Private/Set-WordFormatting.ps1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
function Set-WordFormatting {
    Write-Log -Message "function... Set-WordFormatting ****" -LogFile $logfile
    if ($WordVersion -ge "16.0") {
        Write-Log -Message "setting styles for Word 2016" -LogFile $logfile
        $x1 = "Grid Table 4 - Accent 1"
        $x2 = "Grid Table 4 - Accent 1"
    }
    elseif ($WordVersion -eq "15.0") {
        Write-Log -Message "setting styles for Word 2013" -LogFile $logfile
        $x1 = "Grid Table 4 - Accent 1"
        $x2 = "Grid Table 4 - Accent 1"
    }
    elseif ($WordVersion -eq "14.0") {
        Write-Log -Message "setting styles for Word 2010" -LogFile $logfile
        $x1 = "Medium Shading 1 - Accent 1"
        $x2 = "Light Grid - Accent 1"
    }
    Write-Output @($x1, $x2)
}