DSCResources/MSFT_xSqlAlias/MSFT_xSqlAlias.schema.mof

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
[ClassVersion("1.0.0.0"), FriendlyName("xSqlAlias")]
class MSFT_xSqlAlias : OMI_BaseResource
{
    [Key] String SQLServerName;
    [Write, ValueMap{"TCP","NP"}, Values{"TCP","NP"}] String Protocol;
    [Write] String ServerName;
    [Write] Sint32 TCPPort;
    [Read] String PipeName;
    [Write, ValueMap{"Present","Absent"}, Values{"Present","Absent"}] String Ensure;
};