GitHub/Steps/Checkout-RepositoryToBenchmark.psd1

@{
    name = 'Check out Repository to Benchmark'
    uses = 'actions/checkout@v2'
    path = 'RepositoryToBenchmark'
}