samples/fileinfo.types.ps1xml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Types>
  <Type>
    <Name>System.IO.FileInfo</Name>
    <Members>
      <PropertySet>
        <Name>FileAge</Name>
        <ReferencedProperties>
          <Name>Name</Name>
          <Name>Size</Name>
          <Name>LastWritetime</Name>
          <Name>Age</Name>
        </ReferencedProperties>
      </PropertySet>
    </Members>
  </Type>
</Types>