Aliases/AzureRm.VirtualMachine.Aliases.json

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
{
    "aliases": [
      {
        "Description": "Creates a new Azure Resource Manager Virtual Machine.",
        "Name": "nazvm",
        "Value": "New-AzureRMVM"
      },
      {
        "Description": "Removes an Azure Resource Manager Virtual Machine, but leaves the VHD blobs intact.",
        "Name": "razvm",
        "Value": "Remove-AzureRMVM"
      },
      {
        "Description": "Stops an Azure Resource Manager Virtual Machine.",
        "Name": "spazvm",
        "Value": "Stop-AzureRMVM"
      },
      {
        "Description": "Starts an Azure Resource Manager Virtual Machine.",
        "Name": "saazvm",
        "Value": "Start-AzureRMVM"
      }
    ]
}