Aliases/AzureRm.Storage.Aliases.json

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
{
    "aliases": [
      {
        "Name": "nazrmsa",
        "Value": "New-AzureRmStorageAccount"
      },
      {
        "Name": "razrmsa",
        "Value": "Remove-AzureRmStorageAccount"
      },
      {
        "Name": "sazrmsa",
        "Value": "Set-AzureRmStorageAccount"
      },
      {
        "Name": "nazrmscon",
        "Value": "New-AzureRmStorageContainer"
      },
      {
        "Name": "razrmscon",
        "Value": "Remove-AzureRmStorageContainer"
      }
    ]
}