objects that you want Resolver to return for this request. If
            more objects are available, in the response, Resolver provides a <code>NextToken</code>
            value that you can use in a subsequent call to get the next batch of objects.</para><para>If you don't specify a value for <code>MaxResults</code>, Resolver returns up to 100
            objects. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first call to this list request, omit this value.</para><para>When you request a list of objects, Resolver returns at most the number of objects
            specified in <code>MaxResults</code>. If more objects are available for retrieval,
            Resolver returns a <code>NextToken</code> value in the response. To retrieve the next
            batch of objects, use the token that was returned for the prior request in your next
            request.</para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'Domains'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallDomainsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallDomainsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the FirewallDomainListId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^FirewallDomainListId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainListCmdlet">
            <summary>
            Retrieves the specified firewall domain list.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainListCmdlet.FirewallDomainListId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the domain list. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallDomainList'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetFirewallDomainListResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetFirewallDomainListResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainListCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the FirewallDomainListId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^FirewallDomainListId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainListListCmdlet">
            <summary>
            Retrieves the firewall domain lists that you have defined. For each firewall domain
            list, you can retrieve the domains that are defined for a list by calling <a>ListFirewallDomains</a>.
             
             
              
            <para>
            A single call to this list operation might return only a partial list of the domain
            lists. For information, see <code>MaxResults</code>.
            </para><br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainListListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of objects that you want Resolver to return for this request. If
            more objects are available, in the response, Resolver provides a <code>NextToken</code>
            value that you can use in a subsequent call to get the next batch of objects.</para><para>If you don't specify a value for <code>MaxResults</code>, Resolver returns up to 100
            objects. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainListListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first call to this list request, omit this value.</para><para>When you request a list of objects, Resolver returns at most the number of objects
            specified in <code>MaxResults</code>. If more objects are available for retrieval,
            Resolver returns a <code>NextToken</code> value in the response. To retrieve the next
            batch of objects, use the token that was returned for the prior request in your next
            request.</para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainListListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallDomainLists'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallDomainListsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallDomainListsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallDomainListListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupCmdlet">
            <summary>
            Retrieves the specified firewall rule group.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupCmdlet.FirewallRuleGroupId">
            <summary>
            <para>
            <para>The unique identifier of the firewall rule group. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRuleGroup'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetFirewallRuleGroupResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetFirewallRuleGroupResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the FirewallRuleGroupId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^FirewallRuleGroupId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet">
            <summary>
            Retrieves a firewall rule group association, which enables DNS filtering for a VPC
            with one rule group. A VPC can have more than one firewall rule group association,
            and a rule group can be associated with more than one VPC.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.FirewallRuleGroupAssociationId">
            <summary>
            <para>
            <para>The identifier of the <a>FirewallRuleGroupAssociation</a>. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRuleGroupAssociation'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetFirewallRuleGroupAssociationResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetFirewallRuleGroupAssociationResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the FirewallRuleGroupAssociationId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^FirewallRuleGroupAssociationId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationListCmdlet">
            <summary>
            Retrieves the firewall rule group associations that you have defined. Each association
            enables DNS filtering for a VPC with one rule group.
             
              
            <para>
            A single call might return only a partial list of the associations. For information,
            see <code>MaxResults</code>.
            </para><br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationListCmdlet.FirewallRuleGroupId">
            <summary>
            <para>
            <para>The unique identifier of the firewall rule group that you want to retrieve the associations
            for. Leave this blank to retrieve associations for any rule group. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationListCmdlet.Priority">
            <summary>
            <para>
            <para>The setting that determines the processing order of the rule group among the rule
            groups that are associated with a single VPC. DNS Firewall filters VPC traffic starting
            from the rule group with the lowest numeric priority setting. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationListCmdlet.Status">
            <summary>
            <para>
            <para>The association <code>Status</code> setting that you want DNS Firewall to filter on
            for the list. If you don't specify this, then DNS Firewall returns all associations,
            regardless of status.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationListCmdlet.VpcId">
            <summary>
            <para>
            <para>The unique identifier of the VPC that you want to retrieve the associations for. Leave
            this blank to retrieve associations for any VPC. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of objects that you want Resolver to return for this request. If
            more objects are available, in the response, Resolver provides a <code>NextToken</code>
            value that you can use in a subsequent call to get the next batch of objects.</para><para>If you don't specify a value for <code>MaxResults</code>, Resolver returns up to 100
            objects. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first call to this list request, omit this value.</para><para>When you request a list of objects, Resolver returns at most the number of objects
            specified in <code>MaxResults</code>. If more objects are available for retrieval,
            Resolver returns a <code>NextToken</code> value in the response. To retrieve the next
            batch of objects, use the token that was returned for the prior request in your next
            request.</para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRuleGroupAssociations'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallRuleGroupAssociationsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallRuleGroupAssociationsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupAssociationListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupListCmdlet">
            <summary>
            Retrieves the minimal high-level information for the rule groups that you have defined.
             
             
              
            <para>
            A single call might return only a partial list of the rule groups. For information,
            see <code>MaxResults</code>.
            </para><br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of objects that you want Resolver to return for this request. If
            more objects are available, in the response, Resolver provides a <code>NextToken</code>
            value that you can use in a subsequent call to get the next batch of objects.</para><para>If you don't specify a value for <code>MaxResults</code>, Resolver returns up to 100
            objects. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first call to this list request, omit this value.</para><para>When you request a list of objects, Resolver returns at most the number of objects
            specified in <code>MaxResults</code>. If more objects are available for retrieval,
            Resolver returns a <code>NextToken</code> value in the response. To retrieve the next
            batch of objects, use the token that was returned for the prior request in your next
            request.</para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRuleGroups'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallRuleGroupsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallRuleGroupsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupPolicyCmdlet">
            <summary>
            Returns the Identity and Access Management (Amazon Web Services IAM) policy for sharing
            the specified rule group. You can use the policy to share the rule group using Resource
            Access Manager (RAM).
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupPolicyCmdlet.Arn">
            <summary>
            <para>
            <para>The ARN (Amazon Resource Name) for the rule group.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupPolicyCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRuleGroupPolicy'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetFirewallRuleGroupPolicyResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetFirewallRuleGroupPolicyResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleGroupPolicyCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the Arn parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^Arn' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleListCmdlet">
            <summary>
            Retrieves the firewall rules that you have defined for the specified firewall rule
            group. DNS Firewall uses the rules in a rule group to filter DNS network traffic for
            a VPC.
             
              
            <para>
            A single call might return only a partial list of the rules. For information, see
            <code>MaxResults</code>.
            </para><br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleListCmdlet.Action">
            <summary>
            <para>
            <para>Optional additional filter for the rules to retrieve.</para><para>The action that DNS Firewall should take on a DNS query when it matches one of the
            domains in the rule's domain list:</para><ul><li><para><code>ALLOW</code> - Permit the request to go through.</para></li><li><para><code>ALERT</code> - Permit the request to go through but send an alert to the logs.</para></li><li><para><code>BLOCK</code> - Disallow the request. If this is specified, additional handling
            details are provided in the rule's <code>BlockResponse</code> setting. </para></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleListCmdlet.FirewallRuleGroupId">
            <summary>
            <para>
            <para>The unique identifier of the firewall rule group that you want to retrieve the rules
            for. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleListCmdlet.Priority">
            <summary>
            <para>
            <para>Optional additional filter for the rules to retrieve.</para><para>The setting that determines the processing order of the rules in a rule group. DNS
            Firewall processes the rules in a rule group by order of priority, starting from the
            lowest setting.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of objects that you want Resolver to return for this request. If
            more objects are available, in the response, Resolver provides a <code>NextToken</code>
            value that you can use in a subsequent call to get the next batch of objects.</para><para>If you don't specify a value for <code>MaxResults</code>, Resolver returns up to 100
            objects. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first call to this list request, omit this value.</para><para>When you request a list of objects, Resolver returns at most the number of objects
            specified in <code>MaxResults</code>. If more objects are available for retrieval,
            Resolver returns a <code>NextToken</code> value in the response. To retrieve the next
            batch of objects, use the token that was returned for the prior request in your next
            request.</para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRules'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallRulesResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListFirewallRulesResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleListCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the FirewallRuleGroupId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^FirewallRuleGroupId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RFirewallRuleListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverDnssecConfigCmdlet">
            <summary>
            Gets DNSSEC validation information for a specified resource.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverDnssecConfigCmdlet.ResourceId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the virtual private cloud (VPC) for the DNSSEC validation status.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverDnssecConfigCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverDNSSECConfig'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverDnssecConfigResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverDnssecConfigResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverDnssecConfigCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResourceId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResourceId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverDnssecConfigListCmdlet">
            <summary>
            Lists the configurations for DNSSEC validation that are associated with the current
            Amazon Web Services account.<br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverDnssecConfigListCmdlet.Filter">
            <summary>
            <para>
            <para>An optional specification to return a subset of objects.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverDnssecConfigListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para><i>Optional</i>: An integer that specifies the maximum number of DNSSEC configuration
            results that you want Amazon Route 53 to return. If you don't specify a value for
            <code>MaxResults</code>, Route 53 returns up to 100 configuration per page.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverDnssecConfigListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>(Optional) If the current Amazon Web Services account has more than <code>MaxResults</code>
            DNSSEC configurations, use <code>NextToken</code> to get the second and subsequent
            pages of results.</para><para>For the first <code>ListResolverDnssecConfigs</code> request, omit this value.</para><para>For the second and subsequent requests, get the value of <code>NextToken</code> from
            the previous response and specify that value for <code>NextToken</code> in the request.</para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverDnssecConfigListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverDnssecConfigs'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverDnssecConfigsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverDnssecConfigsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverDnssecConfigListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointCmdlet">
            <summary>
            Gets information about a specified Resolver endpoint, such as whether it's an inbound
            or an outbound Resolver endpoint, and the current status of the endpoint.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointCmdlet.ResolverEndpointId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver endpoint that you want to get information about.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverEndpoint'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverEndpointResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverEndpointResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverEndpointId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverEndpointId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointIpAddressListCmdlet">
            <summary>
            Gets the IP addresses for a specified Resolver endpoint.<br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointIpAddressListCmdlet.ResolverEndpointId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver endpoint that you want to get IP addresses for.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointIpAddressListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of IP addresses that you want to return in the response to a <code>ListResolverEndpointIpAddresses</code>
            request. If you don't specify a value for <code>MaxResults</code>, Resolver returns
            up to 100 IP addresses. </para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> In AWSPowerShell and AWSPowerShell.NetCore this parameter is used to limit the total number of items returned by the cmdlet.
            <br/>In AWS.Tools this parameter is simply passed to the service to specify how many items should be returned by each service call.
            <br/>Pipe the output of this cmdlet into Select-Object -First to terminate retrieving data pages early and control the number of items returned.
            </para>
            <para>If a value for this parameter is not specified the cmdlet will use a default value of '<b>100</b>'.</para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointIpAddressListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first <code>ListResolverEndpointIpAddresses</code> request, omit this value.</para><para>If the specified Resolver endpoint has more than <code>MaxResults</code> IP addresses,
            you can submit another <code>ListResolverEndpointIpAddresses</code> request to get
            the next group of IP addresses. In the next request, specify the value of <code>NextToken</code>
            from the previous response. </para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointIpAddressListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'IpAddresses'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverEndpointIpAddressesResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverEndpointIpAddressesResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointIpAddressListCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverEndpointId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverEndpointId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointIpAddressListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointListCmdlet">
            <summary>
            Lists all the Resolver endpoints that were created using the current Amazon Web Services
            account.<br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointListCmdlet.Filter">
            <summary>
            <para>
            <para>An optional specification to return a subset of Resolver endpoints, such as all inbound
            Resolver endpoints.</para><note><para>If you submit a second or subsequent <code>ListResolverEndpoints</code> request and
            specify the <code>NextToken</code> parameter, you must use the same values for <code>Filters</code>,
            if any, as in the previous request.</para></note>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of Resolver endpoints that you want to return in the response to
            a <code>ListResolverEndpoints</code> request. If you don't specify a value for <code>MaxResults</code>,
            Resolver returns up to 100 Resolver endpoints. </para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> In AWSPowerShell and AWSPowerShell.NetCore this parameter is used to limit the total number of items returned by the cmdlet.
            <br/>In AWS.Tools this parameter is simply passed to the service to specify how many items should be returned by each service call.
            <br/>Pipe the output of this cmdlet into Select-Object -First to terminate retrieving data pages early and control the number of items returned.
            </para>
            <para>If a value for this parameter is not specified the cmdlet will use a default value of '<b>100</b>'.</para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first <code>ListResolverEndpoints</code> request, omit this value.</para><para>If you have more than <code>MaxResults</code> Resolver endpoints, you can submit another
            <code>ListResolverEndpoints</code> request to get the next group of Resolver endpoints.
            In the next request, specify the value of <code>NextToken</code> from the previous
            response. </para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverEndpoints'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverEndpointsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverEndpointsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverEndpointListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigCmdlet">
            <summary>
            Gets information about a specified Resolver query logging configuration, such as the
            number of VPCs that the configuration is logging queries for and the location that
            logs are sent to.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.ResolverQueryLogConfigId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver query logging configuration that you want to get information
            about.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverQueryLogConfig'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverQueryLogConfigResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverQueryLogConfigResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverQueryLogConfigId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverQueryLogConfigId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet">
            <summary>
            Gets information about a specified association between a Resolver query logging configuration
            and an Amazon VPC. When you associate a VPC with a query logging configuration, Resolver
            logs DNS queries that originate in that VPC.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet.ResolverQueryLogConfigAssociationId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver query logging configuration association that you want to get
            information about.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverQueryLogConfigAssociation'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverQueryLogConfigAssociationResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverQueryLogConfigAssociationResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverQueryLogConfigAssociationId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverQueryLogConfigAssociationId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationListCmdlet">
            <summary>
            Lists information about associations between Amazon VPCs and query logging configurations.<br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationListCmdlet.Filter">
            <summary>
            <para>
            <para>An optional specification to return a subset of query logging associations.</para><note><para>If you submit a second or subsequent <code>ListResolverQueryLogConfigAssociations</code>
            request and specify the <code>NextToken</code> parameter, you must use the same values
            for <code>Filters</code>, if any, as in the previous request.</para></note>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationListCmdlet.SortBy">
            <summary>
            <para>
            <para>The element that you want Resolver to sort query logging associations by. </para><note><para>If you submit a second or subsequent <code>ListResolverQueryLogConfigAssociations</code>
            request and specify the <code>NextToken</code> parameter, you must use the same value
            for <code>SortBy</code>, if any, as in the previous request.</para></note><para>Valid values include the following elements:</para><ul><li><para><code>CreationTime</code>: The ID of the query logging association.</para></li><li><para><code>Error</code>: If the value of <code>Status</code> is <code>FAILED</code>, the
            value of <code>Error</code> indicates the cause: </para><ul><li><para><code>DESTINATION_NOT_FOUND</code>: The specified destination (for example, an Amazon
            S3 bucket) was deleted.</para></li><li><para><code>ACCESS_DENIED</code>: Permissions don't allow sending logs to the destination.</para></li></ul><para>If <code>Status</code> is a value other than <code>FAILED</code>, <code>ERROR</code>
            is null.</para></li><li><para><code>Id</code>: The ID of the query logging association</para></li><li><para><code>ResolverQueryLogConfigId</code>: The ID of the query logging configuration</para></li><li><para><code>ResourceId</code>: The ID of the VPC that is associated with the query logging
            configuration</para></li><li><para><code>Status</code>: The current status of the configuration. Valid values include
            the following:</para><ul><li><para><code>CREATING</code>: Resolver is creating an association between an Amazon VPC
            and a query logging configuration.</para></li><li><para><code>CREATED</code>: The association between an Amazon VPC and a query logging configuration
            was successfully created. Resolver is logging queries that originate in the specified
            VPC.</para></li><li><para><code>DELETING</code>: Resolver is deleting this query logging association.</para></li><li><para><code>FAILED</code>: Resolver either couldn't create or couldn't delete the query
            logging association. Here are two common causes:</para><ul><li><para>The specified destination (for example, an Amazon S3 bucket) was deleted.</para></li><li><para>Permissions don't allow sending logs to the destination.</para></li></ul></li></ul></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationListCmdlet.SortOrder">
            <summary>
            <para>
            <para>If you specified a value for <code>SortBy</code>, the order that you want query logging
            associations to be listed in, <code>ASCENDING</code> or <code>DESCENDING</code>.</para><note><para>If you submit a second or subsequent <code>ListResolverQueryLogConfigAssociations</code>
            request and specify the <code>NextToken</code> parameter, you must use the same value
            for <code>SortOrder</code>, if any, as in the previous request.</para></note>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of query logging associations that you want to return in the response
            to a <code>ListResolverQueryLogConfigAssociations</code> request. If you don't specify
            a value for <code>MaxResults</code>, Resolver returns up to 100 query logging associations.
            </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first <code>ListResolverQueryLogConfigAssociations</code> request, omit this
            value.</para><para>If there are more than <code>MaxResults</code> query logging associations that match
            the values that you specify for <code>Filters</code>, you can submit another <code>ListResolverQueryLogConfigAssociations</code>
            request to get the next group of associations. In the next request, specify the value
            of <code>NextToken</code> from the previous response. </para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is '*'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverQueryLogConfigAssociationsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverQueryLogConfigAssociationsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigAssociationListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigListCmdlet">
            <summary>
            Lists information about the specified query logging configurations. Each configuration
            defines where you want Resolver to save DNS query logs and specifies the VPCs that
            you want to log queries for.<br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigListCmdlet.Filter">
            <summary>
            <para>
            <para>An optional specification to return a subset of query logging configurations.</para><note><para>If you submit a second or subsequent <code>ListResolverQueryLogConfigs</code> request
            and specify the <code>NextToken</code> parameter, you must use the same values for
            <code>Filters</code>, if any, as in the previous request.</para></note>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigListCmdlet.SortBy">
            <summary>
            <para>
            <para>The element that you want Resolver to sort query logging configurations by. </para><note><para>If you submit a second or subsequent <code>ListResolverQueryLogConfigs</code> request
            and specify the <code>NextToken</code> parameter, you must use the same value for
            <code>SortBy</code>, if any, as in the previous request.</para></note><para>Valid values include the following elements:</para><ul><li><para><code>Arn</code>: The ARN of the query logging configuration</para></li><li><para><code>AssociationCount</code>: The number of VPCs that are associated with the specified
            configuration </para></li><li><para><code>CreationTime</code>: The date and time that Resolver returned when the configuration
            was created</para></li><li><para><code>CreatorRequestId</code>: The value that was specified for <code>CreatorRequestId</code>
            when the configuration was created</para></li><li><para><code>DestinationArn</code>: The location that logs are sent to</para></li><li><para><code>Id</code>: The ID of the configuration</para></li><li><para><code>Name</code>: The name of the configuration</para></li><li><para><code>OwnerId</code>: The Amazon Web Services account number of the account that
            created the configuration</para></li><li><para><code>ShareStatus</code>: Whether the configuration is shared with other Amazon Web
            Services accounts or shared with the current account by another Amazon Web Services
            account. Sharing is configured through Resource Access Manager (RAM).</para></li><li><para><code>Status</code>: The current status of the configuration. Valid values include
            the following:</para><ul><li><para><code>CREATING</code>: Resolver is creating the query logging configuration.</para></li><li><para><code>CREATED</code>: The query logging configuration was successfully created. Resolver
            is logging queries that originate in the specified VPC.</para></li><li><para><code>DELETING</code>: Resolver is deleting this query logging configuration.</para></li><li><para><code>FAILED</code>: Resolver either couldn't create or couldn't delete the query
            logging configuration. Here are two common causes:</para><ul><li><para>The specified destination (for example, an Amazon S3 bucket) was deleted.</para></li><li><para>Permissions don't allow sending logs to the destination.</para></li></ul></li></ul></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigListCmdlet.SortOrder">
            <summary>
            <para>
            <para>If you specified a value for <code>SortBy</code>, the order that you want query logging
            configurations to be listed in, <code>ASCENDING</code> or <code>DESCENDING</code>.</para><note><para>If you submit a second or subsequent <code>ListResolverQueryLogConfigs</code> request
            and specify the <code>NextToken</code> parameter, you must use the same value for
            <code>SortOrder</code>, if any, as in the previous request.</para></note>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of query logging configurations that you want to return in the
            response to a <code>ListResolverQueryLogConfigs</code> request. If you don't specify
            a value for <code>MaxResults</code>, Resolver returns up to 100 query logging configurations.
            </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first <code>ListResolverQueryLogConfigs</code> request, omit this value.</para><para>If there are more than <code>MaxResults</code> query logging configurations that match
            the values that you specify for <code>Filters</code>, you can submit another <code>ListResolverQueryLogConfigs</code>
            request to get the next group of configurations. In the next request, specify the
            value of <code>NextToken</code> from the previous response. </para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is '*'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverQueryLogConfigsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverQueryLogConfigsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigPolicyCmdlet">
            <summary>
            Gets information about a query logging policy. A query logging policy specifies the
            Resolver query logging operations and resources that you want to allow another Amazon
            Web Services account to be able to use.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigPolicyCmdlet.Arn">
            <summary>
            <para>
            <para>The ARN of the query logging configuration that you want to get the query logging
            policy for.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigPolicyCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverQueryLogConfigPolicy'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverQueryLogConfigPolicyResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverQueryLogConfigPolicyResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverQueryLogConfigPolicyCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the Arn parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^Arn' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleCmdlet">
            <summary>
            Gets information about a specified Resolver rule, such as the domain name that the
            rule forwards DNS queries for and the ID of the outbound Resolver endpoint that the
            rule is associated with.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleCmdlet.ResolverRuleId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver rule that you want to get information about.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverRule'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverRuleResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverRuleResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverRuleId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverRuleId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleAssociationCmdlet">
            <summary>
            Gets information about an association between a specified Resolver rule and a VPC.
            You associate a Resolver rule and a VPC using <a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_AssociateResolverRule.html">AssociateResolverRule</a>.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleAssociationCmdlet.ResolverRuleAssociationId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver rule association that you want to get information about.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverRuleAssociation'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverRuleAssociationResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverRuleAssociationResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleAssociationCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverRuleAssociationId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverRuleAssociationId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleAssociationListCmdlet">
            <summary>
            Lists the associations that were created between Resolver rules and VPCs using the
            current Amazon Web Services account.<br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleAssociationListCmdlet.Filter">
            <summary>
            <para>
            <para>An optional specification to return a subset of Resolver rules, such as Resolver rules
            that are associated with the same VPC ID.</para><note><para>If you submit a second or subsequent <code>ListResolverRuleAssociations</code> request
            and specify the <code>NextToken</code> parameter, you must use the same values for
            <code>Filters</code>, if any, as in the previous request.</para></note>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleAssociationListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of rule associations that you want to return in the response to
            a <code>ListResolverRuleAssociations</code> request. If you don't specify a value
            for <code>MaxResults</code>, Resolver returns up to 100 rule associations. </para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> In AWSPowerShell and AWSPowerShell.NetCore this parameter is used to limit the total number of items returned by the cmdlet.
            <br/>In AWS.Tools this parameter is simply passed to the service to specify how many items should be returned by each service call.
            <br/>Pipe the output of this cmdlet into Select-Object -First to terminate retrieving data pages early and control the number of items returned.
            </para>
            <para>If a value for this parameter is not specified the cmdlet will use a default value of '<b>100</b>'.</para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleAssociationListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first <code>ListResolverRuleAssociation</code> request, omit this value.</para><para>If you have more than <code>MaxResults</code> rule associations, you can submit another
            <code>ListResolverRuleAssociation</code> request to get the next group of rule associations.
            In the next request, specify the value of <code>NextToken</code> from the previous
            response. </para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleAssociationListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverRuleAssociations'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverRuleAssociationsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverRuleAssociationsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleAssociationListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleListCmdlet">
            <summary>
            Lists the Resolver rules that were created using the current Amazon Web Services account.<br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleListCmdlet.Filter">
            <summary>
            <para>
            <para>An optional specification to return a subset of Resolver rules, such as all Resolver
            rules that are associated with the same Resolver endpoint.</para><note><para>If you submit a second or subsequent <code>ListResolverRules</code> request and specify
            the <code>NextToken</code> parameter, you must use the same values for <code>Filters</code>,
            if any, as in the previous request.</para></note>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of Resolver rules that you want to return in the response to a
            <code>ListResolverRules</code> request. If you don't specify a value for <code>MaxResults</code>,
            Resolver returns up to 100 Resolver rules.</para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> In AWSPowerShell and AWSPowerShell.NetCore this parameter is used to limit the total number of items returned by the cmdlet.
            <br/>In AWS.Tools this parameter is simply passed to the service to specify how many items should be returned by each service call.
            <br/>Pipe the output of this cmdlet into Select-Object -First to terminate retrieving data pages early and control the number of items returned.
            </para>
            <para>If a value for this parameter is not specified the cmdlet will use a default value of '<b>100</b>'.</para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first <code>ListResolverRules</code> request, omit this value.</para><para>If you have more than <code>MaxResults</code> Resolver rules, you can submit another
            <code>ListResolverRules</code> request to get the next group of Resolver rules. In
            the next request, specify the value of <code>NextToken</code> from the previous response.
            </para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverRules'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverRulesResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListResolverRulesResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRuleListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRulePolicyCmdlet">
            <summary>
            Gets information about the Resolver rule policy for a specified rule. A Resolver rule
            policy includes the rule that you want to share with another account, the account
            that you want to share the rule with, and the Resolver operations that you want to
            allow the account to use.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRulePolicyCmdlet.Arn">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver rule that you want to get the Resolver rule policy for.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRulePolicyCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverRulePolicy'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverRulePolicyResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.GetResolverRulePolicyResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResolverRulePolicyCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the Arn parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^Arn' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResourceTagListCmdlet">
            <summary>
            Lists the tags that you associated with the specified resource.<br/><br/>This cmdlet automatically pages all available results to the pipeline - parameters related to iteration are only needed if you want to manually control the paginated output. To disable autopagination, use -NoAutoIteration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResourceTagListCmdlet.ResourceArn">
            <summary>
            <para>
            <para>The Amazon Resource Name (ARN) for the resource that you want to list tags for.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResourceTagListCmdlet.MaxResult">
            <summary>
            <para>
            <para>The maximum number of tags that you want to return in the response to a <code>ListTagsForResource</code>
            request. If you don't specify a value for <code>MaxResults</code>, Resolver returns
            up to 100 tags.</para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> In AWSPowerShell and AWSPowerShell.NetCore this parameter is used to limit the total number of items returned by the cmdlet.
            <br/>In AWS.Tools this parameter is simply passed to the service to specify how many items should be returned by each service call.
            <br/>Pipe the output of this cmdlet into Select-Object -First to terminate retrieving data pages early and control the number of items returned.
            </para>
            <para>If a value for this parameter is not specified the cmdlet will use a default value of '<b>100</b>'.</para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResourceTagListCmdlet.NextToken">
            <summary>
            <para>
            <para>For the first <code>ListTagsForResource</code> request, omit this value.</para><para>If you have more than <code>MaxResults</code> tags, you can submit another <code>ListTagsForResource</code>
            request to get the next group of tags for the resource. In the next request, specify
            the value of <code>NextToken</code> from the previous response. </para>
            </para>
            <para>
            <br/><b>Note:</b> This parameter is only used if you are manually controlling output pagination of the service API call.
            <br/>In order to manually control output pagination, use '-NextToken $null' for the first call and '-NextToken $AWSHistory.LastServiceResponse.NextToken' for subsequent calls.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResourceTagListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'Tags'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ListTagsForResourceResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ListTagsForResourceResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResourceTagListCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResourceArn parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResourceArn' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.GetR53RResourceTagListCmdlet.NoAutoIteration">
            <summary>
            By default the cmdlet will auto-iterate and retrieve all results to the pipeline by performing multiple
            service calls. If set, the cmdlet will retrieve only the next 'page' of results using the value of NextToken
            as the start point.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.ImportR53RFirewallDomainListCmdlet">
            <summary>
            Imports domain names from a file into a domain list, for use in a DNS firewall rule
            group.
             
              
            <para>
            Each domain specification in your domain list must satisfy the following requirements:
             
            </para><ul><li><para>
            It can optionally start with <code>*</code> (asterisk).
            </para></li><li><para>
            With the exception of the optional starting asterisk, it must only contain the following
            characters: <code>A-Z</code>, <code>a-z</code>, <code>0-9</code>, <code>-</code> (hyphen).
            </para></li><li><para>
            It must be from 1-255 characters in length.
            </para></li></ul>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.ImportR53RFirewallDomainListCmdlet.DomainFileUrl">
            <summary>
            <para>
            <para>The fully qualified URL or URI of the file stored in Amazon Simple Storage Service
            (Amazon S3) that contains the list of domains to import.</para><para>The file must be in an S3 bucket that's in the same Region as your DNS Firewall. The
            file must be a text file and must contain a single domain per line.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.ImportR53RFirewallDomainListCmdlet.FirewallDomainListId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the domain list that you want to modify with the import operation.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.ImportR53RFirewallDomainListCmdlet.Operation">
            <summary>
            <para>
            <para>What you want DNS Firewall to do with the domains that are listed in the file. This
            must be set to <code>REPLACE</code>, which updates the domain list to exactly match
            the list in the file. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.ImportR53RFirewallDomainListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is '*'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.ImportFirewallDomainsResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.ImportFirewallDomainsResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.ImportR53RFirewallDomainListCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallDomainListCmdlet">
            <summary>
            Creates an empty firewall domain list for use in DNS Firewall rules. You can populate
            the domains for the new list with a file, using <a>ImportFirewallDomains</a>, or with
            domain strings, using <a>UpdateFirewallDomains</a>.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallDomainListCmdlet.CreatorRequestId">
            <summary>
            <para>
            <para>A unique string that identifies the request and that allows you to retry failed requests
            without the risk of running the operation twice. <code>CreatorRequestId</code> can
            be any unique string, for example, a date/time stamp. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallDomainListCmdlet.Name">
            <summary>
            <para>
            <para>A name that lets you identify the domain list to manage and use it.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallDomainListCmdlet.Tag">
            <summary>
            <para>
            <para>A list of the tag keys and values that you want to associate with the domain list.
            </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallDomainListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallDomainList'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.CreateFirewallDomainListResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.CreateFirewallDomainListResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallDomainListCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet">
            <summary>
            Creates a single DNS Firewall rule in the specified rule group, using the specified
            domain list.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.Action">
            <summary>
            <para>
            <para>The action that DNS Firewall should take on a DNS query when it matches one of the
            domains in the rule's domain list:</para><ul><li><para><code>ALLOW</code> - Permit the request to go through.</para></li><li><para><code>ALERT</code> - Permit the request and send metrics and logs to Cloud Watch.</para></li><li><para><code>BLOCK</code> - Disallow the request. This option requires additional details
            in the rule's <code>BlockResponse</code>. </para></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.BlockOverrideDnsType">
            <summary>
            <para>
            <para>The DNS record's type. This determines the format of the record value that you provided
            in <code>BlockOverrideDomain</code>. Used for the rule action <code>BLOCK</code> with
            a <code>BlockResponse</code> setting of <code>OVERRIDE</code>.</para><para>This setting is required if the <code>BlockResponse</code> setting is <code>OVERRIDE</code>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.BlockOverrideDomain">
            <summary>
            <para>
            <para>The custom DNS record to send back in response to the query. Used for the rule action
            <code>BLOCK</code> with a <code>BlockResponse</code> setting of <code>OVERRIDE</code>.</para><para>This setting is required if the <code>BlockResponse</code> setting is <code>OVERRIDE</code>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.BlockOverrideTtl">
            <summary>
            <para>
            <para>The recommended amount of time, in seconds, for the DNS resolver or web browser to
            cache the provided override record. Used for the rule action <code>BLOCK</code> with
            a <code>BlockResponse</code> setting of <code>OVERRIDE</code>.</para><para>This setting is required if the <code>BlockResponse</code> setting is <code>OVERRIDE</code>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.BlockResponse">
            <summary>
            <para>
            <para>The way that you want DNS Firewall to block the request, used with the rule action
            setting <code>BLOCK</code>. </para><ul><li><para><code>NODATA</code> - Respond indicating that the query was successful, but no response
            is available for it.</para></li><li><para><code>NXDOMAIN</code> - Respond indicating that the domain name that's in the query
            doesn't exist.</para></li><li><para><code>OVERRIDE</code> - Provide a custom override in the response. This option requires
            custom handling details in the rule's <code>BlockOverride*</code> settings. </para></li></ul><para>This setting is required if the rule action setting is <code>BLOCK</code>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.CreatorRequestId">
            <summary>
            <para>
            <para>A unique string that identifies the request and that allows you to retry failed requests
            without the risk of running the operation twice. <code>CreatorRequestId</code> can
            be any unique string, for example, a date/time stamp. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.FirewallDomainListId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the domain list that you want to use in the rule. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.FirewallRuleGroupId">
            <summary>
            <para>
            <para>The unique identifier of the firewall rule group where you want to create the rule.
            </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.Name">
            <summary>
            <para>
            <para>A name that lets you identify the rule in the rule group.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.Priority">
            <summary>
            <para>
            <para>The setting that determines the processing order of the rule in the rule group. DNS
            Firewall processes the rules in a rule group by order of priority, starting from the
            lowest setting.</para><para>You must specify a unique priority for each rule in a rule group. To make it easier
            to insert rules later, leave space between the numbers, for example, use 100, 200,
            and so on. You can change the priority setting for the rules in a rule group at any
            time.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRule'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.CreateFirewallRuleResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.CreateFirewallRuleResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupCmdlet">
            <summary>
            Creates an empty DNS Firewall rule group for filtering DNS network traffic in a VPC.
            You can add rules to the new rule group by calling <a>CreateFirewallRule</a>.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupCmdlet.CreatorRequestId">
            <summary>
            <para>
            <para>A unique string defined by you to identify the request. This allows you to retry failed
            requests without the risk of running the operation twice. This can be any unique string,
            for example, a timestamp. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupCmdlet.Name">
            <summary>
            <para>
            <para>A name that lets you identify the rule group, to manage and use it.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupCmdlet.Tag">
            <summary>
            <para>
            <para>A list of the tag keys and values that you want to associate with the rule group.
            </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRuleGroup'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.CreateFirewallRuleGroupResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.CreateFirewallRuleGroupResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet">
            <summary>
            Associates a <a>FirewallRuleGroup</a> with a VPC, to provide DNS filtering for the
            VPC.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.CreatorRequestId">
            <summary>
            <para>
            <para>A unique string that identifies the request and that allows failed requests to be
            retried without the risk of running the operation twice. <code>CreatorRequestId</code>
            can be any unique string, for example, a date/time stamp. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.FirewallRuleGroupId">
            <summary>
            <para>
            <para>The unique identifier of the firewall rule group. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.MutationProtection">
            <summary>
            <para>
            <para>If enabled, this setting disallows modification or removal of the association, to
            help prevent against accidentally altering DNS firewall protections. When you create
            the association, the default setting is <code>DISABLED</code>. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Name">
            <summary>
            <para>
            <para>A name that lets you identify the association, to manage and use it.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Priority">
            <summary>
            <para>
            <para>The setting that determines the processing order of the rule group among the rule
            groups that you associate with the specified VPC. DNS Firewall filters VPC traffic
            starting from the rule group with the lowest numeric priority setting. </para><para>You must specify a unique priority for each rule group that you associate with a single
            VPC. To make it easier to insert rule groups later, leave space between the numbers,
            for example, use 101, 200, and so on. You can change the priority setting for a rule
            group association after you create it.</para><para>The allowed values for <code>Priority</code> are between 100 and 9900.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Tag">
            <summary>
            <para>
            <para>A list of the tag keys and values that you want to associate with the rule group association.
            </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.VpcId">
            <summary>
            <para>
            <para>The unique identifier of the VPC that you want to associate with the rule group. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRuleGroupAssociation'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.AssociateFirewallRuleGroupResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.AssociateFirewallRuleGroupResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverEndpointCmdlet">
            <summary>
            Creates a Resolver endpoint. There are two types of Resolver endpoints, inbound and
            outbound:
             
             <ul><li><para>
            An <i>inbound Resolver endpoint</i> forwards DNS queries to the DNS service for a
            VPC from your network.
            </para></li><li><para>
            An <i>outbound Resolver endpoint</i> forwards DNS queries from the DNS service for
            a VPC to your network.
            </para></li></ul>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverEndpointCmdlet.CreatorRequestId">
            <summary>
            <para>
            <para>A unique string that identifies the request and that allows failed requests to be
            retried without the risk of running the operation twice. <code>CreatorRequestId</code>
            can be any unique string, for example, a date/time stamp. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverEndpointCmdlet.Direction">
            <summary>
            <para>
            <para>Specify the applicable value:</para><ul><li><para><code>INBOUND</code>: Resolver forwards DNS queries to the DNS service for a VPC
            from your network</para></li><li><para><code>OUTBOUND</code>: Resolver forwards DNS queries from the DNS service for a VPC
            to your network</para></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverEndpointCmdlet.IpAddress">
            <summary>
            <para>
            <para>The subnets and IP addresses in your VPC that DNS queries originate from (for outbound
            endpoints) or that you forward DNS queries to (for inbound endpoints). The subnet
            ID uniquely identifies a VPC. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverEndpointCmdlet.Name">
            <summary>
            <para>
            <para>A friendly name that lets you easily find a configuration in the Resolver dashboard
            in the Route 53 console.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverEndpointCmdlet.SecurityGroupId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of one or more security groups that you want to use to control access to this
            VPC. The security group that you specify must include one or more inbound rules (for
            inbound Resolver endpoints) or outbound rules (for outbound Resolver endpoints). Inbound
            and outbound rules must allow TCP and UDP access. For inbound access, open port 53.
            For outbound access, open the port that you're using for DNS queries on your network.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverEndpointCmdlet.Tag">
            <summary>
            <para>
            <para>A list of the tag keys and values that you want to associate with the endpoint.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverEndpointCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverEndpoint'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.CreateResolverEndpointResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.CreateResolverEndpointResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverEndpointCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the Name parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^Name' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverEndpointCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverQueryLogConfigCmdlet">
            <summary>
            Creates a Resolver query logging configuration, which defines where you want Resolver
            to save DNS query logs that originate in your VPCs. Resolver can log queries only
            for VPCs that are in the same Region as the query logging configuration.
             
              
            <para>
            To specify which VPCs you want to log queries for, you use <code>AssociateResolverQueryLogConfig</code>.
            For more information, see <a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_AssociateResolverQueryLogConfig.html">AssociateResolverQueryLogConfig</a>.
             
            </para><para>
            You can optionally use Resource Access Manager (RAM) to share a query logging configuration
            with other Amazon Web Services accounts. The other accounts can then associate VPCs
            with the configuration. The query logs that Resolver creates for a configuration include
            all DNS queries that originate in all VPCs that are associated with the configuration.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.CreatorRequestId">
            <summary>
            <para>
            <para>A unique string that identifies the request and that allows failed requests to be
            retried without the risk of running the operation twice. <code>CreatorRequestId</code>
            can be any unique string, for example, a date/time stamp. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.DestinationArn">
            <summary>
            <para>
            <para>The ARN of the resource that you want Resolver to send query logs. You can send query
            logs to an S3 bucket, a CloudWatch Logs log group, or a Kinesis Data Firehose delivery
            stream. Examples of valid values include the following:</para><ul><li><para><b>S3 bucket</b>: </para><para><code>arn:aws:s3:::examplebucket</code></para><para>You can optionally append a file prefix to the end of the ARN.</para><para><code>arn:aws:s3:::examplebucket/development/</code></para></li><li><para><b>CloudWatch Logs log group</b>: </para><para><code>arn:aws:logs:us-west-1:123456789012:log-group:/mystack-testgroup-12ABC1AB12A1:*</code></para></li><li><para><b>Kinesis Data Firehose delivery stream</b>:</para><para><code>arn:aws:kinesis:us-east-2:0123456789:stream/my_stream_name</code></para></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.Name">
            <summary>
            <para>
            <para>The name that you want to give the query logging configuration.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.Tag">
            <summary>
            <para>
            <para>A list of the tag keys and values that you want to associate with the query logging
            configuration.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverQueryLogConfig'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.CreateResolverQueryLogConfigResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.CreateResolverQueryLogConfigResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverRuleCmdlet">
            <summary>
            For DNS queries that originate in your VPCs, specifies which Resolver endpoint the
            queries pass through, one domain name that you want to forward to your network, and
            the IP addresses of the DNS resolvers in your network.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverRuleCmdlet.CreatorRequestId">
            <summary>
            <para>
            <para>A unique string that identifies the request and that allows failed requests to be
            retried without the risk of running the operation twice. <code>CreatorRequestId</code>
            can be any unique string, for example, a date/time stamp. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverRuleCmdlet.DomainName">
            <summary>
            <para>
            <para>DNS queries for this domain name are forwarded to the IP addresses that you specify
            in <code>TargetIps</code>. If a query matches multiple Resolver rules (example.com
            and www.example.com), outbound DNS queries are routed using the Resolver rule that
            contains the most specific domain name (www.example.com).</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverRuleCmdlet.Name">
            <summary>
            <para>
            <para>A friendly name that lets you easily find a rule in the Resolver dashboard in the
            Route 53 console.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverRuleCmdlet.ResolverEndpointId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the outbound Resolver endpoint that you want to use to route DNS queries
            to the IP addresses that you specify in <code>TargetIps</code>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverRuleCmdlet.RuleType">
            <summary>
            <para>
            <para>When you want to forward DNS queries for specified domain name to resolvers on your
            network, specify <code>FORWARD</code>.</para><para>When you have a forwarding rule to forward DNS queries for a domain to your network
            and you want Resolver to process queries for a subdomain of that domain, specify <code>SYSTEM</code>.</para><para>For example, to forward DNS queries for example.com to resolvers on your network,
            you create a rule and specify <code>FORWARD</code> for <code>RuleType</code>. To then
            have Resolver process queries for apex.example.com, you create a rule and specify
            <code>SYSTEM</code> for <code>RuleType</code>.</para><para>Currently, only Resolver can create rules that have a value of <code>RECURSIVE</code>
            for <code>RuleType</code>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverRuleCmdlet.Tag">
            <summary>
            <para>
            <para>A list of the tag keys and values that you want to associate with the endpoint.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverRuleCmdlet.TargetIp">
            <summary>
            <para>
            <para>The IPs that you want Resolver to forward DNS queries to. You can specify only IPv4
            addresses. Separate IP addresses with a space.</para><para><code>TargetIps</code> is available only when the value of <code>Rule type</code>
            is <code>FORWARD</code>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverRuleCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverRule'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.CreateResolverRuleResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.CreateResolverRuleResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverRuleCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the DomainName parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^DomainName' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.NewR53RResolverRuleCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallDomainListCmdlet">
            <summary>
            Deletes the specified domain list.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallDomainListCmdlet.FirewallDomainListId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the domain list that you want to delete. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallDomainListCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallDomainList'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteFirewallDomainListResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteFirewallDomainListResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallDomainListCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the FirewallDomainListId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^FirewallDomainListId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallDomainListCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleCmdlet">
            <summary>
            Deletes the specified firewall rule.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleCmdlet.FirewallDomainListId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the domain list that's used in the rule. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleCmdlet.FirewallRuleGroupId">
            <summary>
            <para>
            <para>The unique identifier of the firewall rule group that you want to delete the rule
            from. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRule'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteFirewallRuleResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteFirewallRuleResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleGroupCmdlet">
            <summary>
            Deletes the specified firewall rule group.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleGroupCmdlet.FirewallRuleGroupId">
            <summary>
            <para>
            <para>The unique identifier of the firewall rule group that you want to delete. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleGroupCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRuleGroup'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteFirewallRuleGroupResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteFirewallRuleGroupResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleGroupCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the FirewallRuleGroupId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^FirewallRuleGroupId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleGroupCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet">
            <summary>
            Disassociates a <a>FirewallRuleGroup</a> from a VPC, to remove DNS filtering from
            the VPC.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.FirewallRuleGroupAssociationId">
            <summary>
            <para>
            <para>The identifier of the <a>FirewallRuleGroupAssociation</a>. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'FirewallRuleGroupAssociation'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.DisassociateFirewallRuleGroupResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.DisassociateFirewallRuleGroupResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the FirewallRuleGroupAssociationId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^FirewallRuleGroupAssociationId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RFirewallRuleGroupAssociationCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverEndpointCmdlet">
            <summary>
            Deletes a Resolver endpoint. The effect of deleting a Resolver endpoint depends on
            whether it's an inbound or an outbound Resolver endpoint:
             
             <ul><li><para><b>Inbound</b>: DNS queries from your network are no longer routed to the DNS service
            for the specified VPC.
            </para></li><li><para><b>Outbound</b>: DNS queries from a VPC are no longer routed to your network.
            </para></li></ul>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverEndpointCmdlet.ResolverEndpointId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver endpoint that you want to delete.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverEndpointCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverEndpoint'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteResolverEndpointResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteResolverEndpointResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverEndpointCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverEndpointId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverEndpointId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverEndpointCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet">
            <summary>
            Removes IP addresses from an inbound or an outbound Resolver endpoint. If you want
            to remove more than one IP address, submit one <code>DisassociateResolverEndpointIpAddress</code>
            request for each IP address.
             
              
            <para>
            To add an IP address to an endpoint, see <a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_AssociateResolverEndpointIpAddress.html">AssociateResolverEndpointIpAddress</a>.
             
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet.IpAddress">
            <summary>
            <para>
            <para>The IPv4 address that you want to remove from a Resolver endpoint.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet.ResolverEndpointId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver endpoint that you want to disassociate an IP address from.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverEndpoint'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.DisassociateResolverEndpointIpAddressResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.DisassociateResolverEndpointIpAddressResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the IpAddress parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^IpAddress' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverEndpointIpAddressAssociationCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverQueryLogConfigCmdlet">
            <summary>
            Deletes a query logging configuration. When you delete a configuration, Resolver stops
            logging DNS queries for all of the Amazon VPCs that are associated with the configuration.
            This also applies if the query logging configuration is shared with other Amazon Web
            Services accounts, and the other accounts have associated VPCs with the shared configuration.
             
              
            <para>
            Before you can delete a query logging configuration, you must first disassociate all
            VPCs from the configuration. See <a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_DisassociateResolverQueryLogConfig.html">DisassociateResolverQueryLogConfig</a>.
            </para><para>
            If you used Resource Access Manager (RAM) to share a query logging configuration with
            other accounts, you must stop sharing the configuration before you can delete a configuration.
            The accounts that you shared the configuration with can first disassociate VPCs that
            they associated with the configuration, but that's not necessary. If you stop sharing
            the configuration, those VPCs are automatically disassociated from the configuration.
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.ResolverQueryLogConfigId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the query logging configuration that you want to delete.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverQueryLogConfig'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteResolverQueryLogConfigResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteResolverQueryLogConfigResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverQueryLogConfigId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverQueryLogConfigId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverQueryLogConfigCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet">
            <summary>
            Disassociates a VPC from a query logging configuration.
             
             <note><para>
            Before you can delete a query logging configuration, you must first disassociate all
            VPCs from the configuration. If you used Resource Access Manager (RAM) to share a
            query logging configuration with other accounts, VPCs can be disassociated from the
            configuration in the following ways:
            </para><ul><li><para>
            The accounts that you shared the configuration with can disassociate VPCs from the
            configuration.
            </para></li><li><para>
            You can stop sharing the configuration.
            </para></li></ul></note>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet.ResolverQueryLogConfigId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the query logging configuration that you want to disassociate a specified
            VPC from.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet.ResourceId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Amazon VPC that you want to disassociate from a specified query logging
            configuration.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverQueryLogConfigAssociation'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.DisassociateResolverQueryLogConfigResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.DisassociateResolverQueryLogConfigResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverQueryLogConfigAssociationCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverRuleCmdlet">
            <summary>
            Deletes a Resolver rule. Before you can delete a Resolver rule, you must disassociate
            it from all the VPCs that you associated the Resolver rule with. For more information,
            see <a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_DisassociateResolverRule.html">DisassociateResolverRule</a>.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverRuleCmdlet.ResolverRuleId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver rule that you want to delete.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverRuleCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverRule'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteResolverRuleResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.DeleteResolverRuleResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverRuleCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverRuleId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverRuleId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverRuleCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverRuleAssociationCmdlet">
            <summary>
            Removes the association between a specified Resolver rule and a specified VPC.
             
             <important><para>
            If you disassociate a Resolver rule from a VPC, Resolver stops forwarding DNS queries
            for the domain name that you specified in the Resolver rule.
            </para></important>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverRuleAssociationCmdlet.ResolverRuleId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver rule that you want to disassociate from the specified VPC.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverRuleAssociationCmdlet.VPCId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the VPC that you want to disassociate the Resolver rule from.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverRuleAssociationCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverRuleAssociation'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.DisassociateResolverRuleResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.DisassociateResolverRuleResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverRuleAssociationCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverRuleId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverRuleId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResolverRuleAssociationCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResourceTagCmdlet">
            <summary>
            Removes one or more tags from a specified resource.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResourceTagCmdlet.ResourceArn">
            <summary>
            <para>
            <para>The Amazon Resource Name (ARN) for the resource that you want to remove tags from.
            To get the ARN for a resource, use the applicable <code>Get</code> or <code>List</code>
            command: </para><ul><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_GetResolverEndpoint.html">GetResolverEndpoint</a></para></li><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_GetResolverRule.html">GetResolverRule</a></para></li><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_GetResolverRuleAssociation.html">GetResolverRuleAssociation</a></para></li><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_ListResolverEndpoints.html">ListResolverEndpoints</a></para></li><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_ListResolverRuleAssociations.html">ListResolverRuleAssociations</a></para></li><li><para><a href="https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/API_route53resolver_ListResolverRules.html">ListResolverRules</a></para></li></ul>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResourceTagCmdlet.TagKey">
            <summary>
            <para>
            <para>The tags that you want to remove to the specified resource.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResourceTagCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The cmdlet doesn't have a return value by default.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.UntagResourceResponse).
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResourceTagCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResourceArn parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResourceArn' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.RemoveR53RResourceTagCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.SetR53RResolverRulePolicyCmdlet">
            <summary>
            Specifies an Amazon Web Services rule that you want to share with another account,
            the account that you want to share the rule with, and the operations that you want
            the account to be able to perform on the rule.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.SetR53RResolverRulePolicyCmdlet.Arn">
            <summary>
            <para>
            <para>The Amazon Resource Name (ARN) of the rule that you want to share with another account.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.SetR53RResolverRulePolicyCmdlet.ResolverRulePolicy">
            <summary>
            <para>
            <para>An Identity and Access Management policy statement that lists the rules that you want
            to share with another Amazon Web Services account and the operations that you want
            the account to be able to perform. You can specify the following operations in the
            <code>Action</code> section of the statement:</para><ul><li><para><code>route53resolver:GetResolverRule</code></para></li><li><para><code>route53resolver:AssociateResolverRule</code></para></li><li><para><code>route53resolver:DisassociateResolverRule</code></para></li><li><para><code>route53resolver:ListResolverRules</code></para></li><li><para><code>route53resolver:ListResolverRuleAssociations</code></para></li></ul><para>In the <code>Resource</code> section of the statement, specify the ARN for the rule
            that you want to share with another account. Specify the same ARN that you specified
            in <code>Arn</code>.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.SetR53RResolverRulePolicyCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ReturnValue'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.PutResolverRulePolicyResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.PutResolverRulePolicyResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.SetR53RResolverRulePolicyCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverRulePolicy parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverRulePolicy' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.SetR53RResolverRulePolicyCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverDnssecConfigCmdlet">
            <summary>
            Updates an existing DNSSEC validation configuration. If there is no existing DNSSEC
            validation configuration, one is created.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverDnssecConfigCmdlet.ResourceId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the virtual private cloud (VPC) that you're updating the DNSSEC validation
            status for.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverDnssecConfigCmdlet.Validation">
            <summary>
            <para>
            <para>The new value that you are specifying for DNSSEC validation for the VPC. The value
            can be <code>ENABLE</code> or <code>DISABLE</code>. Be aware that it can take time
            for a validation status change to be completed.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverDnssecConfigCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverDNSSECConfig'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateResolverDnssecConfigResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateResolverDnssecConfigResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverDnssecConfigCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResourceId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResourceId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverDnssecConfigCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverEndpointCmdlet">
            <summary>
            Updates the name of an inbound or an outbound Resolver endpoint.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverEndpointCmdlet.Name">
            <summary>
            <para>
            <para>The name of the Resolver endpoint that you want to update.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverEndpointCmdlet.ResolverEndpointId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver endpoint that you want to update.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverEndpointCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverEndpoint'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateResolverEndpointResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateResolverEndpointResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverEndpointCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverEndpointId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverEndpointId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverEndpointCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverRuleCmdlet">
            <summary>
            Updates settings for a specified Resolver rule. <code>ResolverRuleId</code> is required,
            and all other parameters are optional. If you don't specify a parameter, it retains
            its current value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverRuleCmdlet.Config">
            <summary>
            <para>
            <para>The new settings for the Resolver rule.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverRuleCmdlet.ResolverRuleId">
            <summary>
            <para>
            <para>The ID of the Resolver rule that you want to update.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverRuleCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ResolverRule'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateResolverRuleResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.UpdateResolverRuleResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverRuleCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the ResolverRuleId parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^ResolverRuleId' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.UpdateR53RResolverRuleCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.WriteR53RResolverQueryLogConfigPolicyCmdlet">
            <summary>
            Specifies an Amazon Web Services account that you want to share a query logging configuration
            with, the query logging configuration that you want to share, and the operations that
            you want the account to be able to perform on the configuration.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.WriteR53RResolverQueryLogConfigPolicyCmdlet.Arn">
            <summary>
            <para>
            <para>The Amazon Resource Name (ARN) of the account that you want to share rules with.</para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.WriteR53RResolverQueryLogConfigPolicyCmdlet.ResolverQueryLogConfigPolicy">
            <summary>
            <para>
            <para>An Identity and Access Management policy statement that lists the query logging configurations
            that you want to share with another Amazon Web Services account and the operations
            that you want the account to be able to perform. You can specify the following operations
            in the <code>Actions</code> section of the statement:</para><ul><li><para><code>route53resolver:AssociateResolverQueryLogConfig</code></para></li><li><para><code>route53resolver:DisassociateResolverQueryLogConfig</code></para></li><li><para><code>route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations</code></para></li><li><para><code>route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs</code></para></li></ul><para>In the <code>Resource</code> section of the statement, you specify the ARNs for the
            query logging configurations that you want to share with the account that you specified
            in <code>Arn</code>. </para>
            </para>
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.WriteR53RResolverQueryLogConfigPolicyCmdlet.Select">
            <summary>
            Use the -Select parameter to control the cmdlet output. The default value is 'ReturnValue'.
            Specifying -Select '*' will result in the cmdlet returning the whole service response (Amazon.Route53Resolver.Model.PutResolverQueryLogConfigPolicyResponse).
            Specifying the name of a property of type Amazon.Route53Resolver.Model.PutResolverQueryLogConfigPolicyResponse will result in that property being returned.
            Specifying -Select '^ParameterName' will result in the cmdlet returning the selected cmdlet parameter value.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.WriteR53RResolverQueryLogConfigPolicyCmdlet.PassThru">
            <summary>
            Changes the cmdlet behavior to return the value passed to the Arn parameter.
            The -PassThru parameter is deprecated, use -Select '^Arn' instead. This parameter will be removed in a future version.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:Amazon.PowerShell.Cmdlets.R53R.WriteR53RResolverQueryLogConfigPolicyCmdlet.Force">
            <summary>
            This parameter overrides confirmation prompts to force
            the cmdlet to continue its operation. This parameter should always
            be used with caution.
            </summary>
        </member>
    </members>
</doc>