Src/Private/Get-AbrOntapVserverCGSummary.ps1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
function Get-AbrOntapVserverCGSummary {
    <#
    .SYNOPSIS
        Used by As Built Report to retrieve NetApp ONTAP Vserver Consistency Groups information from the Cluster Management Network
    .DESCRIPTION

    .NOTES
        Version: 0.6.5
        Author: Jonathan Colon
        Twitter: @jcolonfzenpr
        Github: rebelinux
    .EXAMPLE

    .LINK

    #>

    param (
        [Parameter (
            Position = 0,
            Mandatory)]
            [string]
            $Vserver
    )

    begin {
        Write-PscriboMessage "Collecting ONTAP Vserver Consistency Groups information."
    }

    process {
        try {
            $VserverData = Get-NetAppOntapAPI -uri "/api/application/consistency-groups?svm=$Vserver&fields=**&return_records=true&return_timeout=15"
            $VserverObj = @()
            if ($VserverData) {
                foreach ($Item in $VserverData) {
                    try {
                        $inObj = [ordered] @{
                            'Name' = $Item.Name
                            'Capacity' = Switch ([string]::IsNullOrEmpty($Item.space.size)) {
                                $true {'-'}
                                $false {$Item.space.size | ConvertTo-FormattedNumber -Type Datasize -ErrorAction SilentlyContinue}
                                default {'-'}
                            }
                            'Available' = Switch ([string]::IsNullOrEmpty($Item.space.available)) {
                                $true {'-'}
                                $false {$Item.space.available | ConvertTo-FormattedNumber -Type Datasize -ErrorAction SilentlyContinue}
                                default {'-'}
                            }
                            'Used' = Switch ([string]::IsNullOrEmpty($Item.space.used)) {
                                $true {'-'}
                                $false {$Item.space.used | ConvertTo-FormattedNumber -Type Datasize -ErrorAction SilentlyContinue}
                                default {'-'}
                            }
                            'Replicated' = ConvertTo-TextYN $Item.replicated
                            'Lun Count' = Switch ([string]::IsNullOrEmpty($Item.luns.name)) {
                                $true {'-'}
                                $false {($Item.luns.name).count}
                                default {'-'}
                            }
                        }
                        $VserverObj += [pscustomobject]$inobj
                    }
                    catch {
                        Write-PscriboMessage -IsWarning $_.Exception.Message
                    }
                }

                $TableParams = @{
                    Name = "Consistency Groups - $($Vserver)"
                    List = $false
                    ColumnWidths = 40, 12, 12, 12, 12, 12
                }
                if ($Report.ShowTableCaptions) {
                    $TableParams['Caption'] = "- $($TableParams.Name)"
                }
                $VserverObj | Table @TableParams
            }
        }
        catch {
            Write-PscriboMessage -IsWarning $_.Exception.Message
        }
    }

    end {}

}