AWSAliases.ps1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Set-Alias -Name Record-ASLifecycleActionHeartbeat -Value Write-ASLifecycleActionHeartbeat
Set-Alias -Name AS-RecordLifecycleActionHeartbeat -Value Write-ASLifecycleActionHeartbeat
Set-Alias -Name Resume-ASProcesses -Value Resume-ASProcess
Set-Alias -Name AS-ResumeProcesses -Value Resume-ASProcess
Set-Alias -Name AS-SetDesiredCapacity -Value Set-ASDesiredCapacity
Set-Alias -Name AS-SetInstanceHealth -Value Set-ASInstanceHealth
Set-Alias -Name Suspend-ASProcesses -Value Suspend-ASProcess
Set-Alias -Name AS-SuspendProcesses -Value Suspend-ASProcess
Set-Alias -Name Terminate-ASInstanceInAutoScalingGroup -Value Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup
Set-Alias -Name AS-TerminateInstanceInAutoScalingGroup -Value Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup
Set-Alias -Name AS-UpdateAutoScalingGroup -Value Update-ASAutoScalingGroup
Set-Alias -Name Attach-ASInstances -Value Add-ASInstances
Set-Alias -Name AS-AttachInstances -Value Add-ASInstances
Set-Alias -Name AS-CompleteLifecycleAction -Value Complete-ASLifecycleAction
Set-Alias -Name Create-ASAutoScalingGroup -Value New-ASAutoScalingGroup
Set-Alias -Name AS-CreateAutoScalingGroup -Value New-ASAutoScalingGroup
Set-Alias -Name Create-ASLaunchConfiguration -Value New-ASLaunchConfiguration
Set-Alias -Name AS-CreateLaunchConfiguration -Value New-ASLaunchConfiguration
Set-Alias -Name AS-CreateOrUpdateTags -Value Set-ASTag
Set-Alias -Name Delete-ASAutoScalingGroup -Value Remove-ASAutoScalingGroup
Set-Alias -Name AS-DeleteAutoScalingGroup -Value Remove-ASAutoScalingGroup
Set-Alias -Name Delete-ASLaunchConfiguration -Value Remove-ASLaunchConfiguration
Set-Alias -Name AS-DeleteLaunchConfiguration -Value Remove-ASLaunchConfiguration
Set-Alias -Name Delete-ASLifecycleHook -Value Remove-ASLifecycleHook
Set-Alias -Name AS-DeleteLifecycleHook -Value Remove-ASLifecycleHook
Set-Alias -Name Delete-ASNotificationConfiguration -Value Remove-ASNotificationConfiguration
Set-Alias -Name AS-DeleteNotificationConfiguration -Value Remove-ASNotificationConfiguration
Set-Alias -Name Delete-ASPolicy -Value Remove-ASPolicy
Set-Alias -Name AS-DeletePolicy -Value Remove-ASPolicy
Set-Alias -Name Delete-ASScheduledAction -Value Remove-ASScheduledAction
Set-Alias -Name AS-DeleteScheduledAction -Value Remove-ASScheduledAction
Set-Alias -Name Delete-ASTags -Value Remove-ASTag
Set-Alias -Name AS-DeleteTags -Value Remove-ASTag
Set-Alias -Name Describe-ASAccountLimits -Value Get-ASAccountLimits
Set-Alias -Name AS-DescribeAccountLimits -Value Get-ASAccountLimits
Set-Alias -Name Describe-ASAdjustmentTypes -Value Get-ASAdjustmentType
Set-Alias -Name AS-DescribeAdjustmentTypes -Value Get-ASAdjustmentType
Set-Alias -Name Describe-ASAutoScalingGroups -Value Get-ASAutoScalingGroup
Set-Alias -Name AS-DescribeAutoScalingGroups -Value Get-ASAutoScalingGroup
Set-Alias -Name Describe-ASAutoScalingInstances -Value Get-ASAutoScalingInstance
Set-Alias -Name AS-DescribeAutoScalingInstances -Value Get-ASAutoScalingInstance
Set-Alias -Name Describe-ASAutoScalingNotificationTypes -Value Get-ASAutoScalingNotificationType
Set-Alias -Name AS-DescribeAutoScalingNotificationTypes -Value Get-ASAutoScalingNotificationType
Set-Alias -Name Describe-ASLaunchConfigurations -Value Get-ASLaunchConfiguration
Set-Alias -Name AS-DescribeLaunchConfigurations -Value Get-ASLaunchConfiguration
Set-Alias -Name Describe-ASLifecycleHooks -Value Get-ASLifecycleHooks
Set-Alias -Name AS-DescribeLifecycleHooks -Value Get-ASLifecycleHooks
Set-Alias -Name Describe-ASLifecycleHookTypes -Value Get-ASLifecycleHookTypes
Set-Alias -Name AS-DescribeLifecycleHookTypes -Value Get-ASLifecycleHookTypes
Set-Alias -Name Describe-ASMetricCollectionTypes -Value Get-ASMetricCollectionType
Set-Alias -Name AS-DescribeMetricCollectionTypes -Value Get-ASMetricCollectionType
Set-Alias -Name Describe-ASNotificationConfigurations -Value Get-ASNotificationConfiguration
Set-Alias -Name AS-DescribeNotificationConfigurations -Value Get-ASNotificationConfiguration
Set-Alias -Name Describe-ASPolicies -Value Get-ASPolicy
Set-Alias -Name AS-DescribePolicies -Value Get-ASPolicy
Set-Alias -Name Describe-ASScalingActivities -Value Get-ASScalingActivity
Set-Alias -Name AS-DescribeScalingActivities -Value Get-ASScalingActivity
Set-Alias -Name Describe-ASScalingProcessTypes -Value Get-ASScalingProcessType
Set-Alias -Name AS-DescribeScalingProcessTypes -Value Get-ASScalingProcessType
Set-Alias -Name Describe-ASScheduledActions -Value Get-ASScheduledAction
Set-Alias -Name AS-DescribeScheduledActions -Value Get-ASScheduledAction
Set-Alias -Name Describe-ASTags -Value Get-ASTag
Set-Alias -Name AS-DescribeTags -Value Get-ASTag
Set-Alias -Name Describe-ASTerminationPolicyTypes -Value Get-ASTerminationPolicyType
Set-Alias -Name AS-DescribeTerminationPolicyTypes -Value Get-ASTerminationPolicyType
Set-Alias -Name Detach-ASInstances -Value Dismount-ASInstances
Set-Alias -Name AS-DetachInstances -Value Dismount-ASInstances
Set-Alias -Name AS-DisableMetricsCollection -Value Disable-ASMetricsCollection
Set-Alias -Name AS-EnableMetricsCollection -Value Enable-ASMetricsCollection
Set-Alias -Name AS-EnterStandby -Value Enter-ASStandby
Set-Alias -Name Execute-ASPolicy -Value Start-ASPolicy
Set-Alias -Name AS-ExecutePolicy -Value Start-ASPolicy
Set-Alias -Name AS-ExitStandby -Value Exit-ASStandby
Set-Alias -Name Put-ASLifecycleHook -Value Write-ASLifecycleHook
Set-Alias -Name AS-PutLifecycleHook -Value Write-ASLifecycleHook
Set-Alias -Name Put-ASNotificationConfiguration -Value Write-ASNotificationConfiguration
Set-Alias -Name AS-PutNotificationConfiguration -Value Write-ASNotificationConfiguration
Set-Alias -Name Put-ASScalingPolicy -Value Write-ASScalingPolicy
Set-Alias -Name AS-PutScalingPolicy -Value Write-ASScalingPolicy
Set-Alias -Name Put-ASScheduledUpdateGroupAction -Value Write-ASScheduledUpdateGroupAction
Set-Alias -Name AS-PutScheduledUpdateGroupAction -Value Write-ASScheduledUpdateGroupAction
Set-Alias -Name ASA-AddAttachmentsToSet -Value Add-ASAAttachmentsToSet
Set-Alias -Name ASA-AddCommunicationToCase -Value Add-ASACommunicationToCase
Set-Alias -Name Create-ASACase -Value New-ASACase
Set-Alias -Name ASA-CreateCase -Value New-ASACase
Set-Alias -Name Describe-ASAAttachment -Value Get-ASAAttachment
Set-Alias -Name ASA-DescribeAttachment -Value Get-ASAAttachment
Set-Alias -Name Describe-ASACases -Value Get-ASACases
Set-Alias -Name ASA-DescribeCases -Value Get-ASACases
Set-Alias -Name Describe-ASACommunications -Value Get-ASACommunications
Set-Alias -Name ASA-DescribeCommunications -Value Get-ASACommunications
Set-Alias -Name Describe-ASAServices -Value Get-ASAServices
Set-Alias -Name ASA-DescribeServices -Value Get-ASAServices
Set-Alias -Name Describe-ASASeverityLevels -Value Get-ASASeverityLevels
Set-Alias -Name ASA-DescribeSeverityLevels -Value Get-ASASeverityLevels
Set-Alias -Name Describe-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatuses -Value Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatuses
Set-Alias -Name ASA-DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses -Value Get-ASATrustedAdvisorCheckRefreshStatuses
Set-Alias -Name Describe-ASATrustedAdvisorCheckResult -Value Get-ASATrustedAdvisorCheckResult
Set-Alias -Name ASA-DescribeTrustedAdvisorCheckResult -Value Get-ASATrustedAdvisorCheckResult
Set-Alias -Name Describe-ASATrustedAdvisorChecks -Value Get-ASATrustedAdvisorChecks
Set-Alias -Name ASA-DescribeTrustedAdvisorChecks -Value Get-ASATrustedAdvisorChecks
Set-Alias -Name Describe-ASATrustedAdvisorCheckSummaries -Value Get-ASATrustedAdvisorCheckSummaries
Set-Alias -Name ASA-DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries -Value Get-ASATrustedAdvisorCheckSummaries
Set-Alias -Name ASA-RefreshTrustedAdvisorCheck -Value Request-ASATrustedAdvisorCheckRefresh
Set-Alias -Name ASA-ResolveCase -Value Resolve-ASACase
Set-Alias -Name EB-AbortEnvironmentUpdate -Value Stop-EBEnvironmentUpdate
Set-Alias -Name Check-EBDNSAvailability -Value Get-EBDNSAvailability
Set-Alias -Name EB-CheckDNSAvailability -Value Get-EBDNSAvailability
Set-Alias -Name Create-EBApplication -Value New-EBApplication
Set-Alias -Name EB-CreateApplication -Value New-EBApplication
Set-Alias -Name Create-EBApplicationVersion -Value New-EBApplicationVersion
Set-Alias -Name EB-CreateApplicationVersion -Value New-EBApplicationVersion
Set-Alias -Name Create-EBConfigurationTemplate -Value New-EBConfigurationTemplate
Set-Alias -Name EB-CreateConfigurationTemplate -Value New-EBConfigurationTemplate
Set-Alias -Name Create-EBEnvironment -Value New-EBEnvironment
Set-Alias -Name EB-CreateEnvironment -Value New-EBEnvironment
Set-Alias -Name Create-EBStorageLocation -Value New-EBStorageLocation
Set-Alias -Name EB-CreateStorageLocation -Value New-EBStorageLocation
Set-Alias -Name Delete-EBApplication -Value Remove-EBApplication
Set-Alias -Name EB-DeleteApplication -Value Remove-EBApplication
Set-Alias -Name Delete-EBApplicationVersion -Value Remove-EBApplicationVersion
Set-Alias -Name EB-DeleteApplicationVersion -Value Remove-EBApplicationVersion
Set-Alias -Name Delete-EBConfigurationTemplate -Value Remove-EBConfigurationTemplate
Set-Alias -Name EB-DeleteConfigurationTemplate -Value Remove-EBConfigurationTemplate
Set-Alias -Name Delete-EBEnvironmentConfiguration -Value Remove-EBEnvironmentConfiguration
Set-Alias -Name EB-DeleteEnvironmentConfiguration -Value Remove-EBEnvironmentConfiguration
Set-Alias -Name Describe-EBApplications -Value Get-EBApplication
Set-Alias -Name EB-DescribeApplications -Value Get-EBApplication
Set-Alias -Name Describe-EBApplicationVersions -Value Get-EBApplicationVersion
Set-Alias -Name EB-DescribeApplicationVersions -Value Get-EBApplicationVersion
Set-Alias -Name Describe-EBConfigurationOptions -Value Get-EBConfigurationOption
Set-Alias -Name EB-DescribeConfigurationOptions -Value Get-EBConfigurationOption
Set-Alias -Name Describe-EBConfigurationSettings -Value Get-EBConfigurationSetting
Set-Alias -Name EB-DescribeConfigurationSettings -Value Get-EBConfigurationSetting
Set-Alias -Name Describe-EBEnvironmentResources -Value Get-EBEnvironmentResource
Set-Alias -Name EB-DescribeEnvironmentResources -Value Get-EBEnvironmentResource
Set-Alias -Name Describe-EBEnvironments -Value Get-EBEnvironment
Set-Alias -Name EB-DescribeEnvironments -Value Get-EBEnvironment
Set-Alias -Name Describe-EBEvents -Value Get-EBEvent
Set-Alias -Name EB-DescribeEvents -Value Get-EBEvent
Set-Alias -Name List-EBAvailableSolutionStacks -Value Get-EBAvailableSolutionStack
Set-Alias -Name EB-ListAvailableSolutionStacks -Value Get-EBAvailableSolutionStack
Set-Alias -Name EB-RebuildEnvironment -Value Start-EBEnvironmentRebuild
Set-Alias -Name EB-RequestEnvironmentInfo -Value Request-EBEnvironmentInfo
Set-Alias -Name EB-RestartAppServer -Value Restart-EBAppServer
Set-Alias -Name Retrieve-EBEnvironmentInfo -Value Get-EBEnvironmentInfo
Set-Alias -Name EB-RetrieveEnvironmentInfo -Value Get-EBEnvironmentInfo
Set-Alias -Name Swap-EBEnvironmentCNAMEs -Value Set-EBEnvironmentCNAME
Set-Alias -Name EB-SwapEnvironmentCNAMEs -Value Set-EBEnvironmentCNAME
Set-Alias -Name Terminate-EBEnvironment -Value Stop-EBEnvironment
Set-Alias -Name EB-TerminateEnvironment -Value Stop-EBEnvironment
Set-Alias -Name EB-UpdateApplication -Value Update-EBApplication
Set-Alias -Name EB-UpdateApplicationVersion -Value Update-EBApplicationVersion
Set-Alias -Name EB-UpdateConfigurationTemplate -Value Update-EBConfigurationTemplate
Set-Alias -Name EB-UpdateEnvironment -Value Update-EBEnvironment
Set-Alias -Name Validate-EBConfigurationSettings -Value Test-EBConfigurationSetting
Set-Alias -Name EB-ValidateConfigurationSettings -Value Test-EBConfigurationSetting
Set-Alias -Name Cancel-CFNUpdateStack -Value Stop-CFNUpdateStack
Set-Alias -Name CFN-CancelUpdateStack -Value Stop-CFNUpdateStack
Set-Alias -Name Create-CFNStack -Value New-CFNStack
Set-Alias -Name CFN-CreateStack -Value New-CFNStack
Set-Alias -Name Delete-CFNStack -Value Remove-CFNStack
Set-Alias -Name CFN-DeleteStack -Value Remove-CFNStack
Set-Alias -Name Describe-CFNStackEvents -Value Get-CFNStackEvent
Set-Alias -Name CFN-DescribeStackEvents -Value Get-CFNStackEvent
Set-Alias -Name Describe-CFNStackResource -Value Get-CFNStackResource
Set-Alias -Name CFN-DescribeStackResource -Value Get-CFNStackResource
Set-Alias -Name Describe-CFNStackResources -Value Get-CFNStackResources
Set-Alias -Name CFN-DescribeStackResources -Value Get-CFNStackResources
Set-Alias -Name Describe-CFNStacks -Value Get-CFNStack
Set-Alias -Name CFN-DescribeStacks -Value Get-CFNStack
Set-Alias -Name Estimate-CFNTemplateCost -Value Measure-CFNTemplateCost
Set-Alias -Name CFN-EstimateTemplateCost -Value Measure-CFNTemplateCost
Set-Alias -Name CFN-GetStackPolicy -Value Get-CFNStackPolicy
Set-Alias -Name CFN-GetTemplate -Value Get-CFNTemplate
Set-Alias -Name CFN-GetTemplateSummary -Value Get-CFNTemplateSummary
Set-Alias -Name Get-CFNStackResourceSummaries -Value Get-CFNStackResourceSummary
Set-Alias -Name CFN-ListStackResources -Value Get-CFNStackResourceSummary
Set-Alias -Name Get-CFNStackSummaries -Value Get-CFNStackSummary
Set-Alias -Name CFN-ListStacks -Value Get-CFNStackSummary
Set-Alias -Name CFN-SetStackPolicy -Value Set-CFNStackPolicy
Set-Alias -Name CFN-SignalResource -Value Send-CFNResourceSignal
Set-Alias -Name CFN-UpdateStack -Value Update-CFNStack
Set-Alias -Name Validate-CFNTemplate -Value Test-CFNTemplate
Set-Alias -Name CFN-ValidateTemplate -Value Test-CFNTemplate
Set-Alias -Name List-CFNStacks -Value Get-CFNStackSummaries
Set-Alias -Name List-CFNStackResources -Value Get-CFNStackResourceSummaries
Set-Alias -Name Create-CFCloudFrontOriginAccessIdentity -Value New-CFCloudFrontOriginAccessIdentity
Set-Alias -Name CF-CreateCloudFrontOriginAccessIdentity -Value New-CFCloudFrontOriginAccessIdentity
Set-Alias -Name Create-CFDistribution -Value New-CFDistribution
Set-Alias -Name CF-CreateDistribution -Value New-CFDistribution
Set-Alias -Name Create-CFInvalidation -Value New-CFInvalidation
Set-Alias -Name CF-CreateInvalidation -Value New-CFInvalidation
Set-Alias -Name Create-CFStreamingDistribution -Value New-CFStreamingDistribution
Set-Alias -Name CF-CreateStreamingDistribution -Value New-CFStreamingDistribution
Set-Alias -Name Delete-CFCloudFrontOriginAccessIdentity -Value Remove-CFCloudFrontOriginAccessIdentity
Set-Alias -Name CF-DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity -Value Remove-CFCloudFrontOriginAccessIdentity
Set-Alias -Name Delete-CFDistribution -Value Remove-CFDistribution
Set-Alias -Name CF-DeleteDistribution -Value Remove-CFDistribution
Set-Alias -Name Delete-CFStreamingDistribution -Value Remove-CFStreamingDistribution
Set-Alias -Name CF-DeleteStreamingDistribution -Value Remove-CFStreamingDistribution
Set-Alias -Name CF-GetCloudFrontOriginAccessIdentity -Value Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentity
Set-Alias -Name CF-GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig -Value Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentityConfig
Set-Alias -Name CF-GetDistribution -Value Get-CFDistribution
Set-Alias -Name CF-GetDistributionConfig -Value Get-CFDistributionConfig
Set-Alias -Name CF-GetInvalidation -Value Get-CFInvalidation
Set-Alias -Name CF-GetStreamingDistribution -Value Get-CFStreamingDistribution
Set-Alias -Name CF-GetStreamingDistributionConfig -Value Get-CFStreamingDistributionConfig
Set-Alias -Name List-CFCloudFrontOriginAccessIdentities -Value Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentities
Set-Alias -Name CF-ListCloudFrontOriginAccessIdentities -Value Get-CFCloudFrontOriginAccessIdentities
Set-Alias -Name List-CFDistributions -Value Get-CFDistributions
Set-Alias -Name CF-ListDistributions -Value Get-CFDistributions
Set-Alias -Name List-CFInvalidations -Value Get-CFInvalidations
Set-Alias -Name CF-ListInvalidations -Value Get-CFInvalidations
Set-Alias -Name List-CFStreamingDistributions -Value Get-CFStreamingDistributions
Set-Alias -Name CF-ListStreamingDistributions -Value Get-CFStreamingDistributions
Set-Alias -Name CF-UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity -Value Update-CFCloudFrontOriginAccessIdentity
Set-Alias -Name CF-UpdateDistribution -Value Update-CFDistribution
Set-Alias -Name CF-UpdateStreamingDistribution -Value Update-CFStreamingDistribution
Set-Alias -Name CS-BuildSuggesters -Value Start-CSSuggestersBuild
Set-Alias -Name Create-CSDomain -Value New-CSDomain
Set-Alias -Name CS-CreateDomain -Value New-CSDomain
Set-Alias -Name Define-CSAnalysisScheme -Value Set-CSAnalysisScheme
Set-Alias -Name CS-DefineAnalysisScheme -Value Set-CSAnalysisScheme
Set-Alias -Name Define-CSExpression -Value Set-CSExpression
Set-Alias -Name CS-DefineExpression -Value Set-CSExpression
Set-Alias -Name Define-CSIndexField -Value Set-CSIndexField
Set-Alias -Name CS-DefineIndexField -Value Set-CSIndexField
Set-Alias -Name Define-CSSuggester -Value Set-CSSuggester
Set-Alias -Name CS-DefineSuggester -Value Set-CSSuggester
Set-Alias -Name Delete-CSAnalysisScheme -Value Remove-CSAnalysisScheme
Set-Alias -Name CS-DeleteAnalysisScheme -Value Remove-CSAnalysisScheme
Set-Alias -Name Delete-CSDomain -Value Remove-CSDomain
Set-Alias -Name CS-DeleteDomain -Value Remove-CSDomain
Set-Alias -Name Delete-CSExpression -Value Remove-CSExpression
Set-Alias -Name CS-DeleteExpression -Value Remove-CSExpression
Set-Alias -Name Delete-CSIndexField -Value Remove-CSIndexField
Set-Alias -Name CS-DeleteIndexField -Value Remove-CSIndexField
Set-Alias -Name Delete-CSSuggester -Value Remove-CSSuggester
Set-Alias -Name CS-DeleteSuggester -Value Remove-CSSuggester
Set-Alias -Name Describe-CSAnalysisSchemes -Value Get-CSAnalysisScheme
Set-Alias -Name CS-DescribeAnalysisSchemes -Value Get-CSAnalysisScheme
Set-Alias -Name Describe-CSAvailabilityOptions -Value Get-CSAvailabilityOption
Set-Alias -Name CS-DescribeAvailabilityOptions -Value Get-CSAvailabilityOption
Set-Alias -Name Describe-CSDomains -Value Get-CSDomain
Set-Alias -Name CS-DescribeDomains -Value Get-CSDomain
Set-Alias -Name Describe-CSExpressions -Value Get-CSExpression
Set-Alias -Name CS-DescribeExpressions -Value Get-CSExpression
Set-Alias -Name Describe-CSIndexFields -Value Get-CSIndexField
Set-Alias -Name CS-DescribeIndexFields -Value Get-CSIndexField
Set-Alias -Name Describe-CSScalingParameters -Value Get-CSScalingParameter
Set-Alias -Name CS-DescribeScalingParameters -Value Get-CSScalingParameter
Set-Alias -Name Describe-CSServiceAccessPolicies -Value Get-CSServiceAccessPolicy
Set-Alias -Name CS-DescribeServiceAccessPolicies -Value Get-CSServiceAccessPolicy
Set-Alias -Name Describe-CSSuggesters -Value Get-CSSuggester
Set-Alias -Name CS-DescribeSuggesters -Value Get-CSSuggester
Set-Alias -Name CS-IndexDocuments -Value Start-CSIndex
Set-Alias -Name Index-CSDocuments -Value Start-CSIndex
Set-Alias -Name Get-CSDomainNames -Value Get-CSDomainName
Set-Alias -Name CS-ListDomainNames -Value Get-CSDomainName
Set-Alias -Name Update-CSAvailabilityOptions -Value Update-CSAvailabilityOption
Set-Alias -Name CS-UpdateAvailabilityOptions -Value Update-CSAvailabilityOption
Set-Alias -Name Update-CSScalingParameters -Value Update-CSScalingParameter
Set-Alias -Name CS-UpdateScalingParameters -Value Update-CSScalingParameter
Set-Alias -Name Update-CSServiceAccessPolicies -Value Update-CSServiceAccessPolicy
Set-Alias -Name CS-UpdateServiceAccessPolicies -Value Update-CSServiceAccessPolicy
Set-Alias -Name Create-CTTrail -Value New-CTTrail
Set-Alias -Name CT-CreateTrail -Value New-CTTrail
Set-Alias -Name Delete-CTTrail -Value Remove-CTTrail
Set-Alias -Name CT-DeleteTrail -Value Remove-CTTrail
Set-Alias -Name Describe-CTTrails -Value Get-CTTrail
Set-Alias -Name CT-DescribeTrails -Value Get-CTTrail
Set-Alias -Name CT-GetTrailStatus -Value Get-CTTrailStatus
Set-Alias -Name CT-LookupEvents -Value Find-CTEvents
Set-Alias -Name CT-StartLogging -Value Start-CTLogging
Set-Alias -Name CT-StopLogging -Value Stop-CTLogging
Set-Alias -Name CT-UpdateTrail -Value Update-CTTrail
Set-Alias -Name Delete-CWAlarms -Value Remove-CWAlarm
Set-Alias -Name CW-DeleteAlarms -Value Remove-CWAlarm
Set-Alias -Name Describe-CWAlarmHistory -Value Get-CWAlarmHistory
Set-Alias -Name CW-DescribeAlarmHistory -Value Get-CWAlarmHistory
Set-Alias -Name Describe-CWAlarms -Value Get-CWAlarm
Set-Alias -Name CW-DescribeAlarms -Value Get-CWAlarm
Set-Alias -Name Describe-CWAlarmsForMetric -Value Get-CWAlarmForMetric
Set-Alias -Name CW-DescribeAlarmsForMetric -Value Get-CWAlarmForMetric
Set-Alias -Name Disable-CWAlarmActions -Value Disable-CWAlarmAction
Set-Alias -Name CW-DisableAlarmActions -Value Disable-CWAlarmAction
Set-Alias -Name Enable-CWAlarmActions -Value Enable-CWAlarmAction
Set-Alias -Name CW-EnableAlarmActions -Value Enable-CWAlarmAction
Set-Alias -Name CW-GetMetricStatistics -Value Get-CWMetricStatistics
Set-Alias -Name Put-CWMetricAlarm -Value Write-CWMetricAlarm
Set-Alias -Name CW-PutMetricAlarm -Value Write-CWMetricAlarm
Set-Alias -Name Put-CWMetricData -Value Write-CWMetricData
Set-Alias -Name CW-PutMetricData -Value Write-CWMetricData
Set-Alias -Name CW-SetAlarmState -Value Set-CWAlarmState
Set-Alias -Name Create-CWLLogGroup -Value New-CWLLogGroup
Set-Alias -Name CWL-CreateLogGroup -Value New-CWLLogGroup
Set-Alias -Name Create-CWLLogStream -Value New-CWLLogStream
Set-Alias -Name CWL-CreateLogStream -Value New-CWLLogStream
Set-Alias -Name Delete-CWLLogGroup -Value Remove-CWLLogGroup
Set-Alias -Name CWL-DeleteLogGroup -Value Remove-CWLLogGroup
Set-Alias -Name Delete-CWLLogStream -Value Remove-CWLLogStream
Set-Alias -Name CWL-DeleteLogStream -Value Remove-CWLLogStream
Set-Alias -Name Delete-CWLMetricFilter -Value Remove-CWLMetricFilter
Set-Alias -Name CWL-DeleteMetricFilter -Value Remove-CWLMetricFilter
Set-Alias -Name Delete-CWLRetentionPolicy -Value Remove-CWLRetentionPolicy
Set-Alias -Name CWL-DeleteRetentionPolicy -Value Remove-CWLRetentionPolicy
Set-Alias -Name Describe-CWLLogGroups -Value Get-CWLLogGroups
Set-Alias -Name CWL-DescribeLogGroups -Value Get-CWLLogGroups
Set-Alias -Name Describe-CWLLogStreams -Value Get-CWLLogStreams
Set-Alias -Name CWL-DescribeLogStreams -Value Get-CWLLogStreams
Set-Alias -Name Describe-CWLMetricFilters -Value Get-CWLMetricFilters
Set-Alias -Name CWL-DescribeMetricFilters -Value Get-CWLMetricFilters
Set-Alias -Name CWL-FilterLogEvents -Value Get-CWLFilteredLogEvent
Set-Alias -Name CWL-GetLogEvents -Value Get-CWLLogEvents
Set-Alias -Name Put-CWLLogEvents -Value Write-CWLLogEvents
Set-Alias -Name CWL-PutLogEvents -Value Write-CWLLogEvents
Set-Alias -Name Put-CWLMetricFilter -Value Write-CWLMetricFilter
Set-Alias -Name CWL-PutMetricFilter -Value Write-CWLMetricFilter
Set-Alias -Name Put-CWLRetentionPolicy -Value Write-CWLRetentionPolicy
Set-Alias -Name CWL-PutRetentionPolicy -Value Write-CWLRetentionPolicy
Set-Alias -Name CWL-TestMetricFilter -Value Test-CWLMetricFilter
Set-Alias -Name CD-AddTagsToOnPremisesInstances -Value Add-CDOnPremiseInstanceTag
Set-Alias -Name CD-BatchGetApplications -Value Get-CDApplications
Set-Alias -Name CD-BatchGetDeployments -Value Get-CDDeployments
Set-Alias -Name CD-BatchGetOnPremisesInstances -Value Get-CDOnPremiseInstanceBatch
Set-Alias -Name Create-CDApplication -Value New-CDApplication
Set-Alias -Name CD-CreateApplication -Value New-CDApplication
Set-Alias -Name Create-CDDeployment -Value New-CDDeployment
Set-Alias -Name CD-CreateDeployment -Value New-CDDeployment
Set-Alias -Name Create-CDDeploymentConfig -Value New-CDDeploymentConfig
Set-Alias -Name CD-CreateDeploymentConfig -Value New-CDDeploymentConfig
Set-Alias -Name Create-CDDeploymentGroup -Value New-CDDeploymentGroup
Set-Alias -Name CD-CreateDeploymentGroup -Value New-CDDeploymentGroup
Set-Alias -Name Delete-CDApplication -Value Remove-CDApplication
Set-Alias -Name CD-DeleteApplication -Value Remove-CDApplication
Set-Alias -Name Delete-CDDeploymentConfig -Value Remove-CDDeploymentConfig
Set-Alias -Name CD-DeleteDeploymentConfig -Value Remove-CDDeploymentConfig
Set-Alias -Name Delete-CDDeploymentGroup -Value Remove-CDDeploymentGroup
Set-Alias -Name CD-DeleteDeploymentGroup -Value Remove-CDDeploymentGroup
Set-Alias -Name Deregister-CDOnPremiseInstance -Value Unregister-CDOnPremiseInstance
Set-Alias -Name CD-DeregisterOnPremisesInstance -Value Unregister-CDOnPremiseInstance
Set-Alias -Name CD-GetApplication -Value Get-CDApplication
Set-Alias -Name CD-GetApplicationRevision -Value Get-CDApplicationRevision
Set-Alias -Name CD-GetDeployment -Value Get-CDDeployment
Set-Alias -Name CD-GetDeploymentConfig -Value Get-CDDeploymentConfig
Set-Alias -Name CD-GetDeploymentGroup -Value Get-CDDeploymentGroup
Set-Alias -Name CD-GetDeploymentInstance -Value Get-CDDeploymentInstance
Set-Alias -Name CD-GetOnPremisesInstance -Value Get-CDOnPremiseInstance
Set-Alias -Name CD-ListApplicationRevisions -Value Get-CDApplicationRevisionList
Set-Alias -Name CD-ListApplications -Value Get-CDApplicationList
Set-Alias -Name CD-ListDeploymentConfigs -Value Get-CDDeploymentConfigList
Set-Alias -Name CD-ListDeploymentGroups -Value Get-CDDeploymentGroupList
Set-Alias -Name CD-ListDeploymentInstances -Value Get-CDDeploymentInstanceList
Set-Alias -Name CD-ListDeployments -Value Get-CDDeploymentList
Set-Alias -Name CD-ListOnPremisesInstances -Value Get-CDOnPremiseInstanceList
Set-Alias -Name CD-RegisterApplicationRevision -Value Register-CDApplicationRevision
Set-Alias -Name CD-RegisterOnPremisesInstance -Value Register-CDOnPremiseInstance
Set-Alias -Name CD-RemoveTagsFromOnPremisesInstances -Value Remove-CDOnPremiseInstanceTag
Set-Alias -Name CD-StopDeployment -Value Stop-CDDeployment
Set-Alias -Name CD-UpdateApplication -Value Update-CDApplication
Set-Alias -Name CD-UpdateDeploymentGroup -Value Update-CDDeploymentGroup
Set-Alias -Name Delete-CFGDeliveryChannel -Value Remove-CFGDeliveryChannel
Set-Alias -Name CFG-DeleteDeliveryChannel -Value Remove-CFGDeliveryChannel
Set-Alias -Name CFG-DeliverConfigSnapshot -Value Submit-CFGConfigSnapshotDelivery
Set-Alias -Name Describe-CFGConfigurationRecorders -Value Get-CFGConfigurationRecorders
Set-Alias -Name CFG-DescribeConfigurationRecorders -Value Get-CFGConfigurationRecorders
Set-Alias -Name Describe-CFGConfigurationRecorderStatus -Value Get-CFGConfigurationRecorderStatus
Set-Alias -Name CFG-DescribeConfigurationRecorderStatus -Value Get-CFGConfigurationRecorderStatus
Set-Alias -Name Describe-CFGDeliveryChannels -Value Get-CFGDeliveryChannels
Set-Alias -Name CFG-DescribeDeliveryChannels -Value Get-CFGDeliveryChannels
Set-Alias -Name Describe-CFGDeliveryChannelStatus -Value Get-CFGDeliveryChannelStatus
Set-Alias -Name CFG-DescribeDeliveryChannelStatus -Value Get-CFGDeliveryChannelStatus
Set-Alias -Name CFG-GetResourceConfigHistory -Value Get-CFGResourceConfigHistory
Set-Alias -Name Put-CFGConfigurationRecorder -Value Write-CFGConfigurationRecorder
Set-Alias -Name CFG-PutConfigurationRecorder -Value Write-CFGConfigurationRecorder
Set-Alias -Name Put-CFGDeliveryChannel -Value Write-CFGDeliveryChannel
Set-Alias -Name CFG-PutDeliveryChannel -Value Write-CFGDeliveryChannel
Set-Alias -Name CFG-StartConfigurationRecorder -Value Start-CFGConfigurationRecorder
Set-Alias -Name CFG-StopConfigurationRecorder -Value Stop-CFGConfigurationRecorder
Set-Alias -Name Activate-DPPipeline -Value Enable-DPPipeline
Set-Alias -Name DP-ActivatePipeline -Value Enable-DPPipeline
Set-Alias -Name DP-AddTags -Value Add-DPTags
Set-Alias -Name Create-DPPipeline -Value New-DPPipeline
Set-Alias -Name DP-CreatePipeline -Value New-DPPipeline
Set-Alias -Name Deactivate-DPPipeline -Value Disable-DPPipeline
Set-Alias -Name DP-DeactivatePipeline -Value Disable-DPPipeline
Set-Alias -Name Delete-DPPipeline -Value Remove-DPPipeline
Set-Alias -Name DP-DeletePipeline -Value Remove-DPPipeline
Set-Alias -Name Describe-DPObjects -Value Get-DPObject
Set-Alias -Name DP-DescribeObjects -Value Get-DPObject
Set-Alias -Name Describe-DPPipelineDescription -Value Get-DPPipelineDescription
Set-Alias -Name DP-DescribePipelines -Value Get-DPPipelineDescription
Set-Alias -Name Evaluate-DPExpression -Value Invoke-DPExpression
Set-Alias -Name DP-EvaluateExpression -Value Invoke-DPExpression
Set-Alias -Name DP-GetPipelineDefinition -Value Get-DPPipelineDefinition
Set-Alias -Name List-DPPipelines -Value Get-DPPipeline
Set-Alias -Name DP-ListPipelines -Value Get-DPPipeline
Set-Alias -Name DP-PollForTask -Value Get-DPTask
Set-Alias -Name Put-DPPipelineDefinition -Value Write-DPPipelineDefinition
Set-Alias -Name DP-PutPipelineDefinition -Value Write-DPPipelineDefinition
Set-Alias -Name Find-DPObjects -Value Find-DPObject
Set-Alias -Name DP-QueryObjects -Value Find-DPObject
Set-Alias -Name DP-RemoveTags -Value Remove-DPTags
Set-Alias -Name Report-DPTaskProgress -Value Update-DPTaskProgress
Set-Alias -Name DP-ReportTaskProgress -Value Update-DPTaskProgress
Set-Alias -Name Report-DPTaskRunnerHeartbeat -Value Update-DPTaskRunnerHeartbeat
Set-Alias -Name DP-ReportTaskRunnerHeartbeat -Value Update-DPTaskRunnerHeartbeat
Set-Alias -Name DP-SetStatus -Value Set-DPStatus
Set-Alias -Name DP-SetTaskStatus -Value Set-DPTaskStatus
Set-Alias -Name Validate-DPPipelineDefinition -Value Test-DPPipelineDefinition
Set-Alias -Name DP-ValidatePipelineDefinition -Value Test-DPPipelineDefinition
Set-Alias -Name DC-AllocateConnectionOnInterconnect -Value Enable-DCConnectionOnInterconnect
Set-Alias -Name DC-AllocatePrivateVirtualInterface -Value Enable-DCPrivateVirtualInterface
Set-Alias -Name DC-AllocatePublicVirtualInterface -Value Enable-DCPublicVirtualInterface
Set-Alias -Name DC-ConfirmConnection -Value Confirm-DCConnection
Set-Alias -Name DC-ConfirmPrivateVirtualInterface -Value Confirm-DCPrivateVirtualInterface
Set-Alias -Name DC-ConfirmPublicVirtualInterface -Value Confirm-DCPublicVirtualInterface
Set-Alias -Name Create-DCConnection -Value New-DCConnection
Set-Alias -Name DC-CreateConnection -Value New-DCConnection
Set-Alias -Name Create-DCInterconnect -Value New-DCInterconnect
Set-Alias -Name DC-CreateInterconnect -Value New-DCInterconnect
Set-Alias -Name Create-DCPrivateVirtualInterface -Value New-DCPrivateVirtualInterface
Set-Alias -Name DC-CreatePrivateVirtualInterface -Value New-DCPrivateVirtualInterface
Set-Alias -Name Create-DCPublicVirtualInterface -Value New-DCPublicVirtualInterface
Set-Alias -Name DC-CreatePublicVirtualInterface -Value New-DCPublicVirtualInterface
Set-Alias -Name Delete-DCConnection -Value Remove-DCConnection
Set-Alias -Name DC-DeleteConnection -Value Remove-DCConnection
Set-Alias -Name Delete-DCInterconnect -Value Remove-DCInterconnect
Set-Alias -Name DC-DeleteInterconnect -Value Remove-DCInterconnect
Set-Alias -Name Delete-DCVirtualInterface -Value Remove-DCVirtualInterface
Set-Alias -Name DC-DeleteVirtualInterface -Value Remove-DCVirtualInterface
Set-Alias -Name Describe-DCConnections -Value Get-DCConnection
Set-Alias -Name DC-DescribeConnections -Value Get-DCConnection
Set-Alias -Name Describe-DCConnectionsOnInterconnect -Value Get-DCConnectionsOnInterconnect
Set-Alias -Name DC-DescribeConnectionsOnInterconnect -Value Get-DCConnectionsOnInterconnect
Set-Alias -Name Describe-DCInterconnects -Value Get-DCInterconnect
Set-Alias -Name DC-DescribeInterconnects -Value Get-DCInterconnect
Set-Alias -Name Describe-DCLocations -Value Get-DCLocations
Set-Alias -Name DC-DescribeLocations -Value Get-DCLocations
Set-Alias -Name Describe-DCVirtualGateways -Value Get-DCVirtualGateway
Set-Alias -Name DC-DescribeVirtualGateways -Value Get-DCVirtualGateway
Set-Alias -Name Describe-DCVirtualInterfaces -Value Get-DCVirtualInterface
Set-Alias -Name DC-DescribeVirtualInterfaces -Value Get-DCVirtualInterface
Set-Alias -Name DS-ConnectDirectory -Value Connect-DSDirectory
Set-Alias -Name Create-DSAlias -Value New-DSAlias
Set-Alias -Name DS-CreateAlias -Value New-DSAlias
Set-Alias -Name Create-DSComputer -Value New-DSComputer
Set-Alias -Name DS-CreateComputer -Value New-DSComputer
Set-Alias -Name Create-DSDirectory -Value New-DSDirectory
Set-Alias -Name DS-CreateDirectory -Value New-DSDirectory
Set-Alias -Name Create-DSSnapshot -Value New-DSSnapshot
Set-Alias -Name DS-CreateSnapshot -Value New-DSSnapshot
Set-Alias -Name Delete-DSDirectory -Value Remove-DSDirectory
Set-Alias -Name DS-DeleteDirectory -Value Remove-DSDirectory
Set-Alias -Name Delete-DSSnapshot -Value Remove-DSSnapshot
Set-Alias -Name DS-DeleteSnapshot -Value Remove-DSSnapshot
Set-Alias -Name Describe-DSDirectory -Value Get-DSDirectory
Set-Alias -Name DS-DescribeDirectories -Value Get-DSDirectory
Set-Alias -Name Describe-DSSnapshot -Value Get-DSSnapshot
Set-Alias -Name DS-DescribeSnapshots -Value Get-DSSnapshot
Set-Alias -Name DS-DisableRadius -Value Disable-DSRadius
Set-Alias -Name DS-DisableSso -Value Disable-DSSso
Set-Alias -Name DS-EnableRadius -Value Enable-DSRadius
Set-Alias -Name DS-EnableSso -Value Enable-DSSso
Set-Alias -Name DS-GetDirectoryLimits -Value Get-DSDirectoryLimit
Set-Alias -Name DS-GetSnapshotLimits -Value Get-DSSnapshotLimit
Set-Alias -Name DS-RestoreFromSnapshot -Value Restore-DSFromSnapshot
Set-Alias -Name DS-UpdateRadius -Value Update-DSRadius
Set-Alias -Name Delete-DDBTable -Value Remove-DDBTable
Set-Alias -Name DDB-DeleteTable -Value Remove-DDBTable
Set-Alias -Name Describe-DDBTable -Value Get-DDBTable
Set-Alias -Name DDB-DescribeTable -Value Get-DDBTable
Set-Alias -Name DDB-ListTables -Value Get-DDBTables
Set-Alias -Name DDB-UpdateTable -Value Update-DDBTable
Set-Alias -Name Release-EC2Address -Value Remove-EC2Address
Set-Alias -Name EC2-ReleaseAddress -Value Remove-EC2Address
Set-Alias -Name Replace-EC2NetworkAclAssociation -Value Set-EC2NetworkAclAssociation
Set-Alias -Name EC2-ReplaceNetworkAclAssociation -Value Set-EC2NetworkAclAssociation
Set-Alias -Name Replace-EC2NetworkAclEntry -Value Set-EC2NetworkAclEntry
Set-Alias -Name EC2-ReplaceNetworkAclEntry -Value Set-EC2NetworkAclEntry
Set-Alias -Name Replace-EC2Route -Value Set-EC2Route
Set-Alias -Name EC2-ReplaceRoute -Value Set-EC2Route
Set-Alias -Name Replace-EC2RouteTableAssociation -Value Set-EC2RouteTableAssociation
Set-Alias -Name EC2-ReplaceRouteTableAssociation -Value Set-EC2RouteTableAssociation
Set-Alias -Name Report-EC2InstanceStatus -Value Send-EC2InstanceStatus
Set-Alias -Name EC2-ReportInstanceStatus -Value Send-EC2InstanceStatus
Set-Alias -Name EC2-RequestSpotFleet -Value Request-EC2SpotFleet
Set-Alias -Name Request-EC2SpotInstances -Value Request-EC2SpotInstance
Set-Alias -Name EC2-RequestSpotInstances -Value Request-EC2SpotInstance
Set-Alias -Name EC2-ResetImageAttribute -Value Reset-EC2ImageAttribute
Set-Alias -Name EC2-ResetInstanceAttribute -Value Reset-EC2InstanceAttribute
Set-Alias -Name EC2-ResetNetworkInterfaceAttribute -Value Reset-EC2NetworkInterfaceAttribute
Set-Alias -Name EC2-ResetSnapshotAttribute -Value Reset-EC2SnapshotAttribute
Set-Alias -Name EC2-RestoreAddressToClassic -Value Restore-EC2AddressToClassic
Set-Alias -Name EC2-RevokeSecurityGroupEgress -Value Revoke-EC2SecurityGroupEgress
Set-Alias -Name EC2-RevokeSecurityGroupIngress -Value Revoke-EC2SecurityGroupIngress
Set-Alias -Name Start-EC2Instances -Value Start-EC2Instance
Set-Alias -Name EC2-StartInstances -Value Start-EC2Instance
Set-Alias -Name Unassign-EC2PrivateIpAddresses -Value Unregister-EC2PrivateIpAddress
Set-Alias -Name EC2-UnassignPrivateIpAddresses -Value Unregister-EC2PrivateIpAddress
Set-Alias -Name EC2-UnmonitorInstances -Value Stop-EC2InstanceMonitoring
Set-Alias -Name Describe-EC2VpcClassicLink -Value Get-EC2VpcClassicLink
Set-Alias -Name EC2-DescribeVpcClassicLink -Value Get-EC2VpcClassicLink
Set-Alias -Name Describe-EC2VpcEndpoint -Value Get-EC2VpcEndpoint
Set-Alias -Name EC2-DescribeVpcEndpoints -Value Get-EC2VpcEndpoint
Set-Alias -Name Describe-EC2VpcEndpointService -Value Get-EC2VpcEndpointService
Set-Alias -Name EC2-DescribeVpcEndpointServices -Value Get-EC2VpcEndpointService
Set-Alias -Name Describe-EC2VpcPeeringConnections -Value Get-EC2VpcPeeringConnections
Set-Alias -Name EC2-DescribeVpcPeeringConnections -Value Get-EC2VpcPeeringConnections
Set-Alias -Name Describe-EC2Vpcs -Value Get-EC2Vpc
Set-Alias -Name EC2-DescribeVpcs -Value Get-EC2Vpc
Set-Alias -Name Describe-EC2VpnConnections -Value Get-EC2VpnConnection
Set-Alias -Name EC2-DescribeVpnConnections -Value Get-EC2VpnConnection
Set-Alias -Name Describe-EC2VpnGateways -Value Get-EC2VpnGateway
Set-Alias -Name EC2-DescribeVpnGateways -Value Get-EC2VpnGateway
Set-Alias -Name Detach-EC2ClassicLinkVpc -Value Dismount-EC2ClassicLinkVpc
Set-Alias -Name EC2-DetachClassicLinkVpc -Value Dismount-EC2ClassicLinkVpc
Set-Alias -Name Detach-EC2InternetGateway -Value Dismount-EC2InternetGateway
Set-Alias -Name EC2-DetachInternetGateway -Value Dismount-EC2InternetGateway
Set-Alias -Name Detach-EC2NetworkInterface -Value Dismount-EC2NetworkInterface
Set-Alias -Name EC2-DetachNetworkInterface -Value Dismount-EC2NetworkInterface
Set-Alias -Name Detach-EC2Volume -Value Dismount-EC2Volume
Set-Alias -Name EC2-DetachVolume -Value Dismount-EC2Volume
Set-Alias -Name Detach-EC2VpnGateway -Value Dismount-EC2VpnGateway
Set-Alias -Name EC2-DetachVpnGateway -Value Dismount-EC2VpnGateway
Set-Alias -Name EC2-DisableVgwRoutePropagation -Value Disable-EC2VgwRoutePropagation
Set-Alias -Name EC2-DisableVpcClassicLink -Value Disable-EC2VpcClassicLink
Set-Alias -Name Disassociate-EC2Address -Value Unregister-EC2Address
Set-Alias -Name EC2-DisassociateAddress -Value Unregister-EC2Address
Set-Alias -Name Disassociate-EC2RouteTable -Value Unregister-EC2RouteTable
Set-Alias -Name EC2-DisassociateRouteTable -Value Unregister-EC2RouteTable
Set-Alias -Name EC2-EnableVgwRoutePropagation -Value Enable-EC2VgwRoutePropagation
Set-Alias -Name EC2-EnableVolumeIO -Value Enable-EC2VolumeIO
Set-Alias -Name EC2-EnableVpcClassicLink -Value Enable-EC2VpcClassicLink
Set-Alias -Name EC2-GetConsoleOutput -Value Get-EC2ConsoleOutput
Set-Alias -Name EC2-ImportKeyPair -Value Import-EC2KeyPair
Set-Alias -Name Modify-EC2ImageAttribute -Value Edit-EC2ImageAttribute
Set-Alias -Name EC2-ModifyImageAttribute -Value Edit-EC2ImageAttribute
Set-Alias -Name Modify-EC2InstanceAttribute -Value Edit-EC2InstanceAttribute
Set-Alias -Name EC2-ModifyInstanceAttribute -Value Edit-EC2InstanceAttribute
Set-Alias -Name Modify-EC2NetworkInterfaceAttribute -Value Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute
Set-Alias -Name EC2-ModifyNetworkInterfaceAttribute -Value Edit-EC2NetworkInterfaceAttribute
Set-Alias -Name Modify-EC2ReservedInstances -Value Edit-EC2ReservedInstance
Set-Alias -Name EC2-ModifyReservedInstances -Value Edit-EC2ReservedInstance
Set-Alias -Name Modify-EC2SnapshotAttribute -Value Edit-EC2SnapshotAttribute
Set-Alias -Name EC2-ModifySnapshotAttribute -Value Edit-EC2SnapshotAttribute
Set-Alias -Name Modify-EC2SubnetAttribute -Value Edit-EC2SubnetAttribute
Set-Alias -Name EC2-ModifySubnetAttribute -Value Edit-EC2SubnetAttribute
Set-Alias -Name Modify-EC2VolumeAttribute -Value Edit-EC2VolumeAttribute
Set-Alias -Name EC2-ModifyVolumeAttribute -Value Edit-EC2VolumeAttribute
Set-Alias -Name Modify-EC2VpcEndpoint -Value Edit-EC2VpcEndpoint
Set-Alias -Name EC2-ModifyVpcEndpoint -Value Edit-EC2VpcEndpoint
Set-Alias -Name EC2-MonitorInstances -Value Start-EC2InstanceMonitoring
Set-Alias -Name EC2-MoveAddressToVpc -Value Move-EC2AddressToVpc
Set-Alias -Name EC2-PurchaseReservedInstancesOffering -Value New-EC2ReservedInstance
Set-Alias -Name Reboot-EC2Instances -Value Restart-EC2Instance
Set-Alias -Name EC2-RebootInstances -Value Restart-EC2Instance
Set-Alias -Name EC2-RegisterImage -Value Register-EC2Image
Set-Alias -Name EC2-RejectVpcPeeringConnection -Value Deny-EC2VpcPeeringConnection
Set-Alias -Name Describe-EC2Images -Value Get-EC2Image
Set-Alias -Name EC2-DescribeImages -Value Get-EC2Image
Set-Alias -Name Describe-EC2InstanceAttribute -Value Get-EC2InstanceAttribute
Set-Alias -Name EC2-DescribeInstanceAttribute -Value Get-EC2InstanceAttribute
Set-Alias -Name Describe-EC2InstanceStatus -Value Get-EC2InstanceStatus
Set-Alias -Name EC2-DescribeInstanceStatus -Value Get-EC2InstanceStatus
Set-Alias -Name Describe-EC2InternetGateways -Value Get-EC2InternetGateway
Set-Alias -Name EC2-DescribeInternetGateways -Value Get-EC2InternetGateway
Set-Alias -Name Describe-EC2KeyPairs -Value Get-EC2KeyPair
Set-Alias -Name EC2-DescribeKeyPairs -Value Get-EC2KeyPair
Set-Alias -Name Describe-EC2MovingAddress -Value Get-EC2MovingAddress
Set-Alias -Name EC2-DescribeMovingAddresses -Value Get-EC2MovingAddress
Set-Alias -Name Describe-EC2NetworkAcls -Value Get-EC2NetworkAcl
Set-Alias -Name EC2-DescribeNetworkAcls -Value Get-EC2NetworkAcl
Set-Alias -Name Describe-EC2NetworkInterfaceAttribute -Value Get-EC2NetworkInterfaceAttribute
Set-Alias -Name EC2-DescribeNetworkInterfaceAttribute -Value Get-EC2NetworkInterfaceAttribute
Set-Alias -Name Describe-EC2NetworkInterfaces -Value Get-EC2NetworkInterface
Set-Alias -Name EC2-DescribeNetworkInterfaces -Value Get-EC2NetworkInterface
Set-Alias -Name Describe-EC2PlacementGroups -Value Get-EC2PlacementGroup
Set-Alias -Name EC2-DescribePlacementGroups -Value Get-EC2PlacementGroup
Set-Alias -Name Describe-EC2PrefixList -Value Get-EC2PrefixList
Set-Alias -Name EC2-DescribePrefixLists -Value Get-EC2PrefixList
Set-Alias -Name Describe-EC2Regions -Value Get-EC2Region
Set-Alias -Name EC2-DescribeRegions -Value Get-EC2Region
Set-Alias -Name Describe-EC2ReservedInstances -Value Get-EC2ReservedInstance
Set-Alias -Name EC2-DescribeReservedInstances -Value Get-EC2ReservedInstance
Set-Alias -Name Describe-EC2ReservedInstancesListings -Value Get-EC2ReservedInstancesListing
Set-Alias -Name EC2-DescribeReservedInstancesListings -Value Get-EC2ReservedInstancesListing
Set-Alias -Name Describe-EC2ReservedInstancesModifications -Value Get-EC2ReservedInstancesModifications
Set-Alias -Name EC2-DescribeReservedInstancesModifications -Value Get-EC2ReservedInstancesModifications
Set-Alias -Name Describe-EC2ReservedInstancesOfferings -Value Get-EC2ReservedInstancesOffering
Set-Alias -Name EC2-DescribeReservedInstancesOfferings -Value Get-EC2ReservedInstancesOffering
Set-Alias -Name Describe-EC2RouteTables -Value Get-EC2RouteTable
Set-Alias -Name EC2-DescribeRouteTables -Value Get-EC2RouteTable
Set-Alias -Name Describe-EC2SecurityGroups -Value Get-EC2SecurityGroup
Set-Alias -Name EC2-DescribeSecurityGroups -Value Get-EC2SecurityGroup
Set-Alias -Name Describe-EC2SnapshotAttribute -Value Get-EC2SnapshotAttribute
Set-Alias -Name EC2-DescribeSnapshotAttribute -Value Get-EC2SnapshotAttribute
Set-Alias -Name Describe-EC2Snapshots -Value Get-EC2Snapshot
Set-Alias -Name EC2-DescribeSnapshots -Value Get-EC2Snapshot
Set-Alias -Name Describe-EC2SpotDatafeedSubscription -Value Get-EC2SpotDatafeedSubscription
Set-Alias -Name EC2-DescribeSpotDatafeedSubscription -Value Get-EC2SpotDatafeedSubscription
Set-Alias -Name Describe-EC2SpotFleetInstance -Value Get-EC2SpotFleetInstance
Set-Alias -Name EC2-DescribeSpotFleetInstances -Value Get-EC2SpotFleetInstance
Set-Alias -Name Describe-EC2SpotFleetRequestHistory -Value Get-EC2SpotFleetRequestHistory
Set-Alias -Name EC2-DescribeSpotFleetRequestHistory -Value Get-EC2SpotFleetRequestHistory
Set-Alias -Name Describe-EC2SpotFleetRequest -Value Get-EC2SpotFleetRequest
Set-Alias -Name EC2-DescribeSpotFleetRequests -Value Get-EC2SpotFleetRequest
Set-Alias -Name Describe-EC2SpotInstanceRequests -Value Get-EC2SpotInstanceRequest
Set-Alias -Name EC2-DescribeSpotInstanceRequests -Value Get-EC2SpotInstanceRequest
Set-Alias -Name Describe-EC2SpotPriceHistory -Value Get-EC2SpotPriceHistory
Set-Alias -Name EC2-DescribeSpotPriceHistory -Value Get-EC2SpotPriceHistory
Set-Alias -Name Describe-EC2Subnets -Value Get-EC2Subnet
Set-Alias -Name EC2-DescribeSubnets -Value Get-EC2Subnet
Set-Alias -Name Describe-EC2Tags -Value Get-EC2Tag
Set-Alias -Name EC2-DescribeTags -Value Get-EC2Tag
Set-Alias -Name Describe-EC2VolumeAttribute -Value Get-EC2VolumeAttribute
Set-Alias -Name EC2-DescribeVolumeAttribute -Value Get-EC2VolumeAttribute
Set-Alias -Name Describe-EC2Volumes -Value Get-EC2Volume
Set-Alias -Name EC2-DescribeVolumes -Value Get-EC2Volume
Set-Alias -Name Describe-EC2VolumeStatus -Value Get-EC2VolumeStatus
Set-Alias -Name EC2-DescribeVolumeStatus -Value Get-EC2VolumeStatus
Set-Alias -Name Describe-EC2VpcAttribute -Value Get-EC2VpcAttribute
Set-Alias -Name EC2-DescribeVpcAttribute -Value Get-EC2VpcAttribute
Set-Alias -Name Create-EC2Volume -Value New-EC2Volume
Set-Alias -Name EC2-CreateVolume -Value New-EC2Volume
Set-Alias -Name Create-EC2Vpc -Value New-EC2Vpc
Set-Alias -Name EC2-CreateVpc -Value New-EC2Vpc
Set-Alias -Name Create-EC2VpcEndpoint -Value New-EC2VpcEndpoint
Set-Alias -Name EC2-CreateVpcEndpoint -Value New-EC2VpcEndpoint
Set-Alias -Name Create-EC2VpcPeeringConnection -Value New-EC2VpcPeeringConnection
Set-Alias -Name EC2-CreateVpcPeeringConnection -Value New-EC2VpcPeeringConnection
Set-Alias -Name Create-EC2VpnConnection -Value New-EC2VpnConnection
Set-Alias -Name EC2-CreateVpnConnection -Value New-EC2VpnConnection
Set-Alias -Name Create-EC2VpnConnectionRoute -Value New-EC2VpnConnectionRoute
Set-Alias -Name EC2-CreateVpnConnectionRoute -Value New-EC2VpnConnectionRoute
Set-Alias -Name Create-EC2VpnGateway -Value New-EC2VpnGateway
Set-Alias -Name EC2-CreateVpnGateway -Value New-EC2VpnGateway
Set-Alias -Name Delete-EC2CustomerGateway -Value Remove-EC2CustomerGateway
Set-Alias -Name EC2-DeleteCustomerGateway -Value Remove-EC2CustomerGateway
Set-Alias -Name Delete-EC2DhcpOptions -Value Remove-EC2DhcpOption
Set-Alias -Name EC2-DeleteDhcpOptions -Value Remove-EC2DhcpOption
Set-Alias -Name Delete-EC2InternetGateway -Value Remove-EC2InternetGateway
Set-Alias -Name EC2-DeleteInternetGateway -Value Remove-EC2InternetGateway
Set-Alias -Name Delete-EC2KeyPair -Value Remove-EC2KeyPair
Set-Alias -Name EC2-DeleteKeyPair -Value Remove-EC2KeyPair
Set-Alias -Name Delete-EC2NetworkAcl -Value Remove-EC2NetworkAcl
Set-Alias -Name EC2-DeleteNetworkAcl -Value Remove-EC2NetworkAcl
Set-Alias -Name Delete-EC2NetworkAclEntry -Value Remove-EC2NetworkAclEntry
Set-Alias -Name EC2-DeleteNetworkAclEntry -Value Remove-EC2NetworkAclEntry
Set-Alias -Name Delete-EC2NetworkInterface -Value Remove-EC2NetworkInterface
Set-Alias -Name EC2-DeleteNetworkInterface -Value Remove-EC2NetworkInterface
Set-Alias -Name Delete-EC2PlacementGroup -Value Remove-EC2PlacementGroup
Set-Alias -Name EC2-DeletePlacementGroup -Value Remove-EC2PlacementGroup
Set-Alias -Name Delete-EC2Route -Value Remove-EC2Route
Set-Alias -Name EC2-DeleteRoute -Value Remove-EC2Route
Set-Alias -Name Delete-EC2RouteTable -Value Remove-EC2RouteTable
Set-Alias -Name EC2-DeleteRouteTable -Value Remove-EC2RouteTable
Set-Alias -Name Delete-EC2SecurityGroup -Value Remove-EC2SecurityGroup
Set-Alias -Name EC2-DeleteSecurityGroup -Value Remove-EC2SecurityGroup
Set-Alias -Name Delete-EC2Snapshot -Value Remove-EC2Snapshot
Set-Alias -Name EC2-DeleteSnapshot -Value Remove-EC2Snapshot
Set-Alias -Name Delete-EC2SpotDatafeedSubscription -Value Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
Set-Alias -Name EC2-DeleteSpotDatafeedSubscription -Value Remove-EC2SpotDatafeedSubscription
Set-Alias -Name Delete-EC2Subnet -Value Remove-EC2Subnet
Set-Alias -Name EC2-DeleteSubnet -Value Remove-EC2Subnet
Set-Alias -Name Delete-EC2Tags -Value Remove-EC2Tag
Set-Alias -Name EC2-DeleteTags -Value Remove-EC2Tag
Set-Alias -Name Delete-EC2Volume -Value Remove-EC2Volume
Set-Alias -Name EC2-DeleteVolume -Value Remove-EC2Volume
Set-Alias -Name Delete-EC2Vpc -Value Remove-EC2Vpc
Set-Alias -Name EC2-DeleteVpc -Value Remove-EC2Vpc
Set-Alias -Name Delete-EC2VpcEndpoint -Value Remove-EC2VpcEndpoint
Set-Alias -Name EC2-DeleteVpcEndpoints -Value Remove-EC2VpcEndpoint
Set-Alias -Name Delete-EC2VpcPeeringConnection -Value Remove-EC2VpcPeeringConnection
Set-Alias -Name EC2-DeleteVpcPeeringConnection -Value Remove-EC2VpcPeeringConnection
Set-Alias -Name Delete-EC2VpnConnection -Value Remove-EC2VpnConnection
Set-Alias -Name EC2-DeleteVpnConnection -Value Remove-EC2VpnConnection
Set-Alias -Name Delete-EC2VpnConnectionRoute -Value Remove-EC2VpnConnectionRoute
Set-Alias -Name EC2-DeleteVpnConnectionRoute -Value Remove-EC2VpnConnectionRoute
Set-Alias -Name Delete-EC2VpnGateway -Value Remove-EC2VpnGateway
Set-Alias -Name EC2-DeleteVpnGateway -Value Remove-EC2VpnGateway
Set-Alias -Name Deregister-EC2Image -Value Unregister-EC2Image
Set-Alias -Name EC2-DeregisterImage -Value Unregister-EC2Image
Set-Alias -Name Describe-EC2AccountAttributes -Value Get-EC2AccountAttributes
Set-Alias -Name EC2-DescribeAccountAttributes -Value Get-EC2AccountAttributes
Set-Alias -Name Describe-EC2Addresses -Value Get-EC2Address
Set-Alias -Name EC2-DescribeAddresses -Value Get-EC2Address
Set-Alias -Name Describe-EC2AvailabilityZones -Value Get-EC2AvailabilityZone
Set-Alias -Name EC2-DescribeAvailabilityZones -Value Get-EC2AvailabilityZone
Set-Alias -Name Describe-EC2BundleTasks -Value Get-EC2BundleTask
Set-Alias -Name EC2-DescribeBundleTasks -Value Get-EC2BundleTask
Set-Alias -Name Describe-EC2ClassicLinkInstance -Value Get-EC2ClassicLinkInstance
Set-Alias -Name EC2-DescribeClassicLinkInstances -Value Get-EC2ClassicLinkInstance
Set-Alias -Name Describe-EC2ConversionTasks -Value Get-EC2ConversionTask
Set-Alias -Name EC2-DescribeConversionTasks -Value Get-EC2ConversionTask
Set-Alias -Name Describe-EC2CustomerGateways -Value Get-EC2CustomerGateway
Set-Alias -Name EC2-DescribeCustomerGateways -Value Get-EC2CustomerGateway
Set-Alias -Name Describe-EC2DhcpOptions -Value Get-EC2DhcpOption
Set-Alias -Name EC2-DescribeDhcpOptions -Value Get-EC2DhcpOption
Set-Alias -Name Describe-EC2ExportTasks -Value Get-EC2ExportTasks
Set-Alias -Name EC2-DescribeExportTasks -Value Get-EC2ExportTasks
Set-Alias -Name Describe-EC2ImageAttribute -Value Get-EC2ImageAttribute
Set-Alias -Name EC2-DescribeImageAttribute -Value Get-EC2ImageAttribute
Set-Alias -Name EC2-AcceptVpcPeeringConnection -Value Approve-EC2VpcPeeringConnection
Set-Alias -Name Allocate-EC2Address -Value New-EC2Address
Set-Alias -Name EC2-AllocateAddress -Value New-EC2Address
Set-Alias -Name Assign-EC2PrivateIpAddresses -Value Register-EC2PrivateIpAddress
Set-Alias -Name EC2-AssignPrivateIpAddresses -Value Register-EC2PrivateIpAddress
Set-Alias -Name Associate-EC2Address -Value Register-EC2Address
Set-Alias -Name EC2-AssociateAddress -Value Register-EC2Address
Set-Alias -Name Associate-EC2DhcpOptions -Value Register-EC2DhcpOption
Set-Alias -Name EC2-AssociateDhcpOptions -Value Register-EC2DhcpOption
Set-Alias -Name Associate-EC2RouteTable -Value Register-EC2RouteTable
Set-Alias -Name EC2-AssociateRouteTable -Value Register-EC2RouteTable
Set-Alias -Name Attach-EC2ClassicLinkVpc -Value Add-EC2ClassicLinkVpc
Set-Alias -Name EC2-AttachClassicLinkVpc -Value Add-EC2ClassicLinkVpc
Set-Alias -Name Attach-EC2InternetGateway -Value Add-EC2InternetGateway
Set-Alias -Name EC2-AttachInternetGateway -Value Add-EC2InternetGateway
Set-Alias -Name Attach-EC2NetworkInterface -Value Add-EC2NetworkInterface
Set-Alias -Name EC2-AttachNetworkInterface -Value Add-EC2NetworkInterface
Set-Alias -Name Attach-EC2Volume -Value Add-EC2Volume
Set-Alias -Name EC2-AttachVolume -Value Add-EC2Volume
Set-Alias -Name Attach-EC2VpnGateway -Value Add-EC2VpnGateway
Set-Alias -Name EC2-AttachVpnGateway -Value Add-EC2VpnGateway
Set-Alias -Name Authorize-EC2SecurityGroupEgress -Value Grant-EC2SecurityGroupEgress
Set-Alias -Name EC2-AuthorizeSecurityGroupEgress -Value Grant-EC2SecurityGroupEgress
Set-Alias -Name Authorize-EC2SecurityGroupIngress -Value Grant-EC2SecurityGroupIngress
Set-Alias -Name EC2-AuthorizeSecurityGroupIngress -Value Grant-EC2SecurityGroupIngress
Set-Alias -Name EC2-BundleInstance -Value New-EC2InstanceBundle
Set-Alias -Name Cancel-EC2BundleTask -Value Stop-EC2BundleTask
Set-Alias -Name EC2-CancelBundleTask -Value Stop-EC2BundleTask
Set-Alias -Name Cancel-EC2ConversionTask -Value Stop-EC2ConversionTask
Set-Alias -Name EC2-CancelConversionTask -Value Stop-EC2ConversionTask
Set-Alias -Name Cancel-EC2ExportTask -Value Stop-EC2ExportTask
Set-Alias -Name EC2-CancelExportTask -Value Stop-EC2ExportTask
Set-Alias -Name Cancel-EC2ReservedInstancesListing -Value Stop-EC2ReservedInstancesListing
Set-Alias -Name EC2-CancelReservedInstancesListing -Value Stop-EC2ReservedInstancesListing
Set-Alias -Name Cancel-EC2SpotFleetRequest -Value Stop-EC2SpotFleetRequest
Set-Alias -Name EC2-CancelSpotFleetRequests -Value Stop-EC2SpotFleetRequest
Set-Alias -Name Cancel-EC2SpotInstanceRequests -Value Stop-EC2SpotInstanceRequest
Set-Alias -Name EC2-CancelSpotInstanceRequests -Value Stop-EC2SpotInstanceRequest
Set-Alias -Name EC2-ConfirmProductInstance -Value Confirm-EC2ProductInstance
Set-Alias -Name EC2-CopyImage -Value Copy-EC2Image
Set-Alias -Name EC2-CopySnapshot -Value Copy-EC2Snapshot
Set-Alias -Name Create-EC2CustomerGateway -Value New-EC2CustomerGateway
Set-Alias -Name EC2-CreateCustomerGateway -Value New-EC2CustomerGateway
Set-Alias -Name Create-EC2DhcpOptions -Value New-EC2DhcpOption
Set-Alias -Name EC2-CreateDhcpOptions -Value New-EC2DhcpOption
Set-Alias -Name Create-EC2Image -Value New-EC2Image
Set-Alias -Name EC2-CreateImage -Value New-EC2Image
Set-Alias -Name Create-EC2InstanceExportTask -Value New-EC2InstanceExportTask
Set-Alias -Name EC2-CreateInstanceExportTask -Value New-EC2InstanceExportTask
Set-Alias -Name Create-EC2InternetGateway -Value New-EC2InternetGateway
Set-Alias -Name EC2-CreateInternetGateway -Value New-EC2InternetGateway
Set-Alias -Name Create-EC2KeyPair -Value New-EC2KeyPair
Set-Alias -Name EC2-CreateKeyPair -Value New-EC2KeyPair
Set-Alias -Name Create-EC2NetworkAcl -Value New-EC2NetworkAcl
Set-Alias -Name EC2-CreateNetworkAcl -Value New-EC2NetworkAcl
Set-Alias -Name Create-EC2NetworkAclEntry -Value New-EC2NetworkAclEntry
Set-Alias -Name EC2-CreateNetworkAclEntry -Value New-EC2NetworkAclEntry
Set-Alias -Name Create-EC2NetworkInterface -Value New-EC2NetworkInterface
Set-Alias -Name EC2-CreateNetworkInterface -Value New-EC2NetworkInterface
Set-Alias -Name Create-EC2PlacementGroup -Value New-EC2PlacementGroup
Set-Alias -Name EC2-CreatePlacementGroup -Value New-EC2PlacementGroup
Set-Alias -Name Create-EC2ReservedInstancesListing -Value New-EC2ReservedInstancesListing
Set-Alias -Name EC2-CreateReservedInstancesListing -Value New-EC2ReservedInstancesListing
Set-Alias -Name Create-EC2Route -Value New-EC2Route
Set-Alias -Name EC2-CreateRoute -Value New-EC2Route
Set-Alias -Name Create-EC2RouteTable -Value New-EC2RouteTable
Set-Alias -Name EC2-CreateRouteTable -Value New-EC2RouteTable
Set-Alias -Name Create-EC2SecurityGroup -Value New-EC2SecurityGroup
Set-Alias -Name EC2-CreateSecurityGroup -Value New-EC2SecurityGroup
Set-Alias -Name Create-EC2Snapshot -Value New-EC2Snapshot
Set-Alias -Name EC2-CreateSnapshot -Value New-EC2Snapshot
Set-Alias -Name Create-EC2SpotDatafeedSubscription -Value New-EC2SpotDatafeedSubscription
Set-Alias -Name EC2-CreateSpotDatafeedSubscription -Value New-EC2SpotDatafeedSubscription
Set-Alias -Name Create-EC2Subnet -Value New-EC2Subnet
Set-Alias -Name EC2-CreateSubnet -Value New-EC2Subnet
Set-Alias -Name Create-EC2Tags -Value New-EC2Tag
Set-Alias -Name EC2-CreateTags -Value New-EC2Tag
Set-Alias -Name EC2-StopInstance -Value Stop-EC2Instance
Set-Alias -Name Create-ECSCluster -Value New-ECSCluster
Set-Alias -Name ECS-CreateCluster -Value New-ECSCluster
Set-Alias -Name Create-ECSService -Value New-ECSService
Set-Alias -Name ECS-CreateService -Value New-ECSService
Set-Alias -Name Delete-ECSCluster -Value Remove-ECSCluster
Set-Alias -Name ECS-DeleteCluster -Value Remove-ECSCluster
Set-Alias -Name Delete-ECSService -Value Remove-ECSService
Set-Alias -Name ECS-DeleteService -Value Remove-ECSService
Set-Alias -Name Deregister-ECSContainerInstance -Value Unregister-ECSContainerInstance
Set-Alias -Name ECS-DeregisterContainerInstance -Value Unregister-ECSContainerInstance
Set-Alias -Name Deregister-ECSTaskDefinition -Value Unregister-ECSTaskDefinition
Set-Alias -Name ECS-DeregisterTaskDefinition -Value Unregister-ECSTaskDefinition
Set-Alias -Name Describe-ECSClusterDetail -Value Get-ECSClusterDetail
Set-Alias -Name ECS-DescribeClusters -Value Get-ECSClusterDetail
Set-Alias -Name Describe-ECSContainerInstanceDetail -Value Get-ECSContainerInstanceDetail
Set-Alias -Name ECS-DescribeContainerInstances -Value Get-ECSContainerInstanceDetail
Set-Alias -Name Describe-ECSService -Value Get-ECSService
Set-Alias -Name ECS-DescribeServices -Value Get-ECSService
Set-Alias -Name Describe-ECSTaskDefinitionDetail -Value Get-ECSTaskDefinitionDetail
Set-Alias -Name ECS-DescribeTaskDefinition -Value Get-ECSTaskDefinitionDetail
Set-Alias -Name Describe-ECSTaskDetail -Value Get-ECSTaskDetail
Set-Alias -Name ECS-DescribeTasks -Value Get-ECSTaskDetail
Set-Alias -Name List-ECSClusters -Value Get-ECSClusters
Set-Alias -Name ECS-ListClusters -Value Get-ECSClusters
Set-Alias -Name List-ECSContainerInstances -Value Get-ECSContainerInstances
Set-Alias -Name ECS-ListContainerInstances -Value Get-ECSContainerInstances
Set-Alias -Name List-ECSClusterService -Value Get-ECSClusterService
Set-Alias -Name ECS-ListServices -Value Get-ECSClusterService
Set-Alias -Name List-ECSTaskDefinitionFamilies -Value Get-ECSTaskDefinitionFamilies
Set-Alias -Name ECS-ListTaskDefinitionFamilies -Value Get-ECSTaskDefinitionFamilies
Set-Alias -Name List-ECSTaskDefinitions -Value Get-ECSTaskDefinitions
Set-Alias -Name ECS-ListTaskDefinitions -Value Get-ECSTaskDefinitions
Set-Alias -Name List-ECSTasks -Value Get-ECSTasks
Set-Alias -Name ECS-ListTasks -Value Get-ECSTasks
Set-Alias -Name ECS-RegisterTaskDefinition -Value Register-ECSTaskDefinition
Set-Alias -Name Run-ECSTask -Value New-ECSTask
Set-Alias -Name ECS-RunTask -Value New-ECSTask
Set-Alias -Name ECS-StartTask -Value Start-ECSTask
Set-Alias -Name ECS-StopTask -Value Stop-ECSTask
Set-Alias -Name ECS-UpdateService -Value Update-ECSService
Set-Alias -Name Create-EFSFileSystem -Value New-EFSFileSystem
Set-Alias -Name EFS-CreateFileSystem -Value New-EFSFileSystem
Set-Alias -Name Create-EFSMountTarget -Value New-EFSMountTarget
Set-Alias -Name EFS-CreateMountTarget -Value New-EFSMountTarget
Set-Alias -Name Create-EFSTags -Value New-EFSTag
Set-Alias -Name EFS-CreateTags -Value New-EFSTag
Set-Alias -Name Delete-EFSFileSystem -Value Remove-EFSFileSystem
Set-Alias -Name EFS-DeleteFileSystem -Value Remove-EFSFileSystem
Set-Alias -Name Delete-EFSMountTarget -Value Remove-EFSMountTarget
Set-Alias -Name EFS-DeleteMountTarget -Value Remove-EFSMountTarget
Set-Alias -Name Delete-EFSTags -Value Remove-EFSTag
Set-Alias -Name EFS-DeleteTags -Value Remove-EFSTag
Set-Alias -Name Describe-EFSFileSystems -Value Get-EFSFileSystem
Set-Alias -Name EFS-DescribeFileSystems -Value Get-EFSFileSystem
Set-Alias -Name Describe-EFSMountTargets -Value Get-EFSMountTarget
Set-Alias -Name EFS-DescribeMountTargets -Value Get-EFSMountTarget
Set-Alias -Name Describe-EFSMountTargetSecurityGroups -Value Get-EFSMountTargetSecurityGroup
Set-Alias -Name EFS-DescribeMountTargetSecurityGroups -Value Get-EFSMountTargetSecurityGroup
Set-Alias -Name Describe-EFSTags -Value Get-EFSTag
Set-Alias -Name EFS-DescribeTags -Value Get-EFSTag
Set-Alias -Name Modify-EFSMountTargetSecurityGroups -Value Edit-EFSMountTargetSecurityGroup
Set-Alias -Name EFS-ModifyMountTargetSecurityGroups -Value Edit-EFSMountTargetSecurityGroup
Set-Alias -Name EC-AddTagsToResource -Value Add-ECTag
Set-Alias -Name Authorize-ECCacheSecurityGroupIngress -Value Approve-ECCacheSecurityGroupIngress
Set-Alias -Name EC-AuthorizeCacheSecurityGroupIngress -Value Approve-ECCacheSecurityGroupIngress
Set-Alias -Name EC-CopySnapshot -Value Copy-ECSnapshot
Set-Alias -Name Create-ECCacheCluster -Value New-ECCacheCluster
Set-Alias -Name EC-CreateCacheCluster -Value New-ECCacheCluster
Set-Alias -Name Create-ECCacheParameterGroup -Value New-ECCacheParameterGroup
Set-Alias -Name EC-CreateCacheParameterGroup -Value New-ECCacheParameterGroup
Set-Alias -Name Create-ECCacheSecurityGroup -Value New-ECCacheSecurityGroup
Set-Alias -Name EC-CreateCacheSecurityGroup -Value New-ECCacheSecurityGroup
Set-Alias -Name Create-ECCacheSubnetGroup -Value New-ECCacheSubnetGroup
Set-Alias -Name EC-CreateCacheSubnetGroup -Value New-ECCacheSubnetGroup
Set-Alias -Name Create-ECReplicationGroup -Value New-ECReplicationGroup
Set-Alias -Name EC-CreateReplicationGroup -Value New-ECReplicationGroup
Set-Alias -Name Create-ECSnapshot -Value New-ECSnapshot
Set-Alias -Name EC-CreateSnapshot -Value New-ECSnapshot
Set-Alias -Name Delete-ECCacheCluster -Value Remove-ECCacheCluster
Set-Alias -Name EC-DeleteCacheCluster -Value Remove-ECCacheCluster
Set-Alias -Name Delete-ECCacheParameterGroup -Value Remove-ECCacheParameterGroup
Set-Alias -Name EC-DeleteCacheParameterGroup -Value Remove-ECCacheParameterGroup
Set-Alias -Name Delete-ECCacheSecurityGroup -Value Remove-ECCacheSecurityGroup
Set-Alias -Name EC-DeleteCacheSecurityGroup -Value Remove-ECCacheSecurityGroup
Set-Alias -Name Delete-ECCacheSubnetGroup -Value Remove-ECCacheSubnetGroup
Set-Alias -Name EC-DeleteCacheSubnetGroup -Value Remove-ECCacheSubnetGroup
Set-Alias -Name Delete-ECReplicationGroup -Value Remove-ECReplicationGroup
Set-Alias -Name EC-DeleteReplicationGroup -Value Remove-ECReplicationGroup
Set-Alias -Name Delete-ECSnapshot -Value Remove-ECSnapshot
Set-Alias -Name EC-DeleteSnapshot -Value Remove-ECSnapshot
Set-Alias -Name Describe-ECCacheClusters -Value Get-ECCacheCluster
Set-Alias -Name EC-DescribeCacheClusters -Value Get-ECCacheCluster
Set-Alias -Name Describe-ECCacheEngineVersions -Value Get-ECCacheEngineVersions
Set-Alias -Name EC-DescribeCacheEngineVersions -Value Get-ECCacheEngineVersions
Set-Alias -Name Describe-ECCacheParameterGroups -Value Get-ECCacheParameterGroup
Set-Alias -Name EC-DescribeCacheParameterGroups -Value Get-ECCacheParameterGroup
Set-Alias -Name Describe-ECCacheParameters -Value Get-ECCacheParameter
Set-Alias -Name EC-DescribeCacheParameters -Value Get-ECCacheParameter
Set-Alias -Name Describe-ECCacheSecurityGroups -Value Get-ECCacheSecurityGroup
Set-Alias -Name EC-DescribeCacheSecurityGroups -Value Get-ECCacheSecurityGroup
Set-Alias -Name Describe-ECCacheSubnetGroups -Value Get-ECCacheSubnetGroups
Set-Alias -Name EC-DescribeCacheSubnetGroups -Value Get-ECCacheSubnetGroups
Set-Alias -Name Describe-ECEngineDefaultParameters -Value Get-ECEngineDefaultParameter
Set-Alias -Name EC-DescribeEngineDefaultParameters -Value Get-ECEngineDefaultParameter
Set-Alias -Name Describe-ECEvents -Value Get-ECEvent
Set-Alias -Name EC-DescribeEvents -Value Get-ECEvent
Set-Alias -Name Describe-ECReplicationGroups -Value Get-ECReplicationGroups
Set-Alias -Name EC-DescribeReplicationGroups -Value Get-ECReplicationGroups
Set-Alias -Name Describe-ECReservedCacheNodes -Value Get-ECReservedCacheNode
Set-Alias -Name EC-DescribeReservedCacheNodes -Value Get-ECReservedCacheNode
Set-Alias -Name Describe-ECReservedCacheNodesOfferings -Value Get-ECReservedCacheNodesOffering
Set-Alias -Name EC-DescribeReservedCacheNodesOfferings -Value Get-ECReservedCacheNodesOffering
Set-Alias -Name Describe-ECSnapshots -Value Get-ECSnapshots
Set-Alias -Name EC-DescribeSnapshots -Value Get-ECSnapshots
Set-Alias -Name EC-ListTagsForResource -Value Get-ECTag
Set-Alias -Name Modify-ECCacheCluster -Value Edit-ECCacheCluster
Set-Alias -Name EC-ModifyCacheCluster -Value Edit-ECCacheCluster
Set-Alias -Name Modify-ECCacheParameterGroup -Value Edit-ECCacheParameterGroup
Set-Alias -Name EC-ModifyCacheParameterGroup -Value Edit-ECCacheParameterGroup
Set-Alias -Name Modify-ECCacheSubnetGroup -Value Edit-ECCacheSubnetGroup
Set-Alias -Name EC-ModifyCacheSubnetGroup -Value Edit-ECCacheSubnetGroup
Set-Alias -Name Modify-ECReplicationGroup -Value Edit-ECReplicationGroup
Set-Alias -Name EC-ModifyReplicationGroup -Value Edit-ECReplicationGroup
Set-Alias -Name Purchase-ECReservedCacheNodesOffering -Value Request-ECReservedCacheNodesOffering
Set-Alias -Name EC-PurchaseReservedCacheNodesOffering -Value Request-ECReservedCacheNodesOffering
Set-Alias -Name Reboot-ECCacheCluster -Value Restart-ECCacheCluster
Set-Alias -Name EC-RebootCacheCluster -Value Restart-ECCacheCluster
Set-Alias -Name EC-RemoveTagsFromResource -Value Remove-ECTag
Set-Alias -Name EC-ResetCacheParameterGroup -Value Reset-ECCacheParameterGroup
Set-Alias -Name EC-RevokeCacheSecurityGroupIngress -Value Revoke-ECCacheSecurityGroupIngress
Set-Alias -Name ELB-AddTags -Value Add-ELBTags
Set-Alias -Name Apply-ELBSecurityGroupsToLoadBalancer -Value Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer
Set-Alias -Name ELB-ApplySecurityGroupsToLoadBalancer -Value Join-ELBSecurityGroupToLoadBalancer
Set-Alias -Name Attach-ELBLoadBalancerToSubnets -Value Add-ELBLoadBalancerToSubnet
Set-Alias -Name ELB-AttachLoadBalancerToSubnets -Value Add-ELBLoadBalancerToSubnet
Set-Alias -Name Configure-ELBHealthCheck -Value Set-ELBHealthCheck
Set-Alias -Name ELB-ConfigureHealthCheck -Value Set-ELBHealthCheck
Set-Alias -Name Create-ELBAppCookieStickinessPolicy -Value New-ELBAppCookieStickinessPolicy
Set-Alias -Name ELB-CreateAppCookieStickinessPolicy -Value New-ELBAppCookieStickinessPolicy
Set-Alias -Name Create-ELBLBCookieStickinessPolicy -Value New-ELBLBCookieStickinessPolicy
Set-Alias -Name ELB-CreateLBCookieStickinessPolicy -Value New-ELBLBCookieStickinessPolicy
Set-Alias -Name Create-ELBLoadBalancer -Value New-ELBLoadBalancer
Set-Alias -Name ELB-CreateLoadBalancer -Value New-ELBLoadBalancer
Set-Alias -Name Create-ELBLoadBalancerListeners -Value New-ELBLoadBalancerListener
Set-Alias -Name ELB-CreateLoadBalancerListeners -Value New-ELBLoadBalancerListener
Set-Alias -Name Create-ELBLoadBalancerPolicy -Value New-ELBLoadBalancerPolicy
Set-Alias -Name ELB-CreateLoadBalancerPolicy -Value New-ELBLoadBalancerPolicy
Set-Alias -Name Delete-ELBLoadBalancer -Value Remove-ELBLoadBalancer
Set-Alias -Name ELB-DeleteLoadBalancer -Value Remove-ELBLoadBalancer
Set-Alias -Name Delete-ELBLoadBalancerListeners -Value Remove-ELBLoadBalancerListener
Set-Alias -Name ELB-DeleteLoadBalancerListeners -Value Remove-ELBLoadBalancerListener
Set-Alias -Name Delete-ELBLoadBalancerPolicy -Value Remove-ELBLoadBalancerPolicy
Set-Alias -Name ELB-DeleteLoadBalancerPolicy -Value Remove-ELBLoadBalancerPolicy
Set-Alias -Name Deregister-ELBInstancesFromLoadBalancer -Value Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer
Set-Alias -Name ELB-DeregisterInstancesFromLoadBalancer -Value Remove-ELBInstanceFromLoadBalancer
Set-Alias -Name Describe-ELBInstanceHealth -Value Get-ELBInstanceHealth
Set-Alias -Name ELB-DescribeInstanceHealth -Value Get-ELBInstanceHealth
Set-Alias -Name Describe-ELBLoadBalancerAttributes -Value Get-ELBLoadBalancerAttribute
Set-Alias -Name ELB-DescribeLoadBalancerAttributes -Value Get-ELBLoadBalancerAttribute
Set-Alias -Name Describe-ELBLoadBalancerPolicies -Value Get-ELBLoadBalancerPolicy
Set-Alias -Name ELB-DescribeLoadBalancerPolicies -Value Get-ELBLoadBalancerPolicy
Set-Alias -Name Describe-ELBLoadBalancerPolicyTypes -Value Get-ELBLoadBalancerPolicyType
Set-Alias -Name ELB-DescribeLoadBalancerPolicyTypes -Value Get-ELBLoadBalancerPolicyType
Set-Alias -Name Describe-ELBLoadBalancers -Value Get-ELBLoadBalancer
Set-Alias -Name ELB-DescribeLoadBalancers -Value Get-ELBLoadBalancer
Set-Alias -Name Describe-ELBTags -Value Get-ELBTags
Set-Alias -Name ELB-DescribeTags -Value Get-ELBTags
Set-Alias -Name Detach-ELBLoadBalancerFromSubnets -Value Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet
Set-Alias -Name ELB-DetachLoadBalancerFromSubnets -Value Dismount-ELBLoadBalancerFromSubnet
Set-Alias -Name Disable-ELBAvailabilityZonesForLoadBalancer -Value Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer
Set-Alias -Name ELB-DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer -Value Disable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer
Set-Alias -Name Enable-ELBAvailabilityZonesForLoadBalancer -Value Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer
Set-Alias -Name ELB-EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer -Value Enable-ELBAvailabilityZoneForLoadBalancer
Set-Alias -Name Modify-ELBLoadBalancerAttributes -Value Edit-ELBLoadBalancerAttribute
Set-Alias -Name ELB-ModifyLoadBalancerAttributes -Value Edit-ELBLoadBalancerAttribute
Set-Alias -Name Register-ELBInstancesWithLoadBalancer -Value Register-ELBInstanceWithLoadBalancer
Set-Alias -Name ELB-RegisterInstancesWithLoadBalancer -Value Register-ELBInstanceWithLoadBalancer
Set-Alias -Name ELB-RemoveTags -Value Remove-ELBTags
Set-Alias -Name ELB-SetLoadBalancerListenerSSLCertificate -Value Set-ELBLoadBalancerListenerSSLCertificate
Set-Alias -Name Set-ELBLoadBalancerPoliciesForBackendServer -Value Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer
Set-Alias -Name ELB-SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer -Value Set-ELBLoadBalancerPolicyForBackendServer
Set-Alias -Name Set-ELBLoadBalancerPoliciesOfListener -Value Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener
Set-Alias -Name ELB-SetLoadBalancerPoliciesOfListener -Value Set-ELBLoadBalancerPolicyOfListener
Set-Alias -Name Add-EMRInstanceGroups -Value Add-EMRInstanceGroup
Set-Alias -Name EMR-AddInstanceGroups -Value Add-EMRInstanceGroup
Set-Alias -Name Add-EMRJobFlowSteps -Value Add-EMRJobFlowStep
Set-Alias -Name EMR-AddJobFlowSteps -Value Add-EMRJobFlowStep
Set-Alias -Name Add-EMRTags -Value Add-EMRTag
Set-Alias -Name EMR-AddTags -Value Add-EMRTag
Set-Alias -Name Describe-EMRCluster -Value Get-EMRCluster
Set-Alias -Name EMR-DescribeCluster -Value Get-EMRCluster
Set-Alias -Name Describe-EMRJobFlows -Value Get-EMRJobFlow
Set-Alias -Name EMR-DescribeJobFlows -Value Get-EMRJobFlow
Set-Alias -Name Describe-EMRStep -Value Get-EMRStep
Set-Alias -Name EMR-DescribeStep -Value Get-EMRStep
Set-Alias -Name List-EMRBootstrapActions -Value Get-EMRBootstrapActions
Set-Alias -Name EMR-ListBootstrapActions -Value Get-EMRBootstrapActions
Set-Alias -Name List-EMRClusters -Value Get-EMRClusters
Set-Alias -Name EMR-ListClusters -Value Get-EMRClusters
Set-Alias -Name List-EMRInstanceGroups -Value Get-EMRInstanceGroup
Set-Alias -Name EMR-ListInstanceGroups -Value Get-EMRInstanceGroup
Set-Alias -Name List-EMRInstances -Value Get-EMRInstances
Set-Alias -Name EMR-ListInstances -Value Get-EMRInstances
Set-Alias -Name List-EMRSteps -Value Get-EMRSteps
Set-Alias -Name EMR-ListSteps -Value Get-EMRSteps
Set-Alias -Name Modify-EMRInstanceGroups -Value Edit-EMRInstanceGroup
Set-Alias -Name EMR-ModifyInstanceGroups -Value Edit-EMRInstanceGroup
Set-Alias -Name Remove-EMRTags -Value Remove-EMRTag
Set-Alias -Name EMR-RemoveTags -Value Remove-EMRTag
Set-Alias -Name Run-EMRJobFlow -Value Start-EMRJobFlow
Set-Alias -Name EMR-RunJobFlow -Value Start-EMRJobFlow
Set-Alias -Name EMR-SetTerminationProtection -Value Set-EMRTerminationProtection
Set-Alias -Name EMR-SetVisibleToAllUsers -Value Set-EMRVisibleToAllUsers
Set-Alias -Name Terminate-EMRJobFlows -Value Stop-EMRJobFlow
Set-Alias -Name EMR-TerminateJobFlows -Value Stop-EMRJobFlow
Set-Alias -Name Cancel-ETSJob -Value Stop-ETSJob
Set-Alias -Name ETS-CancelJob -Value Stop-ETSJob
Set-Alias -Name Create-ETSJob -Value New-ETSJob
Set-Alias -Name ETS-CreateJob -Value New-ETSJob
Set-Alias -Name Create-ETSPipeline -Value New-ETSPipeline
Set-Alias -Name ETS-CreatePipeline -Value New-ETSPipeline
Set-Alias -Name Create-ETSPreset -Value New-ETSPreset
Set-Alias -Name ETS-CreatePreset -Value New-ETSPreset
Set-Alias -Name Delete-ETSPipeline -Value Remove-ETSPipeline
Set-Alias -Name ETS-DeletePipeline -Value Remove-ETSPipeline
Set-Alias -Name Delete-ETSPreset -Value Remove-ETSPreset
Set-Alias -Name ETS-DeletePreset -Value Remove-ETSPreset
Set-Alias -Name List-ETSJobsByPipeline -Value Get-ETSJobsByPipeline
Set-Alias -Name ETS-ListJobsByPipeline -Value Get-ETSJobsByPipeline
Set-Alias -Name List-ETSJobsByStatus -Value Get-ETSJobsByStatus
Set-Alias -Name ETS-ListJobsByStatus -Value Get-ETSJobsByStatus
Set-Alias -Name List-ETSPipelines -Value Get-ETSPipeline
Set-Alias -Name ETS-ListPipelines -Value Get-ETSPipeline
Set-Alias -Name List-ETSPresets -Value Get-ETSPreset
Set-Alias -Name ETS-ListPresets -Value Get-ETSPreset
Set-Alias -Name ETS-ReadJob -Value Read-ETSJob
Set-Alias -Name ETS-ReadPipeline -Value Read-ETSPipeline
Set-Alias -Name ETS-ReadPreset -Value Read-ETSPreset
Set-Alias -Name ETS-TestRole -Value Test-ETSRole
Set-Alias -Name ETS-UpdatePipeline -Value Update-ETSPipeline
Set-Alias -Name ETS-UpdatePipelineNotifications -Value Update-ETSPipelineNotifications
Set-Alias -Name ETS-UpdatePipelineStatus -Value Update-ETSPipelineStatus
Set-Alias -Name Create-HSMHapg -Value New-HSMPartitionGroup
Set-Alias -Name HSM-CreateHapg -Value New-HSMPartitionGroup
Set-Alias -Name Create-HSMHsm -Value New-HSMItem
Set-Alias -Name HSM-CreateHsm -Value New-HSMItem
Set-Alias -Name Create-HSMLunaClient -Value New-HSMLunaClient
Set-Alias -Name HSM-CreateLunaClient -Value New-HSMLunaClient
Set-Alias -Name Delete-HSMHapg -Value Remove-HSMPartitionGroup
Set-Alias -Name HSM-DeleteHapg -Value Remove-HSMPartitionGroup
Set-Alias -Name Delete-HSMHsm -Value Remove-HSMItem
Set-Alias -Name HSM-DeleteHsm -Value Remove-HSMItem
Set-Alias -Name Delete-HSMLunaClient -Value Remove-HSMLunaClient
Set-Alias -Name HSM-DeleteLunaClient -Value Remove-HSMLunaClient
Set-Alias -Name Describe-HSMHapg -Value Get-HSMPartitionGroup
Set-Alias -Name HSM-DescribeHapg -Value Get-HSMPartitionGroup
Set-Alias -Name Describe-HSMHsm -Value Get-HSMItem
Set-Alias -Name HSM-DescribeHsm -Value Get-HSMItem
Set-Alias -Name Describe-HSMLunaClient -Value Get-HSMLunaClient
Set-Alias -Name HSM-DescribeLunaClient -Value Get-HSMLunaClient
Set-Alias -Name HSM-GetConfig -Value Get-HSMConfig
Set-Alias -Name List-HSMAvailableZones -Value Get-HSMAvailableZones
Set-Alias -Name HSM-ListAvailableZones -Value Get-HSMAvailableZones
Set-Alias -Name List-HSMPartitionGroupList -Value Get-HSMPartitionGroupList
Set-Alias -Name HSM-ListHapgs -Value Get-HSMPartitionGroupList
Set-Alias -Name List-HSMItemList -Value Get-HSMItemList
Set-Alias -Name HSM-ListHsms -Value Get-HSMItemList
Set-Alias -Name List-HSMLunaClientList -Value Get-HSMLunaClientList
Set-Alias -Name HSM-ListLunaClients -Value Get-HSMLunaClientList
Set-Alias -Name Modify-HSMHapg -Value Edit-HSMPartitionGroup
Set-Alias -Name HSM-ModifyHapg -Value Edit-HSMPartitionGroup
Set-Alias -Name Modify-HSMHsm -Value Edit-HSMItem
Set-Alias -Name HSM-ModifyHsm -Value Edit-HSMItem
Set-Alias -Name Modify-HSMLunaClient -Value Edit-HSMLunaClient
Set-Alias -Name HSM-ModifyLunaClient -Value Edit-HSMLunaClient
Set-Alias -Name List-IAMSigningCertificates -Value Get-IAMSigningCertificate
Set-Alias -Name IAM-ListSigningCertificates -Value Get-IAMSigningCertificate
Set-Alias -Name List-IAMUserPolicies -Value Get-IAMUserPolicies
Set-Alias -Name IAM-ListUserPolicies -Value Get-IAMUserPolicies
Set-Alias -Name List-IAMUsers -Value Get-IAMUsers
Set-Alias -Name IAM-ListUsers -Value Get-IAMUsers
Set-Alias -Name List-IAMVirtualMFADevices -Value Get-IAMVirtualMFADevice
Set-Alias -Name IAM-ListVirtualMFADevices -Value Get-IAMVirtualMFADevice
Set-Alias -Name Put-IAMGroupPolicy -Value Write-IAMGroupPolicy
Set-Alias -Name IAM-PutGroupPolicy -Value Write-IAMGroupPolicy
Set-Alias -Name Put-IAMRolePolicy -Value Write-IAMRolePolicy
Set-Alias -Name IAM-PutRolePolicy -Value Write-IAMRolePolicy
Set-Alias -Name Put-IAMUserPolicy -Value Write-IAMUserPolicy
Set-Alias -Name IAM-PutUserPolicy -Value Write-IAMUserPolicy
Set-Alias -Name IAM-RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider -Value Remove-IAMClientIDFromOpenIDConnectProvider
Set-Alias -Name IAM-RemoveRoleFromInstanceProfile -Value Remove-IAMRoleFromInstanceProfile
Set-Alias -Name IAM-RemoveUserFromGroup -Value Remove-IAMUserFromGroup
Set-Alias -Name Resync-IAMMFADevice -Value Sync-IAMMFADevice
Set-Alias -Name IAM-ResyncMFADevice -Value Sync-IAMMFADevice
Set-Alias -Name IAM-SetDefaultPolicyVersion -Value Set-IAMDefaultPolicyVersion
Set-Alias -Name IAM-UpdateAccessKey -Value Update-IAMAccessKey
Set-Alias -Name IAM-UpdateAccountPasswordPolicy -Value Update-IAMAccountPasswordPolicy
Set-Alias -Name IAM-UpdateAssumeRolePolicy -Value Update-IAMAssumeRolePolicy
Set-Alias -Name IAM-UpdateGroup -Value Update-IAMGroup
Set-Alias -Name IAM-UpdateLoginProfile -Value Update-IAMLoginProfile
Set-Alias -Name IAM-UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint -Value Update-IAMOpenIDConnectProviderThumbprint
Set-Alias -Name IAM-UpdateSAMLProvider -Value Update-IAMSAMLProvider
Set-Alias -Name IAM-UpdateServerCertificate -Value Update-IAMServerCertificate
Set-Alias -Name IAM-UpdateSigningCertificate -Value Update-IAMSigningCertificate
Set-Alias -Name IAM-UpdateUser -Value Update-IAMUser
Set-Alias -Name Upload-IAMServerCertificate -Value Publish-IAMServerCertificate
Set-Alias -Name IAM-UploadServerCertificate -Value Publish-IAMServerCertificate
Set-Alias -Name Upload-IAMSigningCertificate -Value Publish-IAMSigningCertificate
Set-Alias -Name IAM-UploadSigningCertificate -Value Publish-IAMSigningCertificate
Set-Alias -Name IAM-GenerateCredentialReport -Value Request-IAMCredentialReport
Set-Alias -Name IAM-GetAccessKeyLastUsed -Value Get-IAMAccessKeyLastUsed
Set-Alias -Name IAM-GetAccountAuthorizationDetails -Value Get-IAMAccountAuthorizationDetails
Set-Alias -Name IAM-GetAccountPasswordPolicy -Value Get-IAMAccountPasswordPolicy
Set-Alias -Name IAM-GetAccountSummary -Value Get-IAMAccountSummary
Set-Alias -Name IAM-GetGroup -Value Get-IAMGroup
Set-Alias -Name IAM-GetGroupPolicy -Value Get-IAMGroupPolicy
Set-Alias -Name IAM-GetInstanceProfile -Value Get-IAMInstanceProfile
Set-Alias -Name IAM-GetLoginProfile -Value Get-IAMLoginProfile
Set-Alias -Name IAM-GetOpenIDConnectProvider -Value Get-IAMOpenIDConnectProvider
Set-Alias -Name IAM-GetPolicy -Value Get-IAMPolicy
Set-Alias -Name IAM-GetPolicyVersion -Value Get-IAMPolicyVersion
Set-Alias -Name IAM-GetRole -Value Get-IAMRole
Set-Alias -Name IAM-GetRolePolicy -Value Get-IAMRolePolicy
Set-Alias -Name IAM-GetSAMLProvider -Value Get-IAMSAMLProvider
Set-Alias -Name IAM-GetServerCertificate -Value Get-IAMServerCertificate
Set-Alias -Name IAM-GetUser -Value Get-IAMUser
Set-Alias -Name IAM-GetUserPolicy -Value Get-IAMUserPolicy
Set-Alias -Name List-IAMAccessKeys -Value Get-IAMAccessKey
Set-Alias -Name IAM-ListAccessKeys -Value Get-IAMAccessKey
Set-Alias -Name List-IAMAccountAliases -Value Get-IAMAccountAlias
Set-Alias -Name IAM-ListAccountAliases -Value Get-IAMAccountAlias
Set-Alias -Name List-IAMAttachedGroupPolicies -Value Get-IAMAttachedGroupPolicies
Set-Alias -Name IAM-ListAttachedGroupPolicies -Value Get-IAMAttachedGroupPolicies
Set-Alias -Name List-IAMAttachedRolePolicies -Value Get-IAMAttachedRolePolicies
Set-Alias -Name IAM-ListAttachedRolePolicies -Value Get-IAMAttachedRolePolicies
Set-Alias -Name List-IAMAttachedUserPolicies -Value Get-IAMAttachedUserPolicies
Set-Alias -Name IAM-ListAttachedUserPolicies -Value Get-IAMAttachedUserPolicies
Set-Alias -Name List-IAMEntitiesForPolicy -Value Get-IAMEntitiesForPolicy
Set-Alias -Name IAM-ListEntitiesForPolicy -Value Get-IAMEntitiesForPolicy
Set-Alias -Name List-IAMGroupPolicies -Value Get-IAMGroupPolicies
Set-Alias -Name IAM-ListGroupPolicies -Value Get-IAMGroupPolicies
Set-Alias -Name List-IAMGroups -Value Get-IAMGroups
Set-Alias -Name IAM-ListGroups -Value Get-IAMGroups
Set-Alias -Name List-IAMGroupsForUser -Value Get-IAMGroupForUser
Set-Alias -Name IAM-ListGroupsForUser -Value Get-IAMGroupForUser
Set-Alias -Name List-IAMInstanceProfiles -Value Get-IAMInstanceProfiles
Set-Alias -Name IAM-ListInstanceProfiles -Value Get-IAMInstanceProfiles
Set-Alias -Name List-IAMInstanceProfilesForRole -Value Get-IAMInstanceProfileForRole
Set-Alias -Name IAM-ListInstanceProfilesForRole -Value Get-IAMInstanceProfileForRole
Set-Alias -Name List-IAMMFADevices -Value Get-IAMMFADevice
Set-Alias -Name IAM-ListMFADevices -Value Get-IAMMFADevice
Set-Alias -Name List-IAMOpenIDConnectProviders -Value Get-IAMOpenIDConnectProviders
Set-Alias -Name IAM-ListOpenIDConnectProviders -Value Get-IAMOpenIDConnectProviders
Set-Alias -Name List-IAMPolicies -Value Get-IAMPolicies
Set-Alias -Name IAM-ListPolicies -Value Get-IAMPolicies
Set-Alias -Name List-IAMPolicyVersions -Value Get-IAMPolicyVersions
Set-Alias -Name IAM-ListPolicyVersions -Value Get-IAMPolicyVersions
Set-Alias -Name List-IAMRolePolicies -Value Get-IAMRolePolicies
Set-Alias -Name IAM-ListRolePolicies -Value Get-IAMRolePolicies
Set-Alias -Name List-IAMRoles -Value Get-IAMRoles
Set-Alias -Name IAM-ListRoles -Value Get-IAMRoles
Set-Alias -Name List-IAMSAMLProviders -Value Get-IAMSAMLProviders
Set-Alias -Name IAM-ListSAMLProviders -Value Get-IAMSAMLProviders
Set-Alias -Name List-IAMServerCertificates -Value Get-IAMServerCertificates
Set-Alias -Name IAM-ListServerCertificates -Value Get-IAMServerCertificates
Set-Alias -Name IAM-AddClientIDToOpenIDConnectProvider -Value Add-IAMClientIDToOpenIDConnectProvider
Set-Alias -Name IAM-AddRoleToInstanceProfile -Value Add-IAMRoleToInstanceProfile
Set-Alias -Name IAM-AddUserToGroup -Value Add-IAMUserToGroup
Set-Alias -Name IAM-AttachGroupPolicy -Value Register-IAMGroupPolicy
Set-Alias -Name IAM-AttachRolePolicy -Value Register-IAMRolePolicy
Set-Alias -Name IAM-AttachUserPolicy -Value Register-IAMUserPolicy
Set-Alias -Name Change-IAMPassword -Value Edit-IAMPassword
Set-Alias -Name IAM-ChangePassword -Value Edit-IAMPassword
Set-Alias -Name Create-IAMAccessKey -Value New-IAMAccessKey
Set-Alias -Name IAM-CreateAccessKey -Value New-IAMAccessKey
Set-Alias -Name Create-IAMAccountAlias -Value New-IAMAccountAlias
Set-Alias -Name IAM-CreateAccountAlias -Value New-IAMAccountAlias
Set-Alias -Name Create-IAMGroup -Value New-IAMGroup
Set-Alias -Name IAM-CreateGroup -Value New-IAMGroup
Set-Alias -Name Create-IAMInstanceProfile -Value New-IAMInstanceProfile
Set-Alias -Name IAM-CreateInstanceProfile -Value New-IAMInstanceProfile
Set-Alias -Name Create-IAMLoginProfile -Value New-IAMLoginProfile
Set-Alias -Name IAM-CreateLoginProfile -Value New-IAMLoginProfile
Set-Alias -Name Create-IAMOpenIDConnectProvider -Value New-IAMOpenIDConnectProvider
Set-Alias -Name IAM-CreateOpenIDConnectProvider -Value New-IAMOpenIDConnectProvider
Set-Alias -Name Create-IAMPolicy -Value New-IAMPolicy
Set-Alias -Name IAM-CreatePolicy -Value New-IAMPolicy
Set-Alias -Name Create-IAMPolicyVersion -Value New-IAMPolicyVersion
Set-Alias -Name IAM-CreatePolicyVersion -Value New-IAMPolicyVersion
Set-Alias -Name Create-IAMRole -Value New-IAMRole
Set-Alias -Name IAM-CreateRole -Value New-IAMRole
Set-Alias -Name Create-IAMSAMLProvider -Value New-IAMSAMLProvider
Set-Alias -Name IAM-CreateSAMLProvider -Value New-IAMSAMLProvider
Set-Alias -Name Create-IAMUser -Value New-IAMUser
Set-Alias -Name IAM-CreateUser -Value New-IAMUser
Set-Alias -Name Create-IAMVirtualMFADevice -Value New-IAMVirtualMFADevice
Set-Alias -Name IAM-CreateVirtualMFADevice -Value New-IAMVirtualMFADevice
Set-Alias -Name Deactivate-IAMMFADevice -Value Disable-IAMMFADevice
Set-Alias -Name IAM-DeactivateMFADevice -Value Disable-IAMMFADevice
Set-Alias -Name Delete-IAMAccessKey -Value Remove-IAMAccessKey
Set-Alias -Name IAM-DeleteAccessKey -Value Remove-IAMAccessKey
Set-Alias -Name Delete-IAMAccountAlias -Value Remove-IAMAccountAlias
Set-Alias -Name IAM-DeleteAccountAlias -Value Remove-IAMAccountAlias
Set-Alias -Name Delete-IAMAccountPasswordPolicy -Value Remove-IAMAccountPasswordPolicy
Set-Alias -Name IAM-DeleteAccountPasswordPolicy -Value Remove-IAMAccountPasswordPolicy
Set-Alias -Name Delete-IAMGroup -Value Remove-IAMGroup
Set-Alias -Name IAM-DeleteGroup -Value Remove-IAMGroup
Set-Alias -Name Delete-IAMGroupPolicy -Value Remove-IAMGroupPolicy
Set-Alias -Name IAM-DeleteGroupPolicy -Value Remove-IAMGroupPolicy
Set-Alias -Name Delete-IAMInstanceProfile -Value Remove-IAMInstanceProfile
Set-Alias -Name IAM-DeleteInstanceProfile -Value Remove-IAMInstanceProfile
Set-Alias -Name Delete-IAMLoginProfile -Value Remove-IAMLoginProfile
Set-Alias -Name IAM-DeleteLoginProfile -Value Remove-IAMLoginProfile
Set-Alias -Name Delete-IAMOpenIDConnectProvider -Value Remove-IAMOpenIDConnectProvider
Set-Alias -Name IAM-DeleteOpenIDConnectProvider -Value Remove-IAMOpenIDConnectProvider
Set-Alias -Name Delete-IAMPolicy -Value Remove-IAMPolicy
Set-Alias -Name IAM-DeletePolicy -Value Remove-IAMPolicy
Set-Alias -Name Delete-IAMPolicyVersion -Value Remove-IAMPolicyVersion
Set-Alias -Name IAM-DeletePolicyVersion -Value Remove-IAMPolicyVersion
Set-Alias -Name Delete-IAMRole -Value Remove-IAMRole
Set-Alias -Name IAM-DeleteRole -Value Remove-IAMRole
Set-Alias -Name Delete-IAMRolePolicy -Value Remove-IAMRolePolicy
Set-Alias -Name IAM-DeleteRolePolicy -Value Remove-IAMRolePolicy
Set-Alias -Name Delete-IAMSAMLProvider -Value Remove-IAMSAMLProvider
Set-Alias -Name IAM-DeleteSAMLProvider -Value Remove-IAMSAMLProvider
Set-Alias -Name Delete-IAMServerCertificate -Value Remove-IAMServerCertificate
Set-Alias -Name IAM-DeleteServerCertificate -Value Remove-IAMServerCertificate
Set-Alias -Name Delete-IAMSigningCertificate -Value Remove-IAMSigningCertificate
Set-Alias -Name IAM-DeleteSigningCertificate -Value Remove-IAMSigningCertificate
Set-Alias -Name Delete-IAMUser -Value Remove-IAMUser
Set-Alias -Name IAM-DeleteUser -Value Remove-IAMUser
Set-Alias -Name Delete-IAMUserPolicy -Value Remove-IAMUserPolicy
Set-Alias -Name IAM-DeleteUserPolicy -Value Remove-IAMUserPolicy
Set-Alias -Name Delete-IAMVirtualMFADevice -Value Remove-IAMVirtualMFADevice
Set-Alias -Name IAM-DeleteVirtualMFADevice -Value Remove-IAMVirtualMFADevice
Set-Alias -Name IAM-DetachGroupPolicy -Value Unregister-IAMGroupPolicy
Set-Alias -Name IAM-DetachRolePolicy -Value Unregister-IAMRolePolicy
Set-Alias -Name IAM-DetachUserPolicy -Value Unregister-IAMUserPolicy
Set-Alias -Name IAM-EnableMFADevice -Value Enable-IAMMFADevice
Set-Alias -Name Cancel-IEJob -Value Stop-IEJob
Set-Alias -Name IE-CancelJob -Value Stop-IEJob
Set-Alias -Name Create-IEJob -Value New-IEJob
Set-Alias -Name IE-CreateJob -Value New-IEJob
Set-Alias -Name IE-GetShippingLabel -Value Get-IEShippingLabel
Set-Alias -Name IE-GetStatus -Value Get-IEStatus
Set-Alias -Name List-IEJobs -Value Get-IEJob
Set-Alias -Name IE-ListJobs -Value Get-IEJob
Set-Alias -Name IE-UpdateJob -Value Update-IEJob
Set-Alias -Name KIN-AddTagsToStream -Value Add-KINTagsToStream
Set-Alias -Name Create-KINStream -Value New-KINStream
Set-Alias -Name KIN-CreateStream -Value New-KINStream
Set-Alias -Name Delete-KINStream -Value Remove-KINStream
Set-Alias -Name KIN-DeleteStream -Value Remove-KINStream
Set-Alias -Name Describe-KINStream -Value Get-KINStream
Set-Alias -Name KIN-DescribeStream -Value Get-KINStream
Set-Alias -Name KIN-ListStreams -Value Get-KINStreams
Set-Alias -Name KIN-ListTagsForStream -Value Get-KINTagsForStream
Set-Alias -Name Merge-KINShards -Value Merge-KINShard
Set-Alias -Name KIN-MergeShards -Value Merge-KINShard
Set-Alias -Name KIN-RemoveTagsFromStream -Value Remove-KINTagsFromStream
Set-Alias -Name KIN-SplitShard -Value Split-KINShard
Set-Alias -Name Create-KMSAlias -Value New-KMSAlias
Set-Alias -Name KMS-CreateAlias -Value New-KMSAlias
Set-Alias -Name Create-KMSGrant -Value New-KMSGrant
Set-Alias -Name KMS-CreateGrant -Value New-KMSGrant
Set-Alias -Name Create-KMSKey -Value New-KMSKey
Set-Alias -Name KMS-CreateKey -Value New-KMSKey
Set-Alias -Name KMS-Decrypt -Value Invoke-KMSDecrypt
Set-Alias -Name Delete-KMSAlias -Value Remove-KMSAlias
Set-Alias -Name KMS-DeleteAlias -Value Remove-KMSAlias
Set-Alias -Name Describe-KMSKey -Value Get-KMSKey
Set-Alias -Name KMS-DescribeKey -Value Get-KMSKey
Set-Alias -Name KMS-DisableKey -Value Disable-KMSKey
Set-Alias -Name KMS-DisableKeyRotation -Value Disable-KMSKeyRotation
Set-Alias -Name KMS-EnableKey -Value Enable-KMSKey
Set-Alias -Name KMS-EnableKeyRotation -Value Enable-KMSKeyRotation
Set-Alias -Name KMS-Encrypt -Value Invoke-KMSEncrypt
Set-Alias -Name Generate-KMSDataKey -Value New-KMSDataKey
Set-Alias -Name KMS-GenerateDataKey -Value New-KMSDataKey
Set-Alias -Name Generate-KMSDataKeyWithoutPlaintext -Value New-KMSDataKeyWithoutPlaintext
Set-Alias -Name KMS-GenerateDataKeyWithoutPlaintext -Value New-KMSDataKeyWithoutPlaintext
Set-Alias -Name Generate-KMSRandom -Value New-KMSRandom
Set-Alias -Name KMS-GenerateRandom -Value New-KMSRandom
Set-Alias -Name KMS-GetKeyPolicy -Value Get-KMSKeyPolicy
Set-Alias -Name KMS-GetKeyRotationStatus -Value Get-KMSKeyRotationStatus
Set-Alias -Name List-KMSAliases -Value Get-KMSAliases
Set-Alias -Name KMS-ListAliases -Value Get-KMSAliases
Set-Alias -Name List-KMSGrants -Value Get-KMSGrants
Set-Alias -Name KMS-ListGrants -Value Get-KMSGrants
Set-Alias -Name List-KMSKeyPolicies -Value Get-KMSKeyPolicies
Set-Alias -Name KMS-ListKeyPolicies -Value Get-KMSKeyPolicies
Set-Alias -Name List-KMSKeys -Value Get-KMSKeys
Set-Alias -Name KMS-ListKeys -Value Get-KMSKeys
Set-Alias -Name Put-KMSKeyPolicy -Value Write-KMSKeyPolicy
Set-Alias -Name KMS-PutKeyPolicy -Value Write-KMSKeyPolicy
Set-Alias -Name KMS-ReEncrypt -Value Invoke-KMSReEncrypt
Set-Alias -Name KMS-RetireGrant -Value Disable-KMSGrant
Set-Alias -Name KMS-RevokeGrant -Value Revoke-KMSGrant
Set-Alias -Name KMS-UpdateAlias -Value Update-KMSAlias
Set-Alias -Name KMS-UpdateKeyDescription -Value Update-KMSKeyDescription
Set-Alias -Name LM-AddPermission -Value Add-LMPermission
Set-Alias -Name Create-LMEventSourceMapping -Value New-LMEventSourceMapping
Set-Alias -Name LM-CreateEventSourceMapping -Value New-LMEventSourceMapping
Set-Alias -Name Delete-LMEventSourceMapping -Value Remove-LMEventSourceMapping
Set-Alias -Name LM-DeleteEventSourceMapping -Value Remove-LMEventSourceMapping
Set-Alias -Name Delete-LMFunction -Value Remove-LMFunction
Set-Alias -Name LM-DeleteFunction -Value Remove-LMFunction
Set-Alias -Name LM-GetEventSourceMapping -Value Get-LMEventSourceMapping
Set-Alias -Name LM-GetFunction -Value Get-LMFunction
Set-Alias -Name LM-GetFunctionConfiguration -Value Get-LMFunctionConfiguration
Set-Alias -Name LM-GetPolicy -Value Get-LMPolicy
Set-Alias -Name List-LMEventSourceMappings -Value Get-LMEventSourceMappings
Set-Alias -Name LM-ListEventSourceMappings -Value Get-LMEventSourceMappings
Set-Alias -Name List-LMFunctions -Value Get-LMFunctions
Set-Alias -Name LM-ListFunctions -Value Get-LMFunctions
Set-Alias -Name LM-RemovePermission -Value Remove-LMPermission
Set-Alias -Name LM-UpdateEventSourceMapping -Value Update-LMEventSourceMapping
Set-Alias -Name LM-UpdateFunctionCode -Value Update-LMFunctionCode
Set-Alias -Name LM-UpdateFunctionConfiguration -Value Update-LMFunctionConfiguration
Set-Alias -Name Create-MLBatchPrediction -Value New-MLBatchPrediction
Set-Alias -Name ML-CreateBatchPrediction -Value New-MLBatchPrediction
Set-Alias -Name Create-MLDataSourceFromRDS -Value New-MLDataSourceFromRDS
Set-Alias -Name ML-CreateDataSourceFromRDS -Value New-MLDataSourceFromRDS
Set-Alias -Name Create-MLDataSourceFromRedshift -Value New-MLDataSourceFromRedshift
Set-Alias -Name ML-CreateDataSourceFromRedshift -Value New-MLDataSourceFromRedshift
Set-Alias -Name Create-MLDataSourceFromS3 -Value New-MLDataSourceFromS3
Set-Alias -Name ML-CreateDataSourceFromS3 -Value New-MLDataSourceFromS3
Set-Alias -Name Create-MLEvaluation -Value New-MLEvaluation
Set-Alias -Name ML-CreateEvaluation -Value New-MLEvaluation
Set-Alias -Name Create-MLModel -Value New-MLModel
Set-Alias -Name ML-CreateMLModel -Value New-MLModel
Set-Alias -Name Create-MLRealtimeEndpoint -Value New-MLRealtimeEndpoint
Set-Alias -Name ML-CreateRealtimeEndpoint -Value New-MLRealtimeEndpoint
Set-Alias -Name Delete-MLBatchPrediction -Value Remove-MLBatchPrediction
Set-Alias -Name ML-DeleteBatchPrediction -Value Remove-MLBatchPrediction
Set-Alias -Name Delete-MLDataSource -Value Remove-MLDataSource
Set-Alias -Name ML-DeleteDataSource -Value Remove-MLDataSource
Set-Alias -Name Delete-MLEvaluation -Value Remove-MLEvaluation
Set-Alias -Name ML-DeleteEvaluation -Value Remove-MLEvaluation
Set-Alias -Name Delete-MLModel -Value Remove-MLModel
Set-Alias -Name ML-DeleteMLModel -Value Remove-MLModel
Set-Alias -Name Delete-MLRealtimeEndpoint -Value Remove-MLRealtimeEndpoint
Set-Alias -Name ML-DeleteRealtimeEndpoint -Value Remove-MLRealtimeEndpoint
Set-Alias -Name Describe-MLBatchPredictions -Value Get-MLBatchPredictions
Set-Alias -Name ML-DescribeBatchPredictions -Value Get-MLBatchPredictions
Set-Alias -Name Describe-MLDataSources -Value Get-MLDataSources
Set-Alias -Name ML-DescribeDataSources -Value Get-MLDataSources
Set-Alias -Name Describe-MLEvaluations -Value Get-MLEvaluations
Set-Alias -Name ML-DescribeEvaluations -Value Get-MLEvaluations
Set-Alias -Name Describe-MLModels -Value Get-MLModels
Set-Alias -Name ML-DescribeMLModels -Value Get-MLModels
Set-Alias -Name ML-GetBatchPrediction -Value Get-MLBatchPrediction
Set-Alias -Name ML-GetDataSource -Value Get-MLDataSource
Set-Alias -Name ML-GetEvaluation -Value Get-MLEvaluation
Set-Alias -Name ML-GetMLModel -Value Get-MLModel
Set-Alias -Name ML-Predict -Value Get-MLPrediction
Set-Alias -Name ML-UpdateBatchPrediction -Value Update-MLBatchPrediction
Set-Alias -Name ML-UpdateDataSource -Value Update-MLDataSource
Set-Alias -Name ML-UpdateEvaluation -Value Update-MLEvaluation
Set-Alias -Name ML-UpdateMLModel -Value Update-MLMLModel
Set-Alias -Name OPS-GetHostnameSuggestion -Value Get-OPSHostnameSuggestion
Set-Alias -Name OPS-GrantAccess -Value Grant-OPSAccess
Set-Alias -Name Reboot-OPSInstance -Value Restart-OPSInstance
Set-Alias -Name OPS-RebootInstance -Value Restart-OPSInstance
Set-Alias -Name OPS-RegisterElasticIp -Value Register-OPSElasticIp
Set-Alias -Name OPS-RegisterInstance -Value Register-OPSInstance
Set-Alias -Name OPS-RegisterRdsDbInstance -Value Register-OPSRdsDbInstance
Set-Alias -Name OPS-RegisterVolume -Value Register-OPSVolume
Set-Alias -Name OPS-SetLoadBasedAutoScaling -Value Set-OPSLoadBasedAutoScaling
Set-Alias -Name OPS-SetPermission -Value Set-OPSPermission
Set-Alias -Name OPS-SetTimeBasedAutoScaling -Value Set-OPSTimeBasedAutoScaling
Set-Alias -Name OPS-StartInstance -Value Start-OPSInstance
Set-Alias -Name OPS-StartStack -Value Start-OPSStack
Set-Alias -Name OPS-StopInstance -Value Stop-OPSInstance
Set-Alias -Name OPS-StopStack -Value Stop-OPSStack
Set-Alias -Name OPS-UnassignInstance -Value Unregister-OPSInstanceAssignment
Set-Alias -Name OPS-UnassignVolume -Value Remove-OPSVolume
Set-Alias -Name OPS-UpdateApp -Value Update-OPSApp
Set-Alias -Name OPS-UpdateElasticIp -Value Update-OPSElasticIp
Set-Alias -Name OPS-UpdateInstance -Value Update-OPSInstance
Set-Alias -Name OPS-UpdateLayer -Value Update-OPSLayer
Set-Alias -Name OPS-UpdateMyUserProfile -Value Update-OPSMyUserProfile
Set-Alias -Name OPS-UpdateRdsDbInstance -Value Update-OPSRdsDbInstance
Set-Alias -Name OPS-UpdateStack -Value Update-OPSStack
Set-Alias -Name OPS-UpdateUserProfile -Value Update-OPSUserProfile
Set-Alias -Name OPS-UpdateVolume -Value Update-OPSVolume
Set-Alias -Name OPS-AssignInstance -Value Register-OPSInstanceAssignment
Set-Alias -Name OPS-AssignVolume -Value Add-OPSVolume
Set-Alias -Name OPS-AssociateElasticIp -Value Add-OPSElasticIp
Set-Alias -Name Attach-OPSElasticLoadBalancer -Value Add-OPSElasticLoadBalancer
Set-Alias -Name OPS-AttachElasticLoadBalancer -Value Add-OPSElasticLoadBalancer
Set-Alias -Name Clone-OPSStack -Value Copy-OPSStack
Set-Alias -Name OPS-CloneStack -Value Copy-OPSStack
Set-Alias -Name Create-OPSApp -Value New-OPSApp
Set-Alias -Name OPS-CreateApp -Value New-OPSApp
Set-Alias -Name Create-OPSDeployment -Value New-OPSDeployment
Set-Alias -Name OPS-CreateDeployment -Value New-OPSDeployment
Set-Alias -Name Create-OPSInstance -Value New-OPSInstance
Set-Alias -Name OPS-CreateInstance -Value New-OPSInstance
Set-Alias -Name Create-OPSLayer -Value New-OPSLayer
Set-Alias -Name OPS-CreateLayer -Value New-OPSLayer
Set-Alias -Name Create-OPSStack -Value New-OPSStack
Set-Alias -Name OPS-CreateStack -Value New-OPSStack
Set-Alias -Name Create-OPSUserProfile -Value New-OPSUserProfile
Set-Alias -Name OPS-CreateUserProfile -Value New-OPSUserProfile
Set-Alias -Name Delete-OPSApp -Value Remove-OPSApp
Set-Alias -Name OPS-DeleteApp -Value Remove-OPSApp
Set-Alias -Name Delete-OPSInstance -Value Remove-OPSInstance
Set-Alias -Name OPS-DeleteInstance -Value Remove-OPSInstance
Set-Alias -Name Delete-OPSLayer -Value Remove-OPSLayer
Set-Alias -Name OPS-DeleteLayer -Value Remove-OPSLayer
Set-Alias -Name Delete-OPSStack -Value Remove-OPSStack
Set-Alias -Name OPS-DeleteStack -Value Remove-OPSStack
Set-Alias -Name Delete-OPSUserProfile -Value Remove-OPSUserProfile
Set-Alias -Name OPS-DeleteUserProfile -Value Remove-OPSUserProfile
Set-Alias -Name Deregister-OPSElasticIp -Value Unregister-OPSElasticIp
Set-Alias -Name OPS-DeregisterElasticIp -Value Unregister-OPSElasticIp
Set-Alias -Name OPS-DeregisterInstance -Value Unregister-OPSInstance
Set-Alias -Name Deregister-OPSRdsDbInstance -Value Unregister-OPSRdsDbInstance
Set-Alias -Name OPS-DeregisterRdsDbInstance -Value Unregister-OPSRdsDbInstance
Set-Alias -Name Deregister-OPSVolume -Value Unregister-OPSVolume
Set-Alias -Name OPS-DeregisterVolume -Value Unregister-OPSVolume
Set-Alias -Name Describe-OPSApps -Value Get-OPSApps
Set-Alias -Name OPS-DescribeApps -Value Get-OPSApps
Set-Alias -Name Describe-OPSCommands -Value Get-OPSCommands
Set-Alias -Name OPS-DescribeCommands -Value Get-OPSCommands
Set-Alias -Name Describe-OPSDeployments -Value Get-OPSDeployments
Set-Alias -Name OPS-DescribeDeployments -Value Get-OPSDeployments
Set-Alias -Name Describe-OPSElasticIps -Value Get-OPSElasticIps
Set-Alias -Name OPS-DescribeElasticIps -Value Get-OPSElasticIps
Set-Alias -Name Describe-OPSElasticLoadBalancers -Value Get-OPSElasticLoadBalancers
Set-Alias -Name OPS-DescribeElasticLoadBalancers -Value Get-OPSElasticLoadBalancers
Set-Alias -Name Describe-OPSInstances -Value Get-OPSInstances
Set-Alias -Name OPS-DescribeInstances -Value Get-OPSInstances
Set-Alias -Name Describe-OPSLayers -Value Get-OPSLayers
Set-Alias -Name OPS-DescribeLayers -Value Get-OPSLayers
Set-Alias -Name Describe-OPSLoadBasedAutoScaling -Value Get-OPSLoadBasedAutoScaling
Set-Alias -Name OPS-DescribeLoadBasedAutoScaling -Value Get-OPSLoadBasedAutoScaling
Set-Alias -Name Describe-OPSMyUserProfile -Value Get-OPSMyUserProfile
Set-Alias -Name OPS-DescribeMyUserProfile -Value Get-OPSMyUserProfile
Set-Alias -Name Describe-OPSPermissions -Value Get-OPSPermissions
Set-Alias -Name OPS-DescribePermissions -Value Get-OPSPermissions
Set-Alias -Name Describe-OPSRaidArrays -Value Get-OPSRaidArrays
Set-Alias -Name OPS-DescribeRaidArrays -Value Get-OPSRaidArrays
Set-Alias -Name Describe-OPSRdsDbInstances -Value Get-OPSRdsDbInstances
Set-Alias -Name OPS-DescribeRdsDbInstances -Value Get-OPSRdsDbInstances
Set-Alias -Name Describe-OPSServiceErrors -Value Get-OPSServiceErrors
Set-Alias -Name OPS-DescribeServiceErrors -Value Get-OPSServiceErrors
Set-Alias -Name Describe-OPSStackProvisioningParameters -Value Get-OPSStackProvisioningParameters
Set-Alias -Name OPS-DescribeStackProvisioningParameters -Value Get-OPSStackProvisioningParameters
Set-Alias -Name Describe-OPSStacks -Value Get-OPSStacks
Set-Alias -Name OPS-DescribeStacks -Value Get-OPSStacks
Set-Alias -Name Describe-OPSStackSummary -Value Get-OPSStackSummary
Set-Alias -Name OPS-DescribeStackSummary -Value Get-OPSStackSummary
Set-Alias -Name Describe-OPSTimeBasedAutoScaling -Value Get-OPSTimeBasedAutoScaling
Set-Alias -Name OPS-DescribeTimeBasedAutoScaling -Value Get-OPSTimeBasedAutoScaling
Set-Alias -Name Describe-OPSUserProfiles -Value Get-OPSUserProfiles
Set-Alias -Name OPS-DescribeUserProfiles -Value Get-OPSUserProfiles
Set-Alias -Name Describe-OPSVolumes -Value Get-OPSVolumes
Set-Alias -Name OPS-DescribeVolumes -Value Get-OPSVolumes
Set-Alias -Name Detach-OPSElasticLoadBalancer -Value Dismount-OPSElasticLoadBalancer
Set-Alias -Name OPS-DetachElasticLoadBalancer -Value Dismount-OPSElasticLoadBalancer
Set-Alias -Name OPS-DisassociateElasticIp -Value Remove-OPSElasticIp
Set-Alias -Name Describe-RDSPendingMaintenanceActions -Value Get-RDSPendingMaintenanceActions
Set-Alias -Name RDS-DescribePendingMaintenanceActions -Value Get-RDSPendingMaintenanceActions
Set-Alias -Name Describe-RDSReservedDBInstances -Value Get-RDSReservedDBInstance
Set-Alias -Name RDS-DescribeReservedDBInstances -Value Get-RDSReservedDBInstance
Set-Alias -Name Describe-RDSReservedDBInstancesOfferings -Value Get-RDSReservedDBInstancesOfferings
Set-Alias -Name RDS-DescribeReservedDBInstancesOfferings -Value Get-RDSReservedDBInstancesOfferings
Set-Alias -Name Download-RDSDBLogFilePortion -Value Get-RDSDBLogFilePortion
Set-Alias -Name RDS-DownloadDBLogFilePortion -Value Get-RDSDBLogFilePortion
Set-Alias -Name List-RDSTagsForResource -Value Get-RDSTagForResource
Set-Alias -Name RDS-ListTagsForResource -Value Get-RDSTagForResource
Set-Alias -Name Modify-RDSDBInstance -Value Edit-RDSDBInstance
Set-Alias -Name RDS-ModifyDBInstance -Value Edit-RDSDBInstance
Set-Alias -Name Modify-RDSDBParameterGroup -Value Edit-RDSDBParameterGroup
Set-Alias -Name RDS-ModifyDBParameterGroup -Value Edit-RDSDBParameterGroup
Set-Alias -Name Modify-RDSDBSubnetGroup -Value Edit-RDSDBSubnetGroup
Set-Alias -Name RDS-ModifyDBSubnetGroup -Value Edit-RDSDBSubnetGroup
Set-Alias -Name Modify-RDSEventSubscription -Value Edit-RDSEventSubscription
Set-Alias -Name RDS-ModifyEventSubscription -Value Edit-RDSEventSubscription
Set-Alias -Name Modify-RDSOptionGroup -Value Edit-RDSOptionGroup
Set-Alias -Name RDS-ModifyOptionGroup -Value Edit-RDSOptionGroup
Set-Alias -Name RDS-PromoteReadReplica -Value Convert-RDSReadReplicaToStandalone
Set-Alias -Name RDS-PurchaseReservedDBInstancesOffering -Value Get-RDSReservedDBInstancesOffering
Set-Alias -Name Reboot-RDSDBInstance -Value Restart-RDSDBInstance
Set-Alias -Name RDS-RebootDBInstance -Value Restart-RDSDBInstance
Set-Alias -Name RDS-RemoveSourceIdentifierFromSubscription -Value Remove-RDSSourceIdentifierFromSubscription
Set-Alias -Name Remove-RDSTagsFromResource -Value Remove-RDSTagFromResource
Set-Alias -Name RDS-RemoveTagsFromResource -Value Remove-RDSTagFromResource
Set-Alias -Name RDS-ResetDBParameterGroup -Value Reset-RDSDBParameterGroup
Set-Alias -Name RDS-RestoreDBInstanceFromDBSnapshot -Value Restore-RDSDBInstanceFromDBSnapshot
Set-Alias -Name RDS-RestoreDBInstanceToPointInTime -Value Restore-RDSDBInstanceToPointInTime
Set-Alias -Name RDS-RevokeDBSecurityGroupIngress -Value Revoke-RDSDBSecurityGroupIngress
Set-Alias -Name RDS-AddSourceIdentifierToSubscription -Value Add-RDSSourceIdentifierToSubscription
Set-Alias -Name RDS-AddTagsToResource -Value Add-RDSTagsToResource
Set-Alias -Name RDS-ApplyPendingMaintenanceAction -Value Submit-RDSPendingMaintenanceAction
Set-Alias -Name RDS-AuthorizeDBSecurityGroupIngress -Value Enable-RDSDBSecurityGroupIngress
Set-Alias -Name RDS-CopyDBParameterGroup -Value Copy-RDSDBParameterGroup
Set-Alias -Name RDS-CopyDBSnapshot -Value Copy-RDSDBSnapshot
Set-Alias -Name RDS-CopyOptionGroup -Value Copy-RDSOptionGroup
Set-Alias -Name Create-RDSDBInstance -Value New-RDSDBInstance
Set-Alias -Name RDS-CreateDBInstance -Value New-RDSDBInstance
Set-Alias -Name Create-RDSDBInstanceReadReplica -Value New-RDSDBInstanceReadReplica
Set-Alias -Name RDS-CreateDBInstanceReadReplica -Value New-RDSDBInstanceReadReplica
Set-Alias -Name Create-RDSDBParameterGroup -Value New-RDSDBParameterGroup
Set-Alias -Name RDS-CreateDBParameterGroup -Value New-RDSDBParameterGroup
Set-Alias -Name Create-RDSDBSecurityGroup -Value New-RDSDBSecurityGroup
Set-Alias -Name RDS-CreateDBSecurityGroup -Value New-RDSDBSecurityGroup
Set-Alias -Name Create-RDSDBSnapshot -Value New-RDSDBSnapshot
Set-Alias -Name RDS-CreateDBSnapshot -Value New-RDSDBSnapshot
Set-Alias -Name Create-RDSDBSubnetGroup -Value New-RDSDBSubnetGroup
Set-Alias -Name RDS-CreateDBSubnetGroup -Value New-RDSDBSubnetGroup
Set-Alias -Name Create-RDSEventSubscription -Value New-RDSEventSubscription
Set-Alias -Name RDS-CreateEventSubscription -Value New-RDSEventSubscription
Set-Alias -Name Create-RDSOptionGroup -Value New-RDSOptionGroup
Set-Alias -Name RDS-CreateOptionGroup -Value New-RDSOptionGroup
Set-Alias -Name Delete-RDSDBInstance -Value Remove-RDSDBInstance
Set-Alias -Name RDS-DeleteDBInstance -Value Remove-RDSDBInstance
Set-Alias -Name Delete-RDSDBParameterGroup -Value Remove-RDSDBParameterGroup
Set-Alias -Name RDS-DeleteDBParameterGroup -Value Remove-RDSDBParameterGroup
Set-Alias -Name Delete-RDSDBSecurityGroup -Value Remove-RDSDBSecurityGroup
Set-Alias -Name RDS-DeleteDBSecurityGroup -Value Remove-RDSDBSecurityGroup
Set-Alias -Name Delete-RDSDBSnapshot -Value Remove-RDSDBSnapshot
Set-Alias -Name RDS-DeleteDBSnapshot -Value Remove-RDSDBSnapshot
Set-Alias -Name Delete-RDSDBSubnetGroup -Value Remove-RDSDBSubnetGroup
Set-Alias -Name RDS-DeleteDBSubnetGroup -Value Remove-RDSDBSubnetGroup
Set-Alias -Name Delete-RDSEventSubscription -Value Remove-RDSEventSubscription
Set-Alias -Name RDS-DeleteEventSubscription -Value Remove-RDSEventSubscription
Set-Alias -Name Delete-RDSOptionGroup -Value Remove-RDSOptionGroup
Set-Alias -Name RDS-DeleteOptionGroup -Value Remove-RDSOptionGroup
Set-Alias -Name Describe-RDSAccountAttributes -Value Get-RDSAccountAttributes
Set-Alias -Name RDS-DescribeAccountAttributes -Value Get-RDSAccountAttributes
Set-Alias -Name Describe-RDSCertificates -Value Get-RDSCertificates
Set-Alias -Name RDS-DescribeCertificates -Value Get-RDSCertificates
Set-Alias -Name Describe-RDSDBEngineVersions -Value Get-RDSDBEngineVersion
Set-Alias -Name RDS-DescribeDBEngineVersions -Value Get-RDSDBEngineVersion
Set-Alias -Name Describe-RDSDBInstances -Value Get-RDSDBInstance
Set-Alias -Name RDS-DescribeDBInstances -Value Get-RDSDBInstance
Set-Alias -Name Describe-RDSDBLogFiles -Value Get-RDSDBLogFiles
Set-Alias -Name RDS-DescribeDBLogFiles -Value Get-RDSDBLogFiles
Set-Alias -Name Describe-RDSDBParameterGroups -Value Get-RDSDBParameterGroup
Set-Alias -Name RDS-DescribeDBParameterGroups -Value Get-RDSDBParameterGroup
Set-Alias -Name Describe-RDSDBParameters -Value Get-RDSDBParameter
Set-Alias -Name RDS-DescribeDBParameters -Value Get-RDSDBParameter
Set-Alias -Name Describe-RDSDBSecurityGroups -Value Get-RDSDBSecurityGroup
Set-Alias -Name RDS-DescribeDBSecurityGroups -Value Get-RDSDBSecurityGroup
Set-Alias -Name Describe-RDSDBSnapshots -Value Get-RDSDBSnapshot
Set-Alias -Name RDS-DescribeDBSnapshots -Value Get-RDSDBSnapshot
Set-Alias -Name Describe-RDSDBSubnetGroups -Value Get-RDSDBSubnetGroup
Set-Alias -Name RDS-DescribeDBSubnetGroups -Value Get-RDSDBSubnetGroup
Set-Alias -Name Describe-RDSEngineDefaultParameters -Value Get-RDSEngineDefaultParameter
Set-Alias -Name RDS-DescribeEngineDefaultParameters -Value Get-RDSEngineDefaultParameter
Set-Alias -Name Describe-RDSEventCategories -Value Get-RDSEventCategories
Set-Alias -Name RDS-DescribeEventCategories -Value Get-RDSEventCategories
Set-Alias -Name Describe-RDSEvents -Value Get-RDSEvent
Set-Alias -Name RDS-DescribeEvents -Value Get-RDSEvent
Set-Alias -Name Describe-RDSEventSubscriptions -Value Get-RDSEventSubscriptions
Set-Alias -Name RDS-DescribeEventSubscriptions -Value Get-RDSEventSubscriptions
Set-Alias -Name Describe-RDSOptionGroupOptions -Value Get-RDSOptionGroupOption
Set-Alias -Name RDS-DescribeOptionGroupOptions -Value Get-RDSOptionGroupOption
Set-Alias -Name Describe-RDSOptionGroups -Value Get-RDSOptionGroup
Set-Alias -Name RDS-DescribeOptionGroups -Value Get-RDSOptionGroup
Set-Alias -Name Describe-RDSOrderableDBInstanceOptions -Value Get-RDSOrderableDBInstanceOption
Set-Alias -Name RDS-DescribeOrderableDBInstanceOptions -Value Get-RDSOrderableDBInstanceOption
Set-Alias -Name Describe-RSResize -Value Get-RSResize
Set-Alias -Name RS-DescribeResize -Value Get-RSResize
Set-Alias -Name Describe-RSTags -Value Get-RSTags
Set-Alias -Name RS-DescribeTags -Value Get-RSTags
Set-Alias -Name RS-DisableLogging -Value Disable-RSLogging
Set-Alias -Name RS-DisableSnapshotCopy -Value Disable-RSSnapshotCopy
Set-Alias -Name RS-EnableLogging -Value Enable-RSLogging
Set-Alias -Name RS-EnableSnapshotCopy -Value Enable-RSSnapshotCopy
Set-Alias -Name Modify-RSCluster -Value Edit-RSCluster
Set-Alias -Name RS-ModifyCluster -Value Edit-RSCluster
Set-Alias -Name Modify-RSClusterParameterGroup -Value Edit-RSClusterParameterGroup
Set-Alias -Name RS-ModifyClusterParameterGroup -Value Edit-RSClusterParameterGroup
Set-Alias -Name Modify-RSClusterSubnetGroup -Value Edit-RSClusterSubnetGroup
Set-Alias -Name RS-ModifyClusterSubnetGroup -Value Edit-RSClusterSubnetGroup
Set-Alias -Name Modify-RSEventSubscription -Value Edit-RSEventSubscription
Set-Alias -Name RS-ModifyEventSubscription -Value Edit-RSEventSubscription
Set-Alias -Name Modify-RSSnapshotCopyRetentionPeriod -Value Edit-RSSnapshotCopyRetentionPeriod
Set-Alias -Name RS-ModifySnapshotCopyRetentionPeriod -Value Edit-RSSnapshotCopyRetentionPeriod
Set-Alias -Name Purchase-RSReservedNodeOffering -Value Request-RSReservedNodeOffering
Set-Alias -Name RS-PurchaseReservedNodeOffering -Value Request-RSReservedNodeOffering
Set-Alias -Name Reboot-RSCluster -Value Restart-RSCluster
Set-Alias -Name RS-RebootCluster -Value Restart-RSCluster
Set-Alias -Name RS-ResetClusterParameterGroup -Value Reset-RSClusterParameterGroup
Set-Alias -Name RS-RestoreFromClusterSnapshot -Value Restore-RSFromClusterSnapshot
Set-Alias -Name RS-RevokeClusterSecurityGroupIngress -Value Revoke-RSClusterSecurityGroupIngress
Set-Alias -Name RS-RevokeSnapshotAccess -Value Revoke-RSSnapshotAccess
Set-Alias -Name RS-RotateEncryptionKey -Value Switch-RSEncryptionKey
Set-Alias -Name Authorize-RSClusterSecurityGroupIngress -Value Approve-RSClusterSecurityGroupIngress
Set-Alias -Name RS-AuthorizeClusterSecurityGroupIngress -Value Approve-RSClusterSecurityGroupIngress
Set-Alias -Name Authorize-RSSnapshotAccess -Value Approve-RSSnapshotAccess
Set-Alias -Name RS-AuthorizeSnapshotAccess -Value Approve-RSSnapshotAccess
Set-Alias -Name RS-CopyClusterSnapshot -Value Copy-RSClusterSnapshot
Set-Alias -Name Create-RSCluster -Value New-RSCluster
Set-Alias -Name RS-CreateCluster -Value New-RSCluster
Set-Alias -Name Create-RSClusterParameterGroup -Value New-RSClusterParameterGroup
Set-Alias -Name RS-CreateClusterParameterGroup -Value New-RSClusterParameterGroup
Set-Alias -Name Create-RSClusterSecurityGroup -Value New-RSClusterSecurityGroup
Set-Alias -Name RS-CreateClusterSecurityGroup -Value New-RSClusterSecurityGroup
Set-Alias -Name Create-RSClusterSnapshot -Value New-RSClusterSnapshot
Set-Alias -Name RS-CreateClusterSnapshot -Value New-RSClusterSnapshot
Set-Alias -Name Create-RSClusterSubnetGroup -Value New-RSClusterSubnetGroup
Set-Alias -Name RS-CreateClusterSubnetGroup -Value New-RSClusterSubnetGroup
Set-Alias -Name Create-RSEventSubscription -Value New-RSEventSubscription
Set-Alias -Name RS-CreateEventSubscription -Value New-RSEventSubscription
Set-Alias -Name Create-RSHsmClientCertificate -Value New-RSHsmClientCertificate
Set-Alias -Name RS-CreateHsmClientCertificate -Value New-RSHsmClientCertificate
Set-Alias -Name Create-RSHsmConfiguration -Value New-RSHsmConfiguration
Set-Alias -Name RS-CreateHsmConfiguration -Value New-RSHsmConfiguration
Set-Alias -Name Create-RSTags -Value New-RSTags
Set-Alias -Name RS-CreateTags -Value New-RSTags
Set-Alias -Name Delete-RSCluster -Value Remove-RSCluster
Set-Alias -Name RS-DeleteCluster -Value Remove-RSCluster
Set-Alias -Name Delete-RSClusterParameterGroup -Value Remove-RSClusterParameterGroup
Set-Alias -Name RS-DeleteClusterParameterGroup -Value Remove-RSClusterParameterGroup
Set-Alias -Name Delete-RSClusterSecurityGroup -Value Remove-RSClusterSecurityGroup
Set-Alias -Name RS-DeleteClusterSecurityGroup -Value Remove-RSClusterSecurityGroup
Set-Alias -Name Delete-RSClusterSnapshot -Value Remove-RSClusterSnapshot
Set-Alias -Name RS-DeleteClusterSnapshot -Value Remove-RSClusterSnapshot
Set-Alias -Name Delete-RSClusterSubnetGroup -Value Remove-RSClusterSubnetGroup
Set-Alias -Name RS-DeleteClusterSubnetGroup -Value Remove-RSClusterSubnetGroup
Set-Alias -Name Delete-RSEventSubscription -Value Remove-RSEventSubscription
Set-Alias -Name RS-DeleteEventSubscription -Value Remove-RSEventSubscription
Set-Alias -Name Delete-RSHsmClientCertificate -Value Remove-RSHsmClientCertificate
Set-Alias -Name RS-DeleteHsmClientCertificate -Value Remove-RSHsmClientCertificate
Set-Alias -Name Delete-RSHsmConfiguration -Value Remove-RSHsmConfiguration
Set-Alias -Name RS-DeleteHsmConfiguration -Value Remove-RSHsmConfiguration
Set-Alias -Name Delete-RSTags -Value Remove-RSTags
Set-Alias -Name RS-DeleteTags -Value Remove-RSTags
Set-Alias -Name Describe-RSClusterParameterGroups -Value Get-RSClusterParameterGroups
Set-Alias -Name RS-DescribeClusterParameterGroups -Value Get-RSClusterParameterGroups
Set-Alias -Name Describe-RSClusterParameters -Value Get-RSClusterParameters
Set-Alias -Name RS-DescribeClusterParameters -Value Get-RSClusterParameters
Set-Alias -Name Describe-RSClusters -Value Get-RSClusters
Set-Alias -Name RS-DescribeClusters -Value Get-RSClusters
Set-Alias -Name Describe-RSClusterSecurityGroups -Value Get-RSClusterSecurityGroups
Set-Alias -Name RS-DescribeClusterSecurityGroups -Value Get-RSClusterSecurityGroups
Set-Alias -Name Describe-RSClusterSnapshots -Value Get-RSClusterSnapshots
Set-Alias -Name RS-DescribeClusterSnapshots -Value Get-RSClusterSnapshots
Set-Alias -Name Describe-RSClusterSubnetGroups -Value Get-RSClusterSubnetGroups
Set-Alias -Name RS-DescribeClusterSubnetGroups -Value Get-RSClusterSubnetGroups
Set-Alias -Name Describe-RSClusterVersions -Value Get-RSClusterVersions
Set-Alias -Name RS-DescribeClusterVersions -Value Get-RSClusterVersions
Set-Alias -Name Describe-RSDefaultClusterParameters -Value Get-RSDefaultClusterParameters
Set-Alias -Name RS-DescribeDefaultClusterParameters -Value Get-RSDefaultClusterParameters
Set-Alias -Name Describe-RSEventCategories -Value Get-RSEventCategories
Set-Alias -Name RS-DescribeEventCategories -Value Get-RSEventCategories
Set-Alias -Name Describe-RSEvents -Value Get-RSEvents
Set-Alias -Name RS-DescribeEvents -Value Get-RSEvents
Set-Alias -Name Describe-RSEventSubscriptions -Value Get-RSEventSubscriptions
Set-Alias -Name RS-DescribeEventSubscriptions -Value Get-RSEventSubscriptions
Set-Alias -Name Describe-RSHsmClientCertificates -Value Get-RSHsmClientCertificates
Set-Alias -Name RS-DescribeHsmClientCertificates -Value Get-RSHsmClientCertificates
Set-Alias -Name Describe-RSHsmConfigurations -Value Get-RSHsmConfigurations
Set-Alias -Name RS-DescribeHsmConfigurations -Value Get-RSHsmConfigurations
Set-Alias -Name Describe-RSLoggingStatus -Value Get-RSLoggingStatus
Set-Alias -Name RS-DescribeLoggingStatus -Value Get-RSLoggingStatus
Set-Alias -Name Describe-RSOrderableClusterOptions -Value Get-RSOrderableClusterOptions
Set-Alias -Name RS-DescribeOrderableClusterOptions -Value Get-RSOrderableClusterOptions
Set-Alias -Name Describe-RSReservedNodeOfferings -Value Get-RSReservedNodeOfferings
Set-Alias -Name RS-DescribeReservedNodeOfferings -Value Get-RSReservedNodeOfferings
Set-Alias -Name Describe-RSReservedNodes -Value Get-RSReservedNodes
Set-Alias -Name RS-DescribeReservedNodes -Value Get-RSReservedNodes
Set-Alias -Name Purchase-RSReservedNodeOffering -Value Request-ECReservedNodeOffering
Set-Alias -Name R53-AssociateVPCWithHostedZone -Value Register-R53VPCWithHostedZone
Set-Alias -Name Change-R53ResourceRecordSets -Value Edit-R53ResourceRecordSet
Set-Alias -Name R53-ChangeResourceRecordSets -Value Edit-R53ResourceRecordSet
Set-Alias -Name Change-R53TagsForResource -Value Edit-R53TagsForResource
Set-Alias -Name R53-ChangeTagsForResource -Value Edit-R53TagsForResource
Set-Alias -Name Create-R53HealthCheck -Value New-R53HealthCheck
Set-Alias -Name R53-CreateHealthCheck -Value New-R53HealthCheck
Set-Alias -Name Create-R53HostedZone -Value New-R53HostedZone
Set-Alias -Name R53-CreateHostedZone -Value New-R53HostedZone
Set-Alias -Name Create-R53ReusableDelegationSet -Value New-R53ReusableDelegationSet
Set-Alias -Name R53-CreateReusableDelegationSet -Value New-R53ReusableDelegationSet
Set-Alias -Name Delete-R53HealthCheck -Value Remove-R53HealthCheck
Set-Alias -Name R53-DeleteHealthCheck -Value Remove-R53HealthCheck
Set-Alias -Name Delete-R53HostedZone -Value Remove-R53HostedZone
Set-Alias -Name R53-DeleteHostedZone -Value Remove-R53HostedZone
Set-Alias -Name Delete-R53ReusableDelegationSet -Value Remove-R53ReusableDelegationSet
Set-Alias -Name R53-DeleteReusableDelegationSet -Value Remove-R53ReusableDelegationSet
Set-Alias -Name R53-DisassociateVPCFromHostedZone -Value Unregister-R53VPCFromHostedZone
Set-Alias -Name R53-GetChange -Value Get-R53Change
Set-Alias -Name R53-GetCheckerIpRanges -Value Get-R53CheckerIpRanges
Set-Alias -Name R53-GetGeoLocation -Value Get-R53GeoLocation
Set-Alias -Name R53-GetHealthCheck -Value Get-R53HealthCheck
Set-Alias -Name R53-GetHealthCheckCount -Value Get-R53HealthCheckCount
Set-Alias -Name R53-GetHealthCheckLastFailureReason -Value Get-R53HealthCheckLastFailureReason
Set-Alias -Name R53-GetHealthCheckStatus -Value Get-R53HealthCheckStatus
Set-Alias -Name R53-GetHostedZone -Value Get-R53HostedZone
Set-Alias -Name R53-GetHostedZoneCount -Value Get-R53HostedZoneCount
Set-Alias -Name R53-GetReusableDelegationSet -Value Get-R53ReusableDelegationSet
Set-Alias -Name List-R53GeoLocations -Value Get-R53GeoLocations
Set-Alias -Name R53-ListGeoLocations -Value Get-R53GeoLocations
Set-Alias -Name List-R53HealthChecks -Value Get-R53HealthChecks
Set-Alias -Name R53-ListHealthChecks -Value Get-R53HealthChecks
Set-Alias -Name List-R53HostedZones -Value Get-R53HostedZones
Set-Alias -Name R53-ListHostedZones -Value Get-R53HostedZones
Set-Alias -Name List-R53ResourceRecordSets -Value Get-R53ResourceRecordSet
Set-Alias -Name R53-ListResourceRecordSets -Value Get-R53ResourceRecordSet
Set-Alias -Name List-R53ReusableDelegationSets -Value Get-R53ReusableDelegationSets
Set-Alias -Name R53-ListReusableDelegationSets -Value Get-R53ReusableDelegationSets
Set-Alias -Name List-R53TagsForResource -Value Get-R53TagsForResource
Set-Alias -Name R53-ListTagsForResource -Value Get-R53TagsForResource
Set-Alias -Name List-R53TagsForResources -Value Get-R53TagsForResources
Set-Alias -Name R53-ListTagsForResources -Value Get-R53TagsForResources
Set-Alias -Name R53-UpdateHealthCheck -Value Update-R53HealthCheck
Set-Alias -Name R53-UpdateHostedZoneComment -Value Update-R53HostedZoneComment
Set-Alias -Name R53D-CheckDomainAvailability -Value Get-R53DDomainAvailability
Set-Alias -Name Delete-R53DTagsForDomain -Value Remove-R53DTagsForDomain
Set-Alias -Name R53D-DeleteTagsForDomain -Value Remove-R53DTagsForDomain
Set-Alias -Name R53D-DisableDomainAutoRenew -Value Disable-R53DDomainAutoRenew
Set-Alias -Name R53D-DisableDomainTransferLock -Value Disable-R53DDomainTransferLock
Set-Alias -Name R53D-EnableDomainAutoRenew -Value Enable-R53DDomainAutoRenew
Set-Alias -Name R53D-EnableDomainTransferLock -Value Enable-R53DDomainTransferLock
Set-Alias -Name R53D-GetDomainDetail -Value Get-R53DDomainDetail
Set-Alias -Name R53D-GetOperationDetail -Value Get-R53DOperationDetail
Set-Alias -Name R53D-ListDomains -Value Get-R53DDomains
Set-Alias -Name R53D-ListOperations -Value Get-R53DOperations
Set-Alias -Name R53D-ListTagsForDomain -Value Get-R53DTagsForDomain
Set-Alias -Name R53D-RegisterDomain -Value Register-R53DDomain
Set-Alias -Name R53D-RetrieveDomainAuthCode -Value Get-R53DDomainAuthCode
Set-Alias -Name R53D-TransferDomain -Value Invoke-R53DDomainTransfer
Set-Alias -Name R53D-UpdateDomainContact -Value Update-R53DDomainContact
Set-Alias -Name R53D-UpdateDomainContactPrivacy -Value Update-R53DDomainContactPrivacy
Set-Alias -Name R53D-UpdateDomainNameservers -Value Update-R53DDomainNameservers
Set-Alias -Name R53D-UpdateTagsForDomain -Value Update-R53DTagsForDomain
Set-Alias -Name List-S3Versions -Value Get-S3Version
Set-Alias -Name S3-ListVersions -Value Get-S3Version
Set-Alias -Name Put-S3BucketLogging -Value Write-S3BucketLogging
Set-Alias -Name S3-PutBucketLogging -Value Write-S3BucketLogging
Set-Alias -Name Put-S3BucketNotification -Value Write-S3BucketNotification
Set-Alias -Name S3-PutBucketNotification -Value Write-S3BucketNotification
Set-Alias -Name Put-S3BucketPolicy -Value Write-S3BucketPolicy
Set-Alias -Name S3-PutBucketPolicy -Value Write-S3BucketPolicy
Set-Alias -Name Put-S3BucketReplication -Value Write-S3BucketReplication
Set-Alias -Name S3-PutBucketReplication -Value Write-S3BucketReplication
Set-Alias -Name Put-S3BucketRequestPayment -Value Write-S3BucketRequestPayment
Set-Alias -Name S3-PutBucketRequestPayment -Value Write-S3BucketRequestPayment
Set-Alias -Name Put-S3BucketTagging -Value Write-S3BucketTagging
Set-Alias -Name S3-PutBucketTagging -Value Write-S3BucketTagging
Set-Alias -Name Put-S3BucketVersioning -Value Write-S3BucketVersioning
Set-Alias -Name S3-PutBucketVersioning -Value Write-S3BucketVersioning
Set-Alias -Name Set-S3BucketVersioning -Value Write-S3BucketVersioning
Set-Alias -Name Put-S3BucketWebsite -Value Write-S3BucketWebsite
Set-Alias -Name S3-PutBucketWebsite -Value Write-S3BucketWebsite
Set-Alias -Name Put-S3CORSConfiguration -Value Write-S3CORSConfiguration
Set-Alias -Name S3-PutCORSConfiguration -Value Write-S3CORSConfiguration
Set-Alias -Name Put-S3LifecycleConfiguration -Value Write-S3LifecycleConfiguration
Set-Alias -Name S3-PutLifecycleConfiguration -Value Write-S3LifecycleConfiguration
Set-Alias -Name S3-RestoreObject -Value Restore-S3Object
Set-Alias -Name S3-GetPreSignedURL -Value Get-S3PreSignedURL
Set-Alias -Name Delete-S3BucketPolicy -Value Remove-S3BucketPolicy
Set-Alias -Name S3-DeleteBucketPolicy -Value Remove-S3BucketPolicy
Set-Alias -Name Delete-S3BucketReplication -Value Remove-S3BucketReplication
Set-Alias -Name S3-DeleteBucketReplication -Value Remove-S3BucketReplication
Set-Alias -Name Delete-S3BucketTagging -Value Remove-S3BucketTagging
Set-Alias -Name S3-DeleteBucketTagging -Value Remove-S3BucketTagging
Set-Alias -Name Delete-S3BucketWebsite -Value Remove-S3BucketWebsite
Set-Alias -Name S3-DeleteBucketWebsite -Value Remove-S3BucketWebsite
Set-Alias -Name Delete-S3CORSConfiguration -Value Remove-S3CORSConfiguration
Set-Alias -Name S3-DeleteCORSConfiguration -Value Remove-S3CORSConfiguration
Set-Alias -Name Delete-S3LifecycleConfiguration -Value Remove-S3LifecycleConfiguration
Set-Alias -Name S3-DeleteLifecycleConfiguration -Value Remove-S3LifecycleConfiguration
Set-Alias -Name S3-GetACL -Value Get-S3ACL
Set-Alias -Name S3-GetBucketLocation -Value Get-S3BucketLocation
Set-Alias -Name S3-GetBucketLogging -Value Get-S3BucketLogging
Set-Alias -Name S3-GetBucketNotification -Value Get-S3BucketNotification
Set-Alias -Name S3-GetBucketPolicy -Value Get-S3BucketPolicy
Set-Alias -Name S3-GetBucketReplication -Value Get-S3BucketReplication
Set-Alias -Name S3-GetBucketRequestPayment -Value Get-S3BucketRequestPayment
Set-Alias -Name S3-GetBucketTagging -Value Get-S3BucketTagging
Set-Alias -Name S3-GetBucketVersioning -Value Get-S3BucketVersioning
Set-Alias -Name S3-GetBucketWebsite -Value Get-S3BucketWebsite
Set-Alias -Name S3-GetCORSConfiguration -Value Get-S3CORSConfiguration
Set-Alias -Name S3-GetLifecycleConfiguration -Value Get-S3LifecycleConfiguration
Set-Alias -Name S3-GetObjectMetadata -Value Get-S3ObjectMetadata
Set-Alias -Name List-S3Buckets -Value Get-S3Bucket
Set-Alias -Name List-S3Objects -Value Get-S3Object
Set-Alias -Name Get-S3Content -Value Read-S3Object
Set-Alias -Name Delete-SESIdentity -Value Remove-SESIdentity
Set-Alias -Name SES-DeleteIdentity -Value Remove-SESIdentity
Set-Alias -Name Delete-SESVerifiedEmailAddress -Value Remove-SESVerifiedEmailAddress
Set-Alias -Name SES-DeleteVerifiedEmailAddress -Value Remove-SESVerifiedEmailAddress
Set-Alias -Name Get-SESIdentityDkimAttributes -Value Get-SESIdentityDkimAttribute
Set-Alias -Name SES-GetIdentityDkimAttributes -Value Get-SESIdentityDkimAttribute
Set-Alias -Name Get-SESIdentityNotificationAttributes -Value Get-SESIdentityNotificationAttribute
Set-Alias -Name SES-GetIdentityNotificationAttributes -Value Get-SESIdentityNotificationAttribute
Set-Alias -Name Get-SESIdentityVerificationAttributes -Value Get-SESIdentityVerificationAttribute
Set-Alias -Name SES-GetIdentityVerificationAttributes -Value Get-SESIdentityVerificationAttribute
Set-Alias -Name SES-GetSendQuota -Value Get-SESSendQuota
Set-Alias -Name SES-GetSendStatistics -Value Get-SESSendStatistics
Set-Alias -Name List-SESIdentities -Value Get-SESIdentity
Set-Alias -Name SES-ListIdentities -Value Get-SESIdentity
Set-Alias -Name List-SESVerifiedEmailAddresses -Value Get-SESVerifiedEmailAddress
Set-Alias -Name SES-ListVerifiedEmailAddresses -Value Get-SESVerifiedEmailAddress
Set-Alias -Name SES-SendEmail -Value Send-SESEmail
Set-Alias -Name SES-SendRawEmail -Value Send-SESRawEmail
Set-Alias -Name SES-SetIdentityDkimEnabled -Value Set-SESIdentityDkimEnabled
Set-Alias -Name SES-SetIdentityFeedbackForwardingEnabled -Value Set-SESIdentityFeedbackForwardingEnabled
Set-Alias -Name SES-SetIdentityNotificationTopic -Value Set-SESIdentityNotificationTopic
Set-Alias -Name Verify-SESDomainDkim -Value Confirm-SESDomainDkim
Set-Alias -Name SES-VerifyDomainDkim -Value Confirm-SESDomainDkim
Set-Alias -Name Verify-SESDomainIdentity -Value Confirm-SESDomainIdentity
Set-Alias -Name SES-VerifyDomainIdentity -Value Confirm-SESDomainIdentity
Set-Alias -Name Verify-SESEmailAddress -Value Confirm-SESEmailAddress
Set-Alias -Name SES-VerifyEmailAddress -Value Confirm-SESEmailAddress
Set-Alias -Name Verify-SESEmailIdentity -Value Confirm-SESEmailIdentity
Set-Alias -Name SES-VerifyEmailIdentity -Value Confirm-SESEmailIdentity
Set-Alias -Name SNS-AddPermission -Value Add-SNSPermission
Set-Alias -Name SNS-ConfirmSubscription -Value Confirm-SNSSubscription
Set-Alias -Name Create-SNSPlatformApplication -Value New-SNSPlatformApplication
Set-Alias -Name SNS-CreatePlatformApplication -Value New-SNSPlatformApplication
Set-Alias -Name Create-SNSPlatformEndpoint -Value New-SNSPlatformEndpoint
Set-Alias -Name SNS-CreatePlatformEndpoint -Value New-SNSPlatformEndpoint
Set-Alias -Name Create-SNSTopic -Value New-SNSTopic
Set-Alias -Name SNS-CreateTopic -Value New-SNSTopic
Set-Alias -Name Delete-SNSEndpoint -Value Remove-SNSEndpoint
Set-Alias -Name SNS-DeleteEndpoint -Value Remove-SNSEndpoint
Set-Alias -Name Delete-SNSPlatformApplication -Value Remove-SNSPlatformApplication
Set-Alias -Name SNS-DeletePlatformApplication -Value Remove-SNSPlatformApplication
Set-Alias -Name Delete-SNSTopic -Value Remove-SNSTopic
Set-Alias -Name SNS-DeleteTopic -Value Remove-SNSTopic
Set-Alias -Name SNS-GetEndpointAttributes -Value Get-SNSEndpointAttributes
Set-Alias -Name SNS-GetPlatformApplicationAttributes -Value Get-SNSPlatformApplicationAttributes
Set-Alias -Name Get-SNSSubscriptionAttributes -Value Get-SNSSubscriptionAttribute
Set-Alias -Name SNS-GetSubscriptionAttributes -Value Get-SNSSubscriptionAttribute
Set-Alias -Name Get-SNSTopicAttributes -Value Get-SNSTopicAttribute
Set-Alias -Name SNS-GetTopicAttributes -Value Get-SNSTopicAttribute
Set-Alias -Name List-SNSEndpointsByPlatformApplication -Value Get-SNSEndpointsByPlatformApplication
Set-Alias -Name SNS-ListEndpointsByPlatformApplication -Value Get-SNSEndpointsByPlatformApplication
Set-Alias -Name List-SNSPlatformApplications -Value Get-SNSPlatformApplications
Set-Alias -Name SNS-ListPlatformApplications -Value Get-SNSPlatformApplications
Set-Alias -Name List-SNSSubscriptions -Value Get-SNSSubscription
Set-Alias -Name SNS-ListSubscriptions -Value Get-SNSSubscription
Set-Alias -Name List-SNSSubscriptionsByTopic -Value Get-SNSSubscriptionByTopic
Set-Alias -Name SNS-ListSubscriptionsByTopic -Value Get-SNSSubscriptionByTopic
Set-Alias -Name List-SNSTopics -Value Get-SNSTopic
Set-Alias -Name SNS-ListTopics -Value Get-SNSTopic
Set-Alias -Name SNS-Publish -Value Publish-SNSMessage
Set-Alias -Name SNS-RemovePermission -Value Remove-SNSPermission
Set-Alias -Name SNS-SetEndpointAttributes -Value Set-SNSEndpointAttributes
Set-Alias -Name SNS-SetPlatformApplicationAttributes -Value Set-SNSPlatformApplicationAttributes
Set-Alias -Name Set-SNSSubscriptionAttributes -Value Set-SNSSubscriptionAttribute
Set-Alias -Name SNS-SetSubscriptionAttributes -Value Set-SNSSubscriptionAttribute
Set-Alias -Name Set-SNSTopicAttributes -Value Set-SNSTopicAttribute
Set-Alias -Name SNS-SetTopicAttributes -Value Set-SNSTopicAttribute
Set-Alias -Name SNS-Subscribe -Value Connect-SNSNotification
Set-Alias -Name SNS-Unsubscribe -Value Disconnect-SNSNotification
Set-Alias -Name SQS-AddPermission -Value Add-SQSPermission
Set-Alias -Name Change-SQSMessageVisibility -Value Edit-SQSMessageVisibility
Set-Alias -Name SQS-ChangeMessageVisibility -Value Edit-SQSMessageVisibility
Set-Alias -Name Change-SQSMessageVisibilityBatch -Value Edit-SQSMessageVisibilityBatch
Set-Alias -Name SQS-ChangeMessageVisibilityBatch -Value Edit-SQSMessageVisibilityBatch
Set-Alias -Name Create-SQSQueue -Value New-SQSQueue
Set-Alias -Name SQS-CreateQueue -Value New-SQSQueue
Set-Alias -Name Delete-SQSMessage -Value Remove-SQSMessage
Set-Alias -Name SQS-DeleteMessage -Value Remove-SQSMessage
Set-Alias -Name Delete-SQSMessageBatch -Value Remove-SQSMessageBatch
Set-Alias -Name SQS-DeleteMessageBatch -Value Remove-SQSMessageBatch
Set-Alias -Name Delete-SQSQueue -Value Remove-SQSQueue
Set-Alias -Name SQS-DeleteQueue -Value Remove-SQSQueue
Set-Alias -Name Get-SQSQueueAttributes -Value Get-SQSQueueAttribute
Set-Alias -Name SQS-GetQueueAttributes -Value Get-SQSQueueAttribute
Set-Alias -Name SQS-GetQueueUrl -Value Get-SQSQueueUrl
Set-Alias -Name List-SQSDeadLetterSourceQueues -Value Get-SQSDeadLetterSourceQueues
Set-Alias -Name SQS-ListDeadLetterSourceQueues -Value Get-SQSDeadLetterSourceQueues
Set-Alias -Name List-SQSQueues -Value Get-SQSQueue
Set-Alias -Name SQS-ListQueues -Value Get-SQSQueue
Set-Alias -Name SQS-PurgeQueue -Value Clear-SQSQueue
Set-Alias -Name SQS-ReceiveMessage -Value Receive-SQSMessage
Set-Alias -Name SQS-RemovePermission -Value Remove-SQSPermission
Set-Alias -Name SQS-SendMessage -Value Send-SQSMessage
Set-Alias -Name SQS-SendMessageBatch -Value Send-SQSMessageBatch
Set-Alias -Name Set-SQSQueueAttributes -Value Set-SQSQueueAttribute
Set-Alias -Name SQS-SetQueueAttributes -Value Set-SQSQueueAttribute
Set-Alias -Name Create-SSMAssociation -Value New-SSMAssociation
Set-Alias -Name SSM-CreateAssociation -Value New-SSMAssociation
Set-Alias -Name Create-SSMAssociationFromBatch -Value New-SSMAssociationFromBatch
Set-Alias -Name SSM-CreateAssociationBatch -Value New-SSMAssociationFromBatch
Set-Alias -Name Create-SSMDocument -Value New-SSMDocument
Set-Alias -Name SSM-CreateDocument -Value New-SSMDocument
Set-Alias -Name Delete-SSMAssociation -Value Remove-SSMAssociation
Set-Alias -Name SSM-DeleteAssociation -Value Remove-SSMAssociation
Set-Alias -Name Delete-SSMDocument -Value Remove-SSMDocument
Set-Alias -Name SSM-DeleteDocument -Value Remove-SSMDocument
Set-Alias -Name Describe-SSMAssociation -Value Get-SSMAssociation
Set-Alias -Name SSM-DescribeAssociation -Value Get-SSMAssociation
Set-Alias -Name Describe-SSMDocumentDescription -Value Get-SSMDocumentDescription
Set-Alias -Name SSM-DescribeDocument -Value Get-SSMDocumentDescription
Set-Alias -Name SSM-GetDocument -Value Get-SSMDocument
Set-Alias -Name SSM-ListAssociations -Value Get-SSMAssociationList
Set-Alias -Name SSM-ListDocuments -Value Get-SSMDocumentList
Set-Alias -Name SSM-UpdateAssociationStatus -Value Update-SSMAssociationStatus
Set-Alias -Name SG-UpdateBandwidthRateLimit -Value Update-SGBandwidthRateLimit
Set-Alias -Name SG-UpdateChapCredentials -Value Update-SGChapCredentials
Set-Alias -Name SG-UpdateGatewayInformation -Value Update-SGGatewayInformation
Set-Alias -Name SG-UpdateGatewaySoftwareNow -Value Update-SGGatewaySoftwareNow
Set-Alias -Name SG-UpdateMaintenanceStartTime -Value Update-SGMaintenanceStartTime
Set-Alias -Name SG-UpdateSnapshotSchedule -Value Update-SGSnapshotSchedule
Set-Alias -Name SG-UpdateVTLDeviceType -Value Update-SGVTLDeviceType
Set-Alias -Name Activate-SGGateway -Value Enable-SGGateway
Set-Alias -Name SG-ActivateGateway -Value Enable-SGGateway
Set-Alias -Name SG-AddCache -Value Add-SGCache
Set-Alias -Name SG-AddUploadBuffer -Value Add-SGUploadBuffer
Set-Alias -Name SG-AddWorkingStorage -Value Add-SGWorkingStorage
Set-Alias -Name Cancel-SGArchival -Value Stop-SGArchival
Set-Alias -Name SG-CancelArchival -Value Stop-SGArchival
Set-Alias -Name Cancel-SGRetrieval -Value Stop-SGRetrieval
Set-Alias -Name SG-CancelRetrieval -Value Stop-SGRetrieval
Set-Alias -Name Create-SGCachediSCSIVolume -Value New-SGCachediSCSIVolume
Set-Alias -Name SG-CreateCachediSCSIVolume -Value New-SGCachediSCSIVolume
Set-Alias -Name Create-SGSnapshot -Value New-SGSnapshot
Set-Alias -Name SG-CreateSnapshot -Value New-SGSnapshot
Set-Alias -Name Create-SGSnapshotFromVolumeRecoveryPoint -Value New-SGSnapshotFromVolumeRecoveryPoint
Set-Alias -Name SG-CreateSnapshotFromVolumeRecoveryPoint -Value New-SGSnapshotFromVolumeRecoveryPoint
Set-Alias -Name Create-SGStorediSCSIVolume -Value New-SGStorediSCSIVolume
Set-Alias -Name SG-CreateStorediSCSIVolume -Value New-SGStorediSCSIVolume
Set-Alias -Name Create-SGTapes -Value New-SGTapes
Set-Alias -Name SG-CreateTapes -Value New-SGTapes
Set-Alias -Name Delete-SGBandwidthRateLimit -Value Remove-SGBandwidthRateLimit
Set-Alias -Name SG-DeleteBandwidthRateLimit -Value Remove-SGBandwidthRateLimit
Set-Alias -Name Delete-SGChapCredentials -Value Remove-SGChapCredentials
Set-Alias -Name SG-DeleteChapCredentials -Value Remove-SGChapCredentials
Set-Alias -Name Delete-SGGateway -Value Remove-SGGateway
Set-Alias -Name SG-DeleteGateway -Value Remove-SGGateway
Set-Alias -Name Delete-SGSnapshotSchedule -Value Remove-SGSnapshotSchedule
Set-Alias -Name SG-DeleteSnapshotSchedule -Value Remove-SGSnapshotSchedule
Set-Alias -Name Delete-SGTape -Value Remove-SGTape
Set-Alias -Name SG-DeleteTape -Value Remove-SGTape
Set-Alias -Name Delete-SGTapeArchive -Value Remove-SGTapeArchive
Set-Alias -Name SG-DeleteTapeArchive -Value Remove-SGTapeArchive
Set-Alias -Name Delete-SGVolume -Value Remove-SGVolume
Set-Alias -Name SG-DeleteVolume -Value Remove-SGVolume
Set-Alias -Name Describe-SGBandwidthRateLimit -Value Get-SGBandwidthRateLimit
Set-Alias -Name SG-DescribeBandwidthRateLimit -Value Get-SGBandwidthRateLimit
Set-Alias -Name Describe-SGCache -Value Get-SGCache
Set-Alias -Name SG-DescribeCache -Value Get-SGCache
Set-Alias -Name Describe-SGCachediSCSIVolumes -Value Get-SGCachediSCSIVolume
Set-Alias -Name SG-DescribeCachediSCSIVolumes -Value Get-SGCachediSCSIVolume
Set-Alias -Name Describe-SGChapCredentials -Value Get-SGChapCredentials
Set-Alias -Name SG-DescribeChapCredentials -Value Get-SGChapCredentials
Set-Alias -Name Describe-SGGatewayInformation -Value Get-SGGatewayInformation
Set-Alias -Name SG-DescribeGatewayInformation -Value Get-SGGatewayInformation
Set-Alias -Name Describe-SGMaintenanceStartTime -Value Get-SGMaintenanceStartTime
Set-Alias -Name SG-DescribeMaintenanceStartTime -Value Get-SGMaintenanceStartTime
Set-Alias -Name Describe-SGSnapshotSchedule -Value Get-SGSnapshotSchedule
Set-Alias -Name SG-DescribeSnapshotSchedule -Value Get-SGSnapshotSchedule
Set-Alias -Name Describe-SGStorediSCSIVolumes -Value Get-SGStorediSCSIVolume
Set-Alias -Name SG-DescribeStorediSCSIVolumes -Value Get-SGStorediSCSIVolume
Set-Alias -Name Describe-SGTapeArchives -Value Get-SGTapeArchives
Set-Alias -Name SG-DescribeTapeArchives -Value Get-SGTapeArchives
Set-Alias -Name Describe-SGTapeRecoveryPoints -Value Get-SGTapeRecoveryPoints
Set-Alias -Name SG-DescribeTapeRecoveryPoints -Value Get-SGTapeRecoveryPoints
Set-Alias -Name Describe-SGTapes -Value Get-SGTapes
Set-Alias -Name SG-DescribeTapes -Value Get-SGTapes
Set-Alias -Name Describe-SGUploadBuffer -Value Get-SGUploadBuffer
Set-Alias -Name SG-DescribeUploadBuffer -Value Get-SGUploadBuffer
Set-Alias -Name Describe-SGVTLDevices -Value Get-SGVTLDevices
Set-Alias -Name SG-DescribeVTLDevices -Value Get-SGVTLDevices
Set-Alias -Name Describe-SGWorkingStorage -Value Get-SGWorkingStorage
Set-Alias -Name SG-DescribeWorkingStorage -Value Get-SGWorkingStorage
Set-Alias -Name SG-DisableGateway -Value Disable-SGGateway
Set-Alias -Name List-SGGateways -Value Get-SGGateway
Set-Alias -Name SG-ListGateways -Value Get-SGGateway
Set-Alias -Name List-SGLocalDisks -Value Get-SGLocalDisk
Set-Alias -Name SG-ListLocalDisks -Value Get-SGLocalDisk
Set-Alias -Name List-SGVolumeRecoveryPoints -Value Get-SGVolumeRecoveryPoint
Set-Alias -Name SG-ListVolumeRecoveryPoints -Value Get-SGVolumeRecoveryPoint
Set-Alias -Name List-SGVolumes -Value Get-SGVolume
Set-Alias -Name SG-ListVolumes -Value Get-SGVolume
Set-Alias -Name SG-ResetCache -Value Reset-SGCache
Set-Alias -Name Retrieve-SGTapeArchive -Value Get-SGTapeArchive
Set-Alias -Name SG-RetrieveTapeArchive -Value Get-SGTapeArchive
Set-Alias -Name Retrieve-SGTapeRecoveryPoint -Value Get-SGTapeRecoveryPoint
Set-Alias -Name SG-RetrieveTapeRecoveryPoint -Value Get-SGTapeRecoveryPoint
Set-Alias -Name Shutdown-SGGateway -Value Stop-SGGateway
Set-Alias -Name SG-ShutdownGateway -Value Stop-SGGateway
Set-Alias -Name SG-StartGateway -Value Start-SGGateway
Set-Alias -Name STS-AssumeRole -Value Use-STSRole
Set-Alias -Name Assume-STSRole -Value Use-STSRole
Set-Alias -Name STS-AssumeRoleWithSAML -Value Use-STSRoleWithSAML
Set-Alias -Name Decode-STSAuthorizationMessage -Value Convert-STSAuthorizationMessage
Set-Alias -Name STS-DecodeAuthorizationMessage -Value Convert-STSAuthorizationMessage
Set-Alias -Name STS-GetFederationToken -Value Get-STSFederationToken
Set-Alias -Name STS-GetSessionToken -Value Get-STSSessionToken
Set-Alias -Name Assume-STSWebIdentityRole -Value Use-STSWebIdentityRole
Set-Alias -Name Create-WKSWorkspace -Value New-WKSWorkspace
Set-Alias -Name WKS-CreateWorkspaces -Value New-WKSWorkspace
Set-Alias -Name Describe-WKSWorkspaceBundles -Value Get-WKSWorkspaceBundles
Set-Alias -Name WKS-DescribeWorkspaceBundles -Value Get-WKSWorkspaceBundles
Set-Alias -Name Describe-WKSWorkspaceDirectories -Value Get-WKSWorkspaceDirectories
Set-Alias -Name WKS-DescribeWorkspaceDirectories -Value Get-WKSWorkspaceDirectories
Set-Alias -Name Describe-WKSWorkspaces -Value Get-WKSWorkspaces
Set-Alias -Name WKS-DescribeWorkspaces -Value Get-WKSWorkspaces
Set-Alias -Name WKS-RebootWorkspaces -Value Restart-WKSWorkspace
Set-Alias -Name WKS-RebuildWorkspaces -Value Reset-WKSWorkspace
Set-Alias -Name WKS-TerminateWorkspaces -Value Stop-WKSWorkspace