System.Data.SQLite.xml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
<?xml version="1.0"?>
<doc>
    <assembly>
        <name>System.Data.SQLite</name>
    </assembly>
    <members>
        <member name="T:System.Data.SQLite.AssemblySourceIdAttribute">
            <summary>
            Defines a source code identifier custom attribute for an assembly
            manifest.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.AssemblySourceIdAttribute.#ctor(System.String)">
            <summary>
            Constructs an instance of this attribute class using the specified
            source code identifier value.
            </summary>
            <param name="value">
            The source code identifier value to use.
            </param>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.AssemblySourceIdAttribute.SourceId">
            <summary>
            Gets the source code identifier value.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.AssemblySourceTimeStampAttribute">
            <summary>
            Defines a source code time-stamp custom attribute for an assembly
            manifest.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.AssemblySourceTimeStampAttribute.#ctor(System.String)">
            <summary>
            Constructs an instance of this attribute class using the specified
            source code time-stamp value.
            </summary>
            <param name="value">
            The source code time-stamp value to use.
            </param>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.AssemblySourceTimeStampAttribute.SourceTimeStamp">
            <summary>
            Gets the source code time-stamp value.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteLogCallback">
             <summary>
             This is the method signature for the SQLite core library logging callback
             function for use with sqlite3_log() and the SQLITE_CONFIG_LOG.
            
             WARNING: This delegate is used more-or-less directly by native code, do
                      not modify its type signature.
             </summary>
             <param name="pUserData">
             The extra data associated with this message, if any.
             </param>
             <param name="errorCode">
             The error code associated with this message.
             </param>
             <param name="pMessage">
             The message string to be logged.
             </param>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLite3">
            <summary>
            This class implements SQLiteBase completely, and is the guts of the code that interop's SQLite with .NET </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteBase"> <summary> This internal class provides the foundation of SQLite support. It defines all the abstract members needed to implement a SQLite data provider, and inherits from SQLiteConvert which allows for simple translations of string to and from SQLite. </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteConvert"> <summary> This base class provides datatype conversion services for the SQLite provider. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.FallbackDefaultDbType"> <summary> The fallback default database type when one cannot be obtained from an existing connection instance. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.FullFormat"> <summary> The format string for DateTime values when using the InvariantCulture or CurrentCulture formats. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.FallbackDefaultTypeName"> <summary> The fallback default database type name when one cannot be obtained from an existing connection instance. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.UnixEpoch"> <summary> The value for the Unix epoch (e.g. January 1, 1970 at midnight, in UTC). </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.OleAutomationEpochAsJulianDay"> <summary> The value of the OLE Automation epoch represented as a Julian day. This field cannot be removed as the test suite relies upon it. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.MinimumJd"> <summary> This is the minimum Julian Day value supported by this library (148731163200000). </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.MaximumJd"> <summary> This is the maximum Julian Day value supported by this library (464269060799000). </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert._datetimeFormats"> <summary> An array of ISO-8601 DateTime formats that we support parsing. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert._datetimeFormatUtc"> <summary> The internal default format for UTC DateTime values when converting to a string. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert._datetimeFormatLocal"> <summary> The internal default format for local DateTime values when converting to a string. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert._utf8"> <summary> An UTF-8 Encoding instance, so we can convert strings to and from UTF-8 </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert._datetimeFormat"> <summary> The default DateTime format for this instance. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert._datetimeKind"> <summary> The default DateTimeKind for this instance. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConvert._datetimeFormatString"> <summary> The default DateTime format string for this instance. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.#ctor(System.Data.SQLite.SQLiteDateFormats,System.DateTimeKind,System.String)"> <summary> Initializes the conversion class </summary> <param name="fmt">The default date/time format to use for this instance</param> <param name="kind">The DateTimeKind to use.</param> <param name="fmtString">The DateTime format string to use.</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToUTF8(System.String)"> <summary> Converts a string to a UTF-8 encoded byte array sized to include a null-terminating character. </summary> <param name="sourceText">The string to convert to UTF-8</param> <returns>A byte array containing the converted string plus an extra 0 terminating byte at the end of the array.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToUTF8(System.DateTime)"> <summary> Convert a DateTime to a UTF-8 encoded, zero-terminated byte array. </summary> <remarks> This function is a convenience function, which first calls ToString() on the DateTime, and then calls ToUTF8() with the string result. </remarks> <param name="dateTimeValue">The DateTime to convert.</param> <returns>The UTF-8 encoded string, including a 0 terminating byte at the end of the array.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToString(System.IntPtr,System.Int32)"> <summary> Converts a UTF-8 encoded IntPtr of the specified length into a .NET string </summary> <param name="nativestring">The pointer to the memory where the UTF-8 string is encoded</param> <param name="nativestringlen">The number of bytes to decode</param> <returns>A string containing the translated character(s)</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.UTF8ToString(System.IntPtr,System.Int32)"> <summary> Converts a UTF-8 encoded IntPtr of the specified length into a .NET string </summary> <param name="nativestring">The pointer to the memory where the UTF-8 string is encoded</param> <param name="nativestringlen">The number of bytes to decode</param> <returns>A string containing the translated character(s)</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.isValidJd(System.Int64)"> <summary> Checks if the specified <see cref="T:System.Int64"/> is within the supported range for a Julian Day value. </summary> <param name="jd"> The Julian Day value to check. </param> <returns> Non-zero if the specified Julian Day value is in the supported range; otherwise, zero. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.DoubleToJd(System.Double)"> <summary> Converts a Julian Day value from a <see cref="T:System.Double"/> to an <see cref="T:System.Int64"/>. </summary> <param name="julianDay"> The Julian Day <see cref="T:System.Double"/> value to convert. </param> <returns> The resulting Julian Day <see cref="T:System.Int64"/> value. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.JdToDouble(System.Int64)"> <summary> Converts a Julian Day value from an <see cref="T:System.Int64"/> to a <see cref="T:System.Double"/>. </summary> <param name="jd"> The Julian Day <see cref="T:System.Int64"/> value to convert. </param> <returns> The resulting Julian Day <see cref="T:System.Double"/> value. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.computeYMD(System.Int64,System.Nullable{System.DateTime})"> <summary> Converts a Julian Day value to a <see cref="T:System.DateTime"/>. This method was translated from the "computeYMD" function in the "date.c" file belonging to the SQLite core library. </summary> <param name="jd"> The Julian Day value to convert. </param> <param name="badValue"> The <see cref="T:System.DateTime"/> value to return in the event that the Julian Day is out of the supported range. If this value is null, an exception will be thrown instead. </param> <returns> A <see cref="T:System.DateTime"/> value that contains the year, month, and day values that are closest to the specified Julian Day value. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.computeHMS(System.Int64,System.Nullable{System.DateTime})"> <summary> Converts a Julian Day value to a <see cref="T:System.DateTime"/>. This method was translated from the "computeHMS" function in the "date.c" file belonging to the SQLite core library. </summary> <param name="jd"> The Julian Day value to convert. </param> <param name="badValue"> The <see cref="T:System.DateTime"/> value to return in the event that the Julian Day value is out of the supported range. If this value is null, an exception will be thrown instead. </param> <returns> A <see cref="T:System.DateTime"/> value that contains the hour, minute, and second, and millisecond values that are closest to the specified Julian Day value. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.computeJD(System.DateTime)"> <summary> Converts a <see cref="T:System.DateTime"/> to a Julian Day value. This method was translated from the "computeJD" function in the "date.c" file belonging to the SQLite core library. Since the range of Julian Day values supported by this method includes all possible (valid) values of a <see cref="T:System.DateTime"/> value, it should be extremely difficult for this method to raise an exception or return an undefined result. </summary> <param name="dateTime"> The <see cref="T:System.DateTime"/> value to convert. This value will be within the range of <see cref="F:System.DateTime.MinValue"/> (00:00:00.0000000, January 1, 0001) to <see cref="F:System.DateTime.MaxValue"/> (23:59:59.9999999, December 31, 9999). </param> <returns> The nearest Julian Day value corresponding to the specified <see cref="T:System.DateTime"/> value. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToDateTime(System.String)"> <summary> Converts a string into a DateTime, using the DateTimeFormat, DateTimeKind, and DateTimeFormatString specified for the connection when it was opened. </summary> <remarks> Acceptable ISO8601 DateTime formats are: <list type="bullet"> <item><description>THHmmssK</description></item> <item><description>THHmmK</description></item> <item><description>HH:mm:ss.FFFFFFFK</description></item> <item><description>HH:mm:ssK</description></item> <item><description>HH:mmK</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mm:ss.FFFFFFFK</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mm:ssK</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mmK</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.FFFFFFFK</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mmK</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mm:ssK</description></item> <item><description>yyyyMMddHHmmssK</description></item> <item><description>yyyyMMddHHmmK</description></item> <item><description>yyyyMMddTHHmmssFFFFFFFK</description></item> <item><description>THHmmss</description></item> <item><description>THHmm</description></item> <item><description>HH:mm:ss.FFFFFFF</description></item> <item><description>HH:mm:ss</description></item> <item><description>HH:mm</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mm:ss.FFFFFFF</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mm</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.FFFFFFF</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mm</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mm:ss</description></item> <item><description>yyyyMMddHHmmss</description></item> <item><description>yyyyMMddHHmm</description></item> <item><description>yyyyMMddTHHmmssFFFFFFF</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd</description></item> <item><description>yyyyMMdd</description></item> <item><description>yy-MM-dd</description></item> </list> If the string cannot be matched to one of the above formats -OR- the DateTimeFormatString if one was provided, an exception will be thrown. </remarks> <param name="dateText">The string containing either a long integer number of 100-nanosecond units since System.DateTime.MinValue, a Julian day double, an integer number of seconds since the Unix epoch, a culture-independent formatted date and time string, a formatted date and time string in the current culture, or an ISO8601-format string.</param> <returns>A DateTime value</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToDateTime(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteDateFormats,System.DateTimeKind,System.String)"> <summary> Converts a string into a DateTime, using the specified DateTimeFormat, DateTimeKind and DateTimeFormatString. </summary> <remarks> Acceptable ISO8601 DateTime formats are: <list type="bullet"> <item><description>THHmmssK</description></item> <item><description>THHmmK</description></item> <item><description>HH:mm:ss.FFFFFFFK</description></item> <item><description>HH:mm:ssK</description></item> <item><description>HH:mmK</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mm:ss.FFFFFFFK</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mm:ssK</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mmK</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.FFFFFFFK</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mmK</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mm:ssK</description></item> <item><description>yyyyMMddHHmmssK</description></item> <item><description>yyyyMMddHHmmK</description></item> <item><description>yyyyMMddTHHmmssFFFFFFFK</description></item> <item><description>THHmmss</description></item> <item><description>THHmm</description></item> <item><description>HH:mm:ss.FFFFFFF</description></item> <item><description>HH:mm:ss</description></item> <item><description>HH:mm</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mm:ss.FFFFFFF</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd HH:mm</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.FFFFFFF</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mm</description></item> <item><description>yyyy-MM-ddTHH:mm:ss</description></item> <item><description>yyyyMMddHHmmss</description></item> <item><description>yyyyMMddHHmm</description></item> <item><description>yyyyMMddTHHmmssFFFFFFF</description></item> <item><description>yyyy-MM-dd</description></item> <item><description>yyyyMMdd</description></item> <item><description>yy-MM-dd</description></item> </list> If the string cannot be matched to one of the above formats -OR- the DateTimeFormatString if one was provided, an exception will be thrown. </remarks> <param name="dateText">The string containing either a long integer number of 100-nanosecond units since System.DateTime.MinValue, a Julian day double, an integer number of seconds since the Unix epoch, a culture-independent formatted date and time string, a formatted date and time string in the current culture, or an ISO8601-format string.</param> <param name="format">The SQLiteDateFormats to use.</param> <param name="kind">The DateTimeKind to use.</param> <param name="formatString">The DateTime format string to use.</param> <returns>A DateTime value</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToDateTime(System.Double)"> <summary> Converts a julianday value into a DateTime </summary> <param name="julianDay">The value to convert</param> <returns>A .NET DateTime</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToDateTime(System.Double,System.DateTimeKind)"> <summary> Converts a julianday value into a DateTime </summary> <param name="julianDay">The value to convert</param> <param name="kind">The DateTimeKind to use.</param> <returns>A .NET DateTime</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.UnixEpochToDateTime(System.Int64,System.DateTimeKind)"> <summary> Converts the specified number of seconds from the Unix epoch into a <see cref="T:System.DateTime"/> value. </summary> <param name="seconds"> The number of whole seconds since the Unix epoch. </param> <param name="kind"> Either Utc or Local time. </param> <returns> The new <see cref="T:System.DateTime"/> value. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.TicksToDateTime(System.Int64,System.DateTimeKind)"> <summary> Converts the specified number of ticks since the epoch into a <see cref="T:System.DateTime"/> value. </summary> <param name="ticks"> The number of whole ticks since the epoch. </param> <param name="kind"> Either Utc or Local time. </param> <returns> The new <see cref="T:System.DateTime"/> value. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToJulianDay(System.DateTime)"> <summary> Converts a DateTime struct to a JulianDay double </summary> <param name="value">The DateTime to convert</param> <returns>The JulianDay value the Datetime represents</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToUnixEpoch(System.DateTime)"> <summary> Converts a DateTime struct to the whole number of seconds since the Unix epoch. </summary> <param name="value">The DateTime to convert</param> <returns>The whole number of seconds since the Unix epoch</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.GetDateTimeKindFormat(System.DateTimeKind,System.String)"> <summary> Returns the DateTime format string to use for the specified DateTimeKind. If <paramref name="formatString" /> is not null, it will be returned verbatim. </summary> <param name="kind">The DateTimeKind to use.</param> <param name="formatString">The DateTime format string to use.</param> <returns> The DateTime format string to use for the specified DateTimeKind. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToString(System.DateTime)"> <summary> Converts a string into a DateTime, using the DateTimeFormat, DateTimeKind, and DateTimeFormatString specified for the connection when it was opened. </summary> <param name="dateValue">The DateTime value to convert</param> <returns>Either a string containing the long integer number of 100-nanosecond units since System.DateTime.MinValue, a Julian day double, an integer number of seconds since the Unix epoch, a culture-independent formatted date and time string, a formatted date and time string in the current culture, or an ISO8601-format date/time string.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToString(System.DateTime,System.Data.SQLite.SQLiteDateFormats,System.DateTimeKind,System.String)"> <summary> Converts a string into a DateTime, using the DateTimeFormat, DateTimeKind, and DateTimeFormatString specified for the connection when it was opened. </summary> <param name="dateValue">The DateTime value to convert</param> <param name="format">The SQLiteDateFormats to use.</param> <param name="kind">The DateTimeKind to use.</param> <param name="formatString">The DateTime format string to use.</param> <returns>Either a string containing the long integer number of 100-nanosecond units since System.DateTime.MinValue, a Julian day double, an integer number of seconds since the Unix epoch, a culture-independent formatted date and time string, a formatted date and time string in the current culture, or an ISO8601-format date/time string.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToDateTime(System.IntPtr,System.Int32)"> <summary> Internal function to convert a UTF-8 encoded IntPtr of the specified length to a DateTime. </summary> <remarks> This is a convenience function, which first calls ToString() on the IntPtr to convert it to a string, then calls ToDateTime() on the string to return a DateTime. </remarks> <param name="ptr">A pointer to the UTF-8 encoded string</param> <param name="len">The length in bytes of the string</param> <returns>The parsed DateTime value</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.Split(System.String,System.Char)"> <summary> Smart method of splitting a string. Skips quoted elements, removes the quotes. </summary> <remarks> This split function works somewhat like the String.Split() function in that it breaks apart a string into pieces and returns the pieces as an array. The primary differences are: <list type="bullet"> <item><description>Only one character can be provided as a separator character</description></item> <item><description>Quoted text inside the string is skipped over when searching for the separator, and the quotes are removed.</description></item> </list> Thus, if splitting the following string looking for a comma:<br/> One,Two, "Three, Four", Five<br/> <br/> The resulting array would contain<br/> [0] One<br/> [1] Two<br/> [2] Three, Four<br/> [3] Five<br/> <br/> Note that the leading and trailing spaces were removed from each item during the split. </remarks> <param name="source">Source string to split apart</param> <param name="separator">Separator character</param> <returns>A string array of the split up elements</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.NewSplit(System.String,System.Char,System.Boolean,System.String@)"> <summary> Splits the specified string into multiple strings based on a separator and returns the result as an array of strings. </summary> <param name="value"> The string to split into pieces based on the separator character. If this string is null, null will always be returned. If this string is empty, an array of zero strings will always be returned. </param> <param name="separator"> The character used to divide the original string into sub-strings. This character cannot be a backslash or a double-quote; otherwise, no work will be performed and null will be returned. </param> <param name="keepQuote"> If this parameter is non-zero, all double-quote characters will be retained in the returned list of strings; otherwise, they will be dropped. </param> <param name="error"> Upon failure, this parameter will be modified to contain an appropriate error message. </param> <returns> The new array of strings or null if the input string is null -OR- the separator character is a backslash or a double-quote -OR- the string contains an unbalanced backslash or double-quote character. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToStringWithProvider(System.Object,System.IFormatProvider)"> <summary> Queries and returns the string representation for an object, using the specified (or current) format provider. </summary> <param name="obj"> The object instance to return the string representation for. </param> <param name="provider"> The format provider to use -OR- null if the current format provider for the thread should be used instead. </param> <returns> The string representation for the object instance -OR- null if the object instance is also null. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToBoolean(System.Object,System.IFormatProvider,System.Boolean)"> <summary> Attempts to convert an arbitrary object to the Boolean data type. Null object values are converted to false. Throws an exception upon failure. </summary> <param name="obj"> The object value to convert. </param> <param name="provider"> The format provider to use. </param> <param name="viaFramework"> If non-zero, a string value will be converted using the <see cref="M:System.Convert.ToBoolean(System.Object,System.IFormatProvider)"/> method; otherwise, the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToBoolean(System.String)"/> method will be used. </param> <returns> The converted boolean value. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToBoolean(System.Object)"> <summary> Convert a value to true or false. </summary> <param name="source">A string or number representing true or false</param> <returns></returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.ToBoolean(System.String)"> <summary> Attempts to convert a <see cref="T:System.String"/> into a <see cref="T:System.Boolean"/>. </summary> <param name="source"> The <see cref="T:System.String"/> to convert, cannot be null. </param> <returns> The converted <see cref="T:System.Boolean"/> value. </returns> <remarks> The supported strings are "yes", "no", "y", "n", "on", "off", "0", "1", as well as any prefix of the strings <see cref="F:System.Boolean.FalseString"/> and <see cref="F:System.Boolean.TrueString"/>. All strings are treated in a case-insensitive manner. </remarks> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.SQLiteTypeToType(System.Data.SQLite.SQLiteType)"> <summary> Converts a SQLiteType to a .NET Type object </summary> <param name="t">The SQLiteType to convert</param> <returns>Returns a .NET Type object</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.TypeToDbType(System.Type)"> <summary> For a given intrinsic type, return a DbType </summary> <param name="typ">The native type to convert</param> <returns>The corresponding (closest match) DbType</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.DbTypeToColumnSize(System.Data.DbType)"> <summary> Returns the ColumnSize for the given DbType </summary> <param name="typ">The DbType to get the size of</param> <returns></returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.GetDefaultTypeName(System.Data.SQLite.SQLiteConnection)"> <summary> Determines the default database type name to be used when a per-connection value is not available. </summary> <param name="connection"> The connection context for type mappings, if any. </param> <returns> The default database type name to use. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.DefaultTypeNameWarning(System.Data.DbType,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags,System.String)"> <summary> If applicable, issues a trace log message warning about falling back to the default database type name. </summary> <param name="dbType"> The database value type. </param> <param name="flags"> The flags associated with the parent connection object. </param> <param name="typeName"> The textual name of the database type. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.DefaultDbTypeWarning(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags,System.Nullable{System.Data.DbType})"> <summary> If applicable, issues a trace log message warning about falling back to the default database value type. </summary> <param name="typeName"> The textual name of the database type. </param> <param name="flags"> The flags associated with the parent connection object. </param> <param name="dbType"> The database value type. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.DbTypeToTypeName(System.Data.SQLite.SQLiteConnection,System.Data.DbType,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)"> <summary> For a given database value type, return the "closest-match" textual database type name. </summary> <param name="connection">The connection context for custom type mappings, if any.</param> <param name="dbType">The database value type.</param> <param name="flags">The flags associated with the parent connection object.</param> <returns>The type name or an empty string if it cannot be determined.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.DbTypeToType(System.Data.DbType)"> <summary> Convert a DbType to a Type </summary> <param name="typ">The DbType to convert from</param> <returns>The closest-match .NET type</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.TypeToAffinity(System.Type)"> <summary> For a given type, return the closest-match SQLite TypeAffinity, which only understands a very limited subset of types. </summary> <param name="typ">The type to evaluate</param> <returns>The SQLite type affinity for that type.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.GetSQLiteDbTypeMap"> <summary> Builds and returns a map containing the database column types recognized by this provider. </summary> <returns> A map containing the database column types recognized by this provider. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.IsStringDbType(System.Data.DbType)"> <summary> Determines if a database type is considered to be a string. </summary> <param name="type"> The database type to check. </param> <returns> Non-zero if the database type is considered to be a string, zero otherwise. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.SettingValueToString(System.Object)"> <summary> Determines and returns the runtime configuration setting string that should be used in place of the specified object value. </summary> <param name="value"> The object value to convert to a string. </param> <returns> Either the string to use in place of the object value -OR- null if it cannot be determined. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.GetDefaultDbType(System.Data.SQLite.SQLiteConnection)"> <summary> Determines the default <see cref="T:System.Data.DbType"/> value to be used when a per-connection value is not available. </summary> <param name="connection"> The connection context for type mappings, if any. </param> <returns> The default <see cref="T:System.Data.DbType"/> value to use. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.GetStringOrNull(System.Object)"> <summary> Converts the object value, which is assumed to have originated from a <see cref="T:System.Data.DataRow"/>, to a string value. </summary> <param name="value"> The value to be converted to a string. </param> <returns> A null value will be returned if the original value is null -OR- the original value is <see cref="F:System.DBNull.Value"/>. Otherwise, the original value will be converted to a string, using its (possibly overridden) <see cref="M:System.Object.ToString"/> method and then returned. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.LooksLikeNull(System.String)"> <summary> Determines if the specified textual value appears to be a <see cref="T:System.DBNull"/> value. </summary> <param name="text"> The textual value to inspect. </param> <returns> Non-zero if the text looks like a <see cref="T:System.DBNull"/> value, zero otherwise. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.LooksLikeInt64(System.String)"> <summary> Determines if the specified textual value appears to be an <see cref="T:System.Int64"/> value. </summary> <param name="text"> The textual value to inspect. </param> <returns> Non-zero if the text looks like an <see cref="T:System.Int64"/> value, zero otherwise. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.LooksLikeDouble(System.String)"> <summary> Determines if the specified textual value appears to be a <see cref="T:System.Double"/> value. </summary> <param name="text"> The textual value to inspect. </param> <returns> Non-zero if the text looks like a <see cref="T:System.Double"/> value, zero otherwise. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.LooksLikeDateTime(System.Data.SQLite.SQLiteConvert,System.String)"> <summary> Determines if the specified textual value appears to be a <see cref="T:System.DateTime"/> value. </summary> <param name="convert"> The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConvert"/> object instance configured with the chosen <see cref="T:System.DateTime"/> format. </param> <param name="text"> The textual value to inspect. </param> <returns> Non-zero if the text looks like a <see cref="T:System.DateTime"/> in the configured format, zero otherwise. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConvert.TypeNameToDbType(System.Data.SQLite.SQLiteConnection,System.String,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)"> <summary> For a given textual database type name, return the "closest-match" database type. This method is called during query result processing; therefore, its performance is critical. </summary> <param name="connection">The connection context for custom type mappings, if any.</param> <param name="typeName">The textual name of the database type to match.</param> <param name="flags">The flags associated with the parent connection object.</param> <returns>The .NET DBType the text evaluates to.</returns> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteBase.COR_E_EXCEPTION"> <summary> The error code used for logging exceptions caught in user-provided code. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.IsReadOnly(System.String)"> <summary> Returns non-zero if this connection to the database is read-only. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.SetMemoryStatus(System.Boolean)"> <summary> Sets the status of the memory usage tracking subsystem in the SQLite core library. By default, this is enabled. If this is disabled, memory usage tracking will not be performed. This is not really a per-connection value, it is global to the process. </summary> <param name="value">Non-zero to enable memory usage tracking, zero otherwise.</param> <returns>A standard SQLite return code (i.e. zero for success and non-zero for failure).</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.ReleaseMemory"> <summary> Attempts to free as much heap memory as possible for the database connection. </summary> <returns>A standard SQLite return code (i.e. zero for success and non-zero for failure).</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.Shutdown"> <summary> Shutdown the SQLite engine so that it can be restarted with different config options. We depend on auto initialization to recover. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.IsOpen"> <summary> Determines if the associated native connection handle is open. </summary> <returns> Non-zero if a database connection is open. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.GetFileName(System.String)"> <summary> Returns the fully qualified path and file name for the currently open database, if any. </summary> <param name="dbName"> The name of the attached database to query. </param> <returns> The fully qualified path and file name for the currently open database, if any. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.Open(System.String,System.String,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags,System.Data.SQLite.SQLiteOpenFlagsEnum,System.Int32,System.Boolean)"> <summary> Opens a database. </summary> <remarks> Implementers should call SQLiteFunction.BindFunctions() and save the array after opening a connection to bind all attributed user-defined functions and collating sequences to the new connection. </remarks> <param name="strFilename">The filename of the database to open. SQLite automatically creates it if it doesn't exist.</param>
            <param name="vfsName">The name of the VFS to use -OR- null to use the default VFS.</param>
            <param name="connectionFlags">The flags associated with the parent connection object</param>
            <param name="openFlags">The open flags to use when creating the connection</param>
            <param name="maxPoolSize">The maximum size of the pool for the given filename</param>
            <param name="usePool">If true, the connection can be pulled from the connection pool</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.Close(System.Boolean)">
            <summary>
            Closes the currently-open database.
            </summary>
            <remarks>
            After the database has been closed implemeters should call SQLiteFunction.UnbindFunctions() to deallocate all interop allocated
            memory associated with the user-defined functions and collating sequences tied to the closed connection.
            </remarks>
            <param name="canThrow">Non-zero if the operation is allowed to throw exceptions, zero otherwise.</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.SetTimeout(System.Int32)">
            <summary>
            Sets the busy timeout on the connection.  SQLiteCommand will call this before executing any command.
            </summary>
            <param name="nTimeoutMS">The number of milliseconds to wait before returning SQLITE_BUSY</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.GetLastError">
            <summary>
            Returns the text of the last error issued by SQLite
            </summary>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.GetLastError(System.String)">
            <summary>
            Returns the text of the last error issued by SQLite -OR- the specified default error text if
            none is available from the SQLite core library.
            </summary>
            <param name="defValue">
            The error text to return in the event that one is not available from the SQLite core library.
            </param>
            <returns>
            The error text.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.ClearPool">
            <summary>
            When pooling is enabled, force this connection to be disposed rather than returned to the pool
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.CountPool">
            <summary>
            When pooling is enabled, returns the number of pool entries matching the current file name.
            </summary>
            <returns>The number of pool entries matching the current file name.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.Prepare(System.Data.SQLite.SQLiteConnection,System.String,System.Data.SQLite.SQLiteStatement,System.UInt32,System.String@)">
            <summary>
            Prepares a SQL statement for execution.
            </summary>
            <param name="cnn">The source connection preparing the command.  Can be null for any caller except LINQ</param>
            <param name="strSql">The SQL command text to prepare</param>
            <param name="previous">The previous statement in a multi-statement command, or null if no previous statement exists</param>
            <param name="timeoutMS">The timeout to wait before aborting the prepare</param>
            <param name="strRemain">The remainder of the statement that was not processed.  Each call to prepare parses the
            SQL up to to either the end of the text or to the first semi-colon delimiter.  The remaining text is returned
            here for a subsequent call to Prepare() until all the text has been processed.</param>
            <returns>Returns an initialized SQLiteStatement.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.Step(System.Data.SQLite.SQLiteStatement)">
            <summary>
            Steps through a prepared statement.
            </summary>
            <param name="stmt">The SQLiteStatement to step through</param>
            <returns>True if a row was returned, False if not.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.IsReadOnly(System.Data.SQLite.SQLiteStatement)">
            <summary>
            Returns non-zero if the specified statement is read-only in nature.
            </summary>
            <param name="stmt">The statement to check.</param>
            <returns>True if the outer query is read-only.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.Reset(System.Data.SQLite.SQLiteStatement)">
            <summary>
            Resets a prepared statement so it can be executed again.  If the error returned is SQLITE_SCHEMA,
            transparently attempt to rebuild the SQL statement and throw an error if that was not possible.
            </summary>
            <param name="stmt">The statement to reset</param>
            <returns>Returns -1 if the schema changed while resetting, 0 if the reset was sucessful or 6 (SQLITE_LOCKED) if the reset failed due to a lock</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.Cancel">
            <summary>
            Attempts to interrupt the query currently executing on the associated
            native database connection.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.BindFunction(System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute,System.Data.SQLite.SQLiteFunction,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)">
            <summary>
            This function binds a user-defined function to the connection.
            </summary>
            <param name="functionAttribute">
            The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute"/> object instance containing
            the metadata for the function to be bound.
            </param>
            <param name="function">
            The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunction"/> object instance that implements the
            function to be bound.
            </param>
            <param name="flags">
            The flags associated with the parent connection object.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.UnbindFunction(System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)">
            <summary>
            This function unbinds a user-defined function from the connection.
            </summary>
            <param name="functionAttribute">
            The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute"/> object instance containing
            the metadata for the function to be unbound.
            </param>
            <param name="flags">
            The flags associated with the parent connection object.
            </param>
            <returns>Non-zero if the function was unbound.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.CreateModule(System.Data.SQLite.SQLiteModule,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)">
            <summary>
            Calls the native SQLite core library in order to create a disposable
            module containing the implementation of a virtual table.
            </summary>
            <param name="module">
            The module object to be used when creating the native disposable module.
            </param>
            <param name="flags">
            The flags for the associated <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"/> object instance.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.DisposeModule(System.Data.SQLite.SQLiteModule,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)">
            <summary>
            Calls the native SQLite core library in order to cleanup the resources
            associated with a module containing the implementation of a virtual table.
            </summary>
            <param name="module">
            The module object previously passed to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.CreateModule(System.Data.SQLite.SQLiteModule,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)"/>
            method.
            </param>
            <param name="flags">
            The flags for the associated <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"/> object instance.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.DeclareVirtualTable(System.Data.SQLite.SQLiteModule,System.String,System.String@)">
            <summary>
            Calls the native SQLite core library in order to declare a virtual table
            in response to a call into the <see cref="M:System.Data.SQLite.ISQLiteNativeModule.xCreate(System.IntPtr,System.IntPtr,System.Int32,System.IntPtr,System.IntPtr@,System.IntPtr@)"/>
            or <see cref="M:System.Data.SQLite.ISQLiteNativeModule.xConnect(System.IntPtr,System.IntPtr,System.Int32,System.IntPtr,System.IntPtr@,System.IntPtr@)"/> virtual table methods.
            </summary>
            <param name="module">
            The virtual table module that is to be responsible for the virtual table
            being declared.
            </param>
            <param name="strSql">
            The string containing the SQL statement describing the virtual table to
            be declared.
            </param>
            <param name="error">
            Upon success, the contents of this parameter are undefined.  Upon failure,
            it should contain an appropriate error message.
            </param>
            <returns>
            A standard SQLite return code.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.DeclareVirtualFunction(System.Data.SQLite.SQLiteModule,System.Int32,System.String,System.String@)">
            <summary>
            Calls the native SQLite core library in order to declare a virtual table
            function in response to a call into the <see cref="M:System.Data.SQLite.ISQLiteNativeModule.xCreate(System.IntPtr,System.IntPtr,System.Int32,System.IntPtr,System.IntPtr@,System.IntPtr@)"/>
            or <see cref="M:System.Data.SQLite.ISQLiteNativeModule.xConnect(System.IntPtr,System.IntPtr,System.Int32,System.IntPtr,System.IntPtr@,System.IntPtr@)"/> virtual table methods.
            </summary>
            <param name="module">
            The virtual table module that is to be responsible for the virtual table
            function being declared.
            </param>
            <param name="argumentCount">
            The number of arguments to the function being declared.
            </param>
            <param name="name">
            The name of the function being declared.
            </param>
            <param name="error">
            Upon success, the contents of this parameter are undefined.  Upon failure,
            it should contain an appropriate error message.
            </param>
            <returns>
            A standard SQLite return code.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.SetConfigurationOption(System.Data.SQLite.SQLiteConfigDbOpsEnum,System.Boolean)">
            <summary>
            Enables or disables a configuration option for the database.
            connection.
            </summary>
            <param name="option">
            The database configuration option to enable or disable.
            </param>
            <param name="bOnOff">
            True to enable loading of extensions, false to disable.
            </param>
            <returns>
            A standard SQLite return code.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.SetLoadExtension(System.Boolean)">
            <summary>
            Enables or disables extension loading by SQLite.
            </summary>
            <param name="bOnOff">
            True to enable loading of extensions, false to disable.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.LoadExtension(System.String,System.String)">
            <summary>
            Loads a SQLite extension library from the named file.
            </summary>
            <param name="fileName">
            The name of the dynamic link library file containing the extension.
            </param>
            <param name="procName">
            The name of the exported function used to initialize the extension.
            If null, the default "sqlite3_extension_init" will be used.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.SetExtendedResultCodes(System.Boolean)">
            <summary>
            Enables or disabled extened result codes returned by SQLite
            </summary>
            <param name="bOnOff">true to enable extended result codes, false to disable.</param>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.ResultCode">
            <summary>
            Returns the numeric result code for the most recent failed SQLite API call
            associated with the database connection.
            </summary>
            <returns>Result code</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.ExtendedResultCode">
            <summary>
            Returns the extended numeric result code for the most recent failed SQLite API call
            associated with the database connection.
            </summary>
            <returns>Extended result code</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.LogMessage(System.Data.SQLite.SQLiteErrorCode,System.String)">
            <summary>
            Add a log message via the SQLite sqlite3_log interface.
            </summary>
            <param name="iErrCode">Error code to be logged with the message.</param>
            <param name="zMessage">String to be logged.  Unlike the SQLite sqlite3_log()
            interface, this should be pre-formatted.  Consider using the
            String.Format() function.</param>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.IsInitialized">
            <summary>
            Checks if the SQLite core library has been initialized in the current process.
            </summary>
            <returns>
            Non-zero if the SQLite core library has been initialized in the current process,
            zero otherwise.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.InitializeBackup(System.Data.SQLite.SQLiteConnection,System.String,System.String)">
            <summary>
            Creates a new SQLite backup object based on the provided destination
            database connection.  The source database connection is the one
            associated with this object.  The source and destination database
            connections cannot be the same.
            </summary>
            <param name="destCnn">The destination database connection.</param>
            <param name="destName">The destination database name.</param>
            <param name="sourceName">The source database name.</param>
            <returns>The newly created backup object.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.StepBackup(System.Data.SQLite.SQLiteBackup,System.Int32,System.Boolean@)">
            <summary>
            Copies up to N pages from the source database to the destination
            database associated with the specified backup object.
            </summary>
            <param name="backup">The backup object to use.</param>
            <param name="nPage">
            The number of pages to copy or negative to copy all remaining pages.
            </param>
            <param name="retry">
            Set to true if the operation needs to be retried due to database
            locking issues.
            </param>
            <returns>
            True if there are more pages to be copied, false otherwise.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.RemainingBackup(System.Data.SQLite.SQLiteBackup)">
            <summary>
            Returns the number of pages remaining to be copied from the source
            database to the destination database associated with the specified
            backup object.
            </summary>
            <param name="backup">The backup object to check.</param>
            <returns>The number of pages remaining to be copied.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.PageCountBackup(System.Data.SQLite.SQLiteBackup)">
            <summary>
            Returns the total number of pages in the source database associated
            with the specified backup object.
            </summary>
            <param name="backup">The backup object to check.</param>
            <returns>The total number of pages in the source database.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.FinishBackup(System.Data.SQLite.SQLiteBackup)">
            <summary>
            Destroys the backup object, rolling back any backup that may be in
            progess.
            </summary>
            <param name="backup">The backup object to destroy.</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBase.FallbackGetErrorString(System.Data.SQLite.SQLiteErrorCode)">
            <summary>
            Returns the error message for the specified SQLite return code using
            the internal static lookup table.
            </summary>
            <param name="rc">The SQLite return code.</param>
            <returns>The error message or null if it cannot be found.</returns>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteBase.Version">
            <summary>
            Returns a string representing the active version of SQLite
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteBase.VersionNumber">
            <summary>
            Returns an integer representing the active version of SQLite
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteBase.LastInsertRowId">
            <summary>
            Returns the rowid of the most recent successful INSERT into the database from this connection.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteBase.Changes">
            <summary>
            Returns the number of changes the last executing insert/update caused.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteBase.MemoryUsed">
            <summary>
            Returns the amount of memory (in bytes) currently in use by the SQLite core library.  This is not really a per-connection
            value, it is global to the process.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteBase.MemoryHighwater">
            <summary>
            Returns the maximum amount of memory (in bytes) used by the SQLite core library since the high-water mark was last reset.
            This is not really a per-connection value, it is global to the process.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteBase.OwnHandle">
            <summary>
            Returns non-zero if the underlying native connection handle is owned by this instance.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteBase.Functions">
            <summary>
            Returns the logical list of functions associated with this connection.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteBase.AutoCommit">
            <summary>
            Returns non-zero if the given database connection is in autocommit mode.
            Autocommit mode is on by default.  Autocommit mode is disabled by a BEGIN
            statement.  Autocommit mode is re-enabled by a COMMIT or ROLLBACK.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLite3._sql">
            <summary>
            The opaque pointer returned to us by the sqlite provider
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLite3._functions">
            <summary>
            The user-defined functions registered on this connection
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLite3._shimExtensionFileName">
            <summary>
            This is the name of the native library file that contains the
            "vtshim" extension [wrapper].
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLite3._shimIsLoadNeeded">
            <summary>
            This is the flag indicate whether the native library file that
            contains the "vtshim" extension must be dynamically loaded by
            this class prior to use.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLite3._shimExtensionProcName">
            <summary>
            This is the name of the native entry point for the "vtshim"
            extension [wrapper].
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLite3._modules">
            <summary>
            The modules created using this connection.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.#ctor(System.Data.SQLite.SQLiteDateFormats,System.DateTimeKind,System.String,System.IntPtr,System.String,System.Boolean)">
            <summary>
            Constructs the object used to interact with the SQLite core library
            using the UTF-8 text encoding.
            </summary>
            <param name="fmt">
            The DateTime format to be used when converting string values to a
            DateTime and binding DateTime parameters.
            </param>
            <param name="kind">
            The <see cref="T:System.DateTimeKind"/> to be used when creating DateTime
            values.
            </param>
            <param name="fmtString">
            The format string to be used when parsing and formatting DateTime
            values.
            </param>
            <param name="db">
            The native handle to be associated with the database connection.
            </param>
            <param name="fileName">
            The fully qualified file name associated with <paramref name="db "/>.
            </param>
            <param name="ownHandle">
            Non-zero if the newly created object instance will need to dispose
            of <paramref name="db"/> when it is no longer needed.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.DisposeModules">
            <summary>
            This method attempts to dispose of all the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteModule"/> derived
            object instances currently associated with the native database connection.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.GetCancelCount">
            <summary>
            Returns the number of times the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLite3.Cancel"/> method has been
            called.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.ShouldThrowForCancel">
            <summary>
            This method determines whether or not a <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteException"/>
            with a return code of <see cref="F:System.Data.SQLite.SQLiteErrorCode.Interrupt"/> should
            be thrown after making a call into the SQLite core library.
            </summary>
            <returns>
            Non-zero if a <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteException"/> to be thrown.  This method
            will only return non-zero if the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLite3.Cancel"/> method was called
            one or more times during a call into the SQLite core library (e.g. when
            the sqlite3_prepare*() or sqlite3_step() APIs are used).
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.ResetCancelCount">
            <summary>
            Resets the value of the <see cref="F:System.Data.SQLite.SQLite3._cancelCount"/> field.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.Cancel">
            <summary>
            Attempts to interrupt the query currently executing on the associated
            native database connection.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.BindFunction(System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute,System.Data.SQLite.SQLiteFunction,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)">
            <summary>
            This function binds a user-defined function to the connection.
            </summary>
            <param name="functionAttribute">
            The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute"/> object instance containing
            the metadata for the function to be bound.
            </param>
            <param name="function">
            The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunction"/> object instance that implements the
            function to be bound.
            </param>
            <param name="flags">
            The flags associated with the parent connection object.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.UnbindFunction(System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)">
            <summary>
            This function binds a user-defined function to the connection.
            </summary>
            <param name="functionAttribute">
            The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute"/> object instance containing
            the metadata for the function to be unbound.
            </param>
            <param name="flags">
            The flags associated with the parent connection object.
            </param>
            <returns>Non-zero if the function was unbound and removed.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.ReleaseMemory">
            <summary>
            Attempts to free as much heap memory as possible for the database connection.
            </summary>
            <returns>A standard SQLite return code (i.e. zero for success and non-zero for failure).</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.StaticReleaseMemory(System.Int32,System.Boolean,System.Boolean,System.Int32@,System.Boolean@,System.UInt32@)">
            <summary>
            Attempts to free N bytes of heap memory by deallocating non-essential memory
            allocations held by the database library. Memory used to cache database pages
            to improve performance is an example of non-essential memory.  This is a no-op
            returning zero if the SQLite core library was not compiled with the compile-time
            option SQLITE_ENABLE_MEMORY_MANAGEMENT.  Optionally, attempts to reset and/or
            compact the Win32 native heap, if applicable.
            </summary>
            <param name="nBytes">
            The requested number of bytes to free.
            </param>
            <param name="reset">
            Non-zero to attempt a heap reset.
            </param>
            <param name="compact">
            Non-zero to attempt heap compaction.
            </param>
            <param name="nFree">
            The number of bytes actually freed.  This value may be zero.
            </param>
            <param name="resetOk">
            This value will be non-zero if the heap reset was successful.
            </param>
            <param name="nLargest">
            The size of the largest committed free block in the heap, in bytes.
            This value will be zero unless heap compaction is enabled.
            </param>
            <returns>
            A standard SQLite return code (i.e. zero for success and non-zero
            for failure).
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.Shutdown">
            <summary>
            Shutdown the SQLite engine so that it can be restarted with different
            configuration options.  We depend on auto initialization to recover.
            </summary>
            <returns>Returns a standard SQLite result code.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.StaticShutdown(System.Boolean)">
            <summary>
            Shutdown the SQLite engine so that it can be restarted with different
            configuration options.  We depend on auto initialization to recover.
            </summary>
            <param name="directories">
            Non-zero to reset the database and temporary directories to their
            default values, which should be null for both.  This parameter has no
            effect on non-Windows operating systems.
            </param>
            <returns>Returns a standard SQLite result code.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.IsOpen">
            <summary>
            Determines if the associated native connection handle is open.
            </summary>
            <returns>
            Non-zero if the associated native connection handle is open.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.GetFileName(System.String)">
            <summary>
            Returns the fully qualified path and file name for the currently open
            database, if any.
            </summary>
            <param name="dbName">
            The name of the attached database to query.
            </param>
            <returns>
            The fully qualified path and file name for the currently open database,
            if any.
            </returns>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLite3.have_errstr">
            <summary>
            Has the sqlite3_errstr() core library API been checked for yet?
            If so, is it present?
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.GetErrorString(System.Data.SQLite.SQLiteErrorCode)">
            <summary>
            Returns the error message for the specified SQLite return code using
            the sqlite3_errstr() function, falling back to the internal lookup
            table if necessary.
            </summary>
            <param name="rc">The SQLite return code.</param>
            <returns>The error message or null if it cannot be found.</returns>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLite3.have_stmt_readonly">
            <summary>
            Has the sqlite3_stmt_readonly() core library API been checked for yet?
            If so, is it present?
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.IsReadOnly(System.Data.SQLite.SQLiteStatement)">
            <summary>
            Returns non-zero if the specified statement is read-only in nature.
            </summary>
            <param name="stmt">The statement to check.</param>
            <returns>True if the outer query is read-only.</returns>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLite3.forceLogPrepare">
            <summary>
            This field is used to keep track of whether or not the
            "SQLite_ForceLogPrepare" environment variable has been queried.  If so,
            it will only be non-zero if the environment variable was present.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.ForceLogPrepare">
            <summary>
            Determines if all calls to prepare a SQL query will be logged,
            regardless of the flags for the associated connection.
            </summary>
            <returns>
            Non-zero to log all calls to prepare a SQL query.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.GetShimExtensionFileName(System.Boolean@)">
            <summary>
            Determines the file name of the native library containing the native
            "vtshim" extension -AND- whether it should be dynamically loaded by
            this class.
            </summary>
            <param name="isLoadNeeded">
            This output parameter will be set to non-zero if the returned native
            library file name should be dynamically loaded prior to attempting
            the creation of native disposable extension modules.
            </param>
            <returns>
            The file name of the native library containing the native "vtshim"
            extension -OR- null if it cannot be determined.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.CreateModule(System.Data.SQLite.SQLiteModule,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)">
            <summary>
            Calls the native SQLite core library in order to create a disposable
            module containing the implementation of a virtual table.
            </summary>
            <param name="module">
            The module object to be used when creating the native disposable module.
            </param>
            <param name="flags">
            The flags for the associated <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"/> object instance.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.DisposeModule(System.Data.SQLite.SQLiteModule,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)">
            <summary>
            Calls the native SQLite core library in order to cleanup the resources
            associated with a module containing the implementation of a virtual table.
            </summary>
            <param name="module">
            The module object previously passed to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLite3.CreateModule(System.Data.SQLite.SQLiteModule,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags)"/>
            method.
            </param>
            <param name="flags">
            The flags for the associated <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"/> object instance.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.DeclareVirtualTable(System.Data.SQLite.SQLiteModule,System.String,System.String@)">
            <summary>
            Calls the native SQLite core library in order to declare a virtual table
            in response to a call into the <see cref="M:System.Data.SQLite.ISQLiteNativeModule.xCreate(System.IntPtr,System.IntPtr,System.Int32,System.IntPtr,System.IntPtr@,System.IntPtr@)"/>
            or <see cref="M:System.Data.SQLite.ISQLiteNativeModule.xConnect(System.IntPtr,System.IntPtr,System.Int32,System.IntPtr,System.IntPtr@,System.IntPtr@)"/> virtual table methods.
            </summary>
            <param name="module">
            The virtual table module that is to be responsible for the virtual table
            being declared.
            </param>
            <param name="strSql">
            The string containing the SQL statement describing the virtual table to
            be declared.
            </param>
            <param name="error">
            Upon success, the contents of this parameter are undefined.  Upon failure,
            it should contain an appropriate error message.
            </param>
            <returns>
            A standard SQLite return code.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.DeclareVirtualFunction(System.Data.SQLite.SQLiteModule,System.Int32,System.String,System.String@)">
            <summary>
            Calls the native SQLite core library in order to declare a virtual table
            function in response to a call into the <see cref="M:System.Data.SQLite.ISQLiteNativeModule.xCreate(System.IntPtr,System.IntPtr,System.Int32,System.IntPtr,System.IntPtr@,System.IntPtr@)"/>
            or <see cref="M:System.Data.SQLite.ISQLiteNativeModule.xConnect(System.IntPtr,System.IntPtr,System.Int32,System.IntPtr,System.IntPtr@,System.IntPtr@)"/> virtual table methods.
            </summary>
            <param name="module">
            The virtual table module that is to be responsible for the virtual table
            function being declared.
            </param>
            <param name="argumentCount">
            The number of arguments to the function being declared.
            </param>
            <param name="name">
            The name of the function being declared.
            </param>
            <param name="error">
            Upon success, the contents of this parameter are undefined.  Upon failure,
            it should contain an appropriate error message.
            </param>
            <returns>
            A standard SQLite return code.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.SetConfigurationOption(System.Data.SQLite.SQLiteConfigDbOpsEnum,System.Boolean)">
            <summary>
            Enables or disables a configuration option for the database.
            connection.
            </summary>
            <param name="option">
            The database configuration option to enable or disable.
            </param>
            <param name="bOnOff">
            True to enable loading of extensions, false to disable.
            </param>
            <returns>
            A standard SQLite return code.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.SetLoadExtension(System.Boolean)">
            <summary>
            Enables or disables extension loading by SQLite.
            </summary>
            <param name="bOnOff">
            True to enable loading of extensions, false to disable.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.LoadExtension(System.String,System.String)">
            <summary>
            Loads a SQLite extension library from the named file.
            </summary>
            <param name="fileName">
            The name of the dynamic link library file containing the extension.
            </param>
            <param name="procName">
            The name of the exported function used to initialize the extension.
            If null, the default "sqlite3_extension_init" will be used.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.SetExtendedResultCodes(System.Boolean)">
            Enables or disabled extended result codes returned by SQLite
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.ResultCode">
            Gets the last SQLite error code
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.ExtendedResultCode">
            Gets the last SQLite extended error code
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.LogMessage(System.Data.SQLite.SQLiteErrorCode,System.String)">
            Add a log message via the SQLite sqlite3_log interface.
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.StaticLogMessage(System.Data.SQLite.SQLiteErrorCode,System.String)">
            Add a log message via the SQLite sqlite3_log interface.
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.SetLogCallback(System.Data.SQLite.SQLiteLogCallback)">
            <summary>
            Allows the setting of a logging callback invoked by SQLite when a
            log event occurs.  Only one callback may be set.  If NULL is passed,
            the logging callback is unregistered.
            </summary>
            <param name="func">The callback function to invoke.</param>
            <returns>Returns a result code</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.InitializeBackup(System.Data.SQLite.SQLiteConnection,System.String,System.String)">
            <summary>
            Creates a new SQLite backup object based on the provided destination
            database connection.  The source database connection is the one
            associated with this object.  The source and destination database
            connections cannot be the same.
            </summary>
            <param name="destCnn">The destination database connection.</param>
            <param name="destName">The destination database name.</param>
            <param name="sourceName">The source database name.</param>
            <returns>The newly created backup object.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.StepBackup(System.Data.SQLite.SQLiteBackup,System.Int32,System.Boolean@)">
            <summary>
            Copies up to N pages from the source database to the destination
            database associated with the specified backup object.
            </summary>
            <param name="backup">The backup object to use.</param>
            <param name="nPage">
            The number of pages to copy, negative to copy all remaining pages.
            </param>
            <param name="retry">
            Set to true if the operation needs to be retried due to database
            locking issues; otherwise, set to false.
            </param>
            <returns>
            True if there are more pages to be copied, false otherwise.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.RemainingBackup(System.Data.SQLite.SQLiteBackup)">
            <summary>
            Returns the number of pages remaining to be copied from the source
            database to the destination database associated with the specified
            backup object.
            </summary>
            <param name="backup">The backup object to check.</param>
            <returns>The number of pages remaining to be copied.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.PageCountBackup(System.Data.SQLite.SQLiteBackup)">
            <summary>
            Returns the total number of pages in the source database associated
            with the specified backup object.
            </summary>
            <param name="backup">The backup object to check.</param>
            <returns>The total number of pages in the source database.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.FinishBackup(System.Data.SQLite.SQLiteBackup)">
            <summary>
            Destroys the backup object, rolling back any backup that may be in
            progess.
            </summary>
            <param name="backup">The backup object to destroy.</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.IsInitialized">
            <summary>
            Determines if the SQLite core library has been initialized for the
            current process.
            </summary>
            <returns>
            A boolean indicating whether or not the SQLite core library has been
            initialized for the current process.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.StaticIsInitialized">
            <summary>
            Determines if the SQLite core library has been initialized for the
            current process.
            </summary>
            <returns>
            A boolean indicating whether or not the SQLite core library has been
            initialized for the current process.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3.GetValue(System.Data.SQLite.SQLiteStatement,System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags,System.Int32,System.Data.SQLite.SQLiteType)">
            <summary>
            Helper function to retrieve a column of data from an active statement.
            </summary>
            <param name="stmt">The statement being step()'d through</param>
            <param name="flags">The flags associated with the connection.</param>
            <param name="index">The column index to retrieve</param>
            <param name="typ">The type of data contained in the column. If Uninitialized, this function will retrieve the datatype information.</param>
            <returns>Returns the data in the column</returns>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLite3.OwnHandle">
            <summary>
            Returns non-zero if the underlying native connection handle is owned
            by this instance.
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLite3.Functions">
            <summary>
            Returns the logical list of functions associated with this connection.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLite3_UTF16">
            <summary>
            Alternate SQLite3 object, overriding many text behaviors to support UTF-16 (Unicode)
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3_UTF16.#ctor(System.Data.SQLite.SQLiteDateFormats,System.DateTimeKind,System.String,System.IntPtr,System.String,System.Boolean)">
            <summary>
            Constructs the object used to interact with the SQLite core library
            using the UTF-8 text encoding.
            </summary>
            <param name="fmt">
            The DateTime format to be used when converting string values to a
            DateTime and binding DateTime parameters.
            </param>
            <param name="kind">
            The <see cref="T:System.DateTimeKind"/> to be used when creating DateTime
            values.
            </param>
            <param name="fmtString">
            The format string to be used when parsing and formatting DateTime
            values.
            </param>
            <param name="db">
            The native handle to be associated with the database connection.
            </param>
            <param name="fileName">
            The fully qualified file name associated with <paramref name="db"/>.
            </param>
            <param name="ownHandle">
            Non-zero if the newly created object instance will need to dispose
            of <paramref name="db"/> when it is no longer needed.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLite3_UTF16.ToString(System.IntPtr,System.Int32)">
            <summary>
            Overrides SQLiteConvert.ToString() to marshal UTF-16 strings instead of UTF-8
            </summary>
            <param name="b">A pointer to a UTF-16 string</param>
            <param name="nbytelen">The length (IN BYTES) of the string</param>
            <returns>A .NET string</returns>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteBackup">
            <summary>
            Represents a single SQL backup in SQLite.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteBackup._sql">
            <summary>
            The underlying SQLite object this backup is bound to.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteBackup._sqlite_backup">
            <summary>
            The actual backup handle.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteBackup._destDb">
            <summary>
            The destination database for the backup.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteBackup._zDestName">
            <summary>
            The destination database name for the backup.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteBackup._sourceDb">
            <summary>
            The source database for the backup.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteBackup._zSourceName">
            <summary>
            The source database name for the backup.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteBackup._stepResult">
            <summary>
            The last result from the StepBackup method of the SQLite3 class.
            This is used to determine if the call to the FinishBackup method of
            the SQLite3 class should throw an exception when it receives a non-Ok
            return code from the core SQLite library.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBackup.#ctor(System.Data.SQLite.SQLiteBase,System.Data.SQLite.SQLiteBackupHandle,System.IntPtr,System.Byte[],System.IntPtr,System.Byte[])">
            <summary>
            Initializes the backup.
            </summary>
            <param name="sqlbase">The base SQLite object.</param>
            <param name="backup">The backup handle.</param>
            <param name="destDb">The destination database for the backup.</param>
            <param name="zDestName">The destination database name for the backup.</param>
            <param name="sourceDb">The source database for the backup.</param>
            <param name="zSourceName">The source database name for the backup.</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBackup.Dispose">
            <summary>
            Disposes and finalizes the backup.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.ISQLiteSchemaExtensions">
             <summary>
             
             </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.ISQLiteSchemaExtensions.BuildTempSchema(System.Data.SQLite.SQLiteConnection)">
            <summary>
            Creates temporary tables on the connection so schema information can be queried.
            </summary>
            <param name="connection">
            The connection upon which to build the schema tables.
            </param>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags">
            <summary>
            The extra behavioral flags that can be applied to a connection.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.None">
            <summary>
            No extra flags.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.LogPrepare">
            <summary>
            Enable logging of all SQL statements to be prepared.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.LogPreBind">
            <summary>
            Enable logging of all bound parameter types and raw values.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.LogBind">
            <summary>
            Enable logging of all bound parameter strongly typed values.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.LogCallbackException">
            <summary>
            Enable logging of all exceptions caught from user-provided
            managed code called from native code via delegates.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.LogBackup">
            <summary>
            Enable logging of backup API errors.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.NoExtensionFunctions">
            <summary>
            Skip adding the extension functions provided by the native
            interop assembly.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.BindUInt32AsInt64">
            <summary>
            When binding parameter values with the <see cref="T:System.UInt32"/>
            type, use the interop method that accepts an <see cref="T:System.Int64"/>
            value.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.BindAllAsText">
            <summary>
            When binding parameter values, always bind them as though they were
            plain text (i.e. no numeric, date/time, or other conversions should
            be attempted).
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.GetAllAsText">
            <summary>
            When returning column values, always return them as though they were
            plain text (i.e. no numeric, date/time, or other conversions should
            be attempted).
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.NoLoadExtension">
            <summary>
            Prevent this <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"/> object instance from
            loading extensions.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.NoCreateModule">
            <summary>
            Prevent this <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"/> object instance from
            creating virtual table modules.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.NoBindFunctions">
            <summary>
            Skip binding any functions provided by other managed assemblies when
            opening the connection.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.NoLogModule">
            <summary>
            Skip setting the logging related properties of the
            <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteModule"/> object instance that was passed to
            the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.CreateModule(System.Data.SQLite.SQLiteModule)"/> method.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.LogModuleError">
            <summary>
            Enable logging of all virtual table module errors seen by the
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteModule.SetTableError(System.IntPtr,System.String)"/> method.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.LogModuleException">
            <summary>
            Enable logging of certain virtual table module exceptions that cannot
            be easily discovered via other means.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.TraceWarning">
            <summary>
            Enable tracing of potentially important [non-fatal] error conditions
            that cannot be easily reported through other means.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.ConvertInvariantText">
            <summary>
            When binding parameter values, always use the invariant culture when
            converting their values from strings.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.BindInvariantText">
            <summary>
            When binding parameter values, always use the invariant culture when
            converting their values to strings.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.NoConnectionPool">
            <summary>
            Disable using the connection pool by default. If the "Pooling"
            connection string property is specified, its value will override
            this flag. The precise outcome of combining this flag with the
            <see cref="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UseConnectionPool"/> flag is unspecified; however,
            one of the flags will be in effect.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UseConnectionPool">
            <summary>
            Enable using the connection pool by default. If the "Pooling"
            connection string property is specified, its value will override
            this flag. The precise outcome of combining this flag with the
            <see cref="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.NoConnectionPool"/> flag is unspecified; however,
            one of the flags will be in effect.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UseConnectionTypes">
            <summary>
            Enable using per-connection mappings between type names and
            <see cref="T:System.Data.DbType"/> values. Also see the
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ClearTypeMappings"/>,
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.GetTypeMappings"/>, and
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.AddTypeMapping(System.String,System.Data.DbType,System.Boolean)"/> methods. These
            per-connection mappings, when present, override the corresponding
            global mappings.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.NoGlobalTypes">
            <summary>
            Disable using global mappings between type names and
            <see cref="T:System.Data.DbType"/> values. This may be useful in some very narrow
            cases; however, if there are no per-connection type mappings, the
            fallback defaults will be used for both type names and their
            associated <see cref="T:System.Data.DbType"/> values. Therefore, use of this flag
            is not recommended.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.StickyHasRows">
            <summary>
            When the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.HasRows"/> property is used, it
            should return non-zero if there were ever any rows in the associated
            result sets.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.StrictEnlistment">
            <summary>
            Enable "strict" transaction enlistment semantics. Setting this flag
            will cause an exception to be thrown if an attempt is made to enlist
            in a transaction with an unavailable or unsupported isolation level.
            In the future, more extensive checks may be enabled by this flag as
            well.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.MapIsolationLevels">
            <summary>
            Enable mapping of unsupported transaction isolation levels to the
            closest supported transaction isolation level.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.DetectTextAffinity">
            <summary>
            When returning column values, attempt to detect the affinity of
            textual values by checking if they fully conform to those of the
            <see cref="F:System.Data.SQLite.TypeAffinity.Null"/>,
            <see cref="F:System.Data.SQLite.TypeAffinity.Int64"/>,
            <see cref="F:System.Data.SQLite.TypeAffinity.Double"/>,
            or <see cref="F:System.Data.SQLite.TypeAffinity.DateTime"/> types.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.DetectStringType">
            <summary>
            When returning column values, attempt to detect the type of
            string values by checking if they fully conform to those of
            the <see cref="F:System.Data.SQLite.TypeAffinity.Null"/>,
            <see cref="F:System.Data.SQLite.TypeAffinity.Int64"/>,
            <see cref="F:System.Data.SQLite.TypeAffinity.Double"/>,
            or <see cref="F:System.Data.SQLite.TypeAffinity.DateTime"/> types.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.NoConvertSettings">
            <summary>
            Skip querying runtime configuration settings for use by the
            <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConvert"/> class, including the default
            <see cref="T:System.Data.DbType"/> value and default database type name.
            <b>NOTE: If the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DefaultDbType"/>
            and/or <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DefaultTypeName"/>
            properties are not set explicitly nor set via their connection
            string properties and repeated calls to determine these runtime
            configuration settings are seen to be a problem, this flag
            should be set.</b>
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.BindDateTimeWithKind">
            <summary>
            When binding parameter values with the <see cref="T:System.DateTime"/>
            type, take their <see cref="T:System.DateTimeKind"/> into account as
            well as that of the associated <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"/>.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.RollbackOnException">
            <summary>
            If an exception is caught when raising the
            <see cref="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Commit"/> event, the transaction
            should be rolled back. If this is not specified, the transaction
            will continue the commit process instead.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.DenyOnException">
            <summary>
            If an exception is caught when raising the
            <see cref="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Authorize"/> event, the action should
            should be denied. If this is not specified, the action will be
            allowed instead.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.InterruptOnException">
            <summary>
            If an exception is caught when raising the
            <see cref="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Progress"/> event, the operation
            should be interrupted. If this is not specified, the operation
            will simply continue.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UnbindFunctionsOnClose">
            <summary>
            Attempt to unbind all functions provided by other managed assemblies
            when closing the connection.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.NoVerifyTextAffinity">
            <summary>
            When returning column values as a <see cref="T:System.String"/>, skip
            verifying their affinity.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UseConnectionBindValueCallbacks">
            <summary>
            Enable using per-connection mappings between type names and
            <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteBindValueCallback"/> values. Also see the
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ClearTypeCallbacks"/>,
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.TryGetTypeCallbacks(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks@)"/>, and
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetTypeCallbacks(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks)"/> methods.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UseConnectionReadValueCallbacks">
            <summary>
            Enable using per-connection mappings between type names and
            <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueCallback"/> values. Also see the
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ClearTypeCallbacks"/>,
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.TryGetTypeCallbacks(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks@)"/>, and
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetTypeCallbacks(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks)"/> methods.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UseParameterNameForTypeName">
            <summary>
            If the database type name has not been explicitly set for the
            parameter specified, fallback to using the parameter name.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UseParameterDbTypeForTypeName">
            <summary>
            If the database type name has not been explicitly set for the
            parameter specified, fallback to using the database type name
            associated with the <see cref="T:System.Data.DbType"/> value.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.NoVerifyTypeAffinity">
            <summary>
            When returning column values, skip verifying their affinity.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.BindAndGetAllAsText">
            <summary>
            When binding parameter values or returning column values, always
            treat them as though they were plain text (i.e. no numeric,
            date/time, or other conversions should be attempted).
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.ConvertAndBindInvariantText">
            <summary>
            When binding parameter values, always use the invariant culture when
            converting their values to strings or from strings.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.BindAndGetAllAsInvariantText">
            <summary>
            When binding parameter values or returning column values, always
            treat them as though they were plain text (i.e. no numeric,
            date/time, or other conversions should be attempted) and always
            use the invariant culture when converting their values to strings.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.ConvertAndBindAndGetAllAsInvariantText">
            <summary>
            When binding parameter values or returning column values, always
            treat them as though they were plain text (i.e. no numeric,
            date/time, or other conversions should be attempted) and always
            use the invariant culture when converting their values to strings
            or from strings.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UseConnectionAllValueCallbacks">
            <summary>
            Enables use of all per-connection value handling callbacks.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UseParameterAnythingForTypeName">
            <summary>
            Enables use of all applicable <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteParameter"/>
            properties as fallbacks for the database type name.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.LogAll">
            <summary>
            Enable all logging.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.Default">
            <summary>
            The default extra flags for new connections.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.DefaultAndLogAll">
            <summary>
            The default extra flags for new connections with all logging enabled.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteConfigDbOpsEnum">
            <summary>
            These are the supported configuration verbs for use with the native
            SQLite library. They are used with the
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetConfigurationOption(System.Data.SQLite.SQLiteConfigDbOpsEnum,System.Boolean)"/> method.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConfigDbOpsEnum.SQLITE_DBCONFIG_NONE">
            <summary>
            This value represents an unknown (or invalid) option, do not use it.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConfigDbOpsEnum.SQLITE_DBCONFIG_LOOKASIDE">
            <summary>
            This option is not currently supported by System.Data.SQLite. It
            may be supported in the future.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConfigDbOpsEnum.SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_FKEY">
            <summary>
            This option is used to enable or disable the enforcement of
            foreign key constraints.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConfigDbOpsEnum.SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_TRIGGER">
            <summary>
            This option is used to enable or disable triggers.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConfigDbOpsEnum.SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_FTS3_TOKENIZER">
            <summary>
            This option is used to enable or disable the two-argument version
            of the fts3_tokenizer() function which is part of the FTS3 full-text
            search engine extension.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConfigDbOpsEnum.SQLITE_DBCONFIG_ENABLE_LOAD_EXTENSION">
            <summary>
            This option is used to enable or disable the loading of extensions.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteBlob">
            <summary>
            Represents a single SQL blob in SQLite.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteBlob._sql">
            <summary>
            The underlying SQLite object this blob is bound to.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteBlob._sqlite_blob">
            <summary>
            The actual blob handle.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBlob.#ctor(System.Data.SQLite.SQLiteBase,System.Data.SQLite.SQLiteBlobHandle)">
            <summary>
            Initializes the blob.
            </summary>
            <param name="sqlbase">The base SQLite object.</param>
            <param name="blob">The blob handle.</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBlob.CheckOpen">
            <summary>
            Throws an exception if the blob object does not appear to be open.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBlob.VerifyParameters(System.Byte[],System.Int32,System.Int32)">
            <summary>
            Throws an exception if an invalid read/write parameter is detected.
            </summary>
            <param name="buffer">
            When reading, this array will be populated with the bytes read from
            the underlying database blob. When writing, this array contains new
            values for the specified portion of the underlying database blob.
            </param>
            <param name="count">
            The number of bytes to read or write.
            </param>
            <param name="offset">
            The byte offset, relative to the start of the underlying database
            blob, where the read or write operation will begin.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBlob.Reopen(System.Int64)">
            <summary>
            Retargets this object to an underlying database blob for a
            different row; the database, table, and column remain exactly
            the same. If this operation fails for any reason, this blob
            object is automatically disposed.
            </summary>
            <param name="rowId">
            The integer identifier for the new row.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBlob.GetCount">
            <summary>
            Queries the total number of bytes for the underlying database blob.
            </summary>
            <returns>
            The total number of bytes for the underlying database blob.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBlob.Read(System.Byte[],System.Int32,System.Int32)">
            <summary>
            Reads data from the underlying database blob.
            </summary>
            <param name="buffer">
            This array will be populated with the bytes read from the
            underlying database blob.
            </param>
            <param name="count">
            The number of bytes to read.
            </param>
            <param name="offset">
            The byte offset, relative to the start of the underlying
            database blob, where the read operation will begin.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBlob.Write(System.Byte[],System.Int32,System.Int32)">
            <summary>
            Writes data into the underlying database blob.
            </summary>
            <param name="buffer">
            This array contains the new values for the specified portion of
            the underlying database blob.
            </param>
            <param name="count">
            The number of bytes to write.
            </param>
            <param name="offset">
            The byte offset, relative to the start of the underlying
            database blob, where the write operation will begin.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBlob.Close">
            <summary>
            Closes the blob, freeing the associated resources.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteBlob.Dispose">
            <summary>
            Disposes and finalizes the blob.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteCommand">
            <summary>
            SQLite implementation of DbCommand.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.DefaultConnectionString">
            <summary>
            The default connection string to be used when creating a temporary
            connection to execute a command via the static
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Execute(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteExecuteType,System.String,System.Object[])"/> or
            <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Execute(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteExecuteType,System.Data.CommandBehavior,System.String,System.Object[])"/>
            methods.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand._commandText">
            <summary>
            The command text this command is based on
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand._cnn">
            <summary>
            The connection the command is associated with
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand._version">
            <summary>
            The version of the connection the command is associated with
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand._activeReader">
            <summary>
            Indicates whether or not a DataReader is active on the command.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand._commandTimeout">
            <summary>
            The timeout for the command, kludged because SQLite doesn'
t support per-command timeout values
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand._designTimeVisible">
            <summary>
            Designer support
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand._updateRowSource">
            <summary>
            Used by DbDataAdapter to determine updating behavior
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand._parameterCollection">
            <summary>
            The collection of parameters for the command
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand._statementList">
            <summary>
            The SQL command text, broken into individual SQL statements as they are executed
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand._remainingText">
            <summary>
            Unprocessed SQL text that has not been executed
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteCommand._transaction">
            <summary>
            Transaction associated with this command
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.#ctor">
            <overloads>
             Constructs a new SQLiteCommand
             </overloads>
             <summary>
             Default constructor
             </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.#ctor(System.String)">
            <summary>
            Initializes the command with the given command text
            </summary>
            <param name="commandText">The SQL command text</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.#ctor(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteConnection)">
            <summary>
            Initializes the command with the given SQL command text and attach the command to the specified
            connection.
            </summary>
            <param name="commandText">The SQL command text</param>
            <param name="connection">The connection to associate with the command</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.#ctor(System.Data.SQLite.SQLiteConnection)">
            <summary>
            Initializes the command and associates it with the specified connection.
            </summary>
            <param name="connection">The connection to associate with the command</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.#ctor(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteConnection,System.Data.SQLite.SQLiteTransaction)">
            <summary>
            Initializes a command with the given SQL, connection and transaction
            </summary>
            <param name="commandText">The SQL command text</param>
            <param name="connection">The connection to associate with the command</param>
            <param name="transaction">The transaction the command should be associated with</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Dispose(System.Boolean)">
            <summary>
            Disposes of the command and clears all member variables
            </summary>
            <param name="disposing">Whether or not the class is being explicitly or implicitly disposed</param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.GetFlags(System.Data.SQLite.SQLiteCommand)">
            <summary>
            This method attempts to query the flags associated with the database
            connection in use.  If the database connection is disposed, the default
            flags will be returned.
            </summary>
            <param name="command">
            The command containing the databse connection to query the flags from.
            </param>
            <returns>
            The connection flags value.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ClearCommands">
            <summary>
            Clears and destroys all statements currently prepared
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.BuildNextCommand">
            <summary>
            Builds an array of prepared statements for each complete SQL statement in the command text
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Cancel">
            <summary>
            Not implemented
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.CreateDbParameter">
            <summary>
            Forwards to the local CreateParameter() function
            </summary>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.CreateParameter">
            <summary>
            Create a new parameter
            </summary>
            <returns></returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.VerifyOnly">
            <summary>
            Verifies that all SQL queries associated with the current command text
            can be successfully compiled.  A <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteException"/> will be
            raised if any errors occur.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.InitializeForReader">
            <summary>
            This function ensures there are no active readers, that we have a valid connection,
            that the connection is open, that all statements are prepared and all parameters are assigned
            in preparation for allocating a data reader.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteDbDataReader(System.Data.CommandBehavior)">
            <summary>
            Creates a new SQLiteDataReader to execute/iterate the array of SQLite prepared statements
            </summary>
            <param name="behavior">The behavior the data reader should adopt</param>
            <returns>Returns a SQLiteDataReader object</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Execute(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteExecuteType,System.String,System.Object[])">
            <summary>
            This method creates a new connection, executes the query using the given
            execution type, closes the connection, and returns the results.  If the
            connection string is null, a temporary in-memory database connection will
            be used.
            </summary>
            <param name="commandText">
            The text of the command to be executed.
            </param>
            <param name="executeType">
            The execution type for the command.  This is used to determine which method
            of the command object to call, which then determines the type of results
            returned, if any.
            </param>
            <param name="connectionString">
            The connection string to the database to be opened, used, and closed.  If
            this parameter is null, a temporary in-memory databse will be used.
            </param>
            <param name="args">
            The SQL parameter values to be used when building the command object to be
            executed, if any.
            </param>
            <returns>
            The results of the query -OR- null if no results were produced from the
            given execution type.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Execute(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteExecuteType,System.Data.CommandBehavior,System.String,System.Object[])">
            <summary>
            This method creates a new connection, executes the query using the given
            execution type and command behavior, closes the connection unless a data
            reader is created, and returns the results.  If the connection string is
            null, a temporary in-memory database connection will be used.
            </summary>
            <param name="commandText">
            The text of the command to be executed.
            </param>
            <param name="executeType">
            The execution type for the command.  This is used to determine which method
            of the command object to call, which then determines the type of results
            returned, if any.
            </param>
            <param name="commandBehavior">
            The command behavior flags for the command.
            </param>
            <param name="connectionString">
            The connection string to the database to be opened, used, and closed.  If
            this parameter is null, a temporary in-memory databse will be used.
            </param>
            <param name="args">
            The SQL parameter values to be used when building the command object to be
            executed, if any.
            </param>
            <returns>
            The results of the query -OR- null if no results were produced from the
            given execution type.
            </returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteReader(System.Data.CommandBehavior)">
            <summary>
            Overrides the default behavior to return a SQLiteDataReader specialization class
            </summary>
            <param name="behavior">The flags to be associated with the reader.</param>
            <returns>A SQLiteDataReader</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteReader">
            <summary>
            Overrides the default behavior of DbDataReader to return a specialized SQLiteDataReader class
            </summary>
            <returns>A SQLiteDataReader</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ResetDataReader">
            <summary>
            Called by the SQLiteDataReader when the data reader is closed.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteNonQuery">
            <summary>
            Execute the command and return the number of rows inserted/updated affected by it.
            </summary>
            <returns>The number of rows inserted/updated affected by it.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteNonQuery(System.Data.CommandBehavior)">
            <summary>
            Execute the command and return the number of rows inserted/updated affected by it.
            </summary>
            <param name="behavior">The flags to be associated with the reader.</param>
            <returns>The number of rows inserted/updated affected by it.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteScalar">
            <summary>
            Execute the command and return the first column of the first row of the resultset
            (if present), or null if no resultset was returned.
            </summary>
            <returns>The first column of the first row of the first resultset from the query.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteScalar(System.Data.CommandBehavior)">
            <summary>
            Execute the command and return the first column of the first row of the resultset
            (if present), or null if no resultset was returned.
            </summary>
            <param name="behavior">The flags to be associated with the reader.</param>
            <returns>The first column of the first row of the first resultset from the query.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Reset">
            <summary>
            This method resets all the prepared statements held by this instance
            back to their initial states, ready to be re-executed.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Reset(System.Boolean,System.Boolean)">
            <summary>
            This method resets all the prepared statements held by this instance
            back to their initial states, ready to be re-executed.
            </summary>
            <param name="clearBindings">
            Non-zero if the parameter bindings should be cleared as well.
            </param>
            <param name="ignoreErrors">
            If this is zero, a <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteException"/> may be thrown for
            any unsuccessful return codes from the native library; otherwise, a
            <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteException"/> will only be thrown if the connection
            or its state is invalid.
            </param>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Prepare">
            <summary>
            Does nothing.  Commands are prepared as they are executed the first time, and kept in prepared state afterwards.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Clone">
            <summary>
            Clones a command, including all its parameters
            </summary>
            <returns>A new SQLiteCommand with the same commandtext, connection and parameters</returns>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.CommandText">
            <summary>
            The SQL command text associated with the command
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.CommandTimeout">
            <summary>
            The amount of time to wait for the connection to become available before erroring out
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.CommandType">
            <summary>
            The type of the command.  SQLite only supports CommandType.Text
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Connection">
            <summary>
            The connection associated with this command
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.DbConnection">
            <summary>
            Forwards to the local Connection property
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Parameters">
            <summary>
            Returns the SQLiteParameterCollection for the given command
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.DbParameterCollection">
            <summary>
            Forwards to the local Parameters property
            </summary>
        </member>
        <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.Transaction">
            <summary>
            The transaction associated with this command.  SQLite only supports one transaction per connection, so this property forwards to the
            command's underlying connection. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.DbTransaction"> <summary> Forwards to the local Transaction property </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.UpdatedRowSource"> <summary> Sets the method the SQLiteCommandBuilder uses to determine how to update inserted or updated rows in a DataTable. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommand.DesignTimeVisible"> <summary> Determines if the command is visible at design time. Defaults to True. </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder"> <summary> SQLite implementation of DbCommandBuilder. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.#ctor"> <summary> Default constructor </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.#ctor(System.Data.SQLite.SQLiteDataAdapter)"> <summary> Initializes the command builder and associates it with the specified data adapter. </summary> <param name="adp"></param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.Dispose(System.Boolean)"> <summary> Cleans up resources (native and managed) associated with the current instance. </summary> <param name="disposing"> Zero when being disposed via garbage collection; otherwise, non-zero. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.ApplyParameterInfo(System.Data.Common.DbParameter,System.Data.DataRow,System.Data.StatementType,System.Boolean)"> <summary> Minimal amount of parameter processing. Primarily sets the DbType for the parameter equal to the provider type in the schema </summary> <param name="parameter">The parameter to use in applying custom behaviors to a row</param> <param name="row">The row to apply the parameter to</param> <param name="statementType">The type of statement</param> <param name="whereClause">Whether the application of the parameter is part of a WHERE clause</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.GetParameterName(System.String)"> <summary> Returns a valid named parameter </summary> <param name="parameterName">The name of the parameter</param> <returns>Error</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.GetParameterName(System.Int32)"> <summary> Returns a named parameter for the given ordinal </summary> <param name="parameterOrdinal">The i of the parameter</param> <returns>Error</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.GetParameterPlaceholder(System.Int32)"> <summary> Returns a placeholder character for the specified parameter i. </summary> <param name="parameterOrdinal">The index of the parameter to provide a placeholder for</param> <returns>Returns a named parameter</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.SetRowUpdatingHandler(System.Data.Common.DbDataAdapter)"> <summary> Sets the handler for receiving row updating events. Used by the DbCommandBuilder to autogenerate SQL statements that may not have previously been generated. </summary> <param name="adapter">A data adapter to receive events on.</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.GetDeleteCommand"> <summary> Returns the automatically-generated SQLite command to delete rows from the database </summary> <returns></returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.GetDeleteCommand(System.Boolean)"> <summary> Returns the automatically-generated SQLite command to delete rows from the database </summary> <param name="useColumnsForParameterNames"></param> <returns></returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.GetUpdateCommand"> <summary> Returns the automatically-generated SQLite command to update rows in the database </summary> <returns></returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.GetUpdateCommand(System.Boolean)"> <summary> Returns the automatically-generated SQLite command to update rows in the database </summary> <param name="useColumnsForParameterNames"></param> <returns></returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.GetInsertCommand"> <summary> Returns the automatically-generated SQLite command to insert rows into the database </summary> <returns></returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.GetInsertCommand(System.Boolean)"> <summary> Returns the automatically-generated SQLite command to insert rows into the database </summary> <param name="useColumnsForParameterNames"></param> <returns></returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.QuoteIdentifier(System.String)"> <summary> Places brackets around an identifier </summary> <param name="unquotedIdentifier">The identifier to quote</param> <returns>The bracketed identifier</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.UnquoteIdentifier(System.String)"> <summary> Removes brackets around an identifier </summary> <param name="quotedIdentifier">The quoted (bracketed) identifier</param> <returns>The undecorated identifier</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.GetSchemaTable(System.Data.Common.DbCommand)"> <summary> Override helper, which can help the base command builder choose the right keys for the given query </summary> <param name="sourceCommand"></param> <returns></returns> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.DataAdapter"> <summary> Gets/sets the DataAdapter for this CommandBuilder </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.CatalogLocation"> <summary> Overridden to hide its property from the designer </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.CatalogSeparator"> <summary> Overridden to hide its property from the designer </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.QuotePrefix"> <summary> Overridden to hide its property from the designer </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.QuoteSuffix"> <summary> Overridden to hide its property from the designer </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteCommandBuilder.SchemaSeparator"> <summary> Overridden to hide its property from the designer </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue"> <summary> This class represents a single value to be returned from the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader"/> class via its <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBlob(System.Int32,System.Boolean)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBoolean(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetByte(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChar(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetDateTime(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetDecimal(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetDouble(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetFloat(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetGuid(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetInt16(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetInt32(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetInt64(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetString(System.Int32)"/>, or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetValue(System.Int32)"/> method. If the value of the associated public field of this class is null upon returning from the callback, the null value will only be used if the return type for the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader"/> method called is not a value type. If the value to be returned from the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader"/> method is unsuitable (e.g. null with a value type), an exception will be thrown. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.BlobValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBlob(System.Int32,System.Boolean)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.BooleanValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBoolean(System.Int32)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.ByteValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetByte(System.Int32)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.BytesValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> method. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.CharValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChar(System.Int32)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.CharsValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> method. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.DateTimeValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetDateTime(System.Int32)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.DecimalValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetDecimal(System.Int32)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.DoubleValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetDouble(System.Int32)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.FloatValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetFloat(System.Int32)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.GuidValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetGuid(System.Int32)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.Int16Value"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetInt16(System.Int32)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.Int32Value"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetInt32(System.Int32)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.Int64Value"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetInt64(System.Int32)"/> method -OR- null to indicate an error. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.StringValue"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetString(System.Int32)"/> method. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue.Value"> <summary> The value to be returned from the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetValue(System.Int32)"/> method. </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteReadEventArgs"> <summary> This class represents the parameters that are provided to the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader"/> methods, with the exception of the column index (provided separately). </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteReadBlobEventArgs"> <summary> This class represents the parameters that are provided to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBlob(System.Int32,System.Boolean)"/> method, with the exception of the column index (provided separately). </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteReadBlobEventArgs.readOnly"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadBlobEventArgs.ReadOnly"/> property. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteReadBlobEventArgs.#ctor(System.Boolean)"> <summary> Constructs an instance of this class to pass into a user-defined callback associated with the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBlob(System.Int32,System.Boolean)"/> method. </summary> <param name="readOnly"> The value that was originally specified for the "readOnly" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBlob(System.Int32,System.Boolean)"/> method. </param> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadBlobEventArgs.ReadOnly"> <summary> The value that was originally specified for the "readOnly" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBlob(System.Int32,System.Boolean)"/> method. </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs"> <summary> This class represents the parameters that are provided to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> and <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> methods, with the exception of the column index (provided separately). </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.dataOffset"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.DataOffset"/> property. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.byteBuffer"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.ByteBuffer"/> property. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.charBuffer"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.CharBuffer"/> property. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.bufferOffset"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.BufferOffset"/> property. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.length"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.Length"/> property. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.#ctor(System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"> <summary> Constructs an instance of this class to pass into a user-defined callback associated with the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> method. </summary> <param name="dataOffset"> The value that was originally specified for the "dataOffset" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> methods. </param> <param name="byteBuffer"> The value that was originally specified for the "buffer" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> method. </param> <param name="bufferOffset"> The value that was originally specified for the "bufferOffset" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> methods. </param> <param name="length"> The value that was originally specified for the "length" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> methods. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.#ctor(System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"> <summary> Constructs an instance of this class to pass into a user-defined callback associated with the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> method. </summary> <param name="dataOffset"> The value that was originally specified for the "dataOffset" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> methods. </param> <param name="charBuffer"> The value that was originally specified for the "buffer" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> method. </param> <param name="bufferOffset"> The value that was originally specified for the "bufferOffset" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> methods. </param> <param name="length"> The value that was originally specified for the "length" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> methods. </param> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.DataOffset"> <summary> The value that was originally specified for the "dataOffset" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> methods. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.ByteBuffer"> <summary> The value that was originally specified for the "buffer" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> method. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.CharBuffer"> <summary> The value that was originally specified for the "buffer" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> method. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.BufferOffset"> <summary> The value that was originally specified for the "bufferOffset" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> methods. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadArrayEventArgs.Length"> <summary> The value that was originally specified for the "length" parameter to the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> methods. </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueEventArgs"> <summary> This class represents the parameters and return values for the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBlob(System.Int32,System.Boolean)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBoolean(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetByte(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChar(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetDateTime(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetDecimal(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetDouble(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetFloat(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetGuid(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetInt16(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetInt32(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetInt64(System.Int32)"/>, <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetString(System.Int32)"/>, and <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetValue(System.Int32)"/> methods. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueEventArgs.methodName"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueEventArgs.MethodName"/> property. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueEventArgs.extraEventArgs"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueEventArgs.ExtraEventArgs"/> property. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueEventArgs.value"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueEventArgs.Value"/> property. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueEventArgs.#ctor(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteReadEventArgs,System.Data.SQLite.SQLiteDataReaderValue)"> <summary> Constructs a new instance of this class. Depending on the method being called, the <paramref name="extraEventArgs"/> and/or <paramref name="value"/> parameters may be null. </summary> <param name="methodName"> The name of the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader"/> method that was responsible for invoking this callback. </param> <param name="extraEventArgs"> If the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> method is being called, this object will contain the array related parameters for that method. If the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBlob(System.Int32,System.Boolean)"/> method is being called, this object will contain the blob related parameters for that method. </param> <param name="value"> This may be used by the callback to set the return value for the called <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader"/> method. </param> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueEventArgs.MethodName"> <summary> The name of the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader"/> method that was responsible for invoking this callback. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueEventArgs.ExtraEventArgs"> <summary> If the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBytes(System.Int32,System.Int64,System.Byte[],System.Int32,System.Int32)"/> or <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetChars(System.Int32,System.Int64,System.Char[],System.Int32,System.Int32)"/> method is being called, this object will contain the array related parameters for that method. If the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetBlob(System.Int32,System.Boolean)"/> method is being called, this object will contain the blob related parameters for that method. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueEventArgs.Value"> <summary> This may be used by the callback to set the return value for the called <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader"/> method. </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteBindValueCallback"> <summary> This represents a method that will be called in response to a request to bind a parameter to a command. If an exception is thrown, it will cause the parameter binding operation to fail -AND- it will continue to unwind the call stack. </summary> <param name="convert"> The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConvert"/> instance in use. </param> <param name="command"> The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteCommand"/> instance in use. </param> <param name="flags"> The flags associated with the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"/> instance in use. </param> <param name="parameter"> The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteParameter"/> instance being bound to the command. </param> <param name="typeName"> The database type name associated with this callback. </param> <param name="index"> The ordinal of the parameter being bound to the command. </param> <param name="userData"> The data originally used when registering this callback. </param> <param name="complete"> Non-zero if the default handling for the parameter binding call should be skipped (i.e. the parameter should not be bound at all). Great care should be used when setting this to non-zero. </param> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteReadValueCallback"> <summary> This represents a method that will be called in response to a request to read a value from a data reader. If an exception is thrown, it will cause the data reader operation to fail -AND- it will continue to unwind the call stack. </summary> <param name="convert"> The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConvert"/> instance in use. </param> <param name="dataReader"> The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteDataReader"/> instance in use. </param> <param name="flags"> The flags associated with the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"/> instance in use. </param> <param name="eventArgs"> The parameter and return type data for the column being read from the data reader. </param> <param name="typeName"> The database type name associated with this callback. </param> <param name="index"> The zero based index of the column being read from the data reader. </param> <param name="userData"> The data originally used when registering this callback. </param> <param name="complete"> Non-zero if the default handling for the data reader call should be skipped. If this is set to non-zero and the necessary return value is unavailable or unsuitable, an exception will be thrown. </param> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks"> <summary> This class represents the custom data type handling callbacks for a single type name. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.typeName"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.TypeName"/> property. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.bindValueCallback"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.BindValueCallback"/> property. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.readValueCallback"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.ReadValueCallback"/> property. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.bindValueUserData"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.BindValueUserData"/> property. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.readValueUserData"> <summary> Provides the underlying storage for the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.ReadValueUserData"/> property. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.#ctor(System.Data.SQLite.SQLiteBindValueCallback,System.Data.SQLite.SQLiteReadValueCallback,System.Object,System.Object)"> <summary> Constructs an instance of this class. </summary> <param name="bindValueCallback"> The custom paramater binding callback. This parameter may be null. </param> <param name="readValueCallback"> The custom data reader value callback. This parameter may be null. </param> <param name="bindValueUserData"> The extra data to pass into the parameter binding callback. This parameter may be null. </param> <param name="readValueUserData"> The extra data to pass into the data reader value callback. This parameter may be null. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.Create(System.Data.SQLite.SQLiteBindValueCallback,System.Data.SQLite.SQLiteReadValueCallback,System.Object,System.Object)"> <summary> Creates an instance of the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks"/> class. </summary> <param name="bindValueCallback"> The custom paramater binding callback. This parameter may be null. </param> <param name="readValueCallback"> The custom data reader value callback. This parameter may be null. </param> <param name="bindValueUserData"> The extra data to pass into the parameter binding callback. This parameter may be null. </param> <param name="readValueUserData"> The extra data to pass into the data reader value callback. This parameter may be null. </param> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.TypeName"> <summary> The database type name that the callbacks contained in this class will apply to. This value may not be null. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.BindValueCallback"> <summary> The custom paramater binding callback. This value may be null. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.ReadValueCallback"> <summary> The custom data reader value callback. This value may be null. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.BindValueUserData"> <summary> The extra data to pass into the parameter binding callback. This value may be null. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks.ReadValueUserData"> <summary> The extra data to pass into the data reader value callback. This value may be null. </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacksMap"> <summary> This class represents the mappings between database type names and their associated custom data type handling callbacks. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacksMap.#ctor"> <summary> Constructs an (empty) instance of this class. </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs"> <summary> Event data for connection event handlers. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs.EventType"> <summary> The type of event being raised. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs.EventArgs"> <summary> The <see cref="T:System.Data.StateChangeEventArgs"/> associated with this event, if any. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs.Transaction"> <summary> The transaction associated with this event, if any. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs.Command"> <summary> The command associated with this event, if any. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs.DataReader"> <summary> The data reader associated with this event, if any. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs.CriticalHandle"> <summary> The critical handle associated with this event, if any. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs.Text"> <summary> Command or message text associated with this event, if any. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs.Data"> <summary> Extra data associated with this event, if any. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs.#ctor(System.Data.SQLite.SQLiteConnectionEventType,System.Data.StateChangeEventArgs,System.Data.IDbTransaction,System.Data.IDbCommand,System.Data.IDataReader,System.Runtime.InteropServices.CriticalHandle,System.String,System.Object)"> <summary> Constructs the object. </summary> <param name="eventType">The type of event being raised.</param> <param name="eventArgs">The base <see cref="F:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs.EventArgs"/> associated with this event, if any.</param> <param name="transaction">The transaction associated with this event, if any.</param> <param name="command">The command associated with this event, if any.</param> <param name="dataReader">The data reader associated with this event, if any.</param> <param name="criticalHandle">The critical handle associated with this event, if any.</param> <param name="text">The command or message text, if any.</param> <param name="data">The extra data, if any.</param> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionEventHandler"> <summary> Raised when an event pertaining to a connection occurs. </summary> <param name="sender">The connection involved.</param> <param name="e">Extra information about the event.</param> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"> <summary> SQLite implentation of DbConnection. </summary> <remarks> The <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ConnectionString"/> property can contain the following parameter(s), delimited with a semi-colon: <list type="table"> <listheader> <term>Parameter</term> <term>Values</term> <term>Required</term> <term>Default</term> </listheader> <item> <description>Data Source</description> <description> This may be a file name, the string ":memory:", or any supported URI (starting with SQLite 3.7.7). Starting with release 1.0.86.0, in order to use more than one consecutive backslash (e.g. for a UNC path), each of the adjoining backslash characters must be doubled (e.g. "\\Network\Share\test.db" would become "\\\\Network\Share\test.db"). </description> <description>Y</description> <description></description> </item> <item> <description>Uri</description> <description> If specified, this must be a file name that starts with "file://", "file:", or "/". Any leading "file://" or "file:" prefix will be stripped off and the resulting file name will be used to open the database. </description> <description>N</description> <description>null</description> </item> <item> <description>FullUri</description> <description> If specified, this must be a URI in a format recognized by the SQLite core library (starting with SQLite 3.7.7). It will be passed verbatim to the SQLite core library. </description> <description>N</description> <description>null</description> </item> <item> <description>Version</description> <description>3</description> <description>N</description> <description>3</description> </item> <item> <description>UseUTF16Encoding</description> <description> <b>True</b> - The UTF-16 encoding should be used. <br/> <b>False</b> - The UTF-8 encoding should be used. </description> <description>N</description> <description>False</description> </item> <item> <description>DefaultDbType</description> <description> This is the default <see cref="T:System.Data.DbType"/> to use when one cannot be determined based on the column metadata and the configured type mappings. </description> <description>N</description> <description>null</description> </item> <item> <description>DefaultTypeName</description> <description> This is the default type name to use when one cannot be determined based on the column metadata and the configured type mappings. </description> <description>N</description> <description>null</description> </item> <item> <description>NoDefaultFlags</description> <description> <b>True</b> - Do not combine the specified (or existing) connection flags with the value of the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DefaultFlags"/> property. <br/> <b>False</b> - Combine the specified (or existing) connection flags with the value of the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DefaultFlags"/> property. </description> <description>N</description> <description>False</description> </item> <item> <description>NoSharedFlags</description> <description> <b>True</b> - Do not combine the specified (or existing) connection flags with the value of the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SharedFlags"/> property. <br/> <b>False</b> - Combine the specified (or existing) connection flags with the value of the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SharedFlags"/> property. </description> <description>N</description> <description>False</description> </item> <item> <description>VfsName</description> <description> The name of the VFS to use when opening the database connection. If this is not specified, the default VFS will be used. </description> <description>N</description> <description>null</description> </item> <item> <description>ZipVfsVersion</description> <description> If non-null, this is the "version" of ZipVFS to use. This requires the System.Data.SQLite interop assembly -AND- primary managed assembly to be compiled with the INTEROP_INCLUDE_ZIPVFS option; otherwise, this property does nothing. The valid values are "v2" and "v3". Using anyother value will cause an exception to be thrown. Please see the ZipVFS documentation for more information on how to use this parameter. </description> <description>N</description> <description>null</description> </item> <item> <description>DateTimeFormat</description> <description> <b>Ticks</b> - Use the value of DateTime.Ticks.<br/> <b>ISO8601</b> - Use the ISO-8601 format. Uses the "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.FFFFFFFK" format for UTC DateTime values and "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.FFFFFFF" format for local DateTime values).<br/> <b>JulianDay</b> - The interval of time in days and fractions of a day since January 1, 4713 BC.<br/> <b>UnixEpoch</b> - The whole number of seconds since the Unix epoch (January 1, 1970).<br/> <b>InvariantCulture</b> - Any culture-independent string value that the .NET Framework can interpret as a valid DateTime.<br/> <b>CurrentCulture</b> - Any string value that the .NET Framework can interpret as a valid DateTime using the current culture.</description> <description>N</description> <description>ISO8601</description> </item> <item> <description>DateTimeKind</description> <description> <b>Unspecified</b> - Not specified as either UTC or local time. <br/> <b>Utc</b> - The time represented is UTC. <br/> <b>Local</b> - The time represented is local time. </description> <description>N</description> <description>Unspecified</description> </item> <item> <description>DateTimeFormatString</description> <description> The exact DateTime format string to use for all formatting and parsing of all DateTime values for this connection. </description> <description>N</description> <description>null</description> </item> <item> <description>BaseSchemaName</description> <description> Some base data classes in the framework (e.g. those that build SQL queries dynamically) assume that an ADO.NET provider cannot support an alternate catalog (i.e. database) without supporting alternate schemas as well; however, SQLite does not fit into this model. Therefore, this value is used as a placeholder and removed prior to preparing any SQL statements that may contain it. </description> <description>N</description> <description>sqlite_default_schema</description> </item> <item> <description>BinaryGUID</description> <description> <b>True</b> - Store GUID columns in binary form <br/> <b>False</b> - Store GUID columns as text </description> <description>N</description> <description>True</description> </item> <item> <description>Cache Size</description> <description> If the argument N is positive then the suggested cache size is set to N. If the argument N is negative, then the number of cache pages is adjusted to use approximately abs(N*4096) bytes of memory. Backwards compatibility note: The behavior of cache_size with a negative N was different in SQLite versions prior to 3.7.10. In version 3.7.9 and earlier, the number of pages in the cache was set to the absolute value of N. </description> <description>N</description> <description>-2000</description> </item> <item> <description>Synchronous</description> <description> <b>Normal</b> - Normal file flushing behavior <br/> <b>Full</b> - Full flushing after all writes <br/> <b>Off</b> - Underlying OS flushes I/O's
            </description>
            <description>N</description>
            <description>Full</description>
            </item>
            <item>
            <description>Page Size</description>
            <description>{size in bytes}</description>
            <description>N</description>
            <description>4096</description>
            </item>
            <item>
            <description>Password</description>
            <description>
            {password} - Using this parameter requires that the CryptoAPI based codec
            be enabled at compile-time for both the native interop assembly and the
            core managed assemblies; otherwise, using this parameter may result in an
            exception being thrown when attempting to open the connection.
            </description>
            <description>N</description>
            <description></description>
            </item>
            <item>
            <description>HexPassword</description>
            <description>
            {hexPassword} - Must contain a sequence of zero or more hexadecimal encoded
            byte values without a leading "0x" prefix.  Using this parameter requires
            that the CryptoAPI based codec be enabled at compile-time for both the native
            interop assembly and the core managed assemblies; otherwise, using this
            parameter may result in an exception being thrown when attempting to open
            the connection.
            </description>
            <description>N</description>
            <description></description>
            </item>
            <item>
            <description>Enlist</description>
            <description>
            <b>Y</b> - Automatically enlist in distributed transactions
            <br/>
            <b>N</b> - No automatic enlistment
            </description>
            <description>N</description>
            <description>Y</description>
            </item>
            <item>
            <description>Pooling</description>
            <description>
            <b>True</b> - Use connection pooling.<br/>
            <b>False</b> - Do not use connection pooling.<br/><br/>
            <b>WARNING:</b> When using the default connection pool implementation,
            setting this property to True should be avoided by applications that make
            use of COM (either directly or indirectly) due to possible deadlocks that
            can occur during the finalization of some COM objects.
            </description>
            <description>N</description>
            <description>False</description>
            </item>
            <item>
            <description>FailIfMissing</description>
            <description>
            <b>True</b> - Don't create the database if it does not exist, throw an error instead <br/> <b>False</b> - Automatically create the database if it does not exist </description> <description>N</description> <description>False</description> </item> <item> <description>Max Page Count</description> <description>{size in pages} - Limits the maximum number of pages (limits the size) of the database</description> <description>N</description> <description>0</description> </item> <item> <description>Legacy Format</description> <description> <b>True</b> - Use the more compatible legacy 3.x database format <br/> <b>False</b> - Use the newer 3.3x database format which compresses numbers more effectively </description> <description>N</description> <description>False</description> </item> <item> <description>Default Timeout</description> <description>{time in seconds}<br/>The default command timeout</description> <description>N</description> <description>30</description> </item> <item> <description>BusyTimeout</description> <description>{time in milliseconds}<br/>Sets the busy timeout for the core library.</description> <description>N</description> <description>0</description> </item> <item> <description>Journal Mode</description> <description> <b>Delete</b> - Delete the journal file after a commit. <br/> <b>Persist</b> - Zero out and leave the journal file on disk after a commit. <br/> <b>Off</b> - Disable the rollback journal entirely. This saves disk I/O but at the expense of database safety and integrity. If the application using SQLite crashes in the middle of a transaction when this journaling mode is set, then the database file will very likely go corrupt. <br/> <b>Truncate</b> - Truncate the journal file to zero-length instead of deleting it. <br/> <b>Memory</b> - Store the journal in volatile RAM. This saves disk I/O but at the expense of database safety and integrity. If the application using SQLite crashes in the middle of a transaction when this journaling mode is set, then the database file will very likely go corrupt. <br/> <b>Wal</b> - Use a write-ahead log instead of a rollback journal. </description> <description>N</description> <description>Delete</description> </item> <item> <description>Read Only</description> <description> <b>True</b> - Open the database for read only access <br/> <b>False</b> - Open the database for normal read/write access </description> <description>N</description> <description>False</description> </item> <item> <description>Max Pool Size</description> <description>The maximum number of connections for the given connection string that can be in the connection pool</description> <description>N</description> <description>100</description> </item> <item> <description>Default IsolationLevel</description> <description>The default transaciton isolation level</description> <description>N</description> <description>Serializable</description> </item> <item> <description>Foreign Keys</description> <description>Enable foreign key constraints</description> <description>N</description> <description>False</description> </item> <item> <description>Flags</description> <description>Extra behavioral flags for the connection. See the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags"/> enumeration for possible values.</description> <description>N</description> <description>Default</description> </item> <item> <description>SetDefaults</description> <description> <b>True</b> - Apply the default connection settings to the opened database.<br/> <b>False</b> - Skip applying the default connection settings to the opened database. </description> <description>N</description> <description>True</description> </item> <item> <description>ToFullPath</description> <description> <b>True</b> - Attempt to expand the data source file name to a fully qualified path before opening. <br/> <b>False</b> - Skip attempting to expand the data source file name to a fully qualified path before opening. </description> <description>N</description> <description>True</description> </item> <item> <description>PrepareRetries</description> <description> The maximum number of retries when preparing SQL to be executed. This normally only applies to preparation errors resulting from the database schema being changed. </description> <description>N</description> <description>3</description> </item> <item> <description>ProgressOps</description> <description> The approximate number of virtual machine instructions between progress events. In order for progress events to actually fire, the event handler must be added to the <see cref="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Progress"/> event as well. </description> <description>N</description> <description>0</description> </item> <item> <description>Recursive Triggers</description> <description> <b>True</b> - Enable the recursive trigger capability. <b>False</b> - Disable the recursive trigger capability. </description> <description>N</description> <description>False</description> </item> </list> </remarks> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.BadDbType"> <summary> The "invalid value" for the <see cref="T:System.Data.DbType"/> enumeration used by the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DefaultDbType"/> property. This constant is shared by this class and the SQLiteConnectionStringBuilder class. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DefaultBaseSchemaName"> <summary> The default "stub" (i.e. placeholder) base schema name to use when returning column schema information. Used as the initial value of the BaseSchemaName property. This should start with "sqlite_*" because those names are reserved for use by SQLite (i.e. they cannot be confused with the names of user objects). </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._assembly"> <summary> The managed assembly containing this type. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._syncRoot"> <summary> Object used to synchronize access to the static instance data for this class. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._sharedFlags"> <summary> The extra connection flags to be used for all opened connections. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._lastConnectionInOpen"> <summary> The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"/> instance (for this thread) that had the most recent call to <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Open"/>. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._connectionState"> <summary> State of the current connection </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._connectionString"> <summary> The connection string </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._transactionLevel"> <summary> Nesting level of the transactions open on the connection </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._noDispose"> <summary> If this flag is non-zero, the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Dispose"/> method will have no effect; however, the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Close"/> method will continue to behave as normal. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._disposing"> <summary> If set, then the connection is currently being disposed. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._defaultIsolation"> <summary> The default isolation level for new transactions </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._enlistment"> <summary> Whether or not the connection is enlisted in a distrubuted transaction </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._typeNames"> <summary> The per-connection mappings between type names and <see cref="T:System.Data.DbType"/> values. These mappings override the corresponding global mappings. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._typeCallbacks"> <summary> The per-connection mappings between type names and optional callbacks for parameter binding and value reading. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._sql"> <summary> The base SQLite object to interop with </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._dataSource"> <summary> The database filename minus path and extension </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._password"> <summary> Temporary password storage, emptied after the database has been opened </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._baseSchemaName"> <summary> The "stub" (i.e. placeholder) base schema name to use when returning column schema information. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._flags"> <summary> The extra behavioral flags for this connection, if any. See the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags"/> enumeration for a list of possible values. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._cachedSettings"> <summary> The cached values for all settings that have been fetched on behalf of this connection. This cache may be cleared by calling the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ClearCachedSettings"/> method. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._defaultDbType"> <summary> The default databse type for this connection. This value will only be used if the <see cref="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UseConnectionTypes"/> flag is set. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._defaultTypeName"> <summary> The default databse type name for this connection. This value will only be used if the <see cref="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags.UseConnectionTypes"/> flag is set. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._vfsName"> <summary> The name of the VFS to be used when opening the database connection. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._defaultTimeout"> <summary> Default command timeout </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._busyTimeout"> <summary> The default busy timeout to use with the SQLite core library. This is only used when opening a connection. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._prepareRetries"> <summary> The maximum number of retries when preparing SQL to be executed. This normally only applies to preparation errors resulting from the database schema being changed. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._progressOps"> <summary> The approximate number of virtual machine instructions between progress events. In order for progress events to actually fire, the event handler must be added to the <see cref="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Progress"/> event as well. This value will only be used when opening the database. </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._parseViaFramework"> <summary> Non-zero if the built-in (i.e. framework provided) connection string parser should be used when opening the connection. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.#ctor"> <overloads> Constructs a new SQLiteConnection object </overloads> <summary> Default constructor </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.#ctor(System.String)"> <summary> Initializes the connection with the specified connection string. </summary> <param name="connectionString">The connection string to use.</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.#ctor(System.IntPtr,System.String,System.Boolean)"> <summary> Initializes the connection with a pre-existing native connection handle. This constructor overload is intended to be used only by the private <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteModule.CreateOrConnect(System.Boolean,System.IntPtr,System.IntPtr,System.Int32,System.IntPtr,System.IntPtr@,System.IntPtr@)"/> method. </summary> <param name="db"> The native connection handle to use. </param> <param name="fileName"> The file name corresponding to the native connection handle. </param> <param name="ownHandle"> Non-zero if this instance owns the native connection handle and should dispose of it when it is no longer needed. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.#ctor(System.String,System.Boolean)"> <summary> Initializes the connection with the specified connection string. </summary> <param name="connectionString"> The connection string to use. </param> <param name="parseViaFramework"> Non-zero to parse the connection string using the built-in (i.e. framework provided) parser when opening the connection. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.#ctor(System.Data.SQLite.SQLiteConnection)"> <summary> Clones the settings and connection string from an existing connection. If the existing connection is already open, this function will open its own connection, enumerate any attached databases of the original connection, and automatically attach to them. </summary> <param name="connection">The connection to copy the settings from.</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.OnChanged(System.Data.SQLite.SQLiteConnection,System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs)"> <summary> Raises the <see cref="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Changed"/> event. </summary> <param name="connection"> The connection associated with this event. If this parameter is not null and the specified connection cannot raise events, then the registered event handlers will not be invoked. </param> <param name="e"> A <see cref="T:System.Data.SQLite.ConnectionEventArgs"/> that contains the event data. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.CreateHandle(System.IntPtr)"> <summary> Creates and returns a new managed database connection handle. This method is intended to be used by implementations of the <see cref="T:System.Data.SQLite.ISQLiteConnectionPool"/> interface only. In theory, it could be used by other classes; however, that usage is not supported. </summary> <param name="nativeHandle"> This must be a native database connection handle returned by the SQLite core library and it must remain valid and open during the entire duration of the calling method. </param> <returns> The new managed database connection handle or null if it cannot be created. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.BackupDatabase(System.Data.SQLite.SQLiteConnection,System.String,System.String,System.Int32,System.Data.SQLite.SQLiteBackupCallback,System.Int32)"> <summary> Backs up the database, using the specified database connection as the destination. </summary> <param name="destination">The destination database connection.</param> <param name="destinationName">The destination database name.</param> <param name="sourceName">The source database name.</param> <param name="pages"> The number of pages to copy or negative to copy all remaining pages. </param> <param name="callback"> The method to invoke between each step of the backup process. This parameter may be null (i.e. no callbacks will be performed). </param> <param name="retryMilliseconds"> The number of milliseconds to sleep after encountering a locking error during the backup process. A value less than zero means that no sleep should be performed. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ClearCachedSettings"> <summary> Clears the per-connection cached settings. </summary> <returns> The total number of per-connection settings cleared. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.TryGetCachedSetting(System.String,System.Object,System.Object@)"> <summary> Queries and returns the value of the specified setting, using the cached setting names and values for this connection, when available. </summary> <param name="name"> The name of the setting. </param> <param name="default"> The value to be returned if the setting has not been set explicitly or cannot be determined. </param> <param name="value"> The value of the cached setting is stored here if found; otherwise, the value of <paramref name="default" /> is stored here. </param> <returns> Non-zero if the cached setting was found; otherwise, zero. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetCachedSetting(System.String,System.Object)"> <summary> Adds or sets the cached setting specified by <paramref name="name" /> to the value specified by <paramref name="value" />. </summary> <param name="name"> The name of the cached setting to add or replace. </param> <param name="value"> The new value of the cached setting. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ClearTypeMappings"> <summary> Clears the per-connection type mappings. </summary> <returns> The total number of per-connection type mappings cleared. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.GetTypeMappings"> <summary> Returns the per-connection type mappings. </summary> <returns> The per-connection type mappings -OR- null if they are unavailable. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.AddTypeMapping(System.String,System.Data.DbType,System.Boolean)"> <summary> Adds a per-connection type mapping, possibly replacing one or more that already exist. </summary> <param name="typeName"> The case-insensitive database type name (e.g. "MYDATE"). The value of this parameter cannot be null. Using an empty string value (or a string value consisting entirely of whitespace) for this parameter is not recommended. </param> <param name="dataType"> The <see cref="T:System.Data.DbType"/> value that should be associated with the specified type name. </param> <param name="primary"> Non-zero if this mapping should be considered to be the primary one for the specified <see cref="T:System.Data.DbType"/>. </param> <returns> A negative value if nothing was done. Zero if no per-connection type mappings were replaced (i.e. it was a pure add operation). More than zero if some per-connection type mappings were replaced. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ClearTypeCallbacks"> <summary> Clears the per-connection type callbacks. </summary> <returns> The total number of per-connection type callbacks cleared. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.TryGetTypeCallbacks(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks@)"> <summary> Attempts to get the per-connection type callbacks for the specified database type name. </summary> <param name="typeName"> The database type name. </param> <param name="callbacks"> Upon success, this parameter will contain the object holding the callbacks for the database type name. Upon failure, this parameter will be null. </param> <returns> Non-zero upon success; otherwise, zero. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetTypeCallbacks(System.String,System.Data.SQLite.SQLiteTypeCallbacks)"> <summary> Sets, resets, or clears the per-connection type callbacks for the specified database type name. </summary> <param name="typeName"> The database type name. </param> <param name="callbacks"> The object holding the callbacks for the database type name. If this parameter is null, any callbacks for the database type name will be removed if they are present. </param> <returns> Non-zero if callbacks were set or removed; otherwise, zero. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.BindFunction(System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute,System.Data.SQLite.SQLiteFunction)"> <summary> Attempts to bind the specified <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunction"/> object instance to this connection. </summary> <param name="functionAttribute"> The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute"/> object instance containing the metadata for the function to be bound. </param> <param name="function"> The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunction"/> object instance that implements the function to be bound. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.BindFunction(System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute,System.Delegate,System.Delegate)"> <summary> Attempts to bind the specified <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunction"/> object instance to this connection. </summary> <param name="functionAttribute"> The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute"/> object instance containing the metadata for the function to be bound. </param> <param name="callback1"> A <see cref="T:System.Delegate"/> object instance that helps implement the function to be bound. For scalar functions, this corresponds to the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteInvokeDelegate"/> type. For aggregate functions, this corresponds to the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteStepDelegate"/> type. For collation functions, this corresponds to the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteCompareDelegate"/> type. </param> <param name="callback2"> A <see cref="T:System.Delegate"/> object instance that helps implement the function to be bound. For aggregate functions, this corresponds to the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFinalDelegate"/> type. For other callback types, it is not used and must be null. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.UnbindFunction(System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute)"> <summary> Attempts to unbind the specified <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunction"/> object instance to this connection. </summary> <param name="functionAttribute"> The <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFunctionAttribute"/> object instance containing the metadata for the function to be unbound. </param> <returns>Non-zero if the function was unbound.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.UnbindAllFunctions(System.Boolean)"> <summary> This method unbinds all registered (known) functions -OR- all previously bound user-defined functions from this connection. </summary> <param name="registered"> Non-zero to unbind all registered (known) functions -OR- zero to unbind all functions currently bound to the connection. </param> <returns> Non-zero if all the specified user-defined functions were unbound. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ParseConnectionString(System.String,System.Boolean,System.Boolean)"> <summary> Parses a connection string into component parts using the custom connection string parser. An exception may be thrown if the syntax of the connection string is incorrect. </summary> <param name="connectionString"> The connection string to parse. </param> <param name="parseViaFramework"> Non-zero to parse the connection string using the algorithm provided by the framework itself. This is not applicable when running on the .NET Compact Framework. </param> <param name="allowNameOnly"> Non-zero if names are allowed without values. </param> <returns> The list of key/value pairs corresponding to the parameters specified within the connection string. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ParseConnectionString(System.Data.SQLite.SQLiteConnection,System.String,System.Boolean,System.Boolean)"> <summary> Parses a connection string into component parts using the custom connection string parser. An exception may be thrown if the syntax of the connection string is incorrect. </summary> <param name="connection"> The connection that will be using the parsed connection string. </param> <param name="connectionString"> The connection string to parse. </param> <param name="parseViaFramework"> Non-zero to parse the connection string using the algorithm provided by the framework itself. This is not applicable when running on the .NET Compact Framework. </param> <param name="allowNameOnly"> Non-zero if names are allowed without values. </param> <returns> The list of key/value pairs corresponding to the parameters specified within the connection string. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Dispose"> <summary> Disposes and finalizes the connection, if applicable. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Dispose(System.Boolean)"> <summary> Cleans up resources (native and managed) associated with the current instance. </summary> <param name="disposing"> Zero when being disposed via garbage collection; otherwise, non-zero. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Clone"> <summary> Creates a clone of the connection. All attached databases and user-defined functions are cloned. If the existing connection is open, the cloned connection will also be opened. </summary> <returns></returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.CreateFile(System.String)"> <summary> Creates a database file. This just creates a zero-byte file which SQLite will turn into a database when the file is opened properly. </summary> <param name="databaseFileName">The file to create</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.OnStateChange(System.Data.ConnectionState,System.Data.StateChangeEventArgs@)"> <summary> Raises the state change event when the state of the connection changes </summary> <param name="newState">The new connection state. If this is different from the previous state, the <see cref="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.StateChange"/> event is raised.</param> <param name="eventArgs">The event data created for the raised event, if it was actually raised.</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.GetFallbackDefaultIsolationLevel"> <summary> Determines and returns the fallback default isolation level when one cannot be obtained from an existing connection instance. </summary> <returns> The fallback default isolation level for this connection instance -OR- <see cref="F:System.Data.IsolationLevel.Unspecified"/> if it cannot be determined. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.GetDefaultIsolationLevel"> <summary> Determines and returns the default isolation level for this connection instance. </summary> <returns> The default isolation level for this connection instance -OR- <see cref="F:System.Data.IsolationLevel.Unspecified"/> if it cannot be determined. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.BeginTransaction(System.Data.IsolationLevel,System.Boolean)"> <summary> OBSOLETE. Creates a new SQLiteTransaction if one isn't already active on the connection.
            </summary>
            <param name="isolationLevel">This parameter is ignored.</param>
            <param name="deferredLock">When TRUE, SQLite defers obtaining a write lock until a write operation is requested.
            When FALSE, a writelock is obtained immediately.  The default is TRUE, but in a multi-threaded multi-writer
            environment, one may instead choose to lock the database immediately to avoid any possible writer deadlock.</param>
            <returns>Returns a SQLiteTransaction object.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.BeginTransaction(System.Boolean)">
            <summary>
            OBSOLETE.  Creates a new SQLiteTransaction if one isn't already active on the connection. </summary> <param name="deferredLock">When TRUE, SQLite defers obtaining a write lock until a write operation is requested. When FALSE, a writelock is obtained immediately. The default is false, but in a multi-threaded multi-writer environment, one may instead choose to lock the database immediately to avoid any possible writer deadlock.</param> <returns>Returns a SQLiteTransaction object.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.BeginTransaction(System.Data.IsolationLevel)"> <summary> Creates a new <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteTransaction"/> if one isn't already active on the connection.
            </summary>
            <param name="isolationLevel">Supported isolation levels are Serializable, ReadCommitted and Unspecified.</param>
            <remarks>
            Unspecified will use the default isolation level specified in the connection string.  If no isolation level is specified in the
            connection string, Serializable is used.
            Serializable transactions are the default.  In this mode, the engine gets an immediate lock on the database, and no other threads
            may begin a transaction.  Other threads may read from the database, but not write.
            With a ReadCommitted isolation level, locks are deferred and elevated as needed.  It is possible for multiple threads to start
            a transaction in ReadCommitted mode, but if a thread attempts to commit a transaction while another thread
            has a ReadCommitted lock, it may timeout or cause a deadlock on both threads until both threads' CommandTimeout's are reached.
            </remarks>
            <returns>Returns a SQLiteTransaction object.</returns>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.BeginTransaction">
            <summary>
            Creates a new <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteTransaction"/> if one isn't already active on the connection. </summary> <returns>Returns the new transaction object.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.BeginDbTransaction(System.Data.IsolationLevel)"> <summary> Forwards to the local <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.BeginTransaction(System.Data.IsolationLevel)"/> function </summary> <param name="isolationLevel">Supported isolation levels are Unspecified, Serializable, and ReadCommitted</param> <returns></returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ChangeDatabase(System.String)"> <summary> This method is not implemented; however, the <see cref="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Changed"/> event will still be raised. </summary> <param name="databaseName"></param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Close"> <summary> When the database connection is closed, all commands linked to this connection are automatically reset. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ClearPool(System.Data.SQLite.SQLiteConnection)"> <summary> Clears the connection pool associated with the connection. Any other active connections using the same database file will be discarded instead of returned to the pool when they are closed. </summary> <param name="connection"></param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ClearAllPools"> <summary> Clears all connection pools. Any active connections will be discarded instead of sent to the pool when they are closed. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.CreateCommand"> <summary> Create a new <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteCommand"/> and associate it with this connection. </summary> <returns>Returns a new command object already assigned to this connection.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.CreateDbCommand"> <summary> Forwards to the local <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.CreateCommand"/> function. </summary> <returns></returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ShouldUseLegacyConnectionStringParser(System.Data.SQLite.SQLiteConnection)"> <summary> Determines if the legacy connection string parser should be used. </summary> <param name="connection"> The connection that will be using the parsed connection string. </param> <returns> Non-zero if the legacy connection string parser should be used. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ParseConnectionString(System.String,System.Boolean)"> <summary> Parses a connection string into component parts using the custom connection string parser. An exception may be thrown if the syntax of the connection string is incorrect. </summary> <param name="connectionString"> The connection string to parse. </param> <param name="allowNameOnly"> Non-zero if names are allowed without values. </param> <returns> The list of key/value pairs corresponding to the parameters specified within the connection string. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ParseConnectionString(System.Data.SQLite.SQLiteConnection,System.String,System.Boolean)"> <summary> Parses a connection string into component parts using the custom connection string parser. An exception may be thrown if the syntax of the connection string is incorrect. </summary> <param name="connection"> The connection that will be using the parsed connection string. </param> <param name="connectionString"> The connection string to parse. </param> <param name="allowNameOnly"> Non-zero if names are allowed without values. </param> <returns> The list of key/value pairs corresponding to the parameters specified within the connection string. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ParseConnectionStringViaFramework(System.Data.SQLite.SQLiteConnection,System.String,System.Boolean)"> <summary> Parses a connection string using the built-in (i.e. framework provided) connection string parser class and returns the key/value pairs. An exception may be thrown if the connection string is invalid or cannot be parsed. When compiled for the .NET Compact Framework, the custom connection string parser is always used instead because the framework provided one is unavailable there. </summary> <param name="connection"> The connection that will be using the parsed connection string. </param> <param name="connectionString"> The connection string to parse. </param> <param name="strict"> Non-zero to throw an exception if any connection string values are not of the <see cref="T:System.String"/> type. This is not applicable when running on the .NET Compact Framework. </param> <returns>The list of key/value pairs.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.EnlistTransaction(System.Transactions.Transaction)"> <summary> Manual distributed transaction enlistment support </summary> <param name="transaction">The distributed transaction to enlist in</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.FindKey(System.Collections.Generic.SortedList{System.String,System.String},System.String,System.String)"> <summary> Looks for a key in the array of key/values of the parameter string. If not found, return the specified default value </summary> <param name="items">The list to look in</param> <param name="key">The key to find</param> <param name="defValue">The default value to return if the key is not found</param> <returns>The value corresponding to the specified key, or the default value if not found.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.TryParseEnum(System.Type,System.String,System.Boolean)"> <summary> Attempts to convert the string value to an enumerated value of the specified type. </summary> <param name="type">The enumerated type to convert the string value to.</param> <param name="value">The string value to be converted.</param> <param name="ignoreCase">Non-zero to make the conversion case-insensitive.</param> <returns>The enumerated value upon success or null upon error.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.TryParseByte(System.String,System.Globalization.NumberStyles,System.Byte@)"> <summary> Attempts to convert an input string into a byte value. </summary> <param name="value"> The string value to be converted. </param> <param name="style"> The number styles to use for the conversion. </param> <param name="result"> Upon sucess, this will contain the parsed byte value. Upon failure, the value of this parameter is undefined. </param> <returns> Non-zero upon success; zero on failure. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetConfigurationOption(System.Data.SQLite.SQLiteConfigDbOpsEnum,System.Boolean)"> <summary> Enables or disables a configuration option for the database. </summary> <param name="option"> The database configuration option to enable or disable. </param> <param name="enable"> True to enable loading of extensions, false to disable. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.EnableExtensions(System.Boolean)"> <summary> Enables or disabled extension loading. </summary> <param name="enable"> True to enable loading of extensions, false to disable. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.LoadExtension(System.String)"> <summary> Loads a SQLite extension library from the named dynamic link library file. </summary> <param name="fileName"> The name of the dynamic link library file containing the extension. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.LoadExtension(System.String,System.String)"> <summary> Loads a SQLite extension library from the named dynamic link library file. </summary> <param name="fileName"> The name of the dynamic link library file containing the extension. </param> <param name="procName"> The name of the exported function used to initialize the extension. If null, the default "sqlite3_extension_init" will be used. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.CreateModule(System.Data.SQLite.SQLiteModule)"> <summary> Creates a disposable module containing the implementation of a virtual table. </summary> <param name="module"> The module object to be used when creating the disposable module. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.FromHexString(System.String)"> <summary> Parses a string containing a sequence of zero or more hexadecimal encoded byte values and returns the resulting byte array. The "0x" prefix is not allowed on the input string. </summary> <param name="text"> The input string containing zero or more hexadecimal encoded byte values. </param> <returns> A byte array containing the parsed byte values or null if an error was encountered. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ToHexString(System.Byte[])"> <summary> Creates and returns a string containing the hexadecimal encoded byte values from the input array. </summary> <param name="array"> The input array of bytes. </param> <returns> The resulting string or null upon failure. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.FromHexString(System.String,System.String@)"> <summary> Parses a string containing a sequence of zero or more hexadecimal encoded byte values and returns the resulting byte array. The "0x" prefix is not allowed on the input string. </summary> <param name="text"> The input string containing zero or more hexadecimal encoded byte values. </param> <param name="error"> Upon failure, this will contain an appropriate error message. </param> <returns> A byte array containing the parsed byte values or null if an error was encountered. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.GetDefaultPooling"> <summary> This method figures out what the default connection pool setting should be based on the connection flags. When present, the "Pooling" connection string property value always overrides the value returned by this method. </summary> <returns> Non-zero if the connection pool should be enabled by default; otherwise, zero. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.GetEffectiveIsolationLevel(System.Data.IsolationLevel)"> <summary> Determines the transaction isolation level that should be used by the caller, primarily based upon the one specified by the caller. If mapping of transaction isolation levels is enabled, the returned transaction isolation level may be significantly different than the originally specified one. </summary> <param name="isolationLevel"> The originally specified transaction isolation level. </param> <returns> The transaction isolation level that should be used. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Open"> <summary> Opens the connection using the parameters found in the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ConnectionString"/>. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.OpenAndReturn"> <summary> Opens the connection using the parameters found in the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ConnectionString"/> and then returns it. </summary> <returns>The current connection object.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Cancel"> <summary> This method causes any pending database operation to abort and return at its earliest opportunity. This routine is typically called in response to a user action such as pressing "Cancel" or Ctrl-C where the user wants a long query operation to halt immediately. It is safe to call this routine from any thread. However, it is not safe to call this routine with a database connection that is closed or might close before this method returns. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.IsReadOnly(System.String)"> <summary> Checks if this connection to the specified database should be considered read-only. An exception will be thrown if the database name specified via <paramref name="name" /> cannot be found. </summary> <param name="name"> The name of a database associated with this connection -OR- null for the main database. </param> <returns> Non-zero if this connection to the specified database should be considered read-only. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.GetMemoryStatistics(System.Collections.Generic.IDictionary{System.String,System.Int64}@)"> <summary> Returns various global memory statistics for the SQLite core library via a dictionary of key/value pairs. Currently, only the "MemoryUsed" and "MemoryHighwater" keys are returned and they have values that correspond to the values that could be obtained via the <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.MemoryUsed"/> and <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.MemoryHighwater"/> connection properties. </summary> <param name="statistics"> This dictionary will be populated with the global memory statistics. It will be created if necessary. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ReleaseMemory"> <summary> Attempts to free as much heap memory as possible for this database connection. </summary> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ReleaseMemory(System.Int32,System.Boolean,System.Boolean,System.Int32@,System.Boolean@,System.UInt32@)"> <summary> Attempts to free N bytes of heap memory by deallocating non-essential memory allocations held by the database library. Memory used to cache database pages to improve performance is an example of non-essential memory. This is a no-op returning zero if the SQLite core library was not compiled with the compile-time option SQLITE_ENABLE_MEMORY_MANAGEMENT. Optionally, attempts to reset and/or compact the Win32 native heap, if applicable. </summary> <param name="nBytes"> The requested number of bytes to free. </param> <param name="reset"> Non-zero to attempt a heap reset. </param> <param name="compact"> Non-zero to attempt heap compaction. </param> <param name="nFree"> The number of bytes actually freed. This value may be zero. </param> <param name="resetOk"> This value will be non-zero if the heap reset was successful. </param> <param name="nLargest"> The size of the largest committed free block in the heap, in bytes. This value will be zero unless heap compaction is enabled. </param> <returns> A standard SQLite return code (i.e. zero for success and non-zero for failure). </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetMemoryStatus(System.Boolean)"> <summary> Sets the status of the memory usage tracking subsystem in the SQLite core library. By default, this is enabled. If this is disabled, memory usage tracking will not be performed. This is not really a per-connection value, it is global to the process. </summary> <param name="value">Non-zero to enable memory usage tracking, zero otherwise.</param> <returns>A standard SQLite return code (i.e. zero for success and non-zero for failure).</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.TryGetLastCachedSetting(System.String,System.Object,System.Object@)"> <summary> Queries and returns the value of the specified setting, using the cached setting names and values for the last connection that used by the <see cref="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Open"/> method, when available. </summary> <param name="name"> The name of the setting. </param> <param name="default"> The value to be returned if the setting has not been set explicitly or cannot be determined. </param> <param name="value"> The value of the cached setting is stored here if found; otherwise, the value of <paramref name="default"/> is stored here. </param> <returns> Non-zero if the cached setting was found; otherwise, zero. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Shutdown"> <summary> Passes a shutdown request to the SQLite core library. Does not throw an exception if the shutdown request fails. </summary> <returns> A standard SQLite return code (i.e. zero for success and non-zero for failure). </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Shutdown(System.Boolean,System.Boolean)"> <summary> Passes a shutdown request to the SQLite core library. Throws an exception if the shutdown request fails and the no-throw parameter is non-zero. </summary> <param name="directories"> Non-zero to reset the database and temporary directories to their default values, which should be null for both. </param> <param name="noThrow"> When non-zero, throw an exception if the shutdown request fails. </param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetExtendedResultCodes(System.Boolean)"> Enables or disabled extended result codes returned by SQLite </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ResultCode"> Enables or disabled extended result codes returned by SQLite </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ExtendedResultCode"> Enables or disabled extended result codes returned by SQLite </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.LogMessage(System.Data.SQLite.SQLiteErrorCode,System.String)"> Add a log message via the SQLite sqlite3_log interface. </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.LogMessage(System.Int32,System.String)"> Add a log message via the SQLite sqlite3_log interface. </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ChangePassword(System.String)"> <summary> Change the password (or assign a password) to an open database. </summary> <remarks> No readers or writers may be active for this process. The database must already be open and if it already was password protected, the existing password must already have been supplied. </remarks> <param name="newPassword">The new password to assign to the database</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ChangePassword(System.Byte[])"> <summary> Change the password (or assign a password) to an open database. </summary> <remarks> No readers or writers may be active for this process. The database must already be open and if it already was password protected, the existing password must already have been supplied. </remarks> <param name="newPassword">The new password to assign to the database</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetPassword(System.String)"> <summary> Sets the password for a password-protected database. A password-protected database is unusable for any operation until the password has been set. </summary> <param name="databasePassword">The password for the database</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetPassword(System.Byte[])"> <summary> Sets the password for a password-protected database. A password-protected database is unusable for any operation until the password has been set. </summary> <param name="databasePassword">The password for the database</param> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetAvRetry(System.Int32@,System.Int32@)"> <summary> Queries or modifies the number of retries or the retry interval (in milliseconds) for certain I/O operations that may fail due to anti-virus software. </summary> <param name="count">The number of times to retry the I/O operation. A negative value will cause the current count to be queried and replace that negative value.</param> <param name="interval">The number of milliseconds to wait before retrying the I/O operation. This number is multiplied by the number of retry attempts so far to come up with the final number of milliseconds to wait. A negative value will cause the current interval to be queried and replace that negative value.</param> <returns>Zero for success, non-zero for error.</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SetChunkSize(System.Int32)"> <summary> Sets the chunk size for the primary file associated with this database connection. </summary> <param name="size"> The new chunk size for the main database, in bytes. </param> <returns> Zero for success, non-zero for error. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.UnwrapString(System.String)"> <summary> Removes one set of surrounding single -OR- double quotes from the string value and returns the resulting string value. If the string is null, empty, or contains quotes that are not balanced, nothing is done and the original string value will be returned. </summary> <param name="value">The string value to process.</param> <returns> The string value, modified to remove one set of surrounding single -OR- double quotes, if applicable. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.GetDataDirectory"> <summary> Determines the directory to be used when dealing with the "|DataDirectory|" macro in a database file name. </summary> <returns> The directory to use in place of the "|DataDirectory|" macro -OR- null if it cannot be determined. </returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ExpandFileName(System.String,System.Boolean)"> <summary> Expand the filename of the data source, resolving the |DataDirectory| macro as appropriate. </summary> <param name="sourceFile">The database filename to expand</param> <param name="toFullPath"> Non-zero if the returned file name should be converted to a full path (except when using the .NET Compact Framework). </param> <returns>The expanded path and filename of the filename</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.GetSchema"> <overloads> The following commands are used to extract schema information out of the database. Valid schema types are: <list type="bullet"> <item> <description>MetaDataCollections</description> </item> <item> <description>DataSourceInformation</description> </item> <item> <description>Catalogs</description> </item> <item> <description>Columns</description> </item> <item> <description>ForeignKeys</description> </item> <item> <description>Indexes</description> </item> <item> <description>IndexColumns</description> </item> <item> <description>Tables</description> </item> <item> <description>Views</description> </item> <item> <description>ViewColumns</description> </item> </list> </overloads> <summary> Returns the MetaDataCollections schema </summary> <returns>A DataTable of the MetaDataCollections schema</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.GetSchema(System.String)"> <summary> Returns schema information of the specified collection </summary> <param name="collectionName">The schema collection to retrieve</param> <returns>A DataTable of the specified collection</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.GetSchema(System.String,System.String[])"> <summary> Retrieves schema information using the specified constraint(s) for the specified collection </summary> <param name="collectionName">The collection to retrieve.</param> <param name="restrictionValues"> The restrictions to impose. Typically, this may include: <list type="table"> <listheader> <term>restrictionValues element index</term> <term>usage</term> </listheader> <item> <description>0</description> <description>The database (or catalog) name, if applicable.</description> </item> <item> <description>1</description> <description>The schema name. This is not used by this provider.</description> </item> <item> <description>2</description> <description>The table name, if applicable.</description> </item> <item> <description>3</description> <description> Depends on <paramref name="collectionName" />. When "IndexColumns", it is the index name; otherwise, it is the column name. </description> </item> <item> <description>4</description> <description> Depends on <paramref name="collectionName" />. When "IndexColumns", it is the column name; otherwise, it is not used. </description> </item> </list> </param> <returns>A DataTable of the specified collection</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Schema_MetaDataCollections"> <summary> Builds a MetaDataCollections schema datatable </summary> <returns>DataTable</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Schema_DataSourceInformation"> <summary> Builds a DataSourceInformation datatable </summary> <returns>DataTable</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Schema_Columns(System.String,System.String,System.String)"> <summary> Build a Columns schema </summary> <param name="strCatalog">The catalog (attached database) to query, can be null</param> <param name="strTable">The table to retrieve schema information for, must not be null</param> <param name="strColumn">The column to retrieve schema information for, can be null</param> <returns>DataTable</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Schema_Indexes(System.String,System.String,System.String)"> <summary> Returns index information for the given database and catalog </summary> <param name="strCatalog">The catalog (attached database) to query, can be null</param> <param name="strIndex">The name of the index to retrieve information for, can be null</param> <param name="strTable">The table to retrieve index information for, can be null</param> <returns>DataTable</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Schema_Tables(System.String,System.String,System.String)"> <summary> Retrieves table schema information for the database and catalog </summary> <param name="strCatalog">The catalog (attached database) to retrieve tables on</param> <param name="strTable">The table to retrieve, can be null</param> <param name="strType">The table type, can be null</param> <returns>DataTable</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Schema_Views(System.String,System.String)"> <summary> Retrieves view schema information for the database </summary> <param name="strCatalog">The catalog (attached database) to retrieve views on</param> <param name="strView">The view name, can be null</param> <returns>DataTable</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Schema_Catalogs(System.String)"> <summary> Retrieves catalog (attached databases) schema information for the database </summary> <param name="strCatalog">The catalog to retrieve, can be null</param> <returns>DataTable</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Schema_IndexColumns(System.String,System.String,System.String,System.String)"> <summary> Returns the base column information for indexes in a database </summary> <param name="strCatalog">The catalog to retrieve indexes for (can be null)</param> <param name="strTable">The table to restrict index information by (can be null)</param> <param name="strIndex">The index to restrict index information by (can be null)</param> <param name="strColumn">The source column to restrict index information by (can be null)</param> <returns>A DataTable containing the results</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Schema_ViewColumns(System.String,System.String,System.String)"> <summary> Returns detailed column information for a specified view </summary> <param name="strCatalog">The catalog to retrieve columns for (can be null)</param> <param name="strView">The view to restrict column information by (can be null)</param> <param name="strColumn">The source column to restrict column information by (can be null)</param> <returns>A DataTable containing the results</returns> </member> <member name="M:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Schema_ForeignKeys(System.String,System.String,System.String)"> <summary> Retrieves foreign key information from the specified set of filters </summary> <param name="strCatalog">An optional catalog to restrict results on</param> <param name="strTable">An optional table to restrict results on</param> <param name="strKeyName">An optional foreign key name to restrict results on</param> <returns>A DataTable with the results of the query</returns> </member> <member name="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection._handlers"> <summary> Static variable to store the connection event handlers to call. </summary> </member> <member name="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.StateChange"> <summary> This event is raised whenever the database is opened or closed. </summary> </member> <member name="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Changed"> <summary> This event is raised when events related to the lifecycle of a SQLiteConnection object occur. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ConnectionPool"> <summary> This property is used to obtain or set the custom connection pool implementation to use, if any. Setting this property to null will cause the default connection pool implementation to be used. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.PoolCount"> <summary> Returns the number of pool entries for the file name associated with this connection. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ConnectionString"> <summary> The connection string containing the parameters for the connection </summary> <remarks> For the complete list of supported connection string properties, please see <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnection"/>. </remarks> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DataSource"> <summary> Returns the data source file name without extension or path. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.FileName"> <summary> Returns the fully qualified path and file name for the currently open database, if any. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Database"> <summary> Returns the string "main". </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DefaultTimeout"> <summary> Gets/sets the default command timeout for newly-created commands. This is especially useful for commands used internally such as inside a SQLiteTransaction, where setting the timeout is not possible. This can also be set in the ConnectionString with "Default Timeout" </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.BusyTimeout"> <summary> Gets/sets the default busy timeout to use with the SQLite core library. This is only used when opening a connection. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.PrepareRetries"> <summary> The maximum number of retries when preparing SQL to be executed. This normally only applies to preparation errors resulting from the database schema being changed. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ProgressOps"> <summary> The approximate number of virtual machine instructions between progress events. In order for progress events to actually fire, the event handler must be added to the <see cref="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Progress"/> event as well. This value will only be used when the underlying native progress callback needs to be changed. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ParseViaFramework"> <summary> Non-zero if the built-in (i.e. framework provided) connection string parser should be used when opening the connection. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Flags"> <summary> Gets/sets the extra behavioral flags for this connection. See the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteConnectionFlags"/> enumeration for a list of possible values. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DefaultDbType"> <summary> Gets/sets the default database type for this connection. This value will only be used when not null. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DefaultTypeName"> <summary> Gets/sets the default database type name for this connection. This value will only be used when not null. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.VfsName"> <summary> Gets/sets the VFS name for this connection. This value will only be used when opening the database. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.OwnHandle"> <summary> Returns non-zero if the underlying native connection handle is owned by this instance. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ServerVersion"> <summary> Returns the version of the underlying SQLite database engine </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.LastInsertRowId"> <summary> Returns the rowid of the most recent successful INSERT into the database from this connection. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Changes"> <summary> Returns the number of rows changed by the last INSERT, UPDATE, or DELETE statement executed on this connection. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.AutoCommit"> <summary> Returns non-zero if the given database connection is in autocommit mode. Autocommit mode is on by default. Autocommit mode is disabled by a BEGIN statement. Autocommit mode is re-enabled by a COMMIT or ROLLBACK. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.MemoryUsed"> <summary> Returns the amount of memory (in bytes) currently in use by the SQLite core library. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.MemoryHighwater"> <summary> Returns the maximum amount of memory (in bytes) used by the SQLite core library since the high-water mark was last reset. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DefineConstants"> <summary> Returns a string containing the define constants (i.e. compile-time options) used to compile the core managed assembly, delimited with spaces. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SQLiteVersion"> <summary> Returns the version of the underlying SQLite core library. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SQLiteSourceId"> <summary> This method returns the string whose value is the same as the SQLITE_SOURCE_ID C preprocessor macro used when compiling the SQLite core library. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SQLiteCompileOptions"> <summary> Returns a string containing the compile-time options used to compile the SQLite core native library, delimited with spaces. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.InteropVersion"> <summary> This method returns the version of the interop SQLite assembly used. If the SQLite interop assembly is not in use or the necessary information cannot be obtained for any reason, a null value may be returned. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.InteropSourceId"> <summary> This method returns the string whose value contains the unique identifier for the source checkout used to build the interop assembly. If the SQLite interop assembly is not in use or the necessary information cannot be obtained for any reason, a null value may be returned. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.InteropCompileOptions"> <summary> Returns a string containing the compile-time options used to compile the SQLite interop assembly, delimited with spaces. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ProviderVersion"> <summary> This method returns the version of the managed components used to interact with the SQLite core library. If the necessary information cannot be obtained for any reason, a null value may be returned. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ProviderSourceId"> <summary> This method returns the string whose value contains the unique identifier for the source checkout used to build the managed components currently executing. If the necessary information cannot be obtained for any reason, a null value may be returned. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DefaultFlags"> <summary> The default connection flags to be used for all opened connections when they are not present in the connection string. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.SharedFlags"> <summary> The extra connection flags to be used for all opened connections. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.State"> <summary> Returns the state of the connection. </summary> </member> <member name="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Progress"> <summary> This event is raised periodically during long running queries. Changing the value of the <see cref="F:System.Data.SQLite.ProgressEventArgs.ReturnCode"/> property will determine if the operation in progress will continue or be interrupted. For the entire duration of the event, the associated connection and statement objects must not be modified, either directly or indirectly, by the called code. </summary> </member> <member name="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Authorize"> <summary> This event is raised whenever SQLite encounters an action covered by the authorizer during query preparation. Changing the value of the <see cref="F:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs.ReturnCode"/> property will determine if the specific action will be allowed, ignored, or denied. For the entire duration of the event, the associated connection and statement objects must not be modified, either directly or indirectly, by the called code. </summary> </member> <member name="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Update"> <summary> This event is raised whenever SQLite makes an update/delete/insert into the database on this connection. It only applies to the given connection. </summary> </member> <member name="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Commit"> <summary> This event is raised whenever SQLite is committing a transaction. Return non-zero to trigger a rollback. </summary> </member> <member name="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.Trace"> <summary> This event is raised whenever SQLite statement first begins executing on this connection. It only applies to the given connection. </summary> </member> <member name="E:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.RollBack"> <summary> This event is raised whenever SQLite is rolling back a transaction. </summary> </member> <member name="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.DbProviderFactory"> <summary> Returns the <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteFactory"/> instance. </summary> </member> <member name="T:System.Data.SQLite.SynchronizationModes"> <summary> The I/O file cache flushing behavior for the connection </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SynchronizationModes.Normal"> <summary> Normal file flushing at critical sections of the code </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SynchronizationModes.Full"> <summary> Full file flushing after every write operation </summary> </member> <member name="F:System.Data.SQLite.SynchronizationModes.Off"> <summary> Use the default operating system's file flushing, SQLite does not explicitly flush the file buffers after writing
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteProgressEventHandler">
            <summary>
            Raised each time the number of virtual machine instructions is
            approximately equal to the value of the
            <see cref="P:System.Data.SQLite.SQLiteConnection.ProgressOps"/> property.
            </summary>
            <param name="sender">The connection performing the operation.</param>
            <param name="e">A <see cref="T:System.Data.SQLite.ProgressEventArgs"/> that contains the
            event data.</param>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteAuthorizerEventHandler">
            <summary>
            Raised when authorization is required to perform an action contained
            within a SQL query.
            </summary>
            <param name="sender">The connection performing the action.</param>
            <param name="e">A <see cref="T:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs"/> that contains the
            event data.</param>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteCommitHandler">
            <summary>
            Raised when a transaction is about to be committed.  To roll back a transaction, set the
            rollbackTrans boolean value to true.
            </summary>
            <param name="sender">The connection committing the transaction</param>
            <param name="e">Event arguments on the transaction</param>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteUpdateEventHandler">
            <summary>
            Raised when data is inserted, updated and deleted on a given connection
            </summary>
            <param name="sender">The connection committing the transaction</param>
            <param name="e">The event parameters which triggered the event</param>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteTraceEventHandler">
            <summary>
            Raised when a statement first begins executing on a given connection
            </summary>
            <param name="sender">The connection executing the statement</param>
            <param name="e">Event arguments of the trace</param>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.SQLiteBackupCallback">
            <summary>
            Raised between each backup step.
            </summary>
            <param name="source">
            The source database connection.
            </param>
            <param name="sourceName">
            The source database name.
            </param>
            <param name="destination">
            The destination database connection.
            </param>
            <param name="destinationName">
            The destination database name.
            </param>
            <param name="pages">
            The number of pages copied with each step.
            </param>
            <param name="remainingPages">
            The number of pages remaining to be copied.
            </param>
            <param name="totalPages">
            The total number of pages in the source database.
            </param>
            <param name="retry">
            Set to true if the operation needs to be retried due to database
            locking issues; otherwise, set to false.
            </param>
            <returns>
            True to continue with the backup process or false to halt the backup
            process, rolling back any changes that have been made so far.
            </returns>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.ProgressEventArgs">
            <summary>
            The event data associated with progress reporting events.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.ProgressEventArgs.UserData">
            <summary>
            The user-defined native data associated with this event.  Currently,
            this will always contain the value of <see cref="F:System.IntPtr.Zero"/>.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.ProgressEventArgs.ReturnCode">
            <summary>
            The return code for the current call into the progress callback.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.ProgressEventArgs.#ctor">
            <summary>
            Constructs an instance of this class with default property values.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.ProgressEventArgs.#ctor(System.IntPtr,System.Data.SQLite.SQLiteProgressReturnCode)">
            <summary>
            Constructs an instance of this class with specific property values.
            </summary>
            <param name="pUserData">
            The user-defined native data associated with this event.
            </param>
            <param name="returnCode">
            The progress return code.
            </param>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs">
            <summary>
            The data associated with a call into the authorizer.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs.UserData">
            <summary>
            The user-defined native data associated with this event.  Currently,
            this will always contain the value of <see cref="F:System.IntPtr.Zero"/>.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs.ActionCode">
            <summary>
            The action code responsible for the current call into the authorizer.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs.Argument1">
            <summary>
            The first string argument for the current call into the authorizer.
            The exact value will vary based on the action code, see the
            <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteAuthorizerActionCode"/> enumeration for possible
            values.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs.Argument2">
            <summary>
            The second string argument for the current call into the authorizer.
            The exact value will vary based on the action code, see the
            <see cref="T:System.Data.SQLite.SQLiteAuthorizerActionCode"/> enumeration for possible
            values.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs.Database">
            <summary>
            The database name for the current call into the authorizer, if
            applicable.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs.Context">
            <summary>
            The name of the inner-most trigger or view that is responsible for
            the access attempt or a null value if this access attempt is directly
            from top-level SQL code.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs.ReturnCode">
            <summary>
            The return code for the current call into the authorizer.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs.#ctor">
            <summary>
            Constructs an instance of this class with default property values.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.AuthorizerEventArgs.#ctor(System.IntPtr,System.Data.SQLite.SQLiteAuthorizerActionCode,System.String,System.String,System.String,System.String,System.Data.SQLite.SQLiteAuthorizerReturnCode)">
            <summary>
            Constructs an instance of this class with specific property values.
            </summary>
            <param name="pUserData">
            The user-defined native data associated with this event.
            </param>
            <param name="actionCode">
            The authorizer action code.
            </param>
            <param name="argument1">
            The first authorizer argument.
            </param>
            <param name="argument2">
            The second authorizer argument.
            </param>
            <param name="database">
            The database name, if applicable.
            </param>
            <param name="context">
            The name of the inner-most trigger or view that is responsible for
            the access attempt or a null value if this access attempt is directly
            from top-level SQL code.
            </param>
            <param name="returnCode">
            The authorizer return code.
            </param>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.UpdateEventType">
            <summary>
            Whenever an update event is triggered on a connection, this enum will indicate
            exactly what type of operation is being performed.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.UpdateEventType.Delete">
            <summary>
            A row is being deleted from the given database and table
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.UpdateEventType.Insert">
            <summary>
            A row is being inserted into the table.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.UpdateEventType.Update">
            <summary>
            A row is being updated in the table.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.UpdateEventArgs">
            <summary>
            Passed during an Update callback, these event arguments detail the type of update operation being performed
            on the given connection.
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.UpdateEventArgs.Database">
            <summary>
            The name of the database being updated (usually "main" but can be any attached or temporary database)
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.UpdateEventArgs.Table">
            <summary>
            The name of the table being updated
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.UpdateEventArgs.Event">
            <summary>
            The type of update being performed (insert/update/delete)
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.UpdateEventArgs.RowId">
            <summary>
            The RowId affected by this update.
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.CommitEventArgs">
            <summary>
            Event arguments raised when a transaction is being committed
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.CommitEventArgs.AbortTransaction">
            <summary>
            Set to true to abort the transaction and trigger a rollback
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.TraceEventArgs">
            <summary>
            Passed during an Trace callback, these event arguments contain the UTF-8 rendering of the SQL statement text
            </summary>
        </member>
        <member name="F:System.Data.SQLite.TraceEventArgs.Statement">
            <summary>
            SQL statement text as the statement first begins executing
            </summary>
        </member>
        <member name="T:System.Data.SQLite.ISQLiteConnectionPool">
            <summary>
            This interface represents a custom connection pool implementation
            usable by System.Data.SQLite.
            </summary>
        </member>
        <member name="M:System.Data.SQLite.ISQLiteConnectionPool.GetCounts(System.String,System.Collections.Generic.Dictionary{System.String,System.Int32}@,System.Int32@,System.Int32@,System.Int32@)">
            <summary>
            Counts the number of pool entries matching the specified file name.
            </summary>
            <param name="fileName">
            The <