Aliases/AzureRm.Profile.Aliases.json

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
{
    "aliases": [
      {
        "Name": "nazpr",
        "Value": "New-AzureRmProfile",
        "Description": "Creates a new Azure Profile object."
      },
      {
        "Name": "razpr",
        "Value": "Remove-AzureRmProfile",
        "Description": "Removes an Azure Profile object."
      },
      {
        "Description": "Makes an Azure Profile the \"current\" profile.",
        "Name": "selazpr",
        "Value": "Select-AzureRMProfile"
      },
      {
        "Name": "clazpr",
        "Value": "Clear-AzureRmProfile"
      },
      {
        "Name": "svazpr",
        "Value": "Save-AzureRmProfile"
      },
      {
        "Name": "saazrm",
        "Value": "Start-AzureRm"
      }
    ]
}