Src/Private/Get-AbrOntapVserverCIFSSummary.ps1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
function Get-AbrOntapVserverCIFSSummary {
    <#
    .SYNOPSIS
        Used by As Built Report to retrieve NetApp ONTAP Vserver CIFS information from the Cluster Management Network
    .DESCRIPTION

    .NOTES
        Version: 0.6.3
        Author: Jonathan Colon
        Twitter: @jcolonfzenpr
        Github: rebelinux
    .EXAMPLE

    .LINK

    #>

    param (
        [Parameter (
            Position = 0,
            Mandatory)]
            [string]
            $Vserver
    )

    begin {
        Write-PscriboMessage "Collecting ONTAP Vserver CIFS information."
    }

    process {
        try {
            $VserverData = Get-NcVserver -VserverContext $Vserver -Controller $Array | Where-Object { $_.VserverType -eq 'data' -and $_.AllowedProtocols -eq 'cifs' -and $_.State -eq 'running' }
            $VserverObj = @()
            if ($VserverData) {
                foreach ($Item in $VserverData) {
                    $CIFSSVM = Get-NcCifsServerStatus -VserverName $Item.Vserver -Controller $Array
                    foreach ($SVM in $CIFSSVM) {
                        try{
                            $inObj = [ordered] @{
                                'Node Name' = $SVM.NodeName
                                'Cifs Domain Name' = $SVM.CifsDomainName
                                'Cifs NetBios Name' = $SVM.CifsNetbiosName
                                'Cifs Domain IP' = $SVM.CifsDomainIpAddr
                                'AD Server Site' = $SVM.CifsServerSite
                                'Cifs Server Status' = $SVM.CifsServerStatus
                                'Status Details' = $SVM.StatusDetails
                                'Status' = $SVM.Status.ToString().ToUpper()
                            }
                            $VserverObj = [pscustomobject]$inobj

                            if ($Healthcheck.Vserver.CIFS) {
                                $VserverObj | Where-Object { $_.'Cifs Server Status' -notlike 'Running' } | Set-Style -Style Warning -Property 'Cifs Server Status'
                                $VserverObj | Where-Object { $_.'Status' -like 'down' } | Set-Style -Style Critical -Property 'Status'
                            }

                            $TableParams = @{
                                Name = "CIFS Service - $($SVM.NodeName)"
                                List = $true
                                ColumnWidths = 25, 75
                            }
                            if ($Report.ShowTableCaptions) {
                                $TableParams['Caption'] = "- $($TableParams.Name)"
                            }
                            $VserverObj | Table @TableParams
                        }
                        catch {
                            Write-PscriboMessage -IsWarning $_.Exception.Message
                        }
                    }
                }
            }
        }
        catch {
            Write-PscriboMessage -IsWarning $_.Exception.Message
        }
    }

    end {}

}