sv-SE/xSQLServerHelper.strings.psd1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
# Swedish localized resources for helper module xSQLServerHelper.

ConvertFrom-StringData @'
    ConnectedToDatabaseEngineInstance = Ansluten till SQL instans '{0}'.
    FailedToConnectToDatabaseEngineInstance = Misslyckades att ansluta till SQL instans '{0}'.
    ConnectedToAnalysisServicesInstance = Ansluten till Analysis Services instans '{0}'.
    FailedToConnectToAnalysisServicesInstance = Misslyckades att ansluta till Analysis Services instans '{0}'.
    SqlMajorVersion = SQL major version är {0}.
    CreatingApplicationDomain = Skapar applikationsdomän '{0}'.
    ReusingApplicationDomain = Återanvänder applikationsdomän '{0}'.
    LoadingAssembly = Laddar samling '{0}'.
    UnloadingApplicationDomain = Återställer applikationsdomän '{0}'.
    SqlServerVersionIsInvalid = Kunde inte hämta SQL version för instansen '{0}'.
    PropertyTypeInvalidForDesiredValues = Egenskapen 'DesiredValues' måste vara endera en [System.Collections.Hashtable], [CimInstance] eller [PSBoundParametersDictionary]. Den typ som hittades var {0}.
    PropertyTypeInvalidForValuesToCheck = Om 'DesiredValues' är av typ CimInstance, då måste egenskapen 'ValuesToCheck' sättas till ett värde.
    PropertyValidationError = Förväntades hitta ett värde av typen matris för egenskapen {0} för nuvarande värden, men den var endera inte tillgänglig eller så var den satt till Null. Detta har medfört att test metoden har retunerat falskt.
    PropertiesDoesNotMatch = Hittade en matris för egenskapen {0} för nuvarande värden, men denna matris matchar inte önskat läge. Detaljer för ändringarna finns nedan.
    PropertyThatDoesNotMatch = {0} - {1}
    ValueOfTypeDoesNotMatch = {0} värde för egenskapen {1} matchar inte. Nuvarande läge är '{2}' och önskat läge är '{3}'.
    UnableToCompareProperty = Inte möjligt att jämföra egenskapen {0} som typen {1}. {1} hanteras inte av Test-SQLDscParameterState cmdlet.
    PreferredModuleFound = Föredragen modul SqlServer funnen.
    PreferredModuleNotFound = Information: PowerShell modul SqlServer ej funnen, försöker att använda äldre SQLPS modul.
    ImportingPowerShellModule = Importerar PowerShell modul {0}.
    DebugMessagePushingLocation = SQLPS modul ändrar nuvarande katalog till SQLSERVER:\ när modulen laddas, sparar nuvarande katalog så den kan återställas efter modulen laddats.
    DebugMessageImportedPowerShellModule = Modul {0} importerad.
    DebugMessagePoppingLocation = Återställer nuvarande katalog till vad den var innan modulen SQLPS importerades.
    PowerShellSqlModuleNotFound = Varken PowerShell modulen SqlServer eller SQLPS kunde hittas. Kommer inte kunna köra SQL Server cmdlets.
    FailedToImportPowerShellSqlModule = Misslyckades att importera {0} modulen.
    GetSqlServerClusterResources = Hämtar kluster resurser för SQL Server.
    GetSqlAgentClusterResource = Hämtar aktiva kluster resurser för SQL Server Agent.
    BringClusterResourcesOffline = Tar SQL Server resurser {0} offline.
    BringSqlServerClusterResourcesOnline = Tar SQL Server resurser online igen.
    BringSqlServerAgentClusterResourcesOnline = Tar SQL Server Agent resurser online.
    GetSqlServerService = Hämtar SQL Server-tjänst information.
    RestartSqlServerService = SQL Server-tjänst startar om.
    StartingDependentService = Startar tjänst {0}
    ExecuteQueryWithResultsFailed = Exekvering av fråga med resultat misslyckades mot databas '{0}'.
    ExecuteNonQueryFailed = Exekvering av icke-fråga misslyckades på databas '{0}'.
    AlterAvailabilityGroupReplicaFailed = Misslyckades att ändra Availability Group kopia '{0}'.
    GetEffectivePermissionForLogin = Hämtar effektiva behörigeter för inloggningen '{0}' på '{1}'.
 
    # - NOTE!
    # - Below strings are used by helper functions New-TerminatingError and New-WarningMessage.
    # - These strings were merged from old xSQLServer.strings.psd1. These will be moved to it's individual
    # - resource when that resources get moved over to the new localization.
    # - NOTE!
 
    # Common
    NoKeyFound = No Localization key found for ErrorType: '{0}'.
    AbsentNotImplemented = Ensure = Absent is not implemented!
    TestFailedAfterSet = Test-TargetResource returned false after calling set.
    RemoteConnectionFailed = Remote PowerShell connection to Server '{0}' failed.
    TODO = ToDo. Work not implemented at this time.
    UnexpectedErrorFromGet = Got unexpected result from Get-TargetResource. No change is made.
    NotConnectedToInstance = Was unable to connect to the instance '{0}\\{1}'
    AlterAvailabilityGroupFailed = Failed to alter the availability group '{0}'.
    HadrNotEnabled = HADR is not enabled.
    AvailabilityGroupNotFound = Unable to locate the availability group '{0}' on the instance '{1}'.
    ParameterNotOfType = The parameter '{0}' is not of the type '{1}'.
    ParameterNullOrEmpty = The parameter '{0}' is NULL or empty.
 
    # SQLServer
    NoDatabase = Database '{0}' does not exist on SQL server '{1}\\{2}'.
    SSRSNotFound = SQL Reporting Services instance '{0}' does not exist!
    RoleNotFound = Role '{0}' does not exist on database '{1}' on SQL server '{2}\\{3}'."
    LoginNotFound = Login '{0}' does not exist on SQL server '{1}\\{2}'."
    FailedLogin = Creating a login of type 'SqlLogin' requires LoginCredential
 
    # Database Role
    AddLoginDatabaseSetError = Failed adding the login {2} as a user of the database {3}, on the instance {0}\\{1}.
    DropMemberDatabaseSetError = Failed removing the login {2} from the role {3} on the database {4}, on the instance {0}\\{1}.
    AddMemberDatabaseSetError = Failed adding the login {2} to the role {3} on the database {4}, on the instance {0}\\{1}.
 
    # AvailabilityGroupListener
    AvailabilityGroupListenerNotFound = Trying to make a change to a listener that does not exist.
    AvailabilityGroupListenerErrorVerifyExist = Unexpected result when trying to verify existence of listener '{0}'.
    AvailabilityGroupListenerIPChangeError = IP-address configuration mismatch. Expecting '{0}' found '{1}'. Resource does not support changing IP-address. Listener needs to be removed and then created again.
    AvailabilityGroupListenerDHCPChangeError = IP-address configuration mismatch. Expecting '{0}' found '{1}'. Resource does not support changing between static IP and DHCP. Listener needs to be removed and then created again.
 
    # Endpoint
    EndpointNotFound = Endpoint '{0}' does not exist
    EndpointErrorVerifyExist = Unexpected result when trying to verify existence of endpoint '{0}'.
    EndpointFoundButWrongType = Endpoint '{0}' does exist, but it is not of type 'DatabaseMirroring'.
 
    # Permission
    PermissionGetError = Unexpected result when trying to get permissions for '{0}'.
    ChangingPermissionFailed = Changing permission for principal '{0}' failed.
 
    # Configuration
    ConfigurationOptionNotFound = Specified option '{0}' could not be found.
    ConfigurationRestartRequired = Configuration option '{0}' has been updated, but a manual restart of SQL Server is required for it to take effect.
 
    # AlwaysOnService
    AlterAlwaysOnServiceFailed = Failed to ensure Always On is {0} on the instance '{1}'.
    UnexpectedAlwaysOnStatus = The status of property Server.IsHadrEnabled was neither $true or $false. Status is '{0}'.
 
    # Login
    PasswordValidationFailed = Creation of the login '{0}' failed due to the following error: {1}
    LoginCreationFailedFailedOperation = Creation of the login '{0}' failed due to a failed operation.
    LoginCreationFailedSqlNotSpecified = Creation of the SQL login '{0}' failed due to an unspecified error.
    LoginCreationFailedWindowsNotSpecified = Creation of the Windows login '{0}' failed due to an unspecified error.
    LoginTypeNotImplemented = The login type '{0}' is not implemented in this resource.
    IncorrectLoginMode = The instance '{0}\{1}' is currently in '{2}' authentication mode. To create a SQL Login, it must be set to 'Mixed' authentication mode.
    LoginCredentialNotFound = The credential for the SQL Login '{0}' was not found.
    PasswordChangeFailed = Setting the password failed for the SQL Login '{0}'.
    AlterLoginFailed = Altering the login '{0}' failed.
    CreateLoginFailed = Creating the login '{0}' failed.
    DropLoginFailed = Dropping the login '{0}' failed.
 
    # AlwaysOnAvailabilityGroup
    ClusterPermissionsMissing = The cluster does not have permissions to manage the Availability Group on '{0}\\{1}'. Grant 'Connect SQL', 'Alter Any Availability Group', and 'View Server State' to either 'NT SERVICE\\ClusSvc' or 'NT AUTHORITY\\SYSTEM'.
    CreateAvailabilityGroupReplicaFailed = Creating the Availability Group Replica '{0}' failed on the instance '{1}'.
    CreateAvailabilityGroupFailed = Creating the availability group '{0}'.
    DatabaseMirroringEndpointNotFound = No database mirroring endpoint was found on '{0}\{1}'.
    InstanceNotPrimaryReplica = The instance '{0}' is not the primary replica for the availability group '{1}'.
    RemoveAvailabilityGroupFailed = Failed to remove the availability group '{0}' from the '{1}' instance.
 
    # AlwaysOnAvailabilityGroupReplica
    JoinAvailabilityGroupFailed = Failed to join the availability group replica '{0}'.
    RemoveAvailabilityGroupReplicaFailed = Failed to remove the availability group replica '{0}'.
    ReplicaNotFound = Unable to find the availability group replica '{0}' on the instance '{1}'.
 
    # Max degree of parallelism
    MaxDopSetError = Unexpected result when trying to configure the max degree of parallelism server configuration option.
    MaxDopParamMustBeNull = MaxDop parameter must be set to $null or not assigned if DynamicAlloc parameter is set to $true.
 
    # Server Memory
    MaxMemoryParamMustBeNull = The parameter MaxMemory must be null when DynamicAlloc is set to true.
    MaxMemoryParamMustNotBeNull = The parameter MaxMemory must not be null when DynamicAlloc is set to false.
    AlterServerMemoryFailed = Failed to alter the server configuration memory for {0}\\{1}.
    ErrorGetDynamicMaxMemory = Failed to calculate dynamically the maximum memory.
 
    # SQLServerDatabase
    CreateDatabaseSetError = Failed to create the database named {2} on {0}\\{1}.
    DropDatabaseSetError = Failed to drop the database named {2} on {0}\\{1}.
    FailedToGetOwnerDatabase = Failed to get owner of the database named {0} on {1}\\{2}.
    FailedToSetOwnerDatabase = Failed to set owner named {0} of the database named {1} on {2}\\{3}.
    FailedToSetPermissionDatabase = Failed to set permission for login named {0} of the database named {1} on {2}\\{3}.
    FailedToEnumDatabasePermissions = Failed to get permission for login named {0} of the database named {1} on {2}\\{3}.
 
    # SQLServerRole
    EnumMemberNamesServerRoleGetError = Failed to enumerate members of the server role named {2} on {0}\\{1}.
    MembersToIncludeAndExcludeParamMustBeNull = The parameter MembersToInclude and/or MembersToExclude must not be set, or be set to $null, when parameter Members are used.
    CreateServerRoleSetError = Failed to create the server role named {2} on {0}\\{1}.
    DropServerRoleSetError = Failed to drop the server role named {2} on {0}\\{1}.
    AddMemberServerRoleSetError = Failed to add member {3} to the server role named {2} on {0}\\{1}.
    DropMemberServerRoleSetError = Failed to drop member {3} to the server role named {2} on {0}\\{1}.
 
    # SQLServerNetwork
    UnableToUseBothDynamicAndStaticPort = Unable to set both TCP dynamic port and TCP static port. Only one can be set.
 
'@