EzTheme.types.ps1xml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<Types>
  <Type>
    <Name>Theme</Name>
    <Members>
      <AliasProperty>
        <Name>SupportedModules</Name>
        <ReferencedMemberName>Modules</ReferencedMemberName>
      </AliasProperty>
    </Members>
  </Type>
</Types>