Functions/Get-DqVersion.ps1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Function Get-DqVersion
{
  <#
    .SYNOPSIS
      Deze functie geeft de gebruiker informatie over het versienummer van de DQ Monitor Webservice.
   
    .DESCRIPTION
      De Get-DqVersion functie haalt versieinformatie op uit een DQ Monitor Webservice.
      Voordat deze functie gebruikt wordt, zorg ervoor dat de Context is gezet via functie Set-DqContext.
   
    .INPUTS
      Geen.
   
    .OUTPUTS
      Geen.
     
    .EXAMPLE
      PS> Get-DqVersion
      Major Minor Build Revision
      ----- ----- ----- --------
      1 8 0 0
       
    .LINK
      Set-DqContext
  #>


  [CmdletBinding()]
  Param()

  Validate-Context

  Write-Verbose "Verkrijgen van versieinformatie..."
  
  $Response = Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri $DqContext.GetVersionControllerUrl() -Method Get -Header $DqContext.Headers -ErrorAction Stop
  $Version = $Response.Content | ConvertFrom-Json | Select -ExpandProperty Version
  Return [System.Version]::new($Version)
}