bin/datamasking/columntypes.json

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
[
    {
        "TypeName": "Firstname",
        "Synonym": [
            "Firstname",
            "Forename"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "Lastname",
        "Synonym": [
            "Lastname",
            "Surname"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "Fullname",
        "Synonym": [
            "Fullname",
            "TypeName"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "Phone",
        "Synonym": [
            "Phonenumber",
            "Phone",
            "Telephone",
            "TelephoneNumber"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "Address",
        "Synonym": [
            "Address",
            "Location",
            "Headquarters",
            "Street"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "Zipcode",
        "Synonym": [
            "Zipcode",
            "Zip",
            "Postalcode"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "City",
        "Synonym": [
            "City"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "State",
        "Synonym": [
            "State"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "Country",
        "Synonym": [
            "Country"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "CountryCode",
        "Synonym": [
            "CountryCode"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "Latitude",
        "Synonym": [
            "Latitude",
            "Lat"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "Longitude",
        "Synonym": [
            "Longitude",
            "Lon"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "Creditcard",
        "Synonym": [
            "Creditcard",
            "CreditcardNumber"
        ]
    },
    {
        "TypeName": "Username",
        "Synonym": [
            "Login",
            "LoginId",
            "User",
            "UserId"
        ]
    }
]